Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Thangwi Yanji Tisafunika ‘Kupitiriza Kukhala Maso’?

Thangwi Yanji Tisafunika ‘Kupitiriza Kukhala Maso’?

‘Imwe nkhabe dziwa ntsiku inafuna kubwera Mbuyanu.’MATEO 24:42.

NYIMBO: 136, 54

1. Perekani citsandzo cinapangiza kufunika kwa kudzindikira ndzidzi na pinthu pinacitika nkhundu mwathu. (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

NSONKHANO wa gawo ukhali cifupi toera kutoma. Muimiriri aenda pa platifomu mbacita bweraniko kwa onsene. Nyimbo zamalimba zikhafuna kutoma. Anyakubvesera aona kuti ukhali ndzidzi toera kukhala m’mbuto zawo. Iwo akhafuna kubvesera nyimbo zadidi kakamwe, mbadikhira nkhani zikhafuna kucitwa. Mbwenye panango pakhali na anango akuti nee abva pidalonga muimiriri, peno nee adzindikira kuti nyimbo zamalimba zikhadatoma. Iwo nee adziwa kuti nsonkhano watoma, natenepa iwo apitiriza kufamba-famba peno kucedza na axamwali awo. Pyenepi pisapangiza pinafuna kucitika tingakhonda kudzindikira ndzidzi peno kukhonda kuona pinacitika nkhundu mwathu. Ineyi ndi ntsonga yakufunika kakamwe kwa ife, thangwi mwakukhonda dembuka pana cinthu cikulu kakamwe cinafuna kucitika, natenepa, tisafunika kukhunganyika. Ndi cinthu cipi ceneci?

2. Thangwi yanji Yezu apanga anyakupfundzace toera ‘kupitiriza kukhala maso’?

 2 Yezu Kristu acenjeza anyakupfundzace kuti thangwi yanji akhafunika kukhala akukhunganyika mu ndzidzi unadikhira iwo ‘kumala kwa makhaliro ano a pinthu.’ Iye aapanga: ‘Pitirizani kuyang’ana, khalani maso thangwi nee musadziwa ndzidzi udakhazikiswa.’ Buluka penepo iye aapanga kazinji kene: ‘Pitirizani kukhala maso.’ (Mateo 24:3; lerini Marko 13:32-37.) Bukhu ya Mateo isapangizambo kuti Yezu acenjeza anyakupfundzace thangwi ya ndzidzi unoyu. Iye aapanga: ‘Pitirizani kukhala maso, thangwi nee musadziwa ntsiku inafuna kubwera Mbuyanu.’ Iye athimiza kuacenjeza: ‘Khalani akukhunganyika, thangwi nee musadziwa ndzidzi unadzabwera Mwana munthu.’ Buluka penepo iye alonga: ‘Pitirizani kukhala maso, thangwi nee musadziwa ntsiku na ndzidzi.’Mateo 24:42-44; 25:13.

3. Thangwi yanji tisabvera cenjezo ya Yezu?

3 Mboni za Yahova asabvera cenjezo idapereka Yezu. Ife tisadziwa kuti tikukhala mu ‘ntsiku zakumalisa,’ pontho kuti mwakukhonda dembuka ‘nyatwa ikulu’ inatoma! (Danyele 12:4; Mateo 24:21) Ninga pidalonga Yezu, atumiki a Yahova asamwaza mphangwa zadidi za Umambo pa dziko yonsene. Mu ndzidzi ubodzi ene, tisaona nkhondo, mautenda, piteketeke na njala m’mbuto zizinji. Tisaonambo kuthimizirika kwa usumankha, ulukwali, uphanga na uviyaviya wa mauphemberi. (Mateo 24:7, 11, 12, 14; Luka 21:11) Ife tisadikhira na cifuno cikulu ndzidzi wakuti Yezu anabwera toera kukwanirisa cifuniro ca Babace.Marko 13:26, 27.

KUMALA KULI CIFUPI KAKAMWE!

4. (a) Thangwi yanji mphyakulinganira kulonga kuti cincino Yezu asadziwa ndzidzi unafuna kutoma Armagedhoni? (b) Ngakhale nee tisadziwa ndzidzi unafuna kutoma nyatwa ikulu, ndi cinyindiro cipi ciri na ife?

