‘Panagumanika nzimu wa Yahova, pali na ufulu.’—2 AKORINTO 3:17.

NYIMBO: 49, 73

1, 2. (a) Thangwi yanji ubitcu na ufulu pikhali pinthu pyakufunika mu ntsiku za mpostolo Paulu? (b) Kodi Paulu alonganji toera kukhala na ufulu wandimomwene?

AKRISTU a mu ndzidzi wa apostolo akakhala mu Utongi Waciroma, wakuti anthu akhalemedza kakamwe mitemo, makhaliro aulungami na ufulu ukhali na iwo. Mbwenye, utongi unoyu wamphambvu ukhanyindira mabitcu toera kucita mabasa mazinji akuwanga. Anthu azinji mu Utongi unoyu akhali mabitcu. Mwandimomwene, ubitcu na ufulu pikhali pinthu pyakufunika kwa anthu, kuphatanizambo Akristu.

2 Mpostolo Paulu kazinji kene alemba pya ufulu. Mbwenye iye nee akhayesera kumalisa nyatwa za dziko zikhagumanika mu utongi unoyu, zakuti anthu azinji akhafuna kuzimalisa. M’mbuto mwace, Paulu na Akristu andzace, aphata basa mwaphinga toera kupfundzisa anthu mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu na kuaphedza kubvesesa kufunika kwa ntsembe ya ciomboli ya Kristu Yezu. Paulu apanga Akristu andzace kuti anakhala tani na ufulu wandimomwene. Iye alemba: ‘Yahova  ndi Nzimu, panagumanika nzimu wa Yahova, pali na ufulu.’—2 Akorinto 3:17.

3, 4. (a) Ninji pidalonga Paulu mbadzati kulonga mafala anagumanika pa 2 Akorinto 3:17? (b) Tisafunika kucitanji toera kukhala na ufulu wakubuluka kwa Yahova?

3 Mu tsamba yaciwiri idalembera iye Akorinto, Paulu alonga pidacitikira Mose pikhatcitha iye pa Phiri ya Sinai pakumala kulonga na anju wa Yahova. Ceza cikhayetima pa nkhope pace! Aizraeli pidaona iwo Mose, agopa kakamwe, natenepa iye aphimbira nkhope yace na nguwo. (Eksodo 34:29, 30, 33; 2 Akorinto 3:7, 13) Paulu afokotoza: ‘Mbwenye munthu angabwerera kuna Yahova, nguwo ineyi isabuluswa.’ (2 Akorinto 3:16) Kodi Paulu akhafuna kulonganji?

4 Mu nsolo udamala tapfundza kuti Yahova, Nciti wa pinthu pyonsene, Ndiye basi ali na ufulu wakusowa madire. Pyenepi pisapangiza kuti panagumanika Yahova na nzimu wace pali na ufulu. Mbwenye Paulu alonga kuti khala tisafuna ufulu unoyu, tisafunika kubwerera kuna Yahova. Pyenepi pisabveka kuti tisafunika kukhala na uxamwali wakuwanga na iye. Mu ndzidzi ukhali Aizraeli n’thando akhaona pinthu basi ene m’maonero a anthu, tayu m’maonero a Yahova. Pyenepi pikhali ninga iwo aphimbira na nguwo manyerezero na mitima yawo. Iwo akhafuna kuphatisira ufulu wawo toera kukomeresa pifuno pyawo basi.—Ahebere 3:8-10.

Ngakhale munthu wakuti ali mu ubitcu peno n’kaidi anakwanisa kukhala na ufulu

5. (a) Ndi ntundu upi wa ufulu unapereka nzimu wa Yahova? (b) Tisadziwa tani kuti munthu anakwanisa kukhala mu ubitcu peno n’kaidi mbapitiriza na ufulu unapereka Yahova? (c) Ndi mibvundzo ipi inafuna kutawira ife?

5 Ufulu unapereka nzimu wa Yahova usapiringana ufulu wakukhala mu ubitcu. Nzimu unoyu usabweresa ufulu ukulu kakamwe wakuti anthu cipo anakwanisa. Pyenepi pinakwanisa kutisudzula ku madawo, kufa, ku ulambiri waunthawatawa na misambo yawo. (Aroma 6:23; 8:2) Kweneku ndi kusudzulwa kwakudzumatirisa kakamwe! Ngakhale munthu wakuti ali mu ubitcu peno n’kaidi asakwanisa kukhala na ufulu unoyu. (Genesi 39:20-23) Mulongo Nancy Yuen na M’bale Harold King afungirwa n’kaidi mu pyaka pizinji thangwi ya cikhulupiro cawo, mbwenye iwo apitiriza kukhala na ufulu wawo. Munakwanisa kuona mavidyu a abale anewa mu JW Broadcasting. (Sakani pa ENTREVISTAS E CASOS REAIS > SUPORTANDO DIFICULDADES.) Cincino tendeni titawire mibvundzo miwiri. Tinapangiza tani kuti ufulu wathu ndi wakufunika kakamwe? Pontho tinaphatisira tani mwandzeru ufulu wathu?

