Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Perekani Cilemedzo Kuna Ale Adathema Kulemedzwa

Perekani Cilemedzo Kuna Ale Adathema Kulemedzwa

‘Ule adakhala pa mpando waumambo na Mwanabira, apaswe nkhombo, cilemedzo, mbiri na mphambvu kwenda na kwenda.’—APOKALIPSE 5:13.

NYIMBO: 9, 14

1. Thangwi yanji anthu anango athema kulemedzwa, pontho tinapfundzanji mu nsolo uno?

TINAPANGIZA tani cilemedzo kuna anthu? Tinacita pyenepi mukuapangiza citsalakano cakupambulika na kualemedza. Kazinji kene, ife tisalemedza ale anacita pinthu pyakuthema kulemedzwa, peno ale akuti ali na pidzo peno mabasa akupambulika. Mu nsolo uno, tinapfundza kuti mbani adathema kulemedzwa, pontho thangwi yanji.

2, 3. (a) Thangwi yanji Yahova athema kakamwe kulemedzwa? (Onani cithundzithundzi cakutoma.) (b) Mbani Mwanabira adalongwa pa Apokalipse 5:13, pontho thangwi yanji tisafunika kumulemedza?

2 Lemba ya Apokalipse 5:13 isalonga kuti ‘Ule adakhala pa mpando waumambo’ na Mwanabira’ athema kulemedzwa. ‘Ule adakhala pa mpando waumambo’ asaimirira Yahova. Pa Apokalipse kapitulu 4, aanju asatiphedza kuona kuti thangwi yanji Yahova, ‘Ule anakhala kwenda na kwenda,’ athe- ma kulemedzwa. Iwo alonga: ‘Imwe, Yahova Mulungu wathu,  pisafunika kuti mutambire mbiri, cilemedzo na mphambvu, thangwi imwe mwacita pinthu pyonsene, mbapioneka thangwi ya imwe, mwapifuna mbamupicita.’—Apokalipse 4:9-11.

3 Mwanabira’ adalongwa pa Apokalipse 5:13 ndi Yezu Kristu. Tisadziwa tani pyenepi? Pikhali iye pa dziko yapantsi, Yezu acemerwa ‘Mwanabira wa Mulungu anafudza madawo a dziko.’ (Jwau 1:29) Ndi mambo upi adaperekeka mpaka kufa ninga ciomboli kuna anthu ace? Ineyi ndi thangwi ikulu toera kumulemedza. Yezu athema kulemedzwa thangwi ndi ‘Mambo wa ale anatonga ninga amambo na Mbuya wa ale anatonga ninga ambuya.’ (1 Timoti 6:14-16) Panango imwe munapibva ninga pidacita aanju adalonga: ‘Mwanabira adaphiwa, athema kutambira mphambvu, mpfuma, udziwisi, cilemedzo, mbiri na nkhombo.’—Apokalipse 5:12.

4. Thangwi yanji ndi pyandzeru kwa ife kulemedza Yahova na Kristu?

4 Lemba ya Jwau 5:22, 23 isalonga kuti Yahova akhazikisa Kristu ninga ntongi wa anthu onsene. Ineyi ndi thangwi inango inaticitisa kulemedza Yezu. Pontho tingacita pyenepi, tisalemedzambo Yahova. Tingasankhula kulemedza Yezu na Pai wace, tinakwanisa kukhala na umaso wakwenda na kwenda.—Lerini Masalmo 2:11, 12.

5. Thangwi yanji anthu onsene athema kulemedzwa?

5 Anthu acitwa ‘mwakulandana na Mulungu.’ (Genesi 1:27) Pyenepi pisabveka kuti anthu azinji ali na maluso akupangiza makhaliro akulandana na a Mulungu. Mwacitsandzo, anthu anakwanisa kupangiza ufuni, kukoma ntima na ntsisi. Anthu acitwambo na cikumbuntima, cinthu cinacitisa kudzindikira cadidi na cakuipa, cakulungama na cakukhonda lungama, cakuthema na cakukhonda kuthema. (Aroma 2:14, 15) Anthu azinji asakomerwa na pinthu pyakucena na pyakubalika mbafuna kukhala mu ntendere na anango. Pyenepi nee ndi pyakudzumatirisa, thangwi Yahova ndi Mulungu wa ntendere na wakucita pinthu munjira yadidi. Mwandimomwene, anthu acitwa na maluso akutowezera Yahova munjira zakusiyana-siyana. Na thangwi ineyi, iwo athema kulemedzwa.—Masalmo 8:5.