4 Tingagumanika pa nsonkhano wa gawo, tisadziwa ndzidzi unafuna kutoma khundu ibodzi na ibodzi. Mbwenye ife nkhabe kudziwa ndzidzi unafuna kutoma nyatwa ikulu. Pikhali iye pa dziko yapantsi, Yezu alonga: ‘Ntsiku ire na ndzidzi ule nee munthu m’bodzi anapidziwa, nee aanju akudzulu, nee Mwana; mbwenye anapidziwa ndi Baba ekhene.’ (Mateo 24:36) Mbwenye nakuti Yezu ndiye anafuna kutsogolera nkhondo ya Armagedhoni, pisaoneka kuti panango cincino iye asadziwa ndzidzi unafuna kutoma nkhondo ineyi. (Apokalipse 19:11-16) Mbwenye mpaka lero ife nkhabe kudziwa ntsiku na ndzidzi wakumala kwa makhaliro ano. Natenepa, mphyakufunika kakamwe kwa ife kupitiriza kukhala maso. Yahova akhazikisa ndzidzi unafuna kutoma nyatwa ikulu, pontho ntsiku ibodzi na ibodzi ife tisafendedzera cifupi ndzidzi unoyu. ‘Nee unadzadembuka tayu!’ (Lerini Habakuki 2:1-3.) Thangwi yanji tinakwanisa kunyindira mafala anewa?

Yahova akhazikisa ntsiku inafuna kutoma nyatwa ikulu

5. Perekani citsandzo cinapangiza kuti maprofesiya a Yahova asakwanirisika pa ndzidzi wakuthema.

5 Maprofesiya a Yahova ndzidzi onsene asakwanirisika pa ndzidzi wakuthema! Mwacitsandzo, Yahova akhazikisa ntsiku ikhafuna iye kuombola Aisraele ku Ejito angamala pyaka 430. Kodi iye acita pyenepi  mudapita pyaka pyenepi? Mose alemba: ‘Mudapita pyaka 430, pa ntsiku ineyi, mbumba yonsene ya Yahova yabuluka mu dziko ya Ejito.’ (Eksodo 12:40-42) Pa ntsiku 14 ya Nisane mu caka 1943 Kristu mbadzati kubalwa, Yahova apikira kuti mbadapasa nkhombo dzindza ya Abhrahamu. Buluka penepo, pa ntsiku 14 ya Nisane mu caka 1513 Kristu mbadzati kubalwa, mudapitadi pyaka 430, Yahova akwanirisa pikiro ineyi mudaombola iye Aisraele ku Ejito. (Agalata 3:17, 18) Mukupita kwa ndzidzi, Yahova apanga Abhrahamu: ‘Dzindza yako inadzakhala alendo na mabitcu mu dziko inango, mbapondererwa mu pyaka 400.’ (Genesi 15:13; Machitiro 7:6) Pisaoneka kuti pyaka 400 pyatoma mu caka 1913 Kristu mbadzati kubalwa, pidatoma Ismaele kutsalakana mwakuipa Izaki. Pyaka pyenepi pyamala ntsiku idaombola Yahova Aisraele mu Ejito. (Genesi 21:8-10; Agalata 4:22-29) Mu pyaka madzana mangasi mwanyapantsi, Yahova akhazikisa ntsiku ikhafuna iye kuombola atumiki ace!

6. Thangwi yanji tiri na cinyindiro cakuti Yahova anadzapulumusa atumiki ace?

6 Yoswa akhali m’bodzi wa Aisraele adaombolwa mu Ejito. Mudapita pyaka pizinji, iye akumbusa Aisraele: ‘Musadziwa mwadidi na ntima wanu onsene na umaso wanu onsene kuti mapikiro adidi onsene adakupangani Yahova Mulungu wanu, nee ibodzi idakhonda kucitika; onsene akwanirisika.’ (Yoswa 23:2, 14) Yahova apikira toera kupulumusa atumiki ace pa nyatwa ikulu na kuapasa umaso wa kwenda na kwenda mu dziko ipswa. Tisanyindira kuti pikiro yace inadzakwanirisika. Natenepa, khala tisafuna kukhala mu dziko ipswa, tisafunika kupitiriza kukhala maso.

PITIRIZANI KUKHALA MASO TOERA KUPULUMUKA

7, 8. (a) Kodi anyakuonera akhali na basa ipi mu ndzidzi wakale, mphapo pyenepi pisatipfundzisanji? (b) Perekani citsandzo cinapangiza pinafuna kucitika khala nyakuonera asagona pabasa.

