Pikhali ine na pyaka 16 pyakubalwa, baba alonga: “Ungaenda kamwaza mphangwa leka kubwererabve. Ungabwerera, ndinakugwanda miyendo.” Natenepa ndatonga kubuluka panyumba. Unoyu ukhali ulendo wakutoma udasiya ine pinthu nduli toera kutowera Yezu, Mbuyathu.

THANGWI YANJI baba aipirwa kakamwe? Dikhirani ndifokotoze. Ndabalwa ntsiku 29 ya Julho mu caka 1929, pontho ndakula ku Bulacan n’dziko ya Filipina. Ife nee tikhali na kobiri izinji, pontho tikhali na umaso wakukhonda funa pizinji. Mu ndzidzi ukhali ine m’phale, anyankhondo a ku Japau apita n’dziko ya Filipina, mbitoma nkhondo. Mbwenye, cisa cathu cikhali kutali na nzinda, natenepa nee tathabuka kakamwe na nkhondo. Ife nee tikhali na radyo, televizau, peno matsamba a mphangwa, basi ene tikhabva mphangwa za nkhondo kubulukira kwa anthu anango.

Ndikhali na abale anga anomwe, pikhali ine na pyaka pisere pyakubalwa, yavu wanga andikwata toera kakhala na iwo. Maseze tikhaphembera Katolika, yavu wanga akhakomerwa kucedza pya uphemberi na akhatawira mabukhu akhampasa axamwali anga. Ndisakumbuka kuti yavu wanga andipangiza mabukhu mang’ono a Mboni za Yahova na Bhibhlya mu cilongero ca Tagalo, * (onani cidzindikiro capantsi). Ndikhakomerwa kakamwe kuleri Bhibhlya, makamaka Maevanjelyu manai. Pyenepi pyandicitisa kufuna kutowezera citsandzo ca Yezu.—Jwau 10:27.

KUPFUNDZA KUTOWERA KRISTU

Anyankhondo a Japau asiya Filipina mu caka 1945. Mu ndzidzi unoyu, anyakubalanga andiphemba toera kubwerera kunyumba. Yavu wanga andiwangisa toera kubwerera natenepa ndabwerera.

Mwezi wa Dezembro wa caka 1945, Mboni za Yahova za nzinda wa Angat zamwaza mphangwa mu cisa cathu. Nkhalamba m’bodzi wakuti ndi Mboni wa Yahova abwera kunyumba kwathu mbafokotoza kuti Bhibhlya isalonganji thangwi ya “ntsiku zakumalisa.” (2 Timoti 3:1-5) Iye atiphemba toera kupfundza Bhibhlya mu cisa capadhuzi. Maseze anyakubalanga nee atawira, ine ndaenda. Anthu akukwana 20 akhadagumanika, pontho anango akhacita mibvundzo thangwi ya Bhibhlya.

Ine nee ndikhabvesesa pikhalonga iwo, natenepa ndatonga kubuluka. Mbwenye iwo atoma kuimba nyimbo za Umambo. Ndikhakomerwa kakamwe na  nyimbo zenezi, natenepa ndakhala pontho pantsi. Pidamala nyimbo na phembero, atiphemba toera kuenda ku misonkhano n’Dimingu, ku Angat.

Misonkhano ikhacitwa kunyumba kwa banja ya Cruz, azinji a ife akhafamba makilometru masere toera kusonkhana. Anthu akukwana 50 agumanika pabodzi, pontho ine ndakomerwa kakamwe mudaona ine anapiana mbatawira mibvundzo yakunentsa ya Bhibhlya. Pidamala misonkhano Damian Santos, mpainiya m’bodzi wakugwesera wakuti kale akhali muimiriri wa nzinda, atiphemba toera kagona kunyumba kwace. Tagona mwakudembuka kakamwe ntsiku ineyi thangwi yakucedza pya Bhibhlya.

Mu ndzidzi unoyu, anthu akhabatizwa angamala kupfundza pipfundziso pyakutoma pya Bhibhlya. Pakumala masumana mangasi mbandikasonkhana, abale abvundza ine na andzanga, “Musafuna kubatizwa?” Ine ndatawira: “Inde ndisafuna.” Ine ndikhadziwa kuti ndikhafuna kukhala ‘bitcu wa Kristu.’ (Akolose 3:24) Natenepa, mwezi wa Fevereiro mu caka 1946, ine na ndzanga tabatizwa mu nkulo wakuti ukhali cifupi.

Ine ndikhadziwa kuti Akristu akubatizwa asafunika kumwaza mphangwa ndzidzi onsene ninga pikhacita Yezu. Baba nee akhafuna kuti ine ndimwaze mphangwa. Ine ndafokotoza kuna baba kuti Mulungu asafuna kuti timwaze mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu. (Mateo 24:14) Ine ndampangambo kuti ndisafunika kukwanirisa pikiro yanga kuna Mulungu. Ndi ndzidzi unoyu udalonga baba mafala akuthusa adalonga ine pakutoma. Iye akhadatonga kundikhondesa kumwaza mphangwa. Unoyu ukhali ulendo wakutoma udasiya ine pinthu nduli mbandiperekeka toera kutumikira Yahova.

Banja ya Cruz yandiphemba toera kakhala na iwo ku Angat. Iwo ndzidzi onsene akhapanga ine na mwanawo wantsikana anacemerwa Nora toera kutumikira ninga apainiya. Uwiri wathu tatoma upainiya ntsiku 1 ya mwezi wa Novembro, mu caka 1947. Nora aenda kaphedzera mu nzinda unango, mbwenye ine ndasala ku Angat.

MWAI UNANGO TOERA KUSIYA PINTHU NDULI

Pidamala ine kutumikira ninga mpainiya mu pyaka piwiri, Earl Stewart, m’bale adabuluka Bheteli, acita nkhani kuna anthu 500 mu nzinda wa Angat. Nkhani yace aicita mu Cingerezi, buluka penepo ine ndacita cigwagwa ca nkhani mu cilongero ca Tagalo. Kodi ndakwanisa tani kucita pyenepi? Maseze ine ndapfundza kuxikola basi ene pyaka pinomwe, kazinji kene apfundzisi anga akhaphatisira Cingerezi. Pontho ndikhapfundza mabukhu athu mazinji a Cingerezi thangwi cilongero ca Tagalo cikhali na mabukhu akucepa kakamwe. Pyenepi pyandiphedza toera kuthumburuza mwadidi nkhani za Cingerezi.

M’bale Stewart adziwisa mpingo wapacisa kuti amisionaryo akuenda ku nsonkhano wa gawo ku Nova York, E.U.A, wa nsolo wakuti “Aumento da Teocracia”  wa caka 1950. Natenepa Bheteli ikhafuna mpainiya m’bodzi peno awiri toera kupitira mbuto amisionaryo anewa mu ndzidzi ukhali iwo ku nsonkhano. Ine ndikhali m’bodzi mwa abale adacemerwa. Unoyu ukhali ulendo waciwiri, ukhafunika ine kusiya pinthu nduli, ninga nyumba ikakhala ine na axamwali mu mpingo, mbandienda katumikira ku Bheteli.

Ndafika ku Bheteli ntsiku 19 ya Junho ya caka 1950. Mbuto ya Bheteli ikhali ikulu kakamwe, ikhali nyumba yakale yakuzungulirwa na miti. Abale 12 akukhonda manga banja akhaphata basa kweneko. Na macibese, ine ndikhaphedzera basa yakuphika. Buluka penepo, ndzidzi upfemba wakumacibese, ndikhapasari nguwo. Namaulo ndikhacita basa ibodzi ene. Amisionaryo akhabwerera buluka ku nsonkhano, mbwenye ine ndikhapitiriza pa Bheteli. Ine ndikhacita pyonsene pikhandiphemba abale. Ndikhapaka marevista m’makaxa, ndikhatsalakana pya masinatura na kutambira alendo.

KUCEMERWA KU XIKOLA YA GILEADHE

Mu caka 1952, ine na abale atanthatu a ku Filipina tacemerwa toera kuenda Kuxikola ya Gileadhe, turma 20. Ndakomerwa kakamwe! Mu ndzidzi ukhali ine ku Estados Unidos, ife taona pinthu pizinji mu umaso wathu pyakuti cipo tapiona kale. Umaso ukhali wakusiyana kakamwe na cisa cidabuluka ine.

Ine pabodzi na anango adacita na ine xikola ya Gileadhe

Mwacitsandzo, ife tikhafunika kupfundza kuti tinaphatisira tani pinthu pya magetsi pyakuti cipo tikhapidziwa. Pontho makhaliro akudambo akhali akusiyana. Ntsiku inango namacibese pidalamuka ine ndagumana pinthu pyonsene pikhadamala kuphimbirwa na neve kunja. Unoyu ukhali ulendo wakutoma udaona ine neve. Ikhali yakubalika kakamwe, mbwenye mwakukhonda dembuka ndadzindikira kuti ikhathondola kakamwe!

Ndatsandzaya kakamwe na pinthu pidapfundza ine ku Gileadhe, mbindiduwala pinthu pyonsene pidasiya ine nduli. Tikhali na apfundzisi adidi kakamwe akuti atipangiza njira yakupfundza na kufufudza mwadidi. Xikola ya Gileadhe yandiphedza kakamwe kuwangisa uxamwali wanga na Yahova.

Pidamalisa ine xikola ineyi, ndapangwa toera katumikira ninga mpainiya wakupambulika mu ndzidzi ungasi ku Bronx mu nzinda wa Nova York. Natenepa mwezi wa Julho wa caka 1953, ndakwanisa kugumanika pa nsonkhano wa gawo wa Sociedade do Novo Mundo udacitwa ku Bronx. Pidamala nsonkhano, ndatumizwa pontho ku Filipina.

KUSIYA UMASO WADIDI MU NZINDA

Abale pa Bheteli andiphemba toera kutumikira ninga muyang’aniri wa cisa. Pyenepi pyandipasa miyai mizinji toera kutowezera Yezu wakuti akhafika mbuto zakutali kakamwe ninga m’mizinda mikulu na ming’ono toera kuphedza atumiki a Yahova. (1 Pedro 2:21) Cisa cikhatumikira ine cikhali cikulu kakamwe thangwi cikhaphataniza cisa ca Luzon, ntsuwa ikulu  kakamwe ya ku Filipina. Ikhaphatanizambo cisa ca Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac na Zambales. Toera kuenda ku nzinda, ndikhafunika kukwira Phiri ya Sierra Madre. Nee kukhafika maxibombo peno maxitima, natenepa ndikhafunika kuphemba anyakutekenya miotokala mikulu toera ndikwire padzulu pa mitolo ikhakwata iwo. Kazinji kene akhatawira, mbwenye nee ikhali njira yadidi toera kucita ulendo.

Mipingo mizinji ikhali ming’ono, pontho ipswa. Natenepa, abale akhatsandzaya kakamwe pikhaaphedza ine kukhunganya mwadidi misonkhano na basa ya m’munda.

Mukupita kwa ndzidzi, ndaphembwa toera katumikira cisa cinango cakuti cikhaphataniza cisa ca Bicol. Cisa ceneci cikhali kutali kakamwe, pontho apainiya akupambulika akhamwaza mphangwa kuna anthu akuti cipo abva kale pya Yahova. Nyumba ibodzi ikhali na cimbuzi cibodzi cakuti cikhali na djenje yakuphimbirwa na matabwa mawiri. Pidaponda ine matabwa anewa, ndagwa n’djenje pabodzi na matabwa ene. Ndamala ndzidzi ungasi toera kusamba mbindienda kadya nkhuce!

Pikhatumikira ine mu cisa ceneci, ndatoma kunyerezera Nora, adatoma upainiya pabodzi na ine. Mu ndzidzi unoyu, iye akhatumikira ninga mpainiya wakupambulika mu Nzinda wa Dumaguete mbandienda kamuona. Buluka penepo, tatoma kulemberana matsamba, mbitimanga banja mu caka 1956. Pidamala ife kumanga banja, sumana yakutoma taenda kasonkhana ku mpingo wa ntsuwa ya Rapu Rapu. Tikhafunika kukwira mapiri na kufamba nsindzo wakulapha, mbwenye ife tatsandzaya kakamwe kusonkhana pabodzi na abale ku cisa ceneci.

TACEMERWA PONTHO TOERA KATUMIKIRA KU BHETELI

Pidamala ine kutumikira ninga muyang’aniri wa cisa pabodzi na nkazanga cifupi na pyaka pinai, tacemerwa pontho ku ofesi ya filiali. Tatoma kuphata basa pa Bheteli mwezi wa Janeiro mu caka 1960. Pidamala ife pyaka pizinji pa Bheteli, ndapfundza pizinji kakamwe thangwi ya kuphata basa pabodzi na abale akuti akhatsalakana pinthu pizinji mu gulu ya Yahova. Nora akhakomerwa kakamwe na kucita mabasa akusiyana-siyana pa Bheteli.

Ndikucita nkhani pa nsonkhano wa gawo mbikathumburuzwa mu cilongero ca Cebuano

Pa Bheteli, ndakhala na mwai wakuona kuthambaruka kwa basa ya Yahova ku Filipina. Pidatoma ine kutumikira pa Bheteli mu caka 1950, dziko ineyi ikhali na amwazi mphangwa 10.000. Mbwenye cincino iri na amwazi mphangwa akupiringana 200.000, pontho abale na alongo azinji asatumikira pa Bheteli toera kuphedzera basa yakumwaza mphangwa.

Mukupita kwa ndzidzi, tikhafuna mbuto ikulu toera kucita basa pa Bheteli. Buluka penepo Mathubo Akutonga atiphemba kusaka mbuto toera kumanga Bheteli ikulu. Muyang’aniri wa basa yakudhinda mabukhu pabodzi na ine taenda kabvundzisa anyakuendekana khala asafuna kugulisa mbuto yawo. Nee m’bodzi atigulisira, pontho ndzawo m’bodzi atipanga: “Axina nee asagulisa. Basi ene asagula.”

Ndikuthumburuza nkhani ya M’bale Albert Schroeder

Mbwenye ntsiku inango kwacitika pinthu pyakuti nee tikhapidikhira. M’bodzi mwa anyakuendekana athu afuluka toera kuenda ku Estados Unidos, natenepa iye atibvundza khala tisafuna kugula mbuto yace. Buluka penepo nyakuendekana unango atonga kugulisa mbuto yace, pontho iye apangambo andzace toera kucita pibodzi pyene. Ife takwanisa kugula ngakhale mbuto ya mamuna akhadalonga kuti: “Axina nee asagulisa.” Mu ntsiku zakucepa, mbuto ya Bheteli yadzakhala ikulu kakamwe. Ndiri na cinyindiro cakuti ndi Yahova adatiphedza kucita pyenepi.

Pidafika ine pa Bheteli mu caka 1950, ndikhali mwana kakamwe kupiringana onsene. Cincino ine na nkazanga takalamba. Nee ndisatsumbikika thangwi yakutowera Yezu. Maseze anyakubalanga andithamangisa panyumba, Yahova andipasa abale na alongo azinji akuti asandifuna kakamwe. Mwandimomwene ndisakhulupira kuti Yahova asatipasa pinthu pyonsene pinafuna ife, mwakukhonda tsalakana basa inacita ife. Ine na Nora tisapereka takhuta kakamwe kuna Yahova thangwi ya udidi onsene udaticitira iye, pontho tisaphedzambo anango toera kunyindira Yahova ndzidzi onsene.—Malakiya 3:10.

Ntsiku inango Yezu aphemba nyakupimisa misonkho akhacemerwa Mateu toera akhale nyakutowera wace. Mateu acitanji? Iye “asiya pinthu pyonsene mbatowera Yezu.” (Luka 5:27, 28) Ine ndakhalambo na mwai ubodzi ene wakusiya pinthu nduli mbanditowera Yezu. Natenepa, ndisaphedza anango toera kucitambo pibodzi pyene mbatambira nkhombo za Yahova.

Ndiri wakutsandzaya kakamwe thangwi ndikupitiriza kutumikira ku Filipina

^ ndima 6 Yakubuluswa na Mboni za Yahova, mbwenye cincino nee isadhindwabve.