KUPANGIZA CILEMEDZO MUNJIRA YADIDI

6, 7. Kodi Mboni za Yahova zasiyana tani na anthu anango pakupangiza cilemedzo?

6 Ife tisadziwa kuti anthu anango asafunika kulemedzwa, mbwenye panango pinakhala pyakunentsa toera kudziwa kuti tinaalemedza tani. Thangwi anthu azinji ali na cipendamiro cakucita pinthu mwakubverana na makhaliro a dziko ya Sathani. Anthu azinji asalambira anthu andzawo. M’mbuto mwa kualemedza ninga munafunira Yahova, iwo asaalemedza kakamwe mbaatsalakana ninga alungu awo. Panango iwo asatowezera mabvaliro, makhaliro, macitiro a atsogoleri a ndale na a mauphemberi, anyamapika, anyakubvina na anthu anango akubvekera.

7 Akristu andimomwene asadziwa kuti ndi pyakuipa kulemedza anthu munjira ineyi. Mwa anthu onsene adakhalapo, basi ene Yezu ndiye atisiyira citsandzo cadidi toera kuntowezera. (1 Pedro 2:21) Ife tisafunika kukumbuka kuti anthu ‘onsene acita madawo mbasowa mbiri ya Mulungu.’ (Aroma 3:23) Nee munthu m’bodzi athema kulambirwa.  Tingalemedza kakamwe anthu akuti nee athema kulemedzwa, Yahova asaipirwa napyo.

8, 9. (a) Kodi Mboni za Yahova zisaona tani atsogoleri a mautongi? (b) Ndi ndzidzi upi wakuti nee tisafunika kubvera mautongi?

8 Pana anthu anango akuti athema kulemedzwa thangwi ya pidzo pyawo. Mwacitsandzo, nyerezerani pya atsogoleri a mautongi na mabasa anacita iwo kwa imwe. Iwo asatsidzikiza pisa na kutsalakana anthu anakhala mwenemo. Tisaphindula kakamwe na mabasa awo. Mpostolo Paulu alonga kuti tisafunika kulemedza atsogoleri a mautongi a dziko. Pontho iye alonga kuti tisafunika kubvera mitemo yawo: ‘Perekani kwa anthu onsene mangawa awo, anaphemba nsonkho, nsonkho na anaphemba kulemedzwa, mulemedzeni.’—Aroma 13:1, 7.

9 Ninga Mboni za Yahova, tisafunika kucita pyonsene pinakwanisa ife toera kupangiza kuna atsogoleri a mautongi kuti tisaalemedza. Mwandimomwene, madziko onsene ali na misambo yawo, natenepa panango pinatiphemba mautongi pinakhala pyakusiyana. Ngakhale tenepo, ife tisabvera atsogoleri a mautongi thangwi ya basa inacita iwo. Mbwenye, khala atiphemba toera kucita cinthu cinaticitisa kukhonda bvera Yahova, ife tisakhonda. Mu pinthu pyenepi, ife tisabvera na kulemedza Yahova kupiringana anthu.—Lerini 1 Pedro 2:13-17.

10. Kodi atumiki a Yahova a kale apangiza tani citsandzo cadidi kwa ife lero?

10 Ife tinakwanisa kupfundza kubulukira kwa atumiki akale a Yahova, adapangiza cilemedzo kuna atongi a dziko. Zuze na Mariya ndi pitsandzo pyadidi kakamwe. Pikhafuna Aroma kudziwa numero ya anthu anakhala n’dziko yawo, Zuze na Mariya acita ulendo kuenda ku Bhetelehemu toera kalembesa, maseze Mariya akhali cifupi kakamwe na kubala. (Luka 2:1-5) Mpostolo Paulu ndi citsandzo cinango ca munthu adapangiza cilemedzo kuna atongi. Mu ndzidzi udapambizirwa iye kuti acita pinthu pyakuipa, iye atsidzikizika ekha pamaso pa Mambo Herodhi Agripa na Festo, ntongi wa cigawo ca Roma ku Yudeya.—Machitiro 25:1-12; 26:1-3.

11, 12. (a) Thangwi yanji nee tisafunika kulemedza mwakupambulika atsogoleri a mauphemberi? (b) Ninji pidacitika pidapangiza cilemedzo m’bale m’bodzi kuna munthu unango wa ndale za dziko?

11 Ndiye tani pya atsogoleri a mauphemberi? Tisafunika kuapasa cilemedzo cakupambulika? Ife tisaalemedza ninga pisalemedza ife munthu onsene. Mbwenye mphyakudawika kwa ife kuapasa cilemedzo cakupambulika, maseze iwo asafuna pyenepi. Thangwi yanji? Thangwi uphemberi waunthawatawa nkhabe kupfundzisa undimomwene unalonga pya Mulungu na Mafalace, Bhibhlya. Yezu asumula apfundzisi a mauphemberi mbaacemera ampfakafaka na atsogoleri akuipa. (Mateo 23:23, 24) Munjira inango, nee ndi pyakuipa kupangiza cilemedzo cakupambulika kuna atongi a dziko. Tisafunika kucita pyenepi, thangwi midzidzi inango iwo asatiphedza.

12 M’bodzi wa anthu anewa akhali Dr. Heinrich Gleissner, nyandale wa ku Austria. Mu ndzidzi wa Nkhondo Yaciwiri ya Dziko Yonsene, iye amangwa na Anazi. Pidapitiswa iye n’xitima toera kuenda kumbuto ikhathabuswa anthu, aonana na Leopold Engleitner, Mboni ya Yahova yaphinga ya ku Austria. M’bale Engleitner alonga  mwacilemedzo pya cikhulupiro cace kuna Dr. Gleissner, wakuti akhambvesera mwacidikhodikho. Pidamala nkhondo, Gleissner aphatisira kazinji kene cidzo cace toera kuphedza Mboni za Yahova ku Austria. Panango imwe musadziwa pinthu pinango pyadidi pidacitika thangwi ya cilemedzo cidapangiza Akristu kuna mautongi a dziko.

KUPANGIZA CILEMEDZO KUNA ANANGO

13. Mbani makamaka athema kulemedzwa, pontho thangwi yanji?

13 Abale na alongo athu athema kulemedzwa. Makamaka kuna abale anatsogolera, ninga akulu a mpingo, ayang’aniri a cisa, abale a Komiti ya Filiali na abale a Mathubo Akutonga. (Lerini 1 Timoti 5:17.) Onsene mwa iwo asatsalakana mbumba ya Mulungu, pontho Bhibhlya isalonga anthu anewa ninga ‘miyoni ya amuna.’ (Aefesi 4:8) Natenepa, pyenepi pisapangiza kuti tisaalemedza mwakukhonda tsalakana dziko idabalwa iwo, mapfundziro, khala ndi ampfuma peno nkhabe. Akristu a mu ndzidzi wa apostolo apereka citsandzo cadidi kwa ife. Iwo akhalemedza amuna akhatsogolera, natenepa tisacitambo pibodzi pyene lero. Tingakhala pabodzi na amuna anewa, nee tisafunika kuatsalakana ninga aanju, akuti ali na mphambvu zakupiringana zacibaliro. Mbwenye tisaalemedza thangwi ya basa yawo yakuwanga na kucepeseka kwawo.—Lerini 2 Akorinto 1:24; Apokalipse 19:10.

14, 15. Kodi Akulu a mpingo asiyana tani na atsogoleri azinji a mauphemberi?

14 Akulu a mpingo anewa ndi ninga akumbizi akucepeseka. Iwo nee asafuna kutsalakanwa mwakupambulika. Iwo ndi akusiyana  kakamwe na atsogoleri azinji a mauphemberi a ntsiku zino na a mu ndzidzi wa Yezu. Iye alonga thangwi ya iwo: ‘Pa phwando iwo asafuna kukhala pa mipando ya mbiri. M’masinagoga iwo asafuna kukhala pa mbuto zakutoma na m’misika iwo asafuna kumwanyikwa.’—Mateo 23:6, 7.

Akulu a mpingo angakhala akucepeseka mbabvera mafala a Yezu, abale na alongo anadzaafuna na kualemedza

15 Akulu a mpingo asabvera mafala a Yezu: ‘Lekani kucemerwa Rabhi, thangwi Mpfundzisi wanu ndi m’bodzi basi, mbwenye imwe monsene ndimwe abale. Lekani kucemera munthu onsene baba pa dziko yapantsi, thangwi Babanu ndi M’bodzi basi wakudzulu. Lekanimbo kucemerwa atsogoleri, thangwi Ntsogoleri wanu ndi m’bodzi basi, Kristu. Mbwenye nkulu mwa imwe akhale ndzakazi wanu. Munthu onsene anadzikuza anadzacepeswa, mbwenye munthu onsene anacepeseka anadzakuzwa.’ (Mateo 23:8-12) M’mipingo yonsene pa dziko yapantsi, akulu a mpingo angakhala akucepeseka mbabvera mafala a Yezu, abale na alongo anadzaafuna na kualemedza.

Akulu a mpingo angatumikira mwakucepeseka, abale na alongo anakwanisa kuafuna na kualemedza (Onani ndima 13-15)

16. Thangwi yanji tisafunika kuwangisira toera kulemedza anango?

16 Panango panapita ndzidzi kwa ife toera kupfundza kuti tinalemedza tani anango. Pyenepi pyacitikambo kuna Akristu a mu ndzidzi wa apostolo. (Machitiro 10:22-26; 3 Jwau 9, 10) Mbwenye pisafunika kuwangisira. Tingalemedza anango munjira inafuna Yahova, tinadzatambira nkhombo zizinji.

MAPHINDU AKUPANGIZA CILEMEDZO

17. Ndi api maphindu anango akulemedza anthu a pidzo?

17 Tingalemedza anthu a pidzo mu cisa cathu, iwo anakwanisa kutsidzikiza ufulu wathu wakumwaza mphangwa. Panango iwo ali na maonero adidi thangwi ya basa yathu yakumwaza mphangwa. Pyenepi pyacitika pyaka pizinji nduli ku Alemanya, mu ndzidzi udaenda mpainiya unango anacemerwa Birgit ku phwando yakumalisa mapfundziro ya mwanace wantsikana. Apfundzisi apanga Birgit kuti pikhali pyakutsandzayisa kukhala na ana a Mboni mu pyaka pizinji. Iwo adzindikira kuti ana a Mboni akhacitisa xikola kukhala mbuto yadidi. Birgit aapanga, “Anathu asapfundziswa toera kubvera midida ya Mulungu, pontho pyenepi pisaphataniza kulemedza apfundzisi.” Mpfundzisi m’bodzi alonga kuti ana onsene mbadakhala ninga Mboni za Yahova, kupfundzisa mbakudakhala kwakukhonda nentsa. Mukupita kwa ndzidzi, m’bodzi wa apfundzisi anewa agumanika pa nsonkhano wa gawo thangwi ya makhaliro adidi a ana a Mboni za Yahova.

18, 19. Tisafuna kukumbukanji pakulemedza akulu a mpingo?

18 Midida inagumanika M’mafala a Mulungu inakwanisa kutiphedza kubvesesa kuti tinalemedza tani akulu a mpingo. (Lerini Ahebere 13:7, 17.) Ife tinakwanisa kucita pyenepi mu kuasimba thangwi ya  basa yawo yakuwanga. Tingabvera pitsogolero pinapereka iwo, pinaaphedza toera kutumikira mwakutsandzaya. Bhibhlya isalonga kuti ife tisafunika kutowezera cikhulupiriro cawo. Mbwenye nee pisabveka tisafunika kutowezera mabvaliro a nkulu wa mpingo, malongero ace na mapfundzisiro ace. Tingacita pyenepi, pisakhala ninga tikutowezera anthu m’mbuto mwakutowezera Kristu. Ife nee tisafunika kuduwala kuti akulu a mpingo ndi anthu akusowa ungwiro ninga ife.

19 Tingalemedza akulu a mpingo mbitikhonda kuatsalakana mwakupambulika, pyenepi pinadzaaphedza. Munjira ipi? Pinadzaacitisa kukhala akucepeseka mbacalira manyerezero akuti iwo ndi akufunika kakamwe kupiringana anango, peno pinacita iwo ndzidzi onsene ndi pyadidi.

20. Tisaphindula tani tingalemedza anango?

20 Kulemedza anango kunatiphedza toera kucalira n’khaliro wakufuna pinthu pyathu basi mbatipiriza kukhala akucepeseka mu ndzidzi unatsalakanwa ife mwakupambulika. Pontho pisatitsidzikiza thangwi pisatiphedza toera kukhonda kugwegweduka khala munthu analemedza ife acita cinthu cakutitsukwalisa. Maphindu anango ndi akuti pyenepi pisatiphedza toera kukhala akuphatana na gulu ya Yahova. Gulu nkhabe kulemedza kakamwe munthu, maseze akhale nyakukhulupira peno nkhabe.

21. Ndi phindu ipi ikulu kakamwe yakulemedza anango?

21 Phindu ikulu kakamwe yakulemedza anango ndi yakuti tisakomeresa Mulungu. Kusiyapo pyenepi, tinacita pinatiphemba iye na kupitiriza kukhala akukhulupirika kwa iye. Natenepa Yahova anakwanisa kutawira Sathani, adalonga kuti nkhabepo munthu anakwanisa kukhala wakukhulupirika. (Misangani 27:11) Anthu azinji n’dziko nee asabvesesa kuti analemedza tani anango munjira yadidi. Ife tisapereka takhuta kakamwe thangwi tisadziwa kulemedza ninga munafuna Yahova!