7 Tinakwanisa kupfundza ntsonga yakufunika kubulukira kwa amuna akhaonera mizinda m’midzidzi yakale. Mizinji mwa mizinda ineyi, kuphatanizambo Yerusalemu, ikhazungulirwa na mipanda yakulapha toera anyamalwa akhonde kupita. Anyakuonera akhalimira m’mipanda ineyi, natenepa iwo mbadakwanisa kuona pikhacitika nkhundu mwa nzinda. Anyakuonera anango akhalimira pansuwo wa nzinda. Amuna anewa akhafunika kupitiriza kukhala maso masiku na masikati, pontho angaona kuti anyamalwa akubwera, akhafunika kucenjeza anthu mu nzinda. (Izaiya 62:6) Iwo akhadziwa kufunika kwa kukhala maso, pontho mbaona mwacidikhodikho pinacitika. Angakhonda kucita pyenepi, anthu azinji mbadaphiwa.Ezekyele 33:6.

8 Josefo, adalemba pya mbiri ya Ayuda, afokotoza kuti Aroma akwanisa tani kupita mu Yerusalemu mu caka 70 Kristu mbadamala kale kubalwa. Anyankhondo Aciroma akwanisa kupita thangwi amuna akhaonera khundu inango ya nzinda akhagona. Iwo aenda ku templo, mbaipisa na moto, buluka penepo afudza Yerusalemu onsene. Ineyi ikhali khundu yakumalisa ya nyatwa ikulu kakamwe idathimbana na dzindza ya Ayuda.

9. Kodi ninji cinakhonda kudziwa anthu azinji lero?

9 Lero, mautongi mazinji asaikha anyankhondo m’madire a madziko awo, mbaphatisira mitcini yapadzulu yakuonera nayo. Mautongi anewa asaona munthu  onsene, peno cinthu consene cakuti cinaikha pangozwi citsidzikizo ca dziko yawo. Mbwenye iwo nee asadzindikira kuti kudzulu kuna utongi wamphambvu kakamwe wakuti Ntongi wace ndi Yezu Kristu. Mwakukhonda dembuka, utongi unoyu unadzacita nkhondo na mautongi a dziko. (Izaiya 9:6, 7; 56:10; Danyele 2:44) Tisadikhira na cifuno cikulu kufika kwa ntsiku ineyi, pontho tisafuna kukhala akukhunganyika. Natenepa tisabvera maprofesiya a Bhibhlya mbatipitiriza kutumikira Yahova mwakukhulupirika.Masalmo 130:6.

LEKANI KUDZUDZUMISWA

10, 11. (a) Ndi pinthu pipi pisafunika ife kucita napyo mpholemphole? Thangwi yanji? (b) Thangwi yanji musanyindira kuti Dyabo asacitisa anthu kupwaza maprofesiya a Bhibhlya?

10 Nyerezerani pya nyakuonera wakuti akhala maso masiku onsene. Mbwenye midzidzi mingasi cifupi na kuca kunja, iye asanentseka kakamwe na citulo thangwi aneta kakamwe. Munjira ibodzi ine, ife tiri mu ntsiku zakumalisa za makhaliro ano a pinthu. Pontho mu ndzidzi unafendedzera ife kumala kwa dziko ya Sathani, pisakhala pyakunentsa kakamwe kupitiriza kukhala maso. Pinadzakhala pyakutsukwalisa kakamwe kumala kungafika pa ndzidzi wakuti nee tiri akukhunganyika. Tendeni tidinge pinthu pitatu pyakuti pinatipingiza kukhala maso.

11 Sathani asanyengeza anthu. Iye ndi ‘ntongi wa dziko.’ Yezu mbadzati kufa, iye akumbusa anyakupfundzace thangwi ya pyenepi m’maulendo matatu. (Jwau 12:31; 14:30; 16:11) Sathani asaphatisira uphemberi wauthambi toera kunyengeza anthu. Na thangwi ineyi, anthu azinji lero asakhonda kutawira maprofesiya a Bhibhlya anapangiza pakweca kuti dziko ino iri cifupi na kumala. (Sofoniya 1:14) Mwandimomwene, ‘Sathani asafunga ndzeru za anyakukhonda khulupira.’ (2 Akorinto 4:3-6) Natenepa, tingamwaza mphangwa zakumala kwa makhaliro ano a pinthu, na kudziwisa kuti Yezu ali kutonga, azinji a iwo asakhonda kubvesera. Kazinji kene asalonga: “Nkhabe funa.”

