Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Tinakhala Tani na Ufulu Wandimomwene?

Tinakhala Tani na Ufulu Wandimomwene?

‘Mwana angakusudzulani, imwe munadzakhaladi na ufulu.’—JWAU 8:36.

NYIMBO: 54, 36

1, 2. (a) Anthu asacitanji toera kukhala na ufulu? (b) Mphapo ninji pisacitika?

LERO, m’madziko mazinji anthu asalonga thangwi ya ufulu. Anthu anango asafuna kukhala akusudzuka ku matsalakaniro akusowa ulungami, kusankhulana na utcerengi. Anango asafuna kukhala na ufulu wakulonga pinafuna iwo, kusankhula pinafuna iwo na kukhala munjira inafuna iwo. Pyenepi pisapangiza kuti m’mbuto zonsene anthu asafuna kukhala na ufulu.

2 Toera kukhala na ufulu, anthu asacita uviyaviya na mautongi. Mphapo asakwanisadi kukhala na ufulu unafuna iwo? Nkhabe. Kazinji kene iwo asathabuka kakamwe, ngakhale kufa. Pyenepi pisapangiza undimomwene wa mafala a Mambo Salomoni anagumanika pa Koelete 8:9 akuti: ‘Munthu asaponderera munthu ndzace pakuntonga.’

3. Tisafunika kucitanji toera kukhala akutsandzaya kakamwe?

3 Bhibhlya isatipanga pinafunika ife kucita toera kukhala akutsandzaya kakamwe. Nyakupfundza Tiyago alonga: ‘Mbwenye munthu anayang’ana mwambo waungwiro wakuti ndi  waufulu mbapitiriza kuubvera, anadzakhala wakutsandzaya na pinacita iye.’ (Tyago 1:25) Mwambo waungwiro usabuluka kuna Yahova, pontho iye asadziwa mwadidi pinafuna ife toera kukhala akutsandzaya kakamwe. Yahova apasa Adhamu na Eva ufulu wandimomwene na pinthu pyonsene pikhafuna iwo toera kukhala akutsandzaya.

NDZIDZI UKAKHALA ANTHU NA UFULU WANDIMOMWENE

4. Ndi ufulu upi ukhali na Adhamu na Eva? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

4 Tingaleri Genesi kapitulu 1 na Genesi kapitulu 2, tisaona kuti Adhamu na Eva akhali na ufulu wakuti anthu lero nee ali nawo. Iwo akhali na pinthu pyonsene pikhafuna iwo, nee cinthu cibodzi cikhagopa iwo, pontho nee m’bodzi akhaatsalakana mwakuipa. Iwo nee akhadzudzumika thangwi ya cakudya, basa, utenda, peno kufa. (Genesi 1:27-29; 2:8, 9, 15) Mphapo ufulu wawo ukhali wakusowa madire? Tendeni tione.

5. Mwakukhonda tsalakana pinanyerezera anthu azinji, ninji pisafunika toera anthu akhale na ufulu?

5 Anthu azinji asanyerezera kuti kukhala na ufulu wandimomwene kusabveka kuti iwo anakwanisa kucita pyonsene pinafuna iwo mwakukhonda tsalakana pinafuna kuacitikira. World Book Encyclopedia isalonga kuti ufulu ndi “luso yakucita pisankhulo na kupikwanirisa.” Mbwenye isalongambo kuti anthu asakhala akusudzuka utongi ungakhonda kupereka mitemo mu pinthu pyakukhonda kulungama na pyakukhonda linganira. Pyenepi pisabveka kuti mitemo inango ndi yakufunika toera anthu akwanise kukhala na ufulu. Mphapo mbani adathema kukhazikisa mitemo yakulungama, yakufunika na yakulinganira?

6. (a) Thangwi yanji basi ene ndi Yahova ali na ufulu wakusowa madire? (b) Ndi ntundu upi wa ufulu uli na anthu, pontho thangwi yanji?

6 Mphyakufunika kakamwe kwa ife kukumbuka kuti basi ene ndi Yahova Mulungu ali na ufulu wakusowa madire. Thangwi yanji? Thangwi iye acita pinthu pyonsene, pontho ndi Ntongi wamphambvu zonsene kudzulu na dziko yapantsi. (1 Timoti 1:17; Apokalipse 4:11) Mambo Dhavidhi aphatisira mafala adidi kakamwe toera kufokotoza cidzo ca Yahova. (Lerini 1 Pya dziko ya Israele 29:11, 12.) Mbwenye ufulu wa pinthu pyonsene pidacita Mulungu kudzulu na pa dziko yapantsi uli na madire. Yahova Mulungu asafuna tidziwe kuti ndiye basi adathema kukhazikisa mitemo yakulungama, yakufunika na yakulinganira. Kubulukira pakutoma, Yahova akhazikisa mitemo kuna pinthu pidacita iye.

7. Ndi pinthu pipi pingasi pisacita ife toera tikhale akutsandzaya?

7 Maseze Adhamu na Eva akhali na ufulu kakamwe, mbwenye ufulu wawo ukhali na madire. Iwo akhatsandzaya na madire anewa. Mwacitsandzo, toera apitirize kukhala maso, iwo akhafunika kupuma, kudya na kugona. Kodi pyenepi pisabveka kuti iwo nee akhali na ufulu? Nkhabe. Mwandimomwene, Yahova akhadziwa kuti iwo angacita pyenepi anakhala akutsandzaya. (Masalmo 104:14, 15; Koelete 3:12, 13) Tonsene tisakomerwa na kupuma, kudya pyakudya pinakomerwa na ife, mbatigona mwadidi. Nee tisapibva ninga akumangika tingacita pinthu pyenepi. Adhamu na Eva akhapibvambo munjira ibodzi ene.

8. Ndi ntemo upi udapereka Mulungu kuna Adhamu na Eva, pontho thangwi yanji?

8 Yahova apasa Adhamu na Eva ntemo  wakubveka. Iye aapanga toera abale ana, adzadze dziko na kuitsalakana. (Genesi 1:28) Kodi ntemo unoyu ukhadafudza ufulu wawo? Nee pang’ono pene! Pyenepi pyaapasa mwai wakucinja dziko kudza paraizu, mbikhala mbuto yakuti mbadakwanisa kukhalamo kwenda na kwenda pabodzi na anawo aungwiro. Ceneci cikhali cifuniro ca Mulungu. (Izaiya 45:18) Lero, anthu nee asapangiza kukhonda bvera Mulungu angasankhula kukhonda manga banja peno kubala ana. Ngakhale tenepo, iwo asamanga banja na kubala ana, maseze pyenepi pisabweresa nyatwa zinango. (1 Akorinto 7:36-38) Thangwi yanji? Thangwi iwo asadikhira kukhala akutsandzaya. (Masalmo 127:3) Khala Adhamu na Eva abvera Yahova, mbadakwanisa kukhala akutsandzaya m’banja mwawo kwenda na kwenda.

UFULU WANDIMOMWENE WALUZIKA TANI?

9. Thangwi yanji ntemo wa Mulungu unagumanika pa Genesi 2:17 nee ukhali wakukhonda kulungama?

9 Yahova apasa Adhamu na Eva ntemo unango mbaapanga pakweca pikhafuna kucitika angakhonda kubvera ntemo unoyu. Iye alonga: ‘Leka kudya nsapo wa muti wakudziwisa pyadidi na pyakuipa, thangwi ntsiku inadzaudya iwe, unadzafa.’ (Genesi 2:17) Kodi ntemo unoyu ukhali wakukhonda kulungama na wakukhonda linganira? Kodi ntemo unoyu wafudza ufulu wa Adhamu na Eva? Nee pang’ono pene. Mwandimomwene, anyakudziwisa pya Bhibhlya azinji alonga kuti mwambo unoyu wa Mulungu ukhali wandzeru na wakubveka mwadidi. M’bodzi wa iwo alonga kuti ntemo unoyu usatipfundzisa kuti “basi ene ndi Mulungu asadziwa pinthu pyadidi . . . kwa anthu, pontho ndi Mulungu basi asadziwa pinthu pyakuipa . . . kwa iwo. Toera kutsandzaya na pinthu ‘pyadidi,’ anthu asafunika kunyindira Mulungu na kumbvera. Angakhonda kubvera, iye anaasiya toera asankhule okha pinthu pyadidi . . . na pyakuipa.” Pyenepi ndi pyakunentsa kakamwe kwa anthu toera kupicita okha.

Cisankhulo ca Adhamu na Eva cabweresa nyatwa! (Onani ndima 9-12)

10. Thangwi yanji ufulu wakusankhula kucita pinthu wasiyana na ufulu wakusankhula pinthu pyadidi na pyakuipa?

Basi ene Yahova ndiye adathema kusankhula pinthu pyadidi na pyakuipa

10 Panango anthu anango ananyerezera kuti Yahova nee akhadapasa Adhamu ufulu toera kucita pikhafuna iye. Mbwenye, iwo nee asadzindikira kuti ufulu wakusankhula kucita pinthu, ndi wakusiyana na ufulu wakusankhula pinthu pyadidi na pyakuipa. Adhamu na Eva akhali na ufulu wakusankhula khala asafuna kubvera Mulungu peno nkhabe. Mbwenye basi ene Yahova ndiye adathema kusankhula pinthu pyadidi na pyakuipa. ‘Muti wakudziwisa pyadidi na pyakuipa’ ukhali cidzindikiro ca undimomwene unoyu kuna Adhamu na Eva. (Genesi 2:9) Ife nee tisadziwa ndzidzi onsene pinafuna kucitika thangwi ya pisankhulo pyathu. Ndi thangwi yace kazinji kene tisaona anthu mbakacita pisankhulo na cifuno cadidi, mbwenye buluka penepo asaona nyatwa. (Misangani 14:12)  Mwandimomwene, anthu ali na madire mu pinthu pinacita iwo. Pidapaswa Adhamu na Eva ntemo wakukhonda kudya nsapo, Yahova akhaapfundzisa kuti iwo akhafunika kumbvera toera akhale na ufulu wandimomwene. Kodi Adhamu na Eva asankhula kucitanji?

11, 12. Thangwi yanji cisankhulo ca Adhamu na Eva cabweresa nyatwa? Perekani citsandzo.

11 Mwakutsukwalisa, Adhamu na Eva asankhula kukhonda bvera Yahova. Eva asankhula kubvera Sathani mudapikira iye kuti: ‘Maso anu anadzafunguka mbamudziwa pyadidi na pyakuipa.’ (Genesi 3:5) Kodi cisankhulo ca Adhamu na Eva caacitisa kukhala na ufulu ninga mudalonga Sathani? Nkhabe. M’mbuto mwace, iwo aona kuti kukhonda bvera citsogolero ca Yahova kusabweresa nyatwa. (Genesi 3:16-19) Thangwi yanji? Thangwi Yahova nee apasa anthu ufulu wakusankhula okha pinthu pyadidi na pyakuipa.—Lerini Misangani 20:24; Yeremiya 10:23.

12 Pyenepi ndi sawasawa na nyakutekenya ndeka. Toera afike mwadidi kunaenda iye, kazinji kene asatowezera njira yakutawirika mbaphatisira pinthu pyakufambisa ndeka, pontho asapita ncibverano na ale anaonera ndeka. Mbwenye nyakutekenya ndeka angakhonda kutowezera pitsogolero mbasankhula njira yakuphonyeka, anakwanisa kuona nyatwa. Ninga nyakutekenya ndeka unoyu, Adhamu na Eva akhafuna kucita pinthu pikhafuna iwo. Iwo akhonda citsogolero ca Mulungu. Ninji cidacitika? Iwo aona nyatwa! Cisankhulo cawo caatsogolera ku madawo na kufa kuphatanizambo anawo onsene. (Aroma 5:12) Adhamu na Eva  nee agumana ufulu ukhafuna iwo pidasankhula iwo okha pinthu pyadidi na pyakuipa. M’mbuto mwace, iwo aluza ufulu wandimomwene udaapasa Yahova.

TINAKHALA TANI NA UFULU WANDIMOMWENE?

13, 14. Tinakwanisa tani kukhala na ufulu wandimomwene?

13 Anthu anango asanyerezera kuti mbipidakhala mwadidi kakamwe mbadakhala na ufulu wakusowa madire. Kodi ufulu unoyu ndi wandimomwene? Maseze kukhala na ufulu ndi kwadidi kakamwe, kodi dziko mbidakhala tani khala nkhabepo madire? World Book Encyclopedia isalonga kuti mitemo ya anthu ndi yakunentsa thangwi iyo isatsidzikiza na kuikha madire a ufulu wa anthu. Mbwenye ndi pyakunentsa midzidzi inango. Ndi thangwi yace tisaona mitemo mizinji yakuti anyakupereka mitemo na anyakutonga miseru azinji asayesera kuifokotoza na kuiphatisira.

14 Yezu Kristu afokotoza kuti tinakhala tani na ufulu wandimomwene. Iye alonga: ‘Imwe mungapitiriza m’mafala anga, mwandimomwene ndimwe anyakupfundza anga, munadzadziwa undimomwene, pontho undimomwene unadzakusudzulani.’ (Jwau 8:31, 32) Toera kukhala na ufulu wandimomwene, tisafunika kucita pinthu piwiri. Cakutoma, tisafunika kutawira undimomwene udapfundzisa Yezu. Caciwiri, tisafunika kukhala anyakupfundzace. Kucita pyenepi kunatiphedza toera kukhala na ufulu wandimomwene. Mphapo tinakhala aufulu mu pinthu pipi? Yezu alonga: ‘Munthu onsene anacita madawo ndi bitcu wa  madawo.’ Iye athimiza: ‘Mwana angakusudzulani, imwe munadzakhaladi akusudzuka.’—Jwau 8:34, 36.

15. Thangwi yanji ufulu udapikira Yezu unakwanisa ‘kutisudzula’?

15 Ufulu udapikira Yezu kuna anyakupfundzace ndi wadidi kakamwe kupiringana ufulu unafuna anthu azinji lero. Pidalonga Yezu kuti, ‘Mwana angakusudzulani, imwe munadzakhaladi akusudzuka,’ iye akhalonga pya kukhala akusudzuka mu ubitcu wa madawo, ubitcu ukulu uli na ife. Kodi ndife mabitcu a madawo munjira ipi? Madawo asaticitisa kucita pinthu pyakuipa. Asatipingizambo kucita pinthu pinadziwa ife kuti ndi pyadidi peno kucita pinthu pinakwanisa ife. Pyenepi pisaticitisa kuipirwa, kubva kupha, kuthabuka, ngakhale kufa. (Aroma 6:23) Mpostolo Paulu adzindikira nyatwa zinaoneka thangwi yakukhala bitcu wa madawo. (Lerini Aroma 7:21-25.) Basi ene madawo angadzafudzwa, tinadzakhala na ufulu wandimomwene udaluza Adhamu na Eva.

16. Kodi tinakhala tani akusudzuka?

16 Mafala a Yezu akuti ‘mungapitiriza m’mafala anga,’ asapangiza kuti tingafuna kuti Yezu atisudzule, tisafunika kucita pinthu. Ndi pinthu pipi? Ninga Akristu akuperekeka, ife takhondeka mbatitawira madire adakhazikisa Yezu kuna anyakupfundzace. (Mateo 16:24) Ninga mudapikira Yezu, tinadzakhala akusudzukadi tingadzatambira nkhombo zonsene za ntsembe yaciomboli.

17. (a) Tisafunika kucitanji toera kukhala akutsandzaya? (b) Tinadzapfundzanji mu nsolo unatowera?

17 Toera kukhala akutsandzaya, tisafunika kubvera pipfundziso pya Yezu ninga anyakupfundzace. Tingacita pyenepi, tinadzakhala akusudzuka mu ubitcu wa madawo na kufa. (Lerini Aroma 8:1, 2, 20, 21.) Mu nsolo unatowera, tinadzapfundza kuti tinaphatisira tani ufulu wathu mwandzeru. Pyenepi pinadzatiphedza toera kulemedza Yahova, Mulungu wa ufulu wandimomwene, kwenda na kwenda.