‘Asimbwe Mulungu anatibalangaza mu nyatwa zathu zonsene.’—2 AKORINTO 1:3, 4.

NYIMBO: 7, 3

1. Ndi profesiya ipi yakupasa cidikhiro idalonga Yahova pidapanduka Adhamu na Eva?

YAHOVA ndi Mulungu anabalangaza anthu. Iye asacita pyenepi maseze anthu adawa mbakhala akusowa ungwiro. Ndi thangwi yace, pidamala kwene Adhamu na Eva kupandukira Mulungu, Iye alonga profesiya yakuti mbidabalangaza na kupasa cidikhiro anthu akhafuna kubalwa ntsogolo. Profesiya ineyi isagumanika pa Genesi 3:15, pontho isalonga kuti Sathani Dyabo na mabasa ace onsene anadzafudzwa.—1 Jwau 3:8; Apokalipse 12:9.

YAHOVA ABALANGAZA ATUMIKI ACE AKALE

2. Kodi Yahova abalangaza tani Nowa?

2 Nyerezerani njira idabalangaza Yahova ntumiki wace Nowa. Anthu a mu ndzidzi unoyu akhali mapanga na a makhaliro aulukwali, basi ene Nowa na banjace ndiwo akhalambira Yahova. Nowa mbadakwanisa kufewa manungo. (Genesi 6:4, 5, 11; Yuda 6) Mbwenye Yahova apasa Nowa cipapo  cikhafuna iye toera kupitiriza kumulambira na kucita pinthu pyadidi. (Genesi 6:9) Yahova apanga Nowa kuti asafuna kufudza dziko yakuipa, pontho Iye alonga pinthu pikhafunika Nowa kucita toera kupulumusa banjace. (Genesi 6:13-18) Yahova akhali Mulungu wacibalangazo kuna Nowa.

3. Kodi Yahova abalangaza tani Yoswa? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

3 Mukupita kwa ndzidzi, Yahova abalangaza ntumiki wace Yoswa, wakuti akhafunika kucita basa yakunentsa kakamwe. Iye akhafuna kutsogolera mbumba ya Mulungu mpaka ku Dziko Yakupikirwa na kukunda anyamalwa ace amphambvu akakhala n’dziko ineyi. Yahova akhadziwa kuti Yoswa akhali na mathangwi adidi toera kugopa, natenepa Iye apanga Mose: ‘Khazikisa Yoswa, umbalangaze na kumpasa mphambvu, thangwi ndiye anadzatsogolera mbumba iyi, mbaipasa dziko inaenda iwe kaona.’ (Deuteronomyo 3:28) Buluka penepo Yahova abalangaza Yoswa mukulonga: ‘Uyu ndi ntemo unakupasa Ine. Khala na cipapo! Leka gopa! Thangwi Yahova Mulungu wako anadzakhala na iwe m’mbuto zonsene zinaenda iwe.’ (Yoswa 1:1, 9) Ndi mabvero api adakhala na Yoswa thangwi ya mafala anewa?

4, 5. (a) Yahova abalangaza tani atumiki ace akale? (b) Yahova abalangaza tani Mwanace?

4 Yahova abalangazambo atumiki ace ninga nsoka. Mwacitsandzo, Yahova akhadziwa kuti Ayuda akhafunika kubalangazwa mu ubitcu ku Bhabhilonya, mbaapanga profesiya yakuwangisa mukulonga: ‘Leka kugopa, ine ndiri na iwe. Leka kudzudzumika, thangwi ndine Mulungu wako. Ndinadzakuwangisa, inde, ndinadzakuphedza, ndinadzakuphata mwamphambvu na nkono wanga wamadyo waulungami.’ (Izaiya 41:10) Mukupita kwa ndzidzi, Yahova abalangaza Akristu akutoma, pontho asatibalangazambo munjira ibodzi ene.—Lerini 2 Akorinto 1:3, 4.

5 Yahova abalangazambo Mwanace. Pidamala Yezu kubatizwa, abva fala yakubuluka kudzulu mbikalonga: ‘Uyu ndi Mwananga wakufunika, anakomerwa na ine.’ (Mateo 3:17) Mwandimomwene, mafala anewa awangisa kakamwe Yezu mu utumiki wace pa dziko yapantsi.

YEZU ABALANGAZA ANANGO

6. Kodi nsangani wa Yezu unalonga pya matalento usatibalangaza tani?

6 Yezu atowezera Babace mukubalangaza anango toera kukhala akukhulupirika. Iye acita pyenepi mukuphatisira nsangani wa matalento, mbalonga kuti mbuya apanga m’bodzi na m’bodzi wa anyabasace akukhulupirika: ‘Wacita mwadidi, ndiwe nyabasa wadidi na wakukhulupirika! Wakhulupirika ku pinthu pyakucepa, natenepa ndinakukhazikisa toera utsalakane pinthu pizinji. Tsandzaya pabodzi na mbuya wako.’ (Mateo 25:21, 23) Mafala anewa awangisa anyakupfundzace toera kupitiriza kutumikira Yahova mwakukhulupirika!

Yezu abalangaza Pedhru na kumpasa basa ya kubalangaza anango

7. Kodi Yezu abalangaza tani anyakupfundzace, makamaka Pedhru?

7 Ngakhale kuti apostolo akhaketesana kazinji kene kuti mbani akhafunika kukhala nkulu, Yezu nee akhaapwekera. Iye aawangisa toera kukhala akucepeseka na kutumikira anango, m’mbuto mwakufuna kutumikirwa na anango. (Luka 22:24-26) Kazinji kene Pedhru akhacita madodo  mbatsukwalisa Yezu. (Mateo 16:21-23; 26:31-35, 75) Mbwenye Yezu cipo akhonda Pedhru. M’mbuto mwace, iye abalangaza Pedhru mbampasa basa yakuwangisa anango.—Jwau 21:16.

KUBALANGAZANA MU NDZIDZI WAKALE

8. Ezekiya abalangaza tani akulu anyankhondo na anthu anango a ku Yuda?

8 Ngakhale Yezu mbadzati kubwera pa dziko yapantsi toera kupangiza citsandzo cace, atumiki a Yahova akhadziwa kuti asafunika kubalangaza anango. Nyerezerani pya Ezekiya. Mu ndzidzi ukhafuna kupomokera Asirya Yerusalemu, iye agumanyiza akulu a anyankhondo na anthu anango toera kuabalangaza, pontho iwo ‘awangiswa na mafalace.’—Lerini 2 Pya dziko ya Israele 32:6-8.

9. Tisapfundzanji kubulukira kwa Yobe thangwi ya kubalangaza anango?

9 Ife tinakwanisambo kupfundza kubalangaza anango kubulukira mu citsandzo ca Yobe. Maseze iye akhafunambo kubalangazwa, iye apfundzisa anango kuti anabalangaza tani andzawo. Yobe apanga mamuna akhabwera kudzam’balangaza kuti khala asafuna kuabalangaza, mbadafunika kulonga pinthu pyakuwangisa kwa iwo, tayu pinthu pyakutsukwalisa. (Yobe 16:1-5) Mbwenye pakumalisa, Eliyu na Yahova abalangaza Yobe.—Yobe 33:24, 25; 36:1, 11; 42:7, 10.

10, 11. (a) Thangwi yanji mwana wantsikana wa Yefite akhafunika kubalangazwa? (b) Mbani asafunika ife kubalangaza lero?

10 Mwana wantsikana wa Yefite akhafunikambo kubalangazwa. Babace, Ntongi Yefite, akhafuna kuenda kamenyana na Amonita. Iye apikira kuti Yahova angamphedza toera kuwina nkhondo, munthu wakutoma anafuna kugumanikana na iye pakubwerera kunyumba mbadampereka toera katumikira Yahova ku tabhernakulu. Aizraeli awina nkhondo, pontho munthu wakutoma adagumanikana na Yefite akhali mwanace wantsikana, mwanace m’bodzi basi. Yefite atsukwala kakamwe. Mbwenye iye apitiriza na pikiro yace mbatumiza mwanace toera katumikira ku tabhernakulu mu umaso wace onsene.—Atongi 11:30-35.

11 Maseze pyenepi pikhali pyakunentsa kwa Yefite, pikhali pyakunentsambo kakamwe kwa mwanace. Ngakhale tenepo, iye akhali dzololo toera kucita pidapikira babace. (Atongi 11:36, 37) Pyenepi pikhabveka kuti iye nee mbadamanga banja peno kubala ana. Dzindza yawo mbidamalira penepo. Iye akhafunika kakamwe kuwangiswa na kubalangazwa. Bhibhlya isalonga: ‘Mu Izraeli mwadzakhala na nsambo wakuti: Pyaka pyonsene, atsikana a mu Izraeli akhaenda kasimba mwana wantsikana wa Yefite wa ku Gileade, kanai pacaka.’ (Atongi 11:39, 40) Mwana wa Yefite asaticitisa kunyerezera pya Akristu lero akuti asapitiriza kukhala akukhonda manga banja toera akwanise kucita pizinji m’basa ya Yahova. Kodi tisasimba na kubalangaza Akristu anewa?—1 Akorinto 7:32-35.

 APOSTOLO ABALANGAZA ABALE AWO

12, 13. Kodi Pedhru ‘awangisa tani abale ace’?

12 Namasiku Yezu mbadzati kufa, iye apanga mpostolo Pedhru: ‘Simau, Simau, bvesera! Sathani aphemba toera monsene mupepetwe ninga tirigu. Mbwenye ndisacita maphembero akudembetera toera cikhulupiro cako cikhonde kufewa. Natenepa, cikhulupiro cako cingakhala pontho cakuwanga, wangisambo abale ako.’—Luka 22:31, 32.

Matsamba a mathubo akutonga abalangaza Akristu a mu ndzidzi wa apostolo, pontho asatibalangazambo lero (Onani ndima 12-17)

13 Pedhru akhali m’bodzi mwa ale akhatsogolera mpingo wakutoma Wacikristu. (Agalata 2:9) Iye abalangaza abale na macitiro ace acipapo mu Pentekoste na ntsogolo. Pakumala kutumikira pyaka pizinji, iye alembera abale: ‘Ndakulemberani mafala akucepa toera kukubalangazani na kupereka umboni wamphambvu wakuti uku ndi kukoma ntima kukulu kwa Mulungu. Khalani dzololo nkati mwakukoma ntima kweneku.’ (1 Pedro 5:12) Matsamba a Pedhru abalangaza Akristu a mu ndzidzi unoyu. Iwo asatibalangazambo lero mu ndzidzi unadikhira ife kukwanirisika kwa mapikiro a Yahova mwakukwana.—2 Pedro 3:13.

14, 15. Kodi mabukhu a m’Bhibhlya adalemba mpostolo Juwau asatibalangaza tani?

14 Mpostolo Juwau akhalimbo m’bodzi mwa ale akhatsogolera mpingo wakutoma Wacikristu. Iye alemba Evanjelyu yakutsandzayisa inalonga pya utumiki wa Yezu. Bukhu ineyi ya Bhibhlya yabalangaza  Akristu mu pyaka pizinji na isapitiriza kutibalangaza lero. Mwacitsandzo, basi ene ndi mu Evanjelyu ya Juwau munagumana ife mafala a Yezu akuti ufuni ndi n’khaliro unadzindikirisa anyakupfundzace andimomwene.—Lerini Jwau 13:34, 35.

15 Matsamba matatu adalemba Juwau alimbo na undimomwene wakufunika kakamwe. Tingatsukwala thangwi ya madawo athu, tisabalangazwa tingaleri kuti ntsembe yaciomboli ya Yezu ‘isaticenesa m’madawo athu onsene.’ (1 Jwau 1:7) Mbwenye tingapitiriza kukhala na mabvero akupasika mulando, tinabalangazwa tingaleri kuti “Mulungu ndi nkulu kupita mitima yathu.” (1 Jwau 3:20) Juwau ndiye basi adalemba m’Bhibhlya mafala akuti ‘Mulungu ndi ufuni.’ (1 Jwau 4:8, 16) Mu tsamba yace yaciwiri na yacitatu asimba Akristu anapitiriza ‘kufamba mu undimomwene.’—2 Jwau 4; 3 Jwau 3, 4.

16, 17. Kodi mpostolo Paulu abalangaza tani Akristu akutoma?

16 Mpostolo Paulu akhalimbo citsandzo cinango cadidi cakubalangaza abale ace. Pidamala kwene Yezu kufa, apostolo azinji akakhala mu Yerusalemu, mbuto ikakhala mathubo akutonga. (Machitiro 8:14; 15:2) Akristu ku Yudeya akhamwaza mphangwa thangwi ya Kristu kuna anthu akuti akhakhulupira kale Mulungu. Mbwenye nzimu wakucena watuma Paulu toera kamwazira mphangwa Agerego, Aroma na anango  akhalambira alungu azinji.—Agalata 2:7-9; 1 Timoti 2:7.

17 Paulu acita ulendo kuenda ku dziko yakuti cincino isacemerwa Turkiya, kuphatanizambo Gresya na Italya. Iye amwazira mphangwa anthu akuti nee akhali Ayuda akakhala m’mbuto zenezi, mbakhazikisa mipingo Yacikristu. Umaso ukhali wakunentsa kakamwe kwa Akristu akutoma. Iwo akhatcingwa na anthu akakhala mwenemo, natenepa iwo akhafunika cibalangazo. (1 Atesalonika 2:14) Cifupi na pyaka 50, Paulu alemba tsamba yakuwangisa mbaitumiza ku mpingo upswa wa ku Tesalonika. Iye alonga: ‘Ndzidzi onsene ife tisapereka takhuta kuna Mulungu tingalonga pya imwe monsene m’maphembero athu, ndzidzi onsene ife tisakumbuka basa inacita imwe thangwi ya cikhulupiro canu, kuwangisira kunacita imwe mukukulumizwa na ufuni na kupirira kwanu.’ (1 Atesalonika 1:2, 3) Iye aaphembambo toera awangisane unango na ndzace mukulemba: ‘Pitirizani kubalangazana, mbamuwangisana unango na ndzace.’—1 Atesalonika 5:11.

MATHUBO AKUTONGA ASABALANGAZA

18. Mathubo akutonga a mu ndzidzi wa apostolo abalangaza tani Filipi?

18 Mu ndzidzi wa apostolo, Yahova akhaphatisira mathubo akutonga toera kubalangaza Akristu onsene, kuphatanizambo ale akhatsogolera m’mipingo. Mu ndzidzi ukhamwaza mphangwa Filipi thangwi ya Kristu kuna Asamariya, mathubo akutonga amphedza. Iwo atuma Pedhru na Juwau toera kaphemberera Akristu apswa toera atambire nzimu wakucena. (Machitiro 8:5, 14-17) Filipi pabodzi na abale na alongo anewa apswa abalangazwa kakamwe pidatambira iwo ciphedzo ca mathubo akutonga!

19. Kodi Akristu a mu ndzidzi wa apostolo apibva tani pidaleri iwo tsamba ya mathubo akutonga?

19 Mukupita kwa ndzidzi, mathubo akutonga akhafunika kucita cisankhulo cakufunika kakamwe. Kodi Akristu akukhonda khala Ayuda akhafunika kusidzwa ninga pikhacitwa Ayuda mwakubverana na Mwambo wa Mose? (Machitiro 15:1, 2) Pakumala kucita phembero na kudinga mwacidikhodikho Malemba, mathubo akutonga aona kuti pyenepi nee pikhali pyakufunika. Buluka penepo, alemba tsamba yakufokotoza cisankhulo cidacita iwo, mbatuma abale toera kaipereka m’mipingo. Pidaleri abale tsamba ineyi, ‘atsandzaya kakamwe thangwi ya mafala akuwangisa adatambira iwo.’—Machitiro 15:27-32.

20. (a) Kodi Mathubo Akutonga asatibalangaza tani? (b) Ndi mbvundzo upi unafuna kudzadinga ife mu nsolo unatowera?

20 Lero, Mathubo Akutonga a Mboni za Yahova asabalangaza ale anatumikira pa Bheteli, apainiya akupambulika, ayang’aniri a cisa, amisionaryo na ife tonsene. Ninga abale a mu ndzidzi wa apostolo, ife tisatsandzaya kakamwe na ciwangiso ceneci! Pontho, toera kuphedza ale adasiya undimomwene kuti abwerere, mu caka 2015 Mathubo Akutonga abulusa bruxura yakuti Bwererani Kuna Yahova. Kodi abale anafuna kubalangaza anango ndi ale basi anatsogolera, peno tonsene tisafunika kucita pyenepi? Tinadzadinga mbvundzo unoyu mu nsolo unatowera.