UFULU UNATIPASA MULUNGU NDI WAKUFUNIKA KAKAMWE

6. Aizraeli apangiza tani kuti nee akhapereka takhuta thangwi ya ufulu udapaswa iwo na Yahova?

6 Tingatambira muoni wakufunika, tisapereka takhuta kakamwe kuna munthu adatipasa muoni unoyu. Mbwenye Aizraeli nee akhapereka takhuta thangwi ya ufulu udaapasa Yahova. Basi ene miyezi mingasi pidamala Yahova kuasudzula mu Ejito, iwo  atoma kufuna kakamwe pyakudya na pyakumwa pikhali na iwo. Iwo akhadungunya thangwi ya mana, cakudya cikhapaswa iwo na Yahova, mbafuna kubwerera ku Ejito! Kwa iwo, ‘nyama za m’madzi, makaka, mabvembe, sabola na adyo’ pikhali pyakufunika kakamwe kupiringana ufulu ukhadapaswa iwo na Yahova toera kumulambira. Mwakukhonda penula, Yahova aipirwa kakamwe na iwo. (Numero 11:5, 6, 10; 14:3, 4) Pyenepi pisatipfundzisa ntsonga yakufunika kakamwe.

7. Paulu aphatisira tani uphungu wace unagumanika pa 2 Akorinto 6:1 na tinauphatisirambo tani?

7 Paulu acenjeza Akristu onsene kuti asafunika kupereka takhuta thangwi ya ufulu udatipasa Yahova kubulukira kwa Mwanace, Yezu Kristu. (Lerini 2 Akorinto 6:1.) Paulu akhali wakusowa ungwiro, bitcu wa madawo na kufa, pontho pyenepi pikhancitisa kupibva wakusowa basa. Ngakhale tenepo, iye alonga: ‘Ndisapereka takhuta kuna Mulungu kubulukira kuna Mbuyathu Yezu Kristu!’ Thangwi yanji iye alonga pyenepi? Paulu afokotozera Akristu andzace: ‘Thangwi mwambo wa nzimu wakucena unapasa umaso mwakubverana na Kristu Yezu, wakusudzulani ku mwambo wa madawo na kufa.’ (Aroma 7:24, 25; 8:2) Ninga Paulu, nee tisafunika kuduwala kuti Yahova asatisudzula mu ubitcu wa madawo na kufa. Ciomboli cisaticitisa kutumikira Mulungu na cikumbuntima cakucena, pontho pyenepi pisatitsandzayisa kakamwe.—Masalmo 40:8.

Musaphatisira ufulu wanu wakusankhula toera kucita pinafuna Yahova peno musacita pinafuna imwe? (Onani ndima 8-10)

8, 9. (a) Ndi cenjezo ipi idapereka mpostolo Pedhru thangwi ya kuphatisira ufulu wathu? (b) Munthu anakwanisa tani kuphatisira ufulu wace mwakuipa?

8 Ife nee tisafunika basi ene kulonga kuti tisapereka takhuta kuna Yahova, mbwenye tisafunikambo kucita mphole-mphole toera tikhonde kuphatisira ufulu wathu mwakuipa. Mwacitsandzo, mpostolo Pedhru acenjeza kuti nee tisafunika kuphatisira ufulu wathu ninga thangwi toera kucita pinthu pyakuipa. (Lerini 1 Pedro 2:16.) Pyenepi  pisatikumbusa pidacitikira Aizraeli pikhali iwo n’thando. Lero tisafunikambo cenjezo ineyi, panango kupiringana kale. Sathani na dziko yace asapereka pinthu pyakutundusa kakamwe ninga pyakubvala, pyakudya, pyakumwa na ubalangazi. Anyamalonda asaphatisira anthu akubalika toera kuticitisa kugula pinthu pyakuti mwandimomwene nee tisapifuna. Ndi pyakukhonda nentsa kakamwe kunyengererwa na dziko mbatiphatisira ufulu wathu mwakuipa.

9 Uphungu wa Pedhru usaphatisirwambo pakucita pisankhulo pyakufunika kakamwe mu umaso, ninga mapfundziro a kudziko na basa. Mwacitsandzo, aphale na atsikana lero asakakamizika kuphata basa mwakuwanga toera akwanise kupfundza ku universidade. Anthu azinji asaapanga kuti angapfundza universidade, anakhala na mabasa adidi, kobiri izinji, mbakhala akulemedzwa. Anthu anewa panango asaapanga kuti ale anamalisa universidade asawina kobiri izinji kupiringana ale anamalisa makalasi mang’ono. Universidade panango inaoneka ninga ndi yakufunika kakamwe kuna aphale na atsikana mu ndzidzi unacita iwo pisankhulo mu umaso wawo. Kodi iwo pabodzi na anyakubalawo asafunika kukumbukanji?

10. Tisafunika kukumbukanji pakucita pisankhulo?

10 Nakuti kucita pyenepi ndi cisankhulo ca munthu paekha, pontho cikumbuntima cawo cisaatawirisa, anango asanyerezera kuti anakwanisa kucita pyonsene pinafuna iwo. Panango ananyerezera mafala a Paulu: ‘Thangwi yanji ufulu wanga usafunika kutongwa na cikumbuntima ca munthu unango?’ (1 Akorinto 10:29) Maseze tiri na ufulu wakucita pisankhulo pyathu thangwi ya mapfundziro a kudziko na basa yathu, tisafunika kukumbuka kuti ufulu wathu uli na madire, pontho pisankhulo pyathu pinakwanisa kubweresa nyatwa peno nkhabe. Pyenepi ndi pidalonga Paulu: ‘Pinthu pyonsene mphyakutawirika kwa ife, mbwenye si pyonsene tayu pyakuti pisaphedza. Pinthu pyonsene mphyakutawirika kwa ife, mbwenye si pyonsene tayu pyakuti pisawangisa.’ (1 Akorinto 10:23) Natenepa, maseze tiri na ufulu wakucita pisankhulo, pinthu pinafuna ife nee ndi pyakufunika kakamwe.

TISAPHATISIRA UFULU WATHU MWANDZERU MU NDZIDZI UNATUMIKIRA IFE YAHOVA

11. Thangwi yanji Yahova atisudzula?

11 Pidalonga Pedhru kuti nee tisafunika kuphatisa ufulu wathu mwakuipa, iye alonga kuti njira yadidi yakucita pyenepi ndi kuuphatisira ‘ninga mabitcu a Mulungu.’ Pidacitisa Yahova kuphatisira Yezu toera kutisudzula mu ubitcu wa madawo na kufa ndi toera tikwanise kuphatisira umaso wathu onsene toera kuntumikira.

Njira yadidi toera kuphatisira ufulu wathu ndi kuphatisira ndzidzi na mphambvu zathu toera kutumikira Yahova mwakukwana

12. Tinatowezera tani citsandzo ca Nowa na banjace?

12 Njira yadidi toera kuphatisira ufulu wathu ndi kuphatisira ndzidzi na mphambvu zathu toera kutumikira Yahova mwakukwana. Kucita pyenepi kunatitsidzikiza toera kukhonda kufuna kakamwe pinthu pya dziko na pifuno pyathu. (Agalata 5:16) Nyerezerani pidacita Nowa na banjace. Iwo akakhala n’dziko yakudzala na uphanga na makhaliro aulukwali. Mbwenye iwo nee akhacita khundu ya makhaliro anewa. Iwo asankhula kucita basa ikhadaapasa Yahova. Iwo amanga bote, kugumanya cakudya cawo na ca pinyama, mbacenjeza anango thangwi ya Cigumula. ‘Nowa acita mwakubverana na pyonsene pidampanga Mulungu.  Iye acitadi tenepa.’ (Genesi 6:22) Pyenepi pyaphedza Nowa na banjace kupulumuka pidafudzwa dziko ineyi.—Ahebere 11:7.

13. Kodi Yahova asatipanga toera kucitanji?

13 Kodi Yahova asatipanga toera kucitanji lero? Ninga anyakupfundza a Yezu, tisadziwa kuti Mulungu asatipanga toera kumwaza mphangwa. (Lerini Luka 4:18, 19, Tradução do Novo Mundo.) Lero, Sathani asafunga maso a anthu azinji toera akhonde kudzindikira kuti ali mu ubitcu wa uphemberi waunthawatawa, mpfuma na ndale za dziko. (2 Akorinto 4:4) Ninga Yezu, ife tiri na mwai wakuphedza anango toera kudziwa na kulambira Yahova, Mulungu waufulu. (Mateo 28:18, 19) Kumwazira mphangwa anango kusanentsa. M’mbuto zinango, anthu nee asafuna kudziwa Mulungu, pontho anango asaipirwa tingaamwazira mphangwa. Nakuti Yahova asatipanga toera kumwaza mphangwa, tisafunika kubvundzika, ‘Kodi ndinakwanisa kuphatisira ufulu wanga toera kucita pizinji m’basa ya Yahova?’

14, 15. Kodi atumiki azinji a Yahova atonga kucitanji? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

14 Ndi pyakuwangisa kudziwa kuti atumiki azinji a Yahova adzindikira kuti dziko ino iri cifupi na kumala. Iwo atonga kukhala na umaso wakukhonda funa pizinji mbatumikira ninga apainiya. (1 Akorinto 9:19, 23) Anango asatumikira ninga apainiya mu cisa cawo, anango asacinja mbaenda katumikira m’mipingo inafunika ciphedzo. Pyaka pixanu nduli, abale na alongo akupiringana 250.000 atoma kutumikira ninga apainiya, cincino abale na alongo akupiringana 1.100.000 asatumikira ninga apainiya a ndzidzi onsene. Ndi pyakutsandzayisa kakamwe kuona kuti azinji asaphatisira ufulu wawo toera kutumikira Yahova munjira ineyi!—Masalmo 110:3.

15 Ninji pidaaphedza toera kuphatisira ufulu wawo mwandzeru? Onani citsandzo ca John na Judith adatumikira madziko akusiyana-siyana mu pyaka 30 nduli. Iwo alonga kuti pidatoma Xikola ya Basa ya Upainiya mu caka 1977, anyakupfundza akhakulumizwa toera kuenda katumikira ku pisa pikhafunika ciphedzo. Toera John na Judith akwanise kucita pyenepi, iye na nkazace akhafunika kukhala na umaso wakukhonda funa pizinji. Natenepa John akhacinja kazinji kene basa yace. Mukupita kwa ndzidzi, iwo aenda kamwaza mphangwa ku dziko inango. Ninji pidaaphedza toera kukunda pinentso ninga kupfundza cilongero cipswa, kudzolowera misambo ipswa na makhaliro akudambo? Iwo akhaphembera kwa Yahova na kunyindira ciphedzo cace. Kodi iwo apibva tani thangwi yakutumikira Yahova munjira ineyi mu pyaka pyenepi pyonsene? John alonga: “Ndikhapibva kuti ndasankhula basa yadidi kupiringana onsene  akhacita ine. Yahova adzakhala wandimomwene kwa ine, ninga baba waufuni. Cincino ndisabvesesa mwadidi lemba ya Tyago 4:8 inalonga: ‘Fendedzerani Mulungu, tenepa iye anadzakufendedzeranimbo.’ Ndisadziwa kuti ndagumana pikhasaka ine, cifuniro cakutsandzayisa mu umaso.”

16. Kodi abale na alongo azinji aphatisira tani ufulu wawo mwandzeru?

16 Ninga John na Judith, anango anakwanisambo kutumikira ninga apainiya mu ndzidzi uzinji. Thangwi ya makhaliro, anango anakwanisa kutumikira ninga apainiya basi ene mu ndzidzi wakucepa. Ngakhale tenepo, azinji asaperekeka toera kumanga Nyumba za Umambo pa dziko yonsene yapantsi. Mwacitsandzo, abale na alongo akukwana 27.000 aenda kaphedzera basa yakumanga ku ofesi ikulu ya dziko yonsene ku Warwick, Nova York. Anango akhaenda kaphedzera masumana mawiri, anango miyezi mingasi, anango caka cibodzi, peno kupiringana. Abale na alongo anewa awangisira kakamwe toera kutumikira ku Warwick. Iwo ndi pitsandzo pyadidi kakamwe pya anthu akuti asaphatisira ufulu wawo toera kusimba na kulemedza Yahova, Mulungu waufulu!

17. Ndi nkhombo zipi zinafuna kutambira ife tingaphatisira ufulu wathu mwandzeru?

17 Tisapereka takhuta kakamwe thangwi tisadziwa Yahova pontho thangwi tiri na ufulu wa kumulambira. Natenepa, tisafunika kupangiza kuti ufulu uli na ife ndi wakufunika kakamwe kubulukira mu pisankhulo pinacita ife. M’mbuto mwakuphatisira ufulu unoyu mwakuipa, tendeni tiuphatisire toera kutumikira Yahova mwakukwana. Tingacita pyenepi tinakwanisa kutsandzaya na nkhombo zidapikira Yahova mu ndzidzi unadzakwanirisika profesiya yace: ‘Pinthu pidacita iye pinadzasudzulwa mu ubitcu mbapikhala na ufulu wa mbiri ya ana a Mulungu.’—Aroma 8:21.