Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Thangwi Yanji Kupasa Pinthu Ule Wakuti Ali na Pyonsene?

Thangwi Yanji Kupasa Pinthu Ule Wakuti Ali na Pyonsene?

‘Mulungu wathu, ife tinapereka takhuta kuna imwe mbatipasa mbiri dzina yanu.’​1 PYA DZIKO YA ISRAELE 29:13.

NYIMBO: 80, 50

1, 2. Yahova asatipasa tani mwakudzala manja?

YAHOVA ndi Mulungu wakupasa mwakudzala manja. Pyonsene piri na ife pyabuluka kuna iye. Pinthu pyonsene piri pa dziko yapantsi ndi pyace, pontho iye asapiphatisira toera kutsidzikiza umaso. (Masalmo 104:13-15; Ageu 2:8) M’Bhibhlya, tisapfundza kuti midzidzi inango Yahova akhaphatisira pinthu pyenepi mwacirengo toera kutsalakana atumiki ace.

2 Mwacitsandzo, pikakhala mbumba ya Izraeli n’thando pyaka 40, Yahova aapasa mana na madzi. (Eksodo 16:35) Natenepa, ndzidzi onsene iwo nee akhasowa pinthu. (Nehemiya 9:20, 21) Kusiyapo pyenepi, kubulukira mwa mprofeta Elizeu, Yahova acitisa mafuta a nkazi wanzice wakukhulupirika kukhala akunjipa. Cirengo ceneci caphedza nzice unoyu toera kulipa mangawa ace mbasala na kobiri inango toera kutsalakana pikhafuna iye na anace. (2 Amambo 4:1-7) Na ciphedzo ca Yahova, Yezu anjipisa cakudya ngakhale kugumana kobiri mwacirengo.​—Mateo 15:35-38; 17:27.

3. Tinadzadinganji mu nsolo uno?

 3 Yahova anakwanisa kucita cinthu consene toera kutsidzikiza pidacita iye. Ngakhale tenepa, Yahova asatipasa mwai wakuphatisira pinthu piri na ife toera kuphedzera gulu yace. (Eksodo 36:3-7; lerini Misangani 3:9.) Thangwi yanji Yahova asadikhira kuti timpase pinthu pyathu pyadidi? Atumiki akukhulupirika a mu ndzidzi wakale akhaphedzera tani basa ya Yahova? Gulu ya Yahova lero isaphatisira tani kobiri inapereka ife? Nsolo uno unadzatawira mibvundzo ineyi.

THANGWI YANJI TISAFUNIKA KUPASA YAHOVA?

4. Tinapangizanji tingapasa Yahova mwakudzala manja?

Tisapasa Yahova ­mwakudzala manja thangwi tisanfuna

4 Tisapasa Yahova mwakudzala manja thangwi tisanfuna na tisapereka takhuta kuna iye. Tinganyerezera pyonsene pidaticitira Yahova, tisatsandzaya kakamwe. Mambo Dhavidhi akhalimbo na mabvero mabodzi ene mudafokotoza iye pinthu pikhafunika toera kumanga templo. Dhavidhi alonga kuti pinthu pyonsene pinatambira ife pyabuluka kwa Yahova, pontho pinthu pyonsene pinampasa ife tapaswa na iye.​—Lerini 1 Pya dziko ya Israele 29:11-14.

5. Bhibhlya isapangiza tani kuti kupasa mwakudzala manja ndi kwakufunika kakamwe mu ulambiri wathu?

5 Ife tisapasambo Yahova thangwi ndi njira ibodzi toera kumulambira. M’masomphenya, mpostolo Juwau abva atumiki a Yahova kudzulu mbalonga: ‘Imwe, Yahova, Mulungu wathu, pisafunika kuti mutambire mbiri, kulemerera na mphambvu, thangwi mwacita pinthu pyonsene, mbapikhala thangwi ya imwe, mwapifuna mbamupicita.’ (Apokalipse 4:11) Mwandimomwene, Yahova athema kutambira mbiri na kulemerera, natenepa tisafunika kumpasa pinthu pyathu pyadidi. Kubulukira kwa Mose, Yahova apanga mbumba ya Izraeli toera kugumanyikana katatu pa caka. Kugumanyikana toera kulambira kukhaphaniza kupereka pinthu pyawo kuna Yahova. Anthu akhadziwiswa kuti ‘akhonde kubulukira pamaso pa Yahova cimanjamanja.’ (Deuteronomyo 16:16) Munjira ibodzi ene, khundu yakufunika ya ulambiri wathu lero isaphataniza kupasa Yahova mwakudzala manja. Tingacita tenepo, tinapangiza kuti tisapasa ntengo na kuphedzera basa inacita gulu ya Yahova.

6. Thangwi yanji mphyadidi kwa ife kupasa mwakudzala manja? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

6 Mphyadidi kwa ife kupasa mwakudzala manja, tayu dikhira kupaswa. (Lerini Misangani 29:21.) Nyerezerani mwana wakuti akoya kobiri pang’ono-pang’ono ikhampasa anyakubalace, buluka penepo iye asaphatisira kobiri ineyi toera kugula muoni mbapasa anyakubalace. Kodi anyakubalace anapibva tani? Peno nyerezerani mpainiya wakuti akukhala pabodzi na anyakubalace mbaapasa kobiri toera kugula pinthu pinango ninga cakudya. Panango anyakubalace nee akhadikhira pyenepi, mbwenye anatambira muoni unoyu. Thangwi yanji? Thangwi ineyi ndi njira ibodzi kwa iye toera kupereka takhuta kuna anyakubalace. Munjira ibodzi ene, Yahova asadziwa kuti mphyadidi kwa ife kupasa mwakudzala manja pinthu pyathu pyadidi.

 ATUMIKI A MULUNGU AKHAPASA TANI MWAKUDZALA MANJA MU NDZIDZI WAKALE

7, 8. Perekani citsandzo cinapangiza kuti atumiki a Yahova akhacita tani pyakupereka (a) toera kuphedzera mbuto zikhafunika ciphedzo mwakucimbiza. (b) toera kuphedzera basa ya Yahova.

7 M’Bhibhlya, tisapfundza kuti atumiki a Yahova akhacita pyakupereka toera kuphedzera basa yace. Midzidzi inango iwo akhapereka pinthu toera kuphedzera mbuto zikhafunika ciphedzo mwakucimbiza. Mwacitsandzo, Mose akulumiza Aizraeli kuti acite pyakupereka toera kumanga tabhernakulu. Mukupita kwa ndzidzi, Mambo Dhavidhi acitambo pibodzi pyene toera kumanga templo. (Eksodo 35:5; 1 Pya dziko ya Israele 29:5-9) Mu utongi wa Mambo Yoasi, anyantsembe amanga paswa templo mukuphatisira kobiri ikhapereka anthu. (2 Amambo 12:4, 5) Mu ndzidzi wa apostolo, Akristu adzindikira kuti mu Yudeya mukhali na njala, pontho abale akhafunika ciphedzo. Natenepa Nkristu onsene akhafunika kupereka ninga mudakwanisa iye toera kuphedza abale anewa.​—Machitiro 11:27-30.

8 Atumiki a Yahova akhacitambo pyakupereka toera kuphedza ale akhatsogolera basa yace. Mwacitsandzo, mwakubverana na Mwambo wa Mose, Alevi nee akhapaswa unthaka ninga madzindza anango. Natenepa Aizraeli anango akhafunika kupereka cacikhumi kuna Alevi. Pyenepi pikhacitisa Alevi kuikha manyerezero pabasa yawo mu tabhernakulu. (Numero 18:21) Munjira ibodzi ene, akazi akupasa mwakudzala manja akhaphatisira pinthu pyawo toera kuphedza Yezu na apostolo ace.​—Luka 8:1-3.

