Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Onani Kusiyana Kwa Makhaliro a Anthu

Onani Kusiyana Kwa Makhaliro a Anthu

‘Munadzaona kusiyana kwa munthu wakulungama na munthu wakuipa.’​MALAKIYA 3:18.

NYIMBO: 127, 101

1, 2. Thangwi yanji umaso usakhala wakunentsa kwa atumiki a Mulungu lero? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

MADOTORO na mafrimero azinji asatsalakana anthu akuti ali na mautenda akuthaphulisana. Iwo asatsalakana anthu anewa thangwi asafuna kuaphedza. Mbwenye iwo asafunika kutsidzikizika toera akhonde kuthaphuliswa mautenda anayesera iwo kuwangisa. Ninga atumiki a Yahova tiri m’makhaliro akulandana na anewa. Azinji a ife asaphata basa na anthu akuti akhuiwa na macitiro na makhaliro akusiyana kakamwe na makhaliro a Mulungu. Pyenepi pinakwanisa kukhala pyakunentsa kwa ife.

2 Mu ntsiku zino zakumalisa za makhaliro akuipa a dziko, anthu akuti nee asafuna Mulungu asapwaza midida yace yakusiyanisa pinthu pyadidi na pyakuipa. Mpostolo Paulu alonga pya makhaliro awo akuipa mu ndzidzi udalemba iye tsamba yace kuna Timoti. Paulu alonga kuti makhaliro anewa akuipa anadzagumanika konsene kwene makamaka munafendedzera ife kufudzwa kwa makhaliro akuipa a dziko. (Lerini 2 Timoti 3:1-5, 13.) Maseze tinakwanisa kudzudzumika na makhaliro anewa, mbwenye tinakhuyiwambo na njira inanyerezera anthu,  inalonga iwo na macitiro awo. (Misangani 13:20) Mu nsolo uno tinadzadinga kusiyana kwa makhaliro anewa na makhaliro a atumiki a Mulungu. Tinadzadingambo kuti tinatsidzikizika tani ku makhaliro akuipa mu ndzidzi unaphedza ife anthu toera kudziwa Yahova.

3. Ndi ntundu upi wa anthu anafokotozwa pa 2 Timoti 3:​2-⁠5?

3 Paulu alemba kuti mu ntsiku zakumalisa, inadzaoneka ‘midzidzi yakugopswa.’ Buluka penepo iye acita ndandanda ya makhaliro 19 akuipa akuti anadzakhala akunjipa kakamwe mu ntsiku zathu zino. Makhaliro anewa ndi akulandana na adalonga Paulu pa Aroma 1:​29-31, mbwenye ndandanda inagumanika pa tsamba idalembera iye Timoti aphatisira mafala akuti nee asagumanika m’bukhu inango m’Malemba Acigerego. Paulu atoma na mafala akuti ‘anthu anadzakhala.’ Mbwenye nee ndi anthu onsene ali na makhaliro akuipa ninga adalonga Paulu. Akristu ali na makhaliro akusiyana kakamwe.​—Lerini Malakiya 3:18.

TISADZIONA TANI

4. Kodi pisabvekanji kukhala munthu wakudzikuza?

4 Pidamala Paulu kulonga kuti azinji anadzafuna pyawo pyokha basi na anadzafuna kobiri, iye alongambo kuti anthu anadzagaya, anadzikuza mbadzacita umbirimi. Anthu akuti ali na makhaliro ninga anewa kazinji kene asanyerezera kuti iwo ndi akufunika kakamwe kupiringana anango thangwi ya maonekero awo, pinacita iwo, pinthu piri na iwo, peno cidzo ciri na iwo. Anthu ninga anewa asafuna kakamwe kulemedzwa. Nyakudziwisa pya Bhibhlya m’bodzi alemba tenepa thangwi ya munthu ninga unoyu: “Muntima mwace muli na guwa inagodamira iye ekha.” Anango asalonga kuti kudzikuza ndi kwakunyanyasa kakamwe kwakuti anthu akudzikuza nee asakomerwa angaona anango mbakadzikuza.

5. Atumiki anango akukhulupirika a Yahova adzakhala tani akudzikuza?

5 Yahova asaida n’khaliro wakudzikuza wakuti m’Bhibhlya usacemerwa “maso akugaya.” (Misangani 6:16, 17) Mwandimomwene kudzikuza kusacitisa munthu kukhala kutali na Mulungu. (Masalmo 10:4) Kudzikuza ndi n’khaliro wa Dyabo. (1 Timoti 3:6) Mwakutsukwalisa, atumiki anango a Yahova akhuiwambo na kudzikuza. Mwacitsandzo, Mambo Uziya wa ku Yuda, akhala wakukhulupirika mu pyaka pizinji. Mbwenye Bhibhlya isalonga: ‘Pidadzakhala iye munthu wamphambvu, ntima wace wadzala na umbirimi mbaleka kukhulupira Yahova, Mulungu wace.’ Uziya apita mu templo mbapisa ntsembe zakununkhira, mbwenye iye nee akhadathema kucita pyenepi. Mukupita kwa ndzidzi, Mambo Ezekiya, wakuti akhali wakukhulupirika akhalambo wakudzikuza, maseze acita pyenepi mu ndzidzi wakucepa.​—2 Pya dziko ya Israele 26:16; 32:25, 26.

6. Ndi mathangwi api akhafuna kucitisa Dhavidhi kukhala wakudzikuza? Mphapo thangwi yanji iye akhali wakucepeseka?

6 Anthu anango asadzikuza thangwi yakubalika kwawo, kubvekera, kudziwa kuimba, mphambvu peno thangwi yakulemedzwa na anthu anango. Dhavidhi akhali na pinthu pyenepi pyonsene, mbwenye iye akhali wakucepeseka mu umaso wace onsene. Mwacitsandzo, pidamala iye kupha Goliati, Mambo Sauli alonga kuti Dhavidhi mbadamanga banja na mwanace. Mbwenye Dhavidhi alonga: ‘Ndine ani ine? Pontho acibale anga, acibale a babanga mu Izraeli ndi ani toera ine ndidzakhale nkamwene wa mambo?’ (1 Samwele 18:18)  Ninji cidaphedza Dhavidhi toera kukhala wakucepeseka? Iye akhadziwa kuti makhaliro onsene, maluso onsene na miyai yonsene ikhali na iye ndi thangwi Mulungu akhali wakucepeseka mbantsalakana. (Masalmo 113:5-8) Dhavidhi akhadziwambo kuti cinthu consene cadidi cikhali na iye cikhabuluka kuna Yahova.​—Landanisani 1 Akorinto 4:7.

Anthu anafunambo ­kudziwa Mulungu angaona kucepeseka kwa atumiki ace

7. Ninji cinafuna kutiphedza toera kupangiza kuti ndife akucepeseka?

7 Ninga Dhavidhi, lero atumiki a Yahova asawangisira toera kukhala akucepeseka. Kudziwa kuti Yahova, munthu Wankulu Kakamwe, ndi wakucepeseka pisakhuya mitima yathu. (Masalmo 18:35) Tisafunika kuphatisira mafala awa: ‘Khalani antsisi, akukoma ntima, akucepeseka, akukhurudzika na akupirira.’ (Akolose 3:12) Ife tisadziwambo kuti ufuni “nkhabe kugaya, nkhabe kudzikuza.” (1 Akorinto 13:4) Anango angationa kuti ndife akucepeseka, panango iwo anafunambo kudziwa Yahova. Sawasawa na mamuna wakumanga banja wakuti nkhabe kukhulupira anakwanisa kufuna kudziwa Yahova thangwi ya makhaliro adidi a nkazace Wacikristu, anthu anafunambo kudziwa pya Mulungu angaona kucepeseka kwa atumiki ace.​—1 Pedro 3:1.

TISATSALAKANA TANI ANANGO

8. (a) Kodi lero anango asaona tani kukhonda kubvera anyakubalawo? (b) Bhibhlya isapanga ana toera kucitanji?

8 Paulu alonga kuti anthu anatsalakanana tani mu ntsiku zino zakumalisa. Iye alonga kuti anapiana nee anadzabvera anyakubala. Lero mabukhu mazinji, mafilimu na maprogramu a televizau asapangiza ninga ndi pyakutawirika kwa anapiana kukhonda kubvera anyakubala awo. Mbwenye undimomwene ndi wakuti kukhonda kubvera nee kusaphedza toera kukhala na mabanja akuwanga. Anthu asadziwa undimomwene unoyu kutomera kale. Mwacitsandzo, mu Gresya wakale, mamuna anamenya anyakubalace akhathamangiswa pa cisa. Mwakubverana na mwambo Waciroma, munthu anamenya babace akhatcunyuswa ninga pisacitwa phanga. Malemba Acihebheri na Acigerego asakulumiza ana toera kubvera anyakubalawo.​—Eksodo 20:12; Aefesi 6:1-3.

9. Ninji cinafuna kuphedza anapiana toera kubvera anyakubalawo?

9 Ninji cinafuna kuphedza ana toera kubvera anyakubalawo maseze ana anango apacisa nee asabvera? Mu ndzidzi unanyerezera ana pinthu pyonsene pyadidi pidaacitira anyakubalawo, iwo asafunika kupereka takhuta na kufuna kuabvera. Aphale na atsikana asafunikambo adziwe kuti Mulungu, Baba wa ife tonsene asadikhira kuti iwo abvere anyakubalawo. Aphale na atsikana angalonga pinthu pyadidi thangwi ya anyakubalawo, pyenepi pisaphedza axamwali awo toera aalemedze. Mwandimomwene, anyakubala angakhonda kufuna anawo, pinakhala pyakunentsa kakamwe toera anawo aabvere. Munapibva aphale na atsikana kuti anyakubalawo asaafuna, mabvero anewa anakwanisa kuaphedza toera kubvera anyakubalawo, ngakhale pinentse.  M’bale unango wa m’phale anacemerwa Austin alonga: “Maseze ndiri na cipendamiro cakusiya kucita pinthu, anyakubalanga asakhazikisa ndandanda yakulinganira, asafokotoza mathangwi a mitemo inapereka iwo, pontho asakhala na ndzidzi toera kucedza. Pyenepi pisandiphedza toera ndikhale wakubvera. Ndisakwanisa kuona kuti iwo asandifuna, natenepa pyenepi pisandikulumiza toera kucita pinthu pinaatsandzayisa.”

10, 11. (a) Ndi makhaliro api akuipa anapangiza kuti anthu nkhabe kufunana unango na ndzace? (b) Mphapo ndiye tani pya Akristu andimomwene?

10 Paulu afokotozambo makhaliro anango anapangiza kuti anthu nkhabe kufunana unango na ndzace. Pidamala Paulu kulonga pya ‘kukhonda kubvera anyakubala,’ iye alonga pya kukhonda pereka takhuta. Unoyu ndi undimomwene, thangwi anthu akukhonda kupereka takhuta nkhabe kulemedza pinthu pyadidi pinaacitira anango. Paulu alongambo kuti anthu mbadakhala akukhonda khulupirika. Iwo anadzakhonda kubverana, pisabveka kuti iwo nee anadzafuna kukhazikisa ntendere na anango. Anadzatikana Mulungu mbasandukira andzawo, mukulonga mafala akuipa na akuphekesa thangwi ya andzawo na Mulungu. Pontho iwo anadzapambizira, anewa ndi ale analonga uthambi toera kupswipisa makhaliro a andzawo. *​—Onani cidzindikiro capantsi.

11 Atumiki a Yahova ndi akusiyana kakamwe na anthu azinji, thangwi iwo asapangiza ufuni wandimomwene kuna anango. Unoyu ndi undimomwene. Mwandimomwene, Yezu alonga kuti mwambo wakufunika kakamwe wa Mose kupiringana wakufuna anthu anango, ukhali mwambo wakufuna Mulungu. (Mateo 22:38, 39) Yezu alongambo kuti Akristu andimomwene mbadadziwika thangwi yakufunana unango na ndzace. (Lerini Jwau 13:34, 35.) Akristu andimomwene asafunikambo kufuna anyamalwa awo.​—Mateo 5:43, 44.

12. Kodi Yezu apangiza tani ufuni kuna anango?

12 Yezu apangiza kuti akhafuna kakamwe anthu. Iye apangiza pyenepi mukuenda nzinda na nzinda mbapanga anthu mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu. Iye awangisa maboliboli, anyanfutete, anyamatanya na madhrodhro. Iye alamusambo anyakufa. (Luka 7:22) Kusiyapo pyenepi, Yezu apereka umaso wace toera kupulumusa anthu, maseze anthu azinji akhamuida. Iye akhatowezera ufuni wa Babace. Pa dziko yonsene, Mboni za Yahova zisatowezera Yezu mbazifunana unango na ndzace.

13. Kodi kupangiza ufuni kunaphedza tani anango toera kudziwa Yahova?

13 Tingafuna anthu, pinakhala pyakukhonda nentsa kwa iwo kudziwa Babathu wakudzulu. Mwacitsandzo, mamuna unango ku Tailândia aenda ku nsonkhano wa gawo, iye akhuiwa kakamwe mudaona iye abale na alongo mbakafunana unango na ndzace. Pidabwerera iye kunyumba, aphemba toera kupfundza Bhibhlya na Mboni za Yahova kawiri pa sumana. Buluka penepo amwaza mphangwa kuna acibale ace onsene. Pakupita miyezi mitanthatu, iye atoma kucita khundu yace yakuleri Bhibhlya pa xikola ya utumiki wa Mulungu. Kodi tisapangiza ufuni kuna anango? Bvundzikani: ‘Ndikucita pyonsene pinakwanisa ine toera kuphedza banjanga, mpingo na kuphedza anthu mu utumiki?  Ndisawangisira kuona anango ninga munaaona Yahova?’

MIBINDZI NA ANABIRA

14, 15. Ndi makhaliro api akuipa anapangiza anthu azinji? Anthu anango acinja tani umaso wawo?

14 Mu ntsiku zino zakumalisa, anthu asapangizambo makhaliro anango akuipa akuti tisafunika kuacalira. Mwacitsandzo, anthu azinji nkhabe kufuna pinthu pyadidi. Iwo asaida pinthu pyadidi. Anthu anewa nkhabe kudzitonga, pontho ndi aukali. Anango ndi aupoka. Iwo asacita pinthu mwakukhonda kunyerezera mbakhonda kutsalakana kuti macitiro awo anakhuya tani anango.

15 Anthu azinji akuti akhali na makhaliro ninga pikala akwanisa kucinja makhaliro awo. Macinjo anewa akhadalongwa kale m’Bhibhlya. (Lerini Izaiya 11:6, 7.) Ife tisaleri kuti pinyama pya ntsanga ninga mibinzi na nkhalamu mbipidakhala mwantendere na pinyama pya m’mudzi, ninga anabira na anang’ombe. Mphapo pinakwanisika tani kukhala mwantendere? Profesiya ineyi isapitiriza: ‘Thangwi dziko yapantsi inadzadzala na cidziwiso ca Yahova.’ (Izaiya 11:9) Pinyama nkhabe kwanisa kupfundza pya Yahova, natenepa profesiya ineyi isaimirira pya macinjo anacita anthu mu umaso wawo.

Midida ya Bhibhlya inakwanisa kucinja umaso wa anthu! (Onani ndima 16)

16. Kodi Bhibhlya yaphedza tani anthu kucinja umaso wawo?

Ndi pyakunentsa kucita macinjo, mbwenye nzimu wa Mulungu unaphedza ale anafuna kunkomeresa

16 Azinji mwa abale na alongo athu kale akhali ninga mibindzi, mbwenye cincino ndi anthu antendere. Munakwanisa kuleri pyakugumanika napyo pyawo pingasi mu misolo yakuti “Bhibhlya Isacinja Umaso wa Anthu,”  inagumanika mu jw.org. Ale anadziwa Yahova mbantumikira nee ndi sawasawa na anthu anaoneka pakweca ninga akulemedza Mulungu, mbwenye nkhabe mphambvu zakumulemedza pyadidi. Anthu anewa asaoneka ninga asalambira Mulungu, mbwenye pinacita iwo pisapangiza kuti nee asamulambira. Pakati pa atumiki a Yahova pana azinji akuti akhali ninga pikala, mbwenye cincino ‘abvala umunthu upswa udacitwa mwakubverana na cifuno ca Mulungu, mwakulungama na mwakukhulupirika.’ (Aefesi 4:23, 24) Anthu angapfundza pya Mulungu, iwo asadzindikira kuti asafunika kutowezera midida yace. Pyenepi pisaaphedza kucinja pikhakhulupira iwo, pikhanyerezera iwo na pikhacita iwo. Ndi pyakunentsa kucita macinjo anewa, mbwenye nzimu wa Mulungu unaphedza ale anafuna kunkomeresa.

‘PAMBULIKA PAKATI PA ANTHU ANEWA’

17. Tinacalira tani kukhuiwa makhaliro akuipa na anthu?

17 Ndi pyakukhonda nentsa kuona kusiyana kwa ale anatumikira Mulungu na ale anakhonda kuntumikira. Tisafunika kucita mphole-mphole toera tikhonde kukhuiwa na makhaliro akuipa a anthu anakhonda kutumikira Mulungu. Tisafuna kubvera citsogolero ca Yahova ca kupambulika pakati pa anthu analongwa pa 2 Timoti 3:2-5. Mwandimomwene nee tinakwanisa kucalira munthu onsene ali na makhaliro akuipa. Panango tinaphata basa pabodzi na iwo, kuenda nawo kuxikola peno kukhala pabodzi na iwo. Mbwenye nee tisafunika kunyerezera peno kucita pinthu ninga iwo. Ninji cinafuna kutiphedza? Tisafunika kuwangisa uxamwali wathu na Yahova mukupfundza Bhibhlya mbatisankhula kukhala axamwali a ponda ndipondembo na ale ananfuna.

18. Pinalonga ife na pinacita ife pinaphedza tani anango toera kudziwa Yahova?

18 Tisafunikambo kuphedza anango toera kudziwa Yahova. Sakani miyai toera kupereka umboni, pontho phembani Yahova toera akuphedzeni kulonga pinthu pyadidi pa ndzidzi wakuthema. Tisafunika kudziwisa anango kuti ndife Mboni za Yahova. Natenepa makhaliro athu adidi anadzabweresa mbiri kuna Mulungu, tayu kuna ife. Yahova asatipfundzisa toera ‘kukhonda makhaliro akuipa, kusirira pinthu pya dziko, mbatikhala na ndzeru zadidi, akulungama na akuperekeka kwa Mulungu n’dziko ino.’ (Tito 2:11-14) Tingatowezera Yahova mbaticita pinatiphemba iye, anango anaona pyenepi. Anango anakwanisa kulonga: ‘Ife tisafunambo kuenda pabodzi na imwe, thangwi tabva kuti Mulungu ali na imwe.’​—Zakariya 8:23.

^ ndima 10 Fala Yacigerego yakuti ‘mpambiziri,’ ndi di·aʹbo·los. M’Bhibhlya, fala ineyi isaphatisirwa ninga cidzo ca Sathani, mpambiziri wa Mulungu.