12. Thangwi yanji nee tisafunika kutawirisa kunyengezwa na Dyabo?

12 Maseze anthu azinji asapwaza maprofesiya a Bhibhlya, ife nee tisafunika kufewa manungo thangwi ya maonero awo.  Ife tisadziwa kuti thangwi yanji tisafunika kupitiriza kukhala maso. Paulu alonga kuna abale ace: ‘Imwe musadziwa mwadidi kuti ntsiku ya Yahova iri kudza.’ Iye athimiza: ‘Inadzafika ninga mbava namasiku.’ (Lerini 1 Atesalonika 5:1-6.) Yezu aticenjeza: ‘Khalani akukhunganyika, thangwi Mwana munthu anadzabwera pa ndzidzi unakhonda imwe kunyerezera.’ (Luka 12:39, 40) Mwakukhonda dembuka, Sathani anadzanyengeza anthu mu kuacitisa kunyerezera kuti pa dziko pali na ‘ntendere na citsidzikizo.’ Buluka penepo, ntsiku ya Yahova inadzafika mwakucimbiza kakamwe, pontho iwo anadzudzumika kakamwe. Ndiye tani ife? Khala tisafuna kukhala akukhunganyika mbatikhonda kunyengezwa ninga anthu anango, tisafunika kukhala ‘maso mbatipitiriza kukhala na manyerezero adidi.’ Na thangwi ineyi, tisafunika kuleri Bhibhlya ntsiku zonsene na kunyerezera mwacidikhodikho pinatipanga Yahova.

13. Kodi nzimu wa dziko usakhuya tani anthu, mphapo tinacalira tani ngozwi ineyi?

13 Nzimu wa dziko usacitisa anthu kuodzira mwauzimu. Anthu azinji lero asanyerezera kuti nee asafunika kudziwa Mulungu. (Mateo 5:3) M’mbuto mwace, iwo asaphatisira ndzidzi wawo na mphambvu zawo toera kukhala na pinthu pizinji pinapereka dziko. (1 Jwau 2:16) Pontho, kupiringana kale, lero kuli na ubalangazi uzinji unatundusa anthu na kuakulumiza toera kufuna matsendzo na kukwanirisa pifuno pyawo. (2 Timoti 3:4) Pinthu pyenepi pisapingiza anthu mbakhonda kudzindikira pinthu pyakufunika kakamwe, nee kunyerezera pya uxamwali wawo na Mulungu. Na thangwi ineyi, Paulu akumbusa Akristu kuti asafunika ‘kulamuka ncitulo’ mukukhonda kutsalakana kakamwe pifuno pyawo.Aroma 13:11-14.

Ife tisafuna kuti manyerezero athu atsogolerwe na nzimu wa Mulungu, tayu na nzimu wa dziko

14. Ndi cenjezo ipi inagumanika pa Luka 21:34, 35?

14 Tisafuna kuti manyerezero athu atsogolerwe na nzimu wa Mulungu, tayu na nzimu wa dziko. Na nzimu wace wakucena, Yahova asatiphedza toera kubvesesa mwadidi pinafuna kucitika. (1 Akorinto 2:12) [1] (Onani cidzindikiro kunkhomo kwa nsolo uno.) Mbwenye tisafunika kucita mpholemphole. Ngakhale pinthu pyakulinganira pinacita ife pa ntsiku pinakwanisa kutipingiza kutumikira Yahova. (Lerini Luka 21:34, 35.) Panango, anango analonga kuti ndife mapswiru thangwi tisakhulupira kuti tiri mu ntsiku zakumalisa. (2 Pedro 3:3-7) Mbwenye nee tisafunika kufewa manungo na pyenepi. Ife tiri na cinyindiro consene cakuti kumala kuli cifupi kakamwe. Khala tisafuna kutsogolerwa na nzimu wa Mulungu, tisafunika kugumanika pa misonkhano mwakukhonda phonya pabodzi na abale na alongo athu.

Kodi musacita pyonsene pinakwanisa imwe toera ‘kupitiriza kukