‘Tendeni tinyerezerane unango na ndzace, mbatiwangisana unango na ndzace, makamaka mu ndzidzi unaona imwe kuti ntsiku iri cifupi.’—AHEBERE 10:24, 25.

NYIMBO: 90, 87

1. Thangwi yanji mpostolo Paulu akulumiza Akristu Acihebheri toera kuwangisana unango na ndzace?

MU NDZIDZI wa apostolo, mpostolo Paulu apereka uphungu kuna Akristu Acihebheri: ‘Tendeni tinyerezerane unango na ndzace, mbatiwangisana toera kupangiza ufuni na kucita mabasa adidi, tikhonde kudjomba misonkhano, ninga pinacita anango akuti ali na nsambo unoyu, mbwenye tiwangisane unango na ndzace, makamaka mu ndzidzi unaona imwe kuti ntsiku iri cifupi.’ (Ahebere 10:24, 25) Panango abale akhabvundzika kuti thangwi yanji Paulu aapanga toera apitirize kuwangisana unango na ndzace. Cifupi na pyaka pixanu patsogolo pace, thangwi yadzaoneka pakweca. Mu ndzidzi unoyu, iwo aona kuti ntsiku ya Yahova toera kutonga Yerusalemu ikhali cifupi. Iwo adzindikira kuti akhafunika kubuluka mu nzinda ninga pidaapanga Yezu. (Luka 21:20-22; Machitiro 2:19, 20) Ntsiku ineyi ya Yahova yafika mu caka 70, ndzidzi udafudza Aroma Yerusalemu.

2. Thangwi yanji tisafunika kunyerezera kakamwe pya kuwangisana unango na ndzace?

 2 Lero, ife tiri m’makhaliro mabodzi ene. ‘Ntsiku ikulu na yakugopswa kakamwe’ ya Yahova iri cifupi. (Yoele 2:11) Mafala a mprofeta Sofoniya asaphatambo basa lero: ‘Ntsiku ikulu ya Yahova iri cifupi. Iri cifupi, pontho ikufika mwakucimbiza.’ (Sofoniya 1:14) Na thangwi ineyi, tisafunika ‘kunyerezerana unango na ndzace, mbatiwangisana toera kupangiza ufuni na kucita mabasa adidi.’ (Ahebere 10:24) Ife tisafunika kupangiza citsalakano kakamwe kuna abale athu toera tikwanise kuawangisa angafuna ciwangiso.

MBANI ASAFUNIKA KUWANGISWA?

3. Mpostolo Paulu alonganji thangwi ya kuwangisana? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

3 ‘Nyatwa zisatsukwalisa munthu, mbwenye fala yadidi isawangisa.’ (Misangani 12:25) Tonsene midzidzi inango tisafuna ciwangiso. Paulu apangiza pakweca pyenepi kuti ngakhale ale ali na basa yakuwangisa anango asafunikambo kuwangiswa. Iye alembera abale ace a ku Roma: ‘Ndisafuna kakamwe kukuonani toera ndikupaseni nkhombo zauzimu, toera imwe mukhale akuwanga; peno, munjira inango, toera tiwangisane cikhulupiro ca unango na ndzace, imwe na ine.’ (Aroma 1:11, 12) Ngakhale mpostolo Paulu midzidzi inango akhafunambo kuwangiswa.—Lerini Aroma 15:30-32.

4, 5. Mbani asafunika kuwangiswa lero, pontho thangwi yanji?

4 Lero, ife tinakwanisa kuwangisa ale anatumikira Yahova m’basa ya ndzidzi onsene, ninga apainiya akukhulupirika. Azinji a iwo asasiya pinthu pizinji toera akwanise kutumikira ninga apainiya. Pyenepi pisacitikambo kuna amisionaryo, abale anatumikira pa Bheteli, ayang’aniri a cisa pabodzi na akazawo, kuphatanizambo ale anatumikira m’maofesi akuthumburuzira mabukhu. Iwo onsene asawangisira kakamwe toera kukhala na ndzidzi uzinji wakutumikira Yahova. Natenepa tisafunika kuawangisa. Pana anthu azinji akuti akhafuna kupitiriza m’basa ya ndzidzi onsene, mbwenye nee pyakwanisika. Iwo anaperekambo takhuta kakamwe angatambira ciwangiso.

5 Mbani anango adathema kuwangiswa? Ife tinakwanisa kuwangisa abale na alongo azinji anapitiriza kukhala akukhonda manga banja thangwi yakubvera Yahova toera amange banja ‘basi ene mwa Mbuya.’ (1 Akorinto 7:39) Akazi asatsandzaya angabva amunawo mbaapanga kuti asaafuna, pontho angapereka takhuta na pyonsene pinacita iwo. (Misangani 31:28, 31) Akristu anapirira mayesero peno matenda asafunikambo kuwangiswa. (2 Atesalonika 1:3-5) Yahova na Yezu asabalangaza Akristu anewa akukhulupirika.—Lerini 2 Atesalonika 2:16, 17.

AKULU A MPINGO ANAKWANISA KUTIWANGISA

6. Tisapfundzanji na basa iri na akulu a mpingo analongwa pa Izaiya 32:1, 2?

6 Lerini Izaiya 32:1, 2Ife tikukhala mu ndzidzi wakunentsa, natenepa ndi pyakukhonda nentsa kukhala akutsukwala. Yezu Kristu asaphatisira abale ace akudzodzwa na akulu a mpingo toera kutiwangisa. Akulu a mpingo anewa nee ‘asatonga’ cikhulupiro cathu, mbwenye ndi ‘anyabasa andzathu.’ Iwo asafuna kutiphedza toera tikhale akutsandzaya mbatipitiriza kukhala akukhulupirika.—2 Akorinto 1:24.

7, 8. Akulu a mpingo anawangisa tani anango kubulukira mu pinthu pinalonga iwo na pinacita iwo?

7 Akulu a mpingo anakwanisa kutowezera  mpostolo Paulu, wakuti ndzidzi onsene akhayesera kuwangisa abale ace. Iye alembera Akristu a ku Tesalonika akuti akhatcingwa: ‘Nakuti ife tisakufunani kakamwe, tikhali dzololo, tayu basi toera kukumwazirani mphangwa zadidi za Mulungu, mbwenye toera kupereka umaso wathu thangwi ya imwe, thangwi imwe mwadzakhala anthu akufuniwa kakamwe na ife.’—1 Atesalonika 2:8.

8 Akulu a mpingo anakwanisa kukhala akuwangisa kakamwe kubulukira mu pinthu pinalonga iwo. Kodi ndi pyenepi basi? Paulu apanga akulu a mpingo a ku Efeso: ‘Musafunika kuphedza anthu akufewa. Pontho musafunika kukumbuka mafala a Mbuya Yezu, pidalonga iye kuti: Kupasa kusatsandzayisa kakamwe kupiringana kutambira.’ (Machitiro 20:35) Paulu akhali dzololo toera ‘kuphatisira pyonsene pikhali na iye, ngakhale kupereka umaso wace’ thangwi ya abale ace. Iye apangiza pyenepi kubulukira mu pinthu pikhacita iye kuti akhali dzololo toera kucita pyonsene thangwi ya iwo. (2 Akorinto 12:15) Munjira ibodzi ene, akulu a mpingo asafunika kuwangisa na kubalangaza anango, tayu basi kubulukira mu pinthu pinalonga iwo, mbwenye kubulukirambo mu pinthu pinacita iwo. Pyenepi pinapangiza kuti mwandimomwene iwo asatitsalakana.—1 Akorinto 14:3.

9. Kodi akulu a mpingo anapereka tani uphungu mwakuwangisa?

9 Toera kuwangisa abale na alongo, midzidzi inango akulu a mpingo asafunika kupereka uphungu. Akulu a mpingo anakwanisa kupfundza m’Bhibhlya kuti anacita tani pyenepi mwakuwangisa. Yezu akhazikisa citsandzo cadidi kakamwe cakupereka uphungu mudatumiza iye mphangwa ku mipingo ya Azya Menori pidamala iye kulamuswa muli akufa. Iye apereka uphungu wamphambvu ku mipingo ya ku Efeso, Pergamo na Tiyatira. Mbwenye mbadzati kupereka uphungu, iye aasimba thangwi ya pinthu pyonsene pyadidi pikhacita iwo. (Apokalipse 2:1-5, 12, 13, 18, 19) Yezu apanga mpingo wa ku Laodiseya: ‘Ale onsene anafuna ine, ndisaalanga mbindiasandika. Natenepa, khala waphinga mbutcunyuka.’ (Apokalipse 3:19) Akulu a mpingo asayesera kutowezera Kristu munjira inapereka iwo uphungu.

NEE NDI AKULU A MPINGO BASI ASAFUNIKA KUWANGISA ANANGO

Anyakubala, musapfundzisa ananu toera kuwangisa anango? (Onani ndima 10)

10. Kodi tonsene tinakwanisa tani kuwangisana unango na ndzace?

10 Nee ndi akulu a mpingo basi asafunika kuwangisa anango. Paulu akulumiza Akristu onsene toera kulonga ‘mafala adidi toera kuwangisa ale anaabvesera, mwakubverana na pinafuna’ iwo. (Aefesi 4:29) Tonsene tisafunika kudzindikira pinafuna anango toera tikwanise kuaphedza. Paulu alembera Akristu Acihebheri: ‘Wangisani manja akusowa mphambvu na mabondo adagoboka, pontho pitirizani kulungamisa njira zinafamba imwe na manyalo anu, toera nyakulamala akhonde kutekera, mbwenye toera awange.’ (Ahebere 12:12, 13) Tonsene tinakwanisa kuwangisana na kubalangazana unango na ndzace kubulukira mu pinthu pinalonga ife, mwakukhonda tsalakana thunga.

11. Ninji pidaphedza Marthe pikhali iye wakutsukwala?

11 Mulongo anacemerwa Marthe akhatsukwala midzidzi inango. * (Onani cidzindikiro capantsi.) Iye alemba: “Ntsiku inango ndacita phembero thangwi yakutsukwala, buluka penepo ndagumanikana na mulongo unango  wakukalamba wakuti apangiza ufuni na ntsisi kwa ine, pinthu pyakuti ndikhapifuna kakamwe pa ndzidzi unoyu. Andipangambo pinentso pidathimbana na iye pyakuti pikhali pyakulandana na pidathimbana na ine, natenepa pyenepi pyapungula kutsukwala kwanga.” Panango mulongo unoyu nee adzindikira kuti mafala ace aphedza mulongo Marthe!

12, 13. Tinaphatisira tani uphungu unagumanika pa Afilipi 2:1-4?

12 Paulu alembera Akristu a ku Filipi: ‘Khala muli na ciwangiso kubulukira mwa Kristu, khala muli na cibalangazo caufuni, citsalakano, ufuni na ntsisi, khalani na ndzeru zibodzi zene, ufuni ubodzi ene, khalani akuphatana kakamwe, mbamukhala na manyerezero mabodzi ene, munjira ineyi imwe munanditsandzayisa kakamwe. Lekani kucita pinthu mwamapika peno mwakudzikuza, mbwenye citani pinthu mwakucepeseka, mbamuona andzanu kukhala akulu kupiringana imwe. Lekani kunyerezera pinafuna imwe basi, mbwenye nyerezeranimbo pinafuna anango.’—Afilipi 2:1-4.

13 Tonsene tisafunika kusaka njira zakuphedza anango. Ife tinakwanisa kupangiza ‘cibalangazo caufuni,’ ‘citsalakano,’ pontho ‘ufuni na ntsisi’ toera kuwangisa abale na alongo athu.

NJIRA ZINGASI ZAKUWANGISA

14. Ndi njira ipi ibodzi yakuti tinakwanisa kuwangisa anango?

14 Tisatsandzaya kakamwe tingabva kuti ale adaphedza ife nduli asapitiriza kukhala akukhulupirika. Mpostolo Juwau alemba: ‘Nkhabepo cinanditsandzayisa kakamwe kupiringana kubva kuti ananga asapitiriza kufamba  mu undimomwene.’ (3 Jwau 4) Apainiya azinji asakomerwa angaona kuti munthu adaphedza iwo kupfundza undimomwene asapitiriza kutumikira Yahova mwakukhulupirika, peno asatumikirambo ninga mpainiya. Mbwenye apainiya angatsukwala, ife tinakwanisa kuakumbusa pinthu pyonsene pyadidi pidacita iwo toera kuphedza anango.

15. Tisafunika kucitanji toera kuwangisa ale anatumikira Yahova mwakukhulupirika?

15 Ayang’aniri a cisa azinji pabodzi na akazawo asawangiswa angabva mafala akupereka takhuta pakumala kucedzera mpingo. Pyenepi ndi pyakufunikambo kuna akulu a mpingo, amisionaryo, apainiya na abale na alongo anatumikira pa Bheteli, kuphatanizambo onsene anatumikira Yahova mwakukhulupirika. Tingapereka takhuta kuna iwo, tisaawangisa kakamwe kupiringana munjira inanyerezera ife.

TONSENE TISAFUNIKA KUKHALA AKUWANGISA

16. Ndi pinthu pipi pinango pyakuti pinakwanisa kuwangisa munthu?

16 Munacitanji khala nee musakwanisa kupanga anango mabvero anu thangwi ya iwo? Mwandimomwene, nee ndi pyakunentsa kakamwe kuwangisa anango. Yeserani kumwetulira munthu anafuna kumwanyika imwe. Angakhonda kukumwetuliranimbo, pinapangiza pakweca kuti nee ali wakutsandzaya na asafunika kuwangiswa. Imwe panango munakwanisa kum’balangaza mukubvesera pinafuna kulonga iye.—Tyago 1:19.

17. Ninji pidawangisa m’bale Henri?

17 M’bale unango wamphale anacemerwa Henri atsukwala kakamwe pidasiya acibale ace kutumikira Yahova. M’bodzi wa iwo akhali pai wace, wakuti akhadatumikira  ninga nkulu wa mpingo. Muyang’aniri wa cisa adzindikira kuti Henri akhali wakutsukwala mbamphemba toera kucedza naye. Iye abvesera mwacidikhodikho mu ndzidzi ukhalonga Henri mabvero ace. Henri adzindikira kuti njira ibodzi toera kuphedza acibale ace toera kubwerera mu undimomwene, iye akhafunika kukhala wakukhulupirika. Iye abalangazwambo mukuleri Masalmo 46, Sofoniya 3:17 na Marko 10:29, 30.

Tonsene tinakwanisa kuwangisana na kubalangazana unango na ndzace (Onani ndima 18)

18. (a) Mambo Salomoni alembanji thangwi yakuwangisana? (b) Ndi maonero api adapereka mpostolo Paulu?

18 Tisapfundzanji kubulukira mu citsandzo ca Marthe na Henri? Tonsene tinakwanisa kubalangaza na kuwangisa m’bale peno mulongo wakutsukwala. Mambo Salomoni alemba: ‘Mafala analongwa pa ndzidzi wakuthema ndi adidi kakamwe! Kuyang’ana mwakukomerwa kusatsandzayisa ntima; mphangwa zadidi zisawangisa magogodo.’ (Misangani 15:23, 30) Kodi alipo anadziwa imwe wakuti ali wakutsukwala? Ndiye tani kumphedza munjira yakukhonda nentsa ninga kuleri naye pabodzi Ncenjezi peno mukuphatisira website yathu? Pontho, Paulu alonga kuti kuimba pabodzi nyimbo za Umambo kunakwanisa kutiphedza. Iye alemba: ‘Pitirizani kupfundzisana na kuwangisana unango na ndzace mukuphatisira masalmo, kusimba Mulungu, mbamuimba nyimbo zauzimu mwakupereka takhuta. Pitirizani kuimbira Yahova m’mitima yanu.’—Akolose 3:16; Machitiro 16:25.

19. Thangwi yanji ndi pyakufunika kakamwe kuwangisana lero?

19 Mu ndzidzi unafendedzera cifupi ntsiku ya Yahova, ndi pyakufunika kakamwe kwa ife kuwangisana unango na ndzace. (Ahebere 10:25) Tinakhala akutsandzaya kakamwe tingacita pinthu mwakubverana na uphungu wa Paulu: ‘Pitirizani kubalangazana, mbamuwangisana unango na ndzace, ninga munacitira imwe.’—1 Atesalonika 5:11.

^ ndima 11 Madzina acinjwa.