Mwakukhonda tsalakana khala ndi akupfuma peno akutcerenga, onsene akhacita pyakupereka

9. Atumiki a Mulungu mu ndzidzi wakale akhagumana kupi pinthu toera kucita pyakupereka?

9 Pyakupereka pyenepi pikhabuluka makhundu akusiyana-siyana. Aizraeli akhacita pyakupereka toera kumanga tabhernakulu panango akhapereka pinthu pyawo pyadidi pidabuluka iwo ku Ejitu. (Eksodo 3:21, 22; 35:22-24) Mu ndzidzi wa apostolo, Akristu anango akhagulisa pinthu pyawo ninga minda peno nyumba zawo, mbapereka kobiri kuna apostolo. Buluka penepo apostolo aphatisira kobiri ineyi toera kuphedza abale na alongo akhafunika ciphedzo. (Machitiro 4:34, 35) Akristu anango akhakoya kobiri masumana onsene toera kucita pyakupereka. (1 Akorinto 16:2) Mwakukhonda tsalakana khala ndi akupfuma peno akutcerenga, onsene akhacita pyakupereka.​—Luka 21:1-4.

TISACITA TANI PYAKUPEREKA LERO

10, 11. (a) Tinatowezera tani atumiki a Yahova a mu ndzidzi wakale adapasa mwakudzala manja? (b) Musapibva tani thangwi yakuphedzera basa ya Umambo?

10 Lero, ife tiri na mwai wakucitambo pyakupereka toera kuphedzera mbuto zinafunika ciphedzo. Panango mpingo wanu unanyerezera pya kusasanyira paswa Nyumba yanu ya Umambo peno kumanga ipswa. Panango Bheteli ya dziko yanu isafunika kusasanyirwa paswa. Ife tinakwanisambo kucita pyakupereka toera kuphedzera nsonkhano wathu wa gawo peno toera kuphedza abale na alongo anagwerwa na pidengwa pyacibaliro.  Pyakupereka pyathu pisaphedzerambo amisionaryo, apainiya akupambulika, ayang’aniri a cisa na ale anaphata basa ku ofesi ikulu ya dziko yonsene yapantsi na mabheteli anango pa dziko yonsene yapantsi. Panango mpingo wanu usapereka kobiri toera kuphedzera kumangwa kwa Nyumba za Misonkhano na Nyumba za Umambo. Pyakupereka pyenepi pisaphedza abale pa dziko yonsene yapantsi.

11 Tonsene tinakwanisa kucita pyakupereka toera kuphedzera basa inacita gulu ya Yahova mu ntsiku zino zakumalisa. Munaikha ife kobiri m’bokosi ya pyakupereka ku Nyumba ya Umambo peno kucita pyakupereka kubulukira mu jw.org, nee tisapanga anango pinapereka ife. Munapibva tani khala pidapereka imwe ndi pyakucepa? Undimomwene ndi wakuti pyakupereka pizinji pinatambira gulu pisabulukira ku miyoni yakucepa tayu pyakupereka pikulu. Ngakhale abale athu akuti ali na kobiri yakucepa asatowezera Akristu akutoma a ku Masedhonya. Iwo akhali ‘akutcerenga kakamwe,’ mbwenye akhacita masasanyiro toera kupasa mwakudzala manja.​—2 Akorinto 8:1-4.

12. Kodi gulu ya Yahova isacitanji toera kuphatisira pyakupereka munjira yadidi?

12 Mathubo Akutonga asawangisira kakamwe toera kuphatisira kobiri munjira yadidi. (Mateo 24:45) Mbwenye mbadzati kucita pisankhulo pyadidi iwo asacita phembero na asacita masasanyiro akuti anaphatisira tani mwadidi kobiri. (Luka 14:28) Mu ndzidzi wakale, amuna akukhulupirika akuti akhatsalakana pyakupereka akhatowezera pitsogolero toera akhale na cinyindiro cakuti kobiri inaphatisirwa basi ene toera kulambira Yahova. Mwacitsandzo, Esdhra aenda ku Yerusalemu na pyakupereka ninga ouro, parata na pinthu pinango pidaperekwa na mambo wa ku ­Persya. Lero, pyakupereka pyenepi mbapidakhala kobiri yakupiringana mamiliyau 300. Ndi thangwi yace Esdhra apaswa pitsogolero toera acite ulendo mwakutsidzikizika, buluka ku Persya kuenda ku Yerusalemu. (Esdra 8:24-34) Citsandzo cinango ndi ca mpostolo Paulu, iye akoya kobiri ya pyakuperekwa toera kaphedza abale akhafuna ciphedzo ku Yudeya. Iye akhanyindira kuti ale akuti akhatsalakana pyakupereka kobiri akakhala ‘anthu adidi pamaso pa anthu, tayu basi pamaso pa Mulungu.’ (Lerini 2 Akorinto 8:18-21, Tradução do Novo Mundo.) Lero, gulu yathu isatowezera citsandzo ca Esdhra na Paulu mukuphatisira pyakupereka munjira yadidi.

13. Thangwi yanji gulu ya Yahova isacita macinjo mu pyaka pyacincino?

13 Panango banja inacita macinjo munjira ikhatsalakana iwo kobiri yawo kale toera akhonde kuibvunga. Panango iwo anasankhula kukhonda khala na pinthu pizinji toera kucita pizinji m’basa ya Yahova. Pyenepi pyacitikambo na gulu ya Yahova. Mu pyaka pyacincino, tisaona macinjo mazinji kakamwe. Na thangwi ineyi, pyaka pingasi nduli zaphatisirwa kobiri izinji kakamwe kupiringana pyakupereka pikhacitwa. Natenepa, ninga banja, gulu yathu isasaka njira zakuphata basa mwakukhonda kubvunga kobiri izinji, pyenepi pisacitisa gulu kuphatisira pyakupereka pya abale munjira yadidi.

MAPHINDU A PYAKUPEREKA PYANU

Pyakupereka pyanu pisaphedzera basa yathu pa dziko yonsene yapantsi (Onani ndima 14-16)

14-16. (a) Kodi pyakupereka pyanu pisaphatisirwa toera kucitanji? (b) Ndi pinthu pipi pinacita gulu ya Yahova pyakuti pisakuphedzani?

14 Azinji akuti ali mu undimomwene mu pyaka pizinji alonga kuti cincino tisatambira miyoni mizinji kupiringana kale. Cincino tiri na site ya jw.org na JW Broadcasting.  Tiri na Bhibhlya ya Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada mu pilongero pizinji. Mu caka 2014/2015, tikhali na nsonkhano wa gawo wa ntsiku zitatu wa nsolo wakuti ‘Pakutoma Sakani Umambo wa Mulungu!’ Misonkhano ya dziko yonsene ikhacitwa m’mbuto zikulu zinamenywa bhola m’mizinda yakukwana 14 pa dziko yonsene yapantsi. Anthu onsene adagumanika pa nsonkhano unoyu atsandzaya kakamwe!

15 Azinji apereka takhuta thangwi ya miyoni ineyi idabuluka mu gulu ya Yahova. Mwacitsandzo, onani pidalemba banja ibodzi inatumikira ku Azya: “Nzinda unatumikira ife ndi ung’ono kakamwe. Ndi thangwi yace midzidzi inango tisapibva kuti tiri tekha, pontho pisakhala pyakukhonda nentsa kwa ife kuduwala kuti tisacita basa ya Yahova. Mbwenye tingaona maprogramu a JW Broadcasting mwakucimbiza, tisakumbuka kuti tisacita khundu ya ubale wa dziko yonsene yapantsi. Abale na alongo kuno asakomerwa kakamwe na programu ya JW Broadcasting. Kazinji kene tisaabva mbalonga kuti angaona programu ineyi, asapibva kuti ali cifupi na Mathubo Akutonga. Cincino iwo asadzikuza kupiringana kale thangwi yakucita khundu ya gulu ya Mulungu.”

16 Cincino, Nyumba za Umambo zakupiringana 2.500 zisamangwa peno kusasanyirwa papswa pa dziko yonsene yapantsi. Abale na alongo a mpingo ubodzi wa ku Honduras alonga kuti akhafunambo kukhala na Nyumba ya Umambo yawo, mbwenye cincino cifuno cawo cakwanirisika. Iwo alemba: “Tiri akutsandzaya kakamwe thangwi yakucita khundu ya banja ya Yahova, pontho tisatsandzaya na ubale wa pa dziko yonsene yapantsi.” Azinji asalongambo mabvero mabodzi ene angatambira Bhibhlya na mabukhu anango mu cilongero cawo, angaphedzwa na abale na alongo thangwi ya cidengwa cacibaliro, peno angaona maphindu akupereka umboni wapakweca peno mukuphatisira makarinya mu cisa cawo.

17. Tisadziwa tani kuti Yahova asaphedza gulu yace lero?

 17 Azinji akuti nee ndi Mboni za Yahova nee asabvesesa kuti tisacita tani mabasa anewa onsene mukuphatisira basi ene pyakupereka pyathu. Onani kuti mwanaciro empreza m’bodzi apibva tani mudaenda iye kaona ibodzi mwa mbuto zathu zakudhindira mabukhu. Iye adzumatirwa kakamwe thangwi yakuona kuti mabasa onsene asacitwa na anyakuperekeka, mukuphatisira pyakupereka pyakufuna, tayu malonda toera kugumana kobiri. Iye nee abvesesa kuti pyenepi pisakwanisika tani. Ife tisadziwa kuti pyenepi pisakwanisika basi ene thangwi Yahova asaphedza gulu yace.​—Yobe 42:2.

YAHOVA ASAPASA NKHOMBO ALE ANAPASA MWAKUDZALA MANJA

18. (a) Ndi nkhombo zipi zinakhala na ife tingaphedzera Umambo? (b) Tinapfundzisa tani anathu na anango apswa toera kucitambo pibodzi pyene?

18 Yahova asatipasa mwai wakuphedzera basa ikulu ya Umambo. Iye asanyindira kuti tingacita pyenepi, iye anadzatipasa nkhombo. (Malakiya 3:10) Yahova asapikira kuti tingapasa mwakudzala manja, tinadzapaswa nkhombo. (Lerini Misangani 11:24, 25.) Pontho anthu anapasa mwakudzala manja asakhala akutsandzaya thangwi ‘kupasa kusatsandzayisa kupiringana kutambira.’ (Machitiro 20:35) Pinalonga ife na pinacita ife pinakwanisa kupfundzisa anathu na anango apswa mu undimomwene kuti anaphedzera tani basa ineyi mbatsandzayambo na nkhombo zizinji.

19. Nsolo uno wakuphedzani tani?

19 Pyonsene piri na ife pyabuluka kwa Yahova. Tingapasa Yahova mwakudzala manja, tinapangiza kuti tisanfuna na tisapasa ntengo pyonsene pinaticitira iye. (1 Pya dziko ya Israele 29:17) Mu ndzidzi udacita Aizraeli pyakupereka toera kumanga templo, iwo ‘akomerwa na kucita pyakupereka pyakufuna, na kucitambo pyakupereka kuna Yahova na ntima onsene.’ (1 Pya dziko ya Israele 29:9) Ife tinatsandzayambo kakamwe tingapasa Yahova mwakudzala manja mwa pinthu pidatipasa iye.