‘Ninga mudabvera imwe ndzidzi onsene, . . . wangisirani toera kupulumuswa na Mulungu mwakugopa na kutetemera.’—AFILIPI 2:12.

NYIMBO: 133, 135

1. Thangwi yanji kubatizwa ndi thanyo yakufunika kakamwe? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

PIKWI NA PIKWI pya anyakupfundza Bhibhlya asabatizwa pyaka pyonsene. Azinji a iwo ndi anapiana, kuphatanizambo aphale na atsikana. Panango iwo akuzwa mu undimomwene. Kodi ndimwe m’bodzi wa iwo? Khala ndi tenepo, mwacita cinthu cadidi kakamwe. Nkristu onsene asafunika kubatizwa. Pontho ubatizo ndi wakufunika toera kupulumuka na kukhala kwenda na kwenda.—Mateo 28:18, 19; 1 Pedro 3:21.

2. Thangwi yanji nee musafunika kugopa kuperekeka kwa Yahova?

2 Mungabatizwa, Yahova asatoma kukupasani nkhombo zizinji kakamwe. Mbwenye mu ndzidzi ubodzi ene muli na pinthu pizinji toera kucita. Munjira ipi? Ntsiku idabatizwa imwe, m’bale adacita nkhani ya ubatizo abvundza: “Mu ntsembe ya Yezu Kristu, kodi mwatcinyuka madawo anu, pontho  mwaperekeka kwa Yahova toera kucita cifuno cace?” Imwe mwatawira inde. Natenepa mwapikira kufuna Yahova na kuntumikira mu umaso wanu onsene. Mphapo musafunika kutsumbikika na mapikiro anewa? Nee pang’ono pene! Cipo munatsumbikika mungatawirisa kutsogolerwa na Yahova mu umaso wanu. Anthu akuti nkhabe dziwa Yahova asacita khundu ya dziko ya Sathani. Dyabo nee asaatsalakana, pontho nee asatsalakanambo imwe. Mwandimomwene, iye anakomerwa kakamwe mungaluza cidikhiro canu cakukhala maso kwenda na kwenda thangwi ya kusankhula kukhala kukhundu yace mbamukhonda Yahova.

3. Ndi nkhombo zipi zidakhala na imwe thangwi yakuperekeka kwanu kwa Yahova?

3 Nyerezerani nkhombo zidakupasani Yahova thangwi ya kuperekeka kwa iye na kubatizwa. Imwe mwapereka umaso wanu kwa Yahova, natenepa munakwanisa kulonga na cinyindiro: ‘Yahova ali kukhundu yanga; ine nkhabe kudzagopa cinthu. Kodi munthu anadzandicitanji?’ (Masalmo 118:6) Nkhabepo cinthu cakufunika kakamwe kupiringana kukhala kukhundu ya Mulungu na kudziwa kuti iye asakomerwa kakamwe na imwe.

BASA YA MUNTHU PAEKHA

4, 5. (a) Thangwi yanji kuperekeka kwa Yahova ndi basa ya munthu paekha? (b) Kodi ndi pinentso pipi pisathimbana na ife tonsene?

4 Nee musafunika kuona uxamwali wanu na Yahova ninga ntokodzi wa m’manja wakuti anyakubalanu anakwanisa kukugulirani. Maseze muciri kukhala na anyakubalanu, ndi basa yanu toera kupitiriza na uxamwali wanu na Yahova. Thangwi yanji ndi pyakufunika kakamwe kunyerezera pyenepi? Nee m’bodzi wa ife anakwanisa kudziwa mwadidi kuti cikhulupiro cathu cinayeserwa tani ntsogolo. Mwacitsandzo, imwe panango mwabatizwa mbamuciri mwana. Mbwenye cincino ndimwe m’phale peno ntsikana, muli na mabvero mapswa, pontho musathimbana na mikandzo inango. Ntsikana unango alonga: “Mwana nee anasiya kukhala m’bodzi wa Mboni za Yahova basi ene thangwi nee asadya phindi ya bholo pa phwando yakukumbuka ntsiku yakubalwa kuxikola. Mbwenye angakula mbatoma kuthimbana na pifuno pyakupita m’mabonde, iye asafunika kunyindira kuti kubvera mitemo ya Yahova ndi kwakufunika kakamwe.”

5 Mphyadidi kukumbuka kuti tonsene tisathimbana na pinentso tayu basi aphale na atsikana. Ngakhale ale akuti abatizwa mbaciri akulu asathimbanambo na mayesero a cikhulupiro cawo munjira zakusiyana-siyana. Panango anathimbana na mayesero a m’banja, ungumi peno kubasa. Mwakukhonda tsalakana thunga yathu, tonsene tinathimbana na makhaliro akuti anayesera kukhulupirika kwathu kwa Yahova.—Tyago 1:12-14.

6. (a) Ninji pidapikira imwe pakuperekeka kwanu kwa Yahova? (b) Musapfundzanji pa lemba ya Afilipi 4:11-13?

6 Toera kukhala wakukhulupirika, ndzidzi onsene musafunika kukumbuka kuti mapikiro adacita imwe kwa Yahova ndi akufunika kakamwe. Pyenepi pisabveka kuti mwapikira kutumikira munthu Wankulu Kakamwe kudzulu na pantsi, mwakukhonda tsalakana pinafuna kucitika, ngakhale axamwali peno anyakubalanu akukhondeseni. (Masalmo 27:10) Mu pinthu pyonsene musafunika kuphemba Yahova toera akuphedzeni kupitiriza kukwanirisa pikiro yanu kwa iye.—Lerini Afilipi 4:11-13.

7. Kodi pisabvekanji kuwangisira toera kupulumuswa na Mulungu ‘mwakugopa na kutetemera’?

 7 Yahova asafuna kuti mukhale xamwali wace. Mbwenye toera kupulumuka na kupitiriza kukhala xamwali wace, musafunika kuwangisira. Lemba ya Afilipi 2:12 isalonga: ‘Wangisirani toera kupulumuswa na Mulungu mwakugopa na kutetemera.’ Pyenepi pisabveka kuti tisafunika kunyerezera mwacidikhodikho kuti tinakhala tani cifupi na Yahova na kupitiriza kukhala wakukhulupirika. Anango asanyerezera kuti kukhala wakukhulupirika ndi kwakukhonda nentsa. Mbwenye kumbukani kuti ngakhale anango adatumikira Mulungu mu pyaka pizinji aluza cikhulupiro cawo. Ndi pinthu pipi pinafuna kukuphedzani kuwangisira toera kupulumuka?

KUPFUNDZA BHIBHLYA NDI KWAKUFUNIKA KAKAMWE

8. Kodi pfundziro ya munthu payekha isaphatanizanji? Thangwi yanji ndi yakufunika?

8 Toera kukhala xamwali wa Yahova, tisafunika kumbvesera na kulonga na iye. Njira ibodzi yakubvesera Yahova ndi kupfundza Bhibhlya. Pyenepi pisaphataniza kuleri na kunyerezera mwacidikhodikho Mafala a Mulungu na mabukhu akubuluswa m’Bhibhlya. Mbwenye kupfundza Bhibhlya pyasiyana na kudhekorari pinthu ninga pinacita imwe mabasa akuxikola. M’mbuto mwace, kupfundza mwadidi Bhibhlya pisakhala ninga kucita ulendo wakuti musagumana pinthu pipswa pinalonga thangwi ya Yahova. Pyenepi pinadzakuphedzani toera kukhala  cifupi na Mulungu, iye mbakhalambo cifupi na imwe.—Tyago 4:8.

Munalonga tani na Yahova? (Onani ndima 8-11)

9. Ndi pinthu pipi pyakuti pinakuphedzani toera kucita pfundziro ya munthu paekha?

9 Gulu ya Yahova isapereka pinthu pizinji pyakuti pinakuphedzani pakucita pfundziro yanu. Mwacitsandzo, mu site yathu ya jw.org muli na khundu inacemerwa Adolescentespa Exercícios Bíblicosyakuti inakuphedzani toera kuphatisira pinapfundza imwe m’Bhibhlya. Pontho mu jw.org, munakwanisa kugumana pitsogolero toera kupfundza bukhu O Que a Bíblia Realmente Ensina?Pyenepi pinakuphedzani toera kuwangisa cikhulupiro canu na kupanga anango pinakhulupira imwe. Munakwanisa kugumana maonero anango toera kucita pfundziro ya munthu paekha mu nsolo Os Jovens Perguntam . . . Como tornar a leitura da Bíblia agradável?mu Despertai! de Abril de 2009. Kupfundza na kunyerezera mwacidikhodikho ndi kwakufunika kakamwe toera kupulumuka.—Lerini Masalmo 119:105.

PHEMBERO NDI YAKUFUNIKA KAKAMWE

10. Thangwi yanji kucita phembero ndi kwakufunika kakamwe?

Mungadzudzumika na cinthu consene, ‘siyirani Yahova pinadzudzumika na imwe’

10 Tingapfundza Bhibhlya, tisabvesera Yahova, pontho tingacita phembero, tisalonga na iye. Nee tisafunika kuona phembero ninga nsambo peno ninga ‘cinthu cakupasa ncena’ toera kukwanirisa pinafuna ife. Phembero ndi njira yandimomwene toera kulonga na Nciti wathu. Nyerezerani basi: Yahova asafuna kubvesera pinafuna kulonga imwe! (Lerini Afilipi 4:6.) Natenepa mungadzudzumika na cinthu consene, Bhibhlya isalonga kuti ‘siyira Yahova pinadzudzumika na iwe.’ (Masalmo 55:22) Abale na alongo azinji aphedzwa kakamwe na uphungu unoyu. Phembero inakuphedzanimbo.

11. Thangwi yanji ndzidzi onsene musafunika kupereka takhuta kuna Yahova?

11 Mbwenye, ife nee tisafunika kucita phembero basi ene tingafuna ciphedzo ca Yahova. Bhibhlya isalonga: “Perekanimbo takhuta.” (Akolose 3:15) Midzidzi inango tisadzudzumika kakamwe na nyatwa zathu mbaticimwana kuona cinthu cadidi mwa ife. Natenepa yeserani kucita ipi: Ntsiku zonsene, nyerezerani pinthu pitatu pyadidi, buluka penepo perekani takhuta kuna Yahova thangwi ya pinthu pyenepi. Ntsikana m’bodzi anacemerwa Abigail, wakuti abatizwa na pyaka 12 pyakubalwa alonga: “Ndisapibva kuti Yahova athema kuperekerwa takhuta kupiringana munthu onsene kudzulu na pantsi. Ife tisafunika kupereka takhuta kuna iye thangwi ya pinthu pyonsene pinatipasa iye.” Midzidzi inango Abigail asabvundzika: ‘Ndingalamuka mangwana namacibese basi ene na pinthu pidaperekera ine takhuta kuna Yahova lero, ndinalonganji?’

DZINDIKIRANI CIPHEDZO CA YAHOVA MU UMASO WANU

12, 13. Ndi midzidzi ipi idaona imwe kuti Yahova ndi wadidi, pontho thangwi yanji ndi pyakufunika kunyerezera njira idakuphedzani iye?

12 Yahova aphedza Mambo Dhavidhi toera  kupirira nyatwa zizinji. Natenepa Dhavidhi alonga: ‘Yeserani toera muone kuti Yahova ndi wadidi; wakutsandzaya ndi munthu anathawira kuna iye.’ (Masalmo 34:8) Vesi ineyi isapangiza kuti tisafunika kudzindikira ciphedzo ca Yahova kubulukira m’macitiro athu. Mungaleri Bhibhlya, mabukhu athu na kugumanika pa misonkhano, munakwanisa kuona kuti Mulungu asaphedza tani anthu anango toera kukhala akukhulupirika. Mbwenye toera uxamwali wanu na Yahova ukhale wakuwanga, musafunika kudzindikira kuti Yahova asakuphedzani tani. Musakumbuka midzidzi idaona imwe kuti Yahova ndi wadidi?

Ndzidzi onsene lemedzani mwai uli na imwe wakukhala xamwali wa Yahova

13 Njira ibodzi inapangiza udidi wa Yahova ndi kutawirisa m’bodzi na m’bodzi wa ife toera kuntumikira. Yezu alonga: ‘Nkhabe munthu anakwanisa kudza kuna ine angakhonda kukwewiwa na Baba adandituma.’ (Jwau 6:44) Kodi musapibva kuti Yahova akukwewani? Peno musanyerezera kuti ‘Yahova akwewa anyakubalanga, ine basi ene ndisatowerera iwo’? Kumbukani kuti ndzidzi udaperekeka imwe kuna Yahova mbamubatizwa, mwatoma kukhala na uxamwali wanu mwekha na iye. Bhibhlya isalonga: “Munthu anafuna Mulungu, Mulungu anandziwambo.” (1 Akorinto 8:3) Ndzidzi onsene lemedzani mwai uli na imwe wakukhala xamwali wa Yahova.

14, 15. Ninji cinafuna kukuphedzani toera kukhala na cipapo cakumwaza mphangwa?

14 Imwe musaonambo udidi wa Yahova mu ndzidzi unakupasani iye cipapo toera kulonga pinakhulupira imwe kuna anango, mu utumiki peno kuxikola. Ndi pyakunentsa kumwazira mphangwa andzanu akuxikola. Panango munadzudzumika kuti anakutawirani tani. Panango pinakhala pyakunentsa kufokotoza pinakhulupira imwe pamwinji. Ninji cinafuna kukuphedzani?

15 Nyerezerani kuti thangwi yanji musakhulupira pinthu pinakhulupira imwe. Khala pitsogolero pinagumanika mu jw.org pisagumanika mu cilongero canu, piphatisireni. Pinakuphedzani toera kunyerezera pinakhulupira imwe, thangwi yanji musapikhulupira, pontho munapifokotoza tani kuna anango. Mungabvesesa mwadidi kuti thangwi yanji musapikhulupira, munakhala na cifuno ca kupanga anango pya Yahova.—Yeremiya 20:8, 9.

16. Ninji pinacita mulongo unango toera kumwaza mphangwa kuxikola?

16 Maseze musadziwa mwadidi pinakhulupira imwe, panango nee munakwanisa kupifokotoza mwadidi. Mulongo m’bodzi wa pyaka 18, adabatizwa na pyaka 13 alonga: “Ndisadziwa pinakhulupira ine, mbwenye midzidzi inango ndisasowa mafala toera kupilonga kuna anango.” Natenepa iye asayesera kulonga pinakhulupira iye munjira yacibaliro na mwakukhurudzika. Iye alonga: “Andzanga akuxikola asalonga mwadidi pinthu pinacita iwo. Ndisafunika kucitambo pibodzi pyene. Mu ndzidzi unacedza ife, ndisalonga mafala anango, ninga awa: ‘Ntsiku inango ndikhapfundzisa Bhibhlya, pontho . . . ’ Buluka penepo ndisatoma kulonga pikhafuna ine. Mbwenye kazinji kene mbandidzati kulonga, iwo asandibvundza pidapfundzisa  ine na pinango. Ndingacita pyenepi, pisakhala pyakukhonda nentsa kulonga pinakhulupira ine. Natenepa ndisatsandzaya kakamwe kumwaza mphangwa munjira ineyi.”

17. Ninji cinafuna kukuphedzani toera kumwaza mphangwa mwadidi?

17 Anango angaona kuti mwandimomwene musaatsalakana na kualemedza, pisakhala pyakukhonda nentsa kwa iwo kulemedzambo imwe na pinakhulupira imwe. Olivia, wa pyaka 17, wakuti abatizwa pikhali iye mwana kakamwe, alonga: “Ndzidzi onsene ndikhagopa kuti ndingalonga pya Bhibhlya pakucedza kwathu, anthu anandiona ninga ndisadziwa kakamwe Bhibhlya.” Buluka penepo atoma kuona pinthu munjira yakusiyana. M’mbuto mwakudzudzumika kakamwe na kugopa, iye anyerezera: “Aphale na atsikana azinji nee asadziwa cinthu thangwi ya Mboni za Yahova. Natenepa, toera kutidziwa mwadidi pisanyindira pinalonga ife na pinacita ife. Mwacitsandzo, tingagopa kakamwe peno tingacimwana kulonga pinakhulupira ife, ninji pinafuna kunyerezera iwo? Tingalonga nawo mbatikatsolima, panango ananyerezera kuti tiri na manyadzo thangwi yakukhala Mboni za Yahova. Panango pinaacitisa kutitsalakana mwakuipa. Pinakhala pyakukhonda nentsa kutilemedza tingalonga pinakhulupira ife mwacinyindiro na mwacibaliro.”

WANGISIRANI TOERA KUPULUMUKA

18. Musafunika kuwangisira kucitanji toera kupulumuka?

18 Takwanisa kuona kuti tisafunika kuwangisira kakamwe toera kupulumuka. Toera kucita pyenepi, tisafunika kuleri na kunyerezera mwacidikhodikho Mafala a Mulungu, kucita phembero kuna Yahova na kunyerezera mwadidi njira zonsene zidatiphedza Yahova. Kucita pyenepi kunakuphedzani toera kukhala na cinyindiro cakukwana cakuti Yahova ndi Xamwali wanu. Pyenepi pinadzakucitisani kukhala na cifuno cakupanga anango pinakhulupira imwe.—Lerini Masalmo 73:28.

19. Thangwi yanji ndi pyakufunika kakamwe kuwangisira toera kupulumuka?

19 Yezu alonga: ‘Munthu angafuna kunditowera, akhondeke ekha, athukule muti wace, mbanditowera.’ (Mateo 16:24) Lemba ineyi isapangiza pakweca kuti Akristu asafunika kuwangisira toera kukhala atowereri a Kristu. Natenepa asafunika kuperekeka na kubatizwa. Anthu anatumikira Yahova ali na nkhombo zizinji lero, kusiyapo cidikhiro cakukhala kwenda na kwenda n’dziko ipswa. Natenepa, ndi pyakufunika kakamwe kuwangisira toera kupulumuka!

Toera kugumana mphangwa zakuthimizirika, onani bukhu yakuti “Os Jovens Perguntam​—Vale a pena orar?” a bokosi ya khundu ineyi mu jw.org.