‘Njira ndi Iyi, ndokoni nayo.’IZA. 30:21.

NYIMBO: 32, 48

1, 2. (a) Ndi cenjezo ipi idapulumusa anthu azinji? (Onani cithundzithundzi cakutoma.) (b) Ndi citsogolero cipi ciri na atumiki a Mulungu toera kupulumusa umaso wawo?

“LIMIRANI, YANG’ANANI, BVESERANI.” Mafala anewa apulumusa anthu azinji kakamwe. Mu pyaka pyakupiringana 100 nduli, mafala anewa akhadalembwa m’makwadru makulu mbaikhwa m’mbuto zakuti nseu wanumpha njanje Kunkwiriro kwa Amerika. Thangwi yanji? Toera miotokala ikhonde kudhimwa na xitima pa kunumpha njanje. Kubvera pitsogolero pyenepi kwapulumusa anthu azinji.

2 Yahova asacita pinthu pyadidi kakamwe kupiringana kutipasa pidzindikiro ninga pyenepi. Iye asatsogolera atumiki ace toera atambire pitsogolero pyakuti pinaaphedza toera kugumana umaso wakukhonda mala. Kusiyapo pyenepi, iye ndi ninga nkumbizi waufuni wakuti asapanga mabira ace toera kuenda kukhundu yadidi na kuacenjeza toera acalire njira zakugopswa.Lerini Izaiya 30:20, 21.

YAHOVA ASATSOGOLERA ATUMIKI ACE NDZIDZI ONSENE

3. Kodi anthu apita tani mu nseu unaatsogolera ku ngozwi ya kufa?

3 Ndzidzi onsene, Yahova asapereka pipfundziso peno pitsogolero  pyakuthema m’mbiri ya anthu. Mwacitsandzo, m’munda wa Edheni, Yahova apereka pitsogolero pyakubveka pyakuti mbapidaphedza anthu toera kukhala maso mwakutsandzaya kwenda na kwenda. (Gen. 2:15-17) Mbwenye Adhamu na Eva nee abvera pitsogolero pyenepi. Mbadabvera, iwo mbadacalira nyatwa zakutsukwalisa mu umaso wawo. M’mbuto mwabvera Yahova, Eva abvesera uphungu wa nyoka. Adhamu abvesera fala ya nkazace. Uwiri wawo athabuka, mbafa mwakusowa cidikhiro. Adhamu na Eva akhonda citsogolero ca Babawo waufuni, natenepa, anthu onsene apita mu nseu wakugopswa kakamwe.

4. (a) Thangwi yanji Yahova apereka pitsogolero pipswa pakumala kwa Cigumula? (b) Kodi makhaliro mapswa apangiza tani maonero a Mulungu?

4 Mu ndzidzi wa Nowa, Yahova apereka pitsogolero pidapulumusa umaso. Pakumala kwa Cigumula, Yahova akhondesa anthu kudya ciropa. Thangwi yanji? Makhaliro akhadacinja, unoyu ukhali ulendo wakutoma wakuti Yahova mbadatawirisa anthu toera kudya nyama. Natenepa, Yahova apereka citsogolero cipswa: ‘Lekani kudya nyama na ciropa cace, thangwi ndi umaso wace.’ (Gen. 9:1-4) Matongero anewa asapangiza maonero a Mulungu thangwi ya umaso. Ninga Nciti na Nyakupasa umaso, Mulungu ndiye adathema kukhazikisa midida ya umaso. Mwacitsandzo, iye alonga kuti munthu nee asafunika kupha munthu ndzace. M’maonero a Mulungu, umaso na ciropa ndi pyakucena, pontho iye anadzatcinyusa munthu onsene anapiphatisira mwakuipa.Gen. 9:5, 6.

5. Ninji pinafuna kudzadinga ife mu nsolo uno? Thangwi yanji?

5 Mulungu asapitiriza kutsogolera atumiki ace. Mu nsolo uno tinadzadinga pitsandzo pingasi pinapangiza kuti Mulungu asaatsogolera tani. Pitsandzo pyenepi pinadzawangisa kutonga kwathu toera kubvera pitsogolero pya Yahova mpaka mu dziko ipswa.

DZINDZA IPSWA, PITSOGOLERO PIPSWA

6. Thangwi yanji atumiki a Mulungu akhafunika kubvera mitemo idaperekwa kubulukira mwa Mose? Kodi Aisraele akhafunika kupangiza maonero api?

6 Mu ntsiku za Mose, Yahova apasa atumiki ace pitsogolero pyakubveka mwadidi thangwi ya makhaliro na ulambiri awo. Thangwi yanji? Makhaliro akhadacinja pontho. Mu pyaka pyakupiringana madzana mawiri, Aisraele akhali mabitcu ku Ejito, kweneku anthu onsene akhalambira madzimunthu, alungu apezi na kucita pinthu pinango pyakuipa pamaso pa Mulungu. Pidaombolwa atumiki a Mulungu mu Ejito, akhafunika kupaswa pitsogolero pipswa. Cincino atumiki a Mulungu mbadakhala anthu aufulu mu kutsogolerwa na Mwambo wa Yahova. Mabukhu anango asalonga kuti fala Yacihebere yakuti “mwambo” isabveka “kutsogolera na kupfundzisa.” Mwambo wa Mose ukhali ninga mpanda toera kutsidzikiza atumiki a Mulungu ku makhaliro akuipa na macitiro a ulambiri wa anthu akunja. Mu ndzidzi ukhabvera Aisraele, iwo akhatambira nkhombo za Mulungu. Pikhakhonda iwo kubvera, mbumba yonsene ikhathabuka kakamwe.Lerini Deuteronomyo 28:1, 2, 15.

7. (a) Fokotozani thangwi idacitisa Yahova kupereka pitsogolero kuna atumiki ace. (b) Ndi munjira ipi Mwambo ukhali ninga ntsogoleri kwa Aisraele?

7 Pakhali na thangwi inango ikhaphemba pitsogolero pipswa. Mwambo wakhunganya Aisraele ku cinthu cakufunika kakamwe mu cifuniro ca Yahova—kubwera kwa Yezu Kristu ninga Mesiya. Iwo ukhapangiza pakweca kakamwe kuti Aisraele akhali akusowa ungwiro. Pontho wapangizambo kuti Aisraele akhafuna ciomboli, ntsembe yaungwiro yakuti mbidakwanisa kufudza mwakukwana madawo awo. (Agal. 3:19; Aheb. 10:1-10) Kusiyapo pyenepi, Mwambo waphedza toera kukoya dzindza ikhafuna kubala Mesiya na kuphedza anthu toera kundzindikira pa ndzidzi udafika iye. Inde, Mwambo ukhali  ninga ntsogoleri wa ndzidzi wakucepa, peno “ntsidzikizi” toera kutsogolera anthu mpaka kufika kwa Kristu.Agal. 3:23, 24.

8. Thangwi yanji tisafunika kutsogolerwa na midida inagumanika mu Mwambo wa Mose?

8 Ninga Akristu, ife tinakwanisa kuphindulambo na pitsogolero pya Mwambo unoyu udaperekwa kwa Aisraele. Munjira ipi? Ife tinakwanisa kulimira, mbatiyang’ana midida ya Mwambo unoyu. Maseze nee tiri pantsi pa miyambo ineyi, tinakwanisa kuiona ninga pitsogolero pyakunyindirika mu umaso wathu wa ntsiku na ntsiku na mu ulambiri wathu kwa Yahova, Mulungu wakucena. Iye alembesa mitemo ineyi m’Bhibhlya toera tikwanise kuipfundza, mbatitsogolerwa na midida yace na kupereka takhuta thangwi ya cipfundziso capadzulu kakamwe kupiringana Mwambo cidatipasa Yezu. Bveserani pidalonga Yezu: ‘Mwabva pidapangwa anthu kale: ‘Leka kucita upombo.’ Mbwenye ine ndinakupangani: Munthu onsene anayang’anisa nkazi mbansirira, acita naye kale upombo muntima mwace.’ Natenepa, nee tisafunika kucalira upombo basi, mbwenye tisafunika kucalira pifuno pyonsene pyaulukwali.Mat. 5:27, 28.

9. Ndi makhaliro api mapswa adacitisa Yahova kupereka pitsogolero pipswa?

9 Pidabwera Yezu ninga Mesiya, Yahova apereka pitsogolero pipswa mbapereka mphangwa zakuthimizirika thangwi ya cifuniro cace. Thangwi yanji? Makhaliro akhadacinja pontho. Mu caka 33 N.W., Yahova abulusa nkhombo zace kuna Israele waunyama mbasankhula mpingo Wacikristu ninga mbumba yace.

PITSOGOLERO PIDAPEREKWA KWA ISRAELE WAUZIMU

10. Thangwi yanji mitemo ipswa yaperekwa ku mpingo Wacikristu? Kodi mitemo ineyi yasiyana tani na idapaswa Aisraele?

10 Mu pyaka dzana yakutoma, atumiki a Mulungu adapita m’mpingo Wacikristu atambira pitsogolero pipswa peno pyakuthimizirika thangwi ya ulambiri na makhaliro awo. Atumiki anewa akhali mu cibverano cipswa. Mwambo wa Mose waperekwa kuna Israele waunyama. Mbwenye Israele wauzimu mbadaphataniza anthu a madzindza na a makhaliro akusiyana-siyana. Inde, ‘Mulungu hanasankhula munthu tayu, mbwenye pa mitundu yonsene, Mulungu anakomerwa na ale anangopa mbacita pyadidi.’ (Mach. 10:34, 35) Mwambo wa Mose watsogolera Israele waunyama mpaka mu Dziko Yakupikirwa mu kubvera mitemo idalembwa pa mwala. Mbwenye kwa Israele wauzimu, ‘mwambo wa Kristu’ kazinji kene usaphataniza midida idalembwa m’mitima. ‘Mwambo wa Kristu’ mbudaphatisirwa toera kuphindulisa Akristu onsene mwakukhonda tsalakana mbuto inakhala iwo.Agal. 6:2.

11. Kodi ‘mwambo wa Kristu’ mbudakhuya makhundu api mawiri a umaso Wacikristu?

11 Israele wauzimu mbadaphindula kakamwe na pitsogolero pidapereka Yahova kubulukira mwa Yezu. Mbadzati kukhazikisa cibverano cipswa, Yezu apereka mitemo miwiri yakufunika. Ubodzi ukhalonga pya basa yakumwaza mphangwa, unango ukhagomezera makhaliro na macitiro akuti atowereri a Yezu akhafunika kuapangiza. Mitemo ineyi ikhafunika kuphatisirwa na Akristu onsene. Natenepa, iyo isaphatisirwa lero kwa alambiri onsene andimomwene mwakukhonda tsalakana khala asadikhira kuenda kudzulu peno kukhala pa dziko yapantsi.

12. Ndi macinjo api adaoneka m’basa yakumwaza mphangwa?

12 Nyerezerani pya basa yakumwaza mphangwa zadidi ikhafuna kucitwa na atowereri a Yezu. Njira yakumwaza mphangwa na mbuto zikhafunika iwo kucita basa ineyi pikhadacinja. Kale, anthu a madzindza anango akhatambirwa pikhaenda iwo ku Israele toera kulambira Yahova. (1 Am. 8:41-43) Pyenepi pikhacitika Yezu mbadzati kupereka ntemo unagumanika pa Mateo 28:18, 19. (Lerini.) Anyakupfundza a Yezu  apangwa toera ‘kuenda’ kuna anthu onsene. Pa ntsiku ya Pentekoste ya caka 33 N.W., Yahova apangiza cifuno cace, iye asafuna kuti mphangwa zadidi zimwazwe pa dziko yonsene. Nzimu wakucena wapasa mphambvu anthu akukwana 120 a mpingo upswa toera kulonga pilongero pyakusiyana-siyana kwa Ayuda na anango akukhonda khala Ayuda. (Mach. 2:4-11) Buluka penepo, iwo akhafunika kumwaza mphangwa kuna Asamariya. Mu caka 36 N.W., mphangwa zadidi zikhafunikambo kumwazwa kuna Ajentiu akukhonda kusidzwa. Munjira ineyi, munakwanisa kulonga kuti Akristu akhafunika kumwaza mphangwa kwa anthu onsene pa dziko.

13, 14. (a) Ninji pinaphatanizwa mu “mwambo upswa” wa Yezu? (b) Tisapfundzanji mu citsandzo cidakhazikisa Yezu?

13 Cincino tendeni tidinge njira inatsalakanira ife abale na alongo athu. Yezu akhazikisa “mwambo upswa.” (Lerini Jwau 13:34, 35.) Mwambo unoyu usaphataniza pizinji kupiringana kufuna andzathu, tisafunika kukhala dzololo toera kupereka umaso wathu kuti tiphedze abale athu. Pyenepi nee pikhaphatanizwa mu Mwambo wa Mose.Mat. 22:39; 1 Jwau 3:16.

14 Yezu akhazikisa citsandzo cadidi kakamwe. Iye apangiza ufuni wakudzimana kuna anyakupfundzace. Ufuni unoyu ukhabveka kuti iye mbadafera anyakupfundzace, mbwenye Yezu akhali wakukhunganyika toera kucita pyenepi. Iye akhadikhira kuti anyakupfundzace onsene, kuphatanizambo ife, mbadaperekeka toera kucita pibodzi pyene. Toera kuphedza Akristu andzathu, tisafunika kupirira nyatwa, pingafunika, mpaka kufera abale na alongo athu.1 Ates. 2:8.

PITSOGOLERO TOERA KUPHATISIRWA LERO NA NTSOGOLO

15, 16. Ndi makhaliro api mapswa ali na ife lero? Kodi Mulungu asatitsogolera tani?

15 Kubulukira pa ndzidzi udakhazikiswa ‘m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru,’ Yezu asapereka cakudya cauzimu pa ndzidzi wakuthema kuna atowereri ace. (Mat. 24:45-47) Cakudya ceneci cisaphataniza pitsogolero pyakufunika kakamwe mwakubverana na kucinja kwa makhaliro.

16 Mwakubverana na Bhibhlya, ife tikukhala mu ntsiku zakumalisa, cifupi kakamwe na nyatwa ikulu kupiringana zonsene zidaoneka nduli. (2 Tim 3:1; Mko. 13:19) Kusiyapo pyenepi, Sathani na mademonyo ace aponywa pa dziko yapantsi buluka kudzulu, pyenepi pisathimizira nyatwa kwa anthu pa dziko. (Apok. 12:9, 12) Pontho, ife tapaswa basa ikulu kakamwe yakumwaza mphangwa munjira yakuti cipo yacitwa kale—kumwaza mphangwa kwa anthu mu pilongero pizinji kakamwe!

17, 18. Tisafunika kuona tani pitsogolero pinapaswa ife?

17 Gulu ya Yahova isatipasa mabukhu akusiyana-siyana toera kuaphatisira m’basa yakumwaza mphangwa. Kodi imwe musaaphatisira? Pa misonkhano ya mpingo, tisatambira pitsogolero pyakuti tinaphatisira tani mabukhu anewa munjira yadidi kakamwe. Kodi musaona pitsogolero pyenepi ninga pisabuluka kwa Yahova?

18 Inde, toera kupitiriza kutambira nkhombo za Yahova, tisafunika kubvera pitsogolero pyonsene pinatambira ife kubulukira m’mpingo Wacikristu. Tingakhala anthu akubvera lero, pinatiphedza toera kubvera pitsogolero nkati mwa ‘nyatwa ikulu’ yakuti inadzamalisa makhaliro onsene a dziko ya Sathani. (Mat. 24:21) Buluka penepo, ife tinadzafuna pitsogolero pipswa toera kutiphedza kukhala maso mu dziko ipswa yakusowa mikakamizo ya Sathani.

Mu Paradhizu pa dziko yapantsi, kunadzafungulwa mipukutu ipswa toera kutipasa pitsogolero pyakuti tinakhala tani mu dziko ipswa (Onani ndima 19, 20)

19, 20. Ndi mipukutu ipi inafuna kudzafungulwa, mphapo inadzabweresa maphindu api?

19 Ana a Israele akhafuna pitsogolero pipswa mu ntsiku za Mose. Mukupita kwa ndzidzi, kukhafunika pitsogolero pipswa m’mpingo Wacikristu pantsi pa ‘mwambo wa Kristu.’ Munjira ibodzi ene, Bhibhlya isalonga  kuti kunadzafungulwa mipukutu ipswa toera kutipasa pitsogolero mu dziko ipswa. (Lerini Apokalipse 20:12.) Panango mipukutu ineyi inadzapangiza pinafuna Mulungu kwa anthu mu ndzidzi unoyu. Mu kupfundza mipukutu ineyi, anthu onsene, kuphatanizambo ale anafuna kulamuswa muli akufa, anadzakwanisa kudziwa pinafuna Mulungu kwa iwo. Mipukutu ineyi inadzatiphedza toera kukhala na cidziwiso cakuthimizirika ca manyerezero a Yahova. Mu kutsogolerwa na mphangwa za mabvekero akuthimizirika a Mafala akupumirwa a Mulungu pabodzi na pinthu pinafuna kudzapangizwa m’mipukutu ipswa, ale anafuna kukhala mu Paradizu pa dziko yapantsi anadzatsalakanana mwaufuni, mwacilemedzo na kupasana mbiri. (Iza. 26:9) Nyerezerani pinthu pizinji kakamwe pinafuna kudzapfundza ife na kupfundzisambo anango pantsi pa citsogolero ca Mambo, Yezu Kristu!

20 Ale anafuna kubvera pitsogolero ‘pidalembwa m’mipukutu’ anadzatambira umaso wakwenda na kwenda. Ale anafuna kukhala akukhulupirika pa mayesero akumalisa, Yahova anadzalemba madzina awo kwenda na kwenda ‘m’mipukutu ya umaso.’ Unoyu ndi mwai wakuti ife tinakwanisa kukhala nawo! Natenepa, tisafunika KULIMIRA toera kudinga Mafala a Mulungu, KUYANG’ANA toera kubvesesa mabvekero awo kwa ife, buluka penepo, tisafunika KUBVERA pitsogolero pya Mulungu lero. Tingacita pyenepi, tinakwanisa kupulumuka pa nyatwa ikulu, mbatipitiriza kupfundza kwenda na kwenda pya Yahova, Mulungu wathu waudziwisi na waufuni.Koel. 3:11; Arom. 11:33.