Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kutsandzaya Ndi N’khaliro Wakubuluka Kwa Mulungu

Kutsandzaya Ndi N’khaliro Wakubuluka Kwa Mulungu

ANTHU asafuna kukhala akutsandzaya. Mbwenye ntsiku zino zakumalisa, munthu onsene ali na nyatwa zace zakuti ndi ‘zakunentsa kupirira.’ (2 Timoti 3:1) Anthu anango nee ndi akutsandzaya thangwi yakutsalakanwa mwakuipa, kuduwala, kuluza basa yawo peno kuferwa na anyakufunika awo. Anango nee ndi akutsandzaya thangwi ya kucitikirwa na pinthu pinango pyakuti pisaadzudzumisa peno kuatsukwalisa. Ngakhale atumiki a Yahova asatsukwalambo. Khala pyenepi pisakucitikirani, munakwanisa tani kukhala pontho wakutsandzaya?

Toera kutawira mbvundzo unoyu, pakutoma tisafunika kubvesesa kuti kutsandzaya kwandimomwene ninji, pontho anango akwanisa tani kupitiriza kukhala akutsandzaya mukhathimbana iwo na nyatwa. Buluka penepo, tinaona kuti tinakwanisa tani kupitiriza kukhala akutsandzaya.

KUTSANDZAYA NINJI?

Kukhala wakutsandzaya kwasiyana na kuseka. Nyerezerani tenepa: Munthu wakuledzera anakwanisa kuseka kakamwe. Mbwenye angakungunuka, iye nee asasekabve, pontho asapitiriza na nyatwa zace. Kukomerwa kwace kukhali kwa ndzidzi wakucepa, pontho nee kukhali kwandimomwene.—Misangani 14:13.

Munjira inango, kutsandzaya ndi mabvero anakhala na ife muntima mwathu tingakhala na cinthu cadidi peno tingadikhira cinthu cadidi. Kukhala akutsandzaya pisabveka kukhala akukomerwa maseze tikhale m’makhaliro adidi peno akuipa. (1 Atesalonika 1:6) Mwandimomwene, ife tinakwanisa kuipirwa na cinthu, mu ndzidzi ubodzi ene mbatipitiriza kukhala akutsandzaya. Mwacitsandzo, apostolo akhamenywa thangwi yakumwaza mphangwa zinalonga pya Yezu. Mbwenye iwo ‘abuluka mwakutsandzaya pa Thando Yakutonga Miseru thangwi aoniwa kuti athema kuona nyatwa thangwi ya dzina yace.’ (Machitiro 5:41) Iwo nee atsandzaya thangwi yakumenywa, mbwenye thangwi akwanisa kukhala akukhulupirika kuna Mulungu.

Kutsandzaya nee ndi cinthu cakuti tisabalwa naco peno cakuti cisabwera cokha. Thangwi yanji? Thangwi kutsandzaya kwandimomwene kusacita khundu ya misapo ya nzimu wakucena wa Mulungu. Nzimu wa Mulungu usatiphedza toera kukulisa ‘umunthu upswa,’ wakuti usaphataniza kutsandzaya. (Aefesi 4:24; Agalata 5:22) Tingakhala akutsandzaya, pinakhala pyakukhonda nentsa kuthimbana na nyatwa.

PITSANDZO PINAFUNA IFE KUTOWEZERA

Yahova akhafuna kuona pinthu pyadidi pa dziko yapantsi, tayu pinthu pyakuipa pinaona ife lero. Maseze anthu asacita pinthu pyakuipa, Yahova asapitiriza kukhala wakutsandzaya. Bhibhlya isalonga: ‘Kunakhala iye kuli na mphambvu na kutsandzaya.’ (1 Pya dziko ya Israele 16:27, Tradução do Novo Mundo) Kusiyapo pyenepi, Yahova asatsandzaya angaona pinthu pyadidi pinacita atumiki ace.—Misangani 27:11.

 Ife tisatowezera peno tisayesera kukhala ninga Yahova, tingapitiriza kukhala akutsandzaya pinthu pingakhonda kucitika ninga mukhadikhira ife. M’mbuto mwakudzudzumika, tinakwanisa kunyerezera pinthu pyadidi piri na ife cincino, mbatidikhira mwakupirira pinthu pyakutsandzayisa kakamwe pyantsogolo. *—Onani cidzindikiro capantsi.

M’Bhibhlya muli na pitsandzo pya anthu azinji adapitiriza kukhala akutsandzaya maseze akhathimbana na nyatwa zizinji. Abhrahamu apitiriza kukhala wakutsandzaya maseze athimbana na nyatwa zizinji mu umaso wace. (Genesi 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9) Ninji cidamphedza? Ndi kunyerezera cidikhiro cakukhala n’dziko ipswa inafuna kutonga Mesiya. (Genesi 22:15-18; Ahebere 11:10) Yezu alonga: ‘Babanu Abhrahamu akhafuna kakamwe kuona ntsiku ikhafuna ine kubwera.’ (Jwau 8:56) Tisatowezera Abhrahamu tingapitiriza kunyerezera kutsandzaya kunafuna kukhala na ife ntsogolo.—Aroma 8:21.

Paulu na Sila akhalimbo na cikhulupiro cakuwanga mbapitiriza kukhala akutsandzaya maseze akhathimbana na nyatwa zizinji. Mwacitsandzo, pidamala iwo kumenywa na kuikhwa n’kaidi, iwo ‘akhacita maphembero mbasimba Mulungu na nyimbo.’ (Machitiro 16:23-25) Iwo akwanisa kupirira nyatwa zenezi thangwi akhapitiriza kunyerezera mapikiro a Mulungu a ntsogolo. Pontho kudziwa kuti akhathabuka thangwi yakukhala atowereri a Kristu kwaaphedza kukhala akutsandzaya. Ife tisatowezera Paulu na Sila tingakumbuka nkhombo zinakhala na ife thangwi yakutumikira Mulungu mwakukhulupirika.—Afilipi 1:12-14.

Lero, pana pitsandzo pizinji pya abale na alongo adapitiriza kukhala akutsandzaya mwakukhonda tsalakana pinentso pinathimbana na iwo. Mwacitsandzo, mwezi wa Novembro wa caka 2013, Condzi Cikulu cinacemerwa Haiyan cafudza nyumba zakupiringana 1.000 za Mboni za Yahova ku Filipina. George, adafudzirwa nyumba yace yonsene mu nzinda wa Tacloban, alonga: “Mwakukhonda tsalakana pidacitika, abale ali akutsandzaya. Mphyakunentsa kulonga kutsandzaya kuli na ife.” Tinganyerezera pidaticitira Yahova mbatipitiriza kupereka takhuta kuna iye, tinakhala akutsandzaya maseze tithimbane na nyatwa zakunentsa kakamwe. Ndi pinthu pipi pinango pinapereka Yahova pyakuti pisaticitisa kukhala akutsandzaya?

MATHANGWI ANATICITISA KUKHALA AKUTSANDZAYA

Thangwi ikulu kakamwe inaticitisa kukhala akutsandzaya ndi uxamwali wathu na Yahova. Ife tisadziwa Mambo wakudzulu na dziko yapantsi. Iye ndi Babathu, Mulungu wathu na Xamwali wathu!—Masalmo 71:17, 18.

Tisaperekambo takhuta thangwi Yahova atipasa umaso na maluso toera tikhale akutsandzaya. (Koelete 3:12, 13) Pidatisankhula Yahova ninga atumiki ace, iye atiphedza toera kudziwa cifuniro cace. (Akolose 1:9, 10) Mbwenye anthu azinji nee asabvesesa cifuniro ca umaso. Toera kugomezera ntsonga ineyi, Paulu alemba: ‘Maso nee aona, makutu nee abva, pontho nee m’bodzi adanyerezera muntima mwace pinthu pyakuti Mulungu apikhunganyira ale ananfuna. Thangwi Mulungu apangiza pinthu pyenepi kuna ife mukuphatisira nzimu wace.’ (1 Akorinto 2:9, 10) Kubvesesa pinafuna Yahova kusaticitisa kukhala akutsandzaya.

Yahova aticitira pinthu pizinji. Iye apereka umaso wa mwanace toera tikwanise kulekererwa madawo athu. (1 Jwau 2:12) Yahova atipasambo cidikhiro cakuti mwakukhonda dembuka tinakhala m’Paraizu. (Aroma 12:12) Lero, ife pabodzi na abale athu ndife banja yakuphatana pa dziko yonsene yapantsi. (Masalmo 133:1) Kusiyapo pyenepi, Bhibhlya isalonga kuti Yahova asatsidzikiza atumiki ace kwa Sathani na mademonyo. (Masalmo 91:11) Tingapitiriza kunyerezera nkhombo zonsene zidatipasa Yahova, kutsandzaya kwathu kusathimizirika kakamwe.—Afilipi 4:4.

 TINATHIMIZIRA TANI KUTSANDZAYA KWATHU?

Kodi Nkristu wakutsandzaya, anakwanisa kuthimizira kutsandzaya kwace? Yezu alonga: ‘Ine ndakupangani pinthu pyenepi toera kutsandzaya kwanga kukhale muna imwe, pontho kutsandzaya kwanu kuthimizirike kakamwe.’ (Jwau 15:11) Pyenepi pisapangiza kuti mphyakukwanisika kuthimizira kutsandzaya kwathu. Tinakwanisa kulandanisa kutsandzaya kwathu na moto. Khala tisafuna kuti moto ugake kakamwe, tisafunika kuusesera. Kumbukani: Nzimu wakucena usatiphedza toera kukhala akutsandzaya. Natenepa tingafuna kukhala akutsandzaya kakamwe, tisafunika kupitiriza kuphemba nzimu wa Mulungu. Tisafunikambo kunyerezera mwacidikhodikho pinaleri ife m’Bhibhlya, yakuti ndi yakupumirwa na nzimu wakucena.—Masalmo 1:1, 2; Luka 11:13.

Cinthu cinango cinafuna kutiphedza toera kutsandzaya kakamwe ndi kukhala akuphatika na pinthu pinakomeresa Yahova. (Masalmo 35:27; 112:1) Thangwi yanji? Bhibhlya isalonga kuti ife tacitwa toera ‘kugopa Mulungu wandimomwene na kubvera matongero ace, thangwi munthu onsene asatongwa kucita pyenepi.’ (Koelete 12:13) Ife tacitwa toera kucita cifuno ca Mulungu. Natenepa tingatumikira Yahova, tinakhala akutsandzaya kakamwe. *—Onani cidzindikiro capantsi.

THANGWI YANJI TISAFUNIKA KUKHALA AKUTSANDZAYA?

Munathimizira ife kutsandzaya kwathu, tinakhala na nkhombo zizinji. Mwacitsandzo, Yahova anakomerwa kakamwe tingapitiriza kuntumikira mwakutsandzaya maseze tithimbane na nyatwa. (Deuteronomyo 16:15; 1 Atesalonika 5:16-18) Pontho, tingakhala akutsandzaya, nee tinanyerezera kuti kukhala na kobiri izinji ndi kwakufunika kakamwe kwa ife. Mbwenye tinacita pyonsene pinakwanisa ife toera kuphedzera Umambo wa Mulungu. (Mateo 13:44) Natenepa, tingaona nkhombo ziri na ife thangwi yakutumikira Yahova, tinakhala akutsandzaya kakamwe, pontho tinacitisa anango kukhala akutsandzaya.—Machitiro 20:35; Afilipi 1:3-5.

Tingakhala akutsandzaya kakamwe, tisakhalambo na ungumi wadidi. Bhibhlya isalonga: ‘Ntima wakutsandzaya usawangisa.’ (Misangani 17:22) Nyakufufudza m’bodzi adapfundza pya ungumi ku universidade ya Nebraska, ku Estados Unidos, asaphedzerambo pinalonga lemba ineyi. Iye alonga: “Ungakhala wakutsandzaya cincino, unakhalambo na ungumi wadidi ntsogolo.”

Natenepa, maseze tikukhala mu ndzidzi wakunentsa, tinakwanisa kukhala akutsandzaya tingatambira nzimu wakucena mukucita phembero, kupfundza Bhibhlya na kunyerezera mwacidikhodikho pinapfundza ife. Tinakhalambo akutsandzaya kakamwe tinganyerezera pinthu pizinji pyadidi pinatipasa Yahova cincino, kutowezera cikhulupiro ca anango na tingawangisira kucita cifuno ca Mulungu. Tingacita pyenepi tinakwanisa kuona undimomwene wa lemba ya Masalmo 64:10, inalonga kuti: ‘Nyakulungama anadzatsandzaya muna Yahova mbathawira kuna iye.’

^ ndima 10 Mu Ncenjezi wa ntsogolo tinadzadinga n’khaliro wakupirira wakuti usacita khundu ya ‘misapo ya nzimu.’

^ ndima 20 Toera kuthimizira kutsandzaya, onani bokosi yakuti “ Njira Zinango Toera Kuthimizira Kutsandzaya.”