‘Imwe musafunikambo kukhala akupirira.’—TYAGO 5:8.

NYIMBO: 35, 139

1, 2. (a) Ninji pinafuna kuticitisa kubvundza: “Mpaka lini?” (b) Kodi pitsandzo pya anthu akukhulupirika akale pinatiphedza tani lero?

“MPAKA lini?” Unoyu ukhali mbvundzo udacita aprofeta akukhulupirika awiri, Izaiya na Habhakuki. (Izaiya 6:11; Habakuki 1:2) Mu ndzidzi udalemba Mambo Dhavidhi Masalmo kapitulu 13, acitambo mbvundzo ubodzi ene maulendo manai. (Masalmo 13:1, 2) Pontho, pikhali Yezu na anthu akusowa cikhulupiro, iye abvundza: ‘Mpaka lini?’ (Mateo 17:17) Ife panango tinacitambo mbvundzo ninga unoyu lero.

2 Ninji pinafuna kuticitisa kubvundza: “Mpaka lini?” Panango ndi thangwi ya pinthu pyakukhonda dikhira pidaticitikira. Panango tikunentseka na utenda peno kugwesera. Panango tisadzudzumika thangwi tiri ‘m’midzidzi yakunentsa kupirira.’ (2 Timoti 3:1) Peno ndi thangwi ya makhaliro  akuipa a anthu anaona ife akuti asatifewesa. Mwakukhonda tsalakana mathangwi onsene, ndi pyakuwangisa kudziwa kuti Yahova nee aipirwa na atumiki ace akukhulupirika akale adacita mbvundzo unoyu.

3. Ninji cinafuna kutiphedza tingathimbana na makhaliro akunentsa?

3 Ninji cinafuna kutiphedza toera kupirira makhaliro akunentsa? M’bale wa Yezu anacemerwa Tyago apumirwa toera kulonga: ‘Abale, khalani akupirira, mpaka kubwera kwa Mbuya.’ (Tyago 5:7) Natenepa, tonsene tisafunika kukhala akupirira. Mphapo kupirira ninji, pontho tinapangiza tani n’khaliro unoyu wakufunika kakamwe?

KUPIRIRA NINJI?

4, 5. (a) Kupirira ninji, pontho tinakhala tani akupirira? (b) Kodi Tyago afokotoza tani kupirira? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

4 Bhibhlya isalonga kuti kupirira ndi nsapo wa nzimu wakucena wa Mulungu. Pangasoweka ciphedzo ca Mulungu, pinakhala pyakunentsa kwa anthu akusowa ungwiro kupirira makhaliro akunentsa kakamwe. Kupirira ndi muoni wa Mulungu, pontho tisapangiza kuti tisafuna Yahova na anango tingakhala akupirira. Tingakhonda kukhala akupirira, ufuni wathu kwa anango unafewa. (1 Akorinto 13:4; Agalata 5:22) Kodi kupirira kusaphatanizanji? Kusaphataniza kupirira makhaliro akunentsa mbitikhala na maonero adidi. (Akolose 1:11; Tyago 1:3, 4) Kupirira kusatiphedzambo kupitiriza kukhala akukhulupirika kwa Yahova mwakukhonda tsalakana nyatwa zathu. Kupirira kunadzatiphedza kucalira maonero akuphonyeka tingathimbana na nyatwa. Bhibhlya isalonga kuti tisafunika kukhala dzololo toera kudikhira. Pyenepi pyafokotozwa pa lemba ya Tyago 5:7, 8. (Lerini.)

5 Thangwi yanji tisafunika kudikhira Yahova? Nyakupfundza Tyago alandanisa makhaliro athu na a mulimi. Maseze mulimi asaphata basa mwakuwanga mbabzwala mbeu, iye nee anakwanisa kuonera kubvumba kwa madzi na kukula kwa pinthu pidadzwala iye. Mbwenye, iye asafunika kudikhira mwakupirira mpaka ndzidzi wakubvuna ‘misapo yadidi ya m’munda mwace.’ Munjira ibodzi ene, pana pinthu pizinji pyakuti nee tinakwanisa kupionera mu ndzidzi unadikhira ife kukwanirisika kwa mapikiro a Yahova. (Marko 13:32, 33; Machitiro 1:7) Ninga mulimi, tisafunika kudikhira mwakupirira.

6. Kodi tisapfundzanji mu citsandzo ca mprofeta Mikeya?

6 Mprofeta Mikeya akhafunika kupirira makhaliro akunentsa, ninga pinacita ife lero. Iye acita pyenepi mu ndzidzi ukhatonga Mambo Ahazi. Ahazi akhali mambo wakuipa kakamwe. Na thangwi ineyi, n’dziko mukhadadzala na kudyekera. Pinthu pikhali pyakunentsa kakamwe thangwi Bhibhlya isalonga kuti anthu ‘akhali na luso kakamwe yakucita pinthu pyakuipa.’ (Lerini Mikeya 7:1-3.) Mikeya akhadziwa kuti nee mbadakwanisa kucinja makhaliro anewa. Mphapo iye mbadacitanji? Iye alonga: ‘Mbwenye ine ndinadzapitiriza kudikhira Yahova. Ndinadzapangiza nzimu wakudikhira Mulungu mpulumusi wanga. Mulungu  wanga anadzandibvesera.’ (Mikeya 7:7) Ninga Mikeya, ife tisafunikambo kupangiza ‘nzimu wakudikhira.’

7. Thangwi yanji tisafunika kucita pizinji m’mbuto mwakudikhira basi ene Yahova toera kukwanirisa mapikiro ace?

7 Tingakhala na cikhulupiro ninga ca Mikeya, tinadzakhala dzololo toera kudikhira Yahova. Ife nee takhala ninga munthu adaikhwa n’kaidi mbadikhira ntsiku yakuphiwa. Iye asakakamizika kudikhira ntsiku ineyi, mbwenye nee asakomerwa napyo. Pyenepi pyasiyana kakamwe na ife! Ife tiri dzololo toera kudikhira Yahova thangwi tisadziwa kuti pa ndzidzi wakuthema, iye anadzakwanirisa mapikiro ace mbatipasa umaso wakwenda na kwenda! Ndi thangwi yace ‘tisadikhira mwakupirira na mwakutsandzaya.’ (Akolose 1:11, 12) Mu ndzidzi unadikhira ife, tisafunika kucita mphole-mphole toera tikhonde kudungunya kuti Yahova akudembuka kakamwe. Tingacita pyenepi, iye nee anakomerwa.—Akolose 3:12.

PITSANDZO PYA ANTHU ADAPIRIRA MWAKUKHULUPIRIKA

8. Tisapfundzanji mu pitsandzo pya amuna na akazi akukhulupirika a mu ndzidzi wakale?

8 Ninji pinafuna kutiphedza toera kudikhira? Ndi kunyerezera pitsandzo pya amuna na akazi akukhulupirika a mu ndzidzi wakale adadikhira Yahova mwakupirira toera kukwanirisa mapikiro ace. (Aroma 15:4) Mu ndzidzi unapfundza ife pitsandzo pya anthu anewa, ndi pyadidi  kukumbuka kuti amala ndzidzi ungasi mbakadikhira, thangwi yanji akhadikhira, pontho Yahova aapasa tani nkhombo thangwi ya kupirira kwawo.

Abhrahamu akhafunika kudikhira pyaka pizinji toera kuona kubalwa kwa adzukulu ace Ezau na Yakobe (Onani ndima 9, 10)

9, 10. Kodi Abhrahamu na Sara adikhira Yahova mu ndzidzi ungasi?

9 Tendeni tidinge citsandzo ca Abhrahamu na Sara. Nakuti iwo apangiza ‘cikhulupiro na kupirira, atambira nkhombo.’ Bhibhlya isatipanga kuti ‘pidamala Abhrahamu kudikhira,’ Yahova apikira kuti mbadampasa nkhombo na kuncitisa kukhala baba wa dzindza ikulu. (Ahebere 6:12, 15) Thangwi yanji Abhrahamu akhafunika kupirira? Thangwi pikiro ineyi mbidamala ndzidzi uzinji toera kukwanirisika. Ntsiku ya Nisane 14 ya caka 1943 Kristu mbadzati kubalwa, Abhrahamu na Sara pabodzi na banja yawo yonsene awambuka Nkulo wa Eufrate mbapita N’dziko Yakupikirwa. Mbwenye Abhrahamu akhafunika kudikhira pyaka 25 mwanace Isaaki mbadzati kubalwa na pyaka pinango 60 adzukulu ace Ezau na Yakobe mbadzati kubalwa.—Ahebere 11:9.

10 Kodi Abhrahamu akhaladi N’dziko Yakupikirwa? Bhibhlya isalonga kuti Yahova ‘nee apasa [Abhrahamu] unthaka, nee mbuto yakucepa toera kukhala; mbwenye iye apikira kuti mbadampasa dziko yonsene toera ikhale yace na ya dzindza yace, maseze ndzidzi unoyu nee akhali na mwana.’ (Machitiro 7:5) Mwakukhonda penula, dzindza ya Abhrahamu yadzanjipa mbipita N’dziko Yakupikirwa. Mbwenye pyenepi pyacitika pakumala pyaka 430 mu ndzidzi udawambuka Abhrahamu Nkulo wa Eufrate.—Eksodo 12:40-42; Agalata 3:17.

11. Thangwi yanji Abhrahamu akhafunika kudikhira, pontho apaswa tani nkhombo thangwi ya kupirira kwace?

11 Abhrahamu akhafunika kudikhira thangwi akhali na cinyindiro cakuti Yahova mbadakwanirisa mapikiro ace. Iye akhakhulupira Yahova. (Lerini Ahebere 11:8-12.) Abhrahamu akhali wakutsandzaya pikhadikhira iye maseze nee aona kukwanirisika kwa mapikiro onsene a Mulungu mbadzati kufa. Mbwenye nyerezerani kutsandzaya kwa Abhrahamu angadzalamuswa muli akufa mu paraizu pa dziko yapantsi. Iye anadzatsandzaya kakamwe kuleri pya mbiri yace yaumaso na ya banjace m’Bhibhlya. * (Onani cidzindikiro capantsi.) Nyerezerani kukomerwa kudzakhala na iye angadziwa pya kukwanirisika kwa cifuniro ca Yahova na kubwera kwa Mesiya! Mwakukhonda penula, iye anadzapibva kuti akhadathema kudikhira nkhombo zenezi.

12, 13. Thangwi yanji Zuze akhafunika kupirira, pontho ninji cidamphedza?

12 Zuze, ndzukulu wa Abhrahamu, akhafunikambo kupirira. Iye acitirwa pinthu pizinji pyakusowa ulungami. Pakutoma, acibale ace an’gulisa ninga bitcu pikhali iye cifupi na pyaka 17. Buluka penepo, iye apumphwa kuti akhafuna kupita m’mabonde na nkazi wa patrau wace mbaikhwa n’kaidi. (Genesi 39:11-20; Masalmo 105:17, 18) Maseze Zuze akhali ntumiki wakukhulupirika wa Mulungu, iye akhathimbanambo na pinthu pyakuipa. Mbwenye pakupita pyaka 13, pinthu pyadzacinja.  Zuze abuluswa n’kaidi mbakhazikiswa ninga ntongi waciwiri mu Ejito.—Genesi 41:14, 37-43; Machitiro 7:9, 10.

Zuze akhadziwa kuti nkhombo za Yahova zikhali zakuthema kudikhirwa

13 Kodi Zuze atsukwala peno kusiya Yahova thangwi yakusowa ulungami kudacitirwa iye? Nkhabe. Zuze adikhira mwakupirira. Ninji cidamphedza? Cikhulupiro cace kwa Yahova. Iye akhadziwa kuti Yahova akhamphedza. Ife tisadziwa pyenepi thangwi ya mafala adapanga iye abale ace: ‘Lekani kugopa. Kodi ine ndiri pa mbuto ya Mulungu? Imwe mukhafuna kundicita pyakuipa. Mbwenye Mulungu akhali na cifuno cadidi, toera apulumuse anthu azinji ninga pinacita iye lero.’ (Genesi 50:19, 20) Zuze akhadziwa kuti nkhombo za Yahova zikhali zakuthema kudikhirwa.

14, 15. (a) Thangwi yanji Dhavidhi akhafunika kupirira? (b) Ninji pidamphedza toera kudikhira mwakupirira?

14 Mambo Dhavidhi athimbanambo na kusowa ulungami. Yahova adzodza Dhavidhi pikhali iye m’phale toera kukhala mambo wa Aisraeli. Mbwenye Dhavidhi akhafunika kudikhira pyaka 15 mbadzati kukhala mambo wa dzindza yace. (2 Samwele 2:3, 4) Mu ndzidzi unoyu, Dhavidhi akhafunika kuthawa mbabisala, gopa kuphiwa na Mambo Sauli. * (Onani cidzindikiro capantsi.) Na thangwi ineyi, Dhavidhi nee akhali na nyumba toera kukhala. Iye akhafunika kukhala n’dziko inango peno kukhala m’mphako. Mukupita kwa ndzidzi, Sauli adzaphiwa kunkhondo. Mbwenye Dhavidhi akhafunikambo kudikhira pyaka pinango pinomwe mbadzati kukhala mambo wa dzindza ya Israeli.—2 Samwele 5:4, 5

15 Thangwi yanji Dhavidhi akhafunika kudikhira mwakupirira? Iye asatipasa ntawiro m’bukhu ibodzi ene ya masalmo pidabvundza iye maulendo manai: “Mpaka lini?” Iye alonga: ‘Mbwenye ine ndakhulupira kukoma ntima kwanu kukulu; ntimanga usatsandzaya thangwi ya cipulumuso canu. Ndinadzasimba Yahova thangwi andipasa pinthu pyadidi.’ (Masalmo 13:5, 6) Dhavidhi akhadziwa kuti Yahova asanfuna, pontho kuti mbadakhala wakukhulupirika kwa iye. Iye anyerezera ndzidzi udamphedza Yahova, pontho akhadikhira ndzidzi wakuti Yahova mbadamalisa nyatwa zace. Dhavidhi akhadziwa kuti nkhombo za Yahova zikhathema kudikhirwa.

Yahova nee asatiphemba kucita cinthu cakuti iye nee asafuna kucicita

16, 17. Ninji pinapangiza kuti Yahova na Yezu Kristu asadikhira mwakupirira?

16 Yahova nee asatiphemba kucita cinthu cakuti iye nee asafuna kucicita. Ndi thangwi yace, iye ndi citsandzo cadidi kakamwe cakudikhira. (Lerini 2 Pedro 3:9.) Mwacitsandzo, pyaka pizinji nduli m’munda wa Edheni, Sathani apokanya Yahova kuti nee ndi ntongi wadidi. Mbwenye Yahova ‘adikhira mwakupirira’ ndzidzi wakuti dzinace mbidaceneswa. Panadzakhala nkhombo zakutsandzayisa kakamwe kwa ale ‘anan’dikhira mwakupirira.’—Izaiya 30:18.

 17 Yezu asadikhirambo mwakupirira. Pikhali iye pa dziko yapantsi, akhali wakukhulupirika mpaka kufa kwace. Mu caka 33, iye apereka ntsembe yace kwa Yahova. Mbwenye iye akhafunika kudikhira mpaka mu caka 1914 toera kutoma kutonga ninga Mambo. (Machitiro 2:33-35; Ahebere 10:12, 13) Pontho, Yezu asafunika kudikhira mpaka kumala kufudzwa kwa anyamalwa ace onsene kunkhomo kwa Utongi wace wa Pyaka Cikwi. (1 Akorinto 15:25) Unoyu ndi ndzidzi wakulapha kakamwe toera kudikhira. Mbwenye, nkhombo zace zinadzakhala zizinji kakamwe.

NINJI CINAFUNA KUTIPHEDZA?

18, 19. Ninji pinafuna kutiphedza toera kudikhira mwakupirira?

18 Mwandimomwene, Yahova asafuna tikhale akudikhira mwakupirira. Ninji pinafuna kutiphedza toera kucita pyenepi? Tisafunika kuphemba nzimu wakucena wa Mulungu. Kumbukani kuti kupirira ndi nsapo wa nzimu wakucena wa Mulungu. (Aefesi 3:16; 6:18; 1 Atesalonika 5:17-19) Natenepa, dembeterani Yahova toera akuphedzeni kudikhira mwakupirira!

19 Kumbukanimbo pidaphedza Abhrahamu, Zuze na Dhavidhi toera kudikhira mwakupirira mpaka kukwanirisika kwa mapikiro a Yahova. Pidaaphedza ndi cikhulupiro na cinyindiro cawo kwa Yahova. Iwo nee anyerezera basi ene thangwi ya iwo na pinthu pikhafuna iwo. Tinganyerezera pinthu pyadidi pidaacitikira, pinatikulumizambo toera kupangiza nzimu wakudikhira.

20. Kodi tiri akutonga toera kucitanji?

20 Natenepa, maseze tisathimbana na mayesero, tiri akutonga toera kupangiza ‘nzimu wakudikhira.’ Midzidzi inango panango tinabvundzika: ‘Mpaka lini Yahova?’ (Izaiya 6:11) Mbwenye na ciphedzo ca nzimu wakucena wa Mulungu, tinakwanisa kutowezera mprofeta Yeremiya mbitilonga: ‘Yahova ndi mpfuma yanga, ndi thangwi yace ndinadzapangiza nzimu wakudikhira iye.’—Nyimbo ya Chiriro 3:21, 24.

^ ndima 11 Cifupi na makapitulu 15 a bukhu ya Genesi asafokotoza pya umaso wa Abhrahamu. Pontho, anyakulemba Malemba Acigrego Acikristu asalonga pya Abhrahamu maulendo akupiringana 70.

^ ndima 14 Yahova akhonda Sauli pidamala iye kutonga cifupi na pyaka piwiri. Ngakhale tenepo, Sauli apitiriza kutonga pyaka pyakupiringana 38, mpaka kufa kwace.—1 Samwele 13:1; Machitiro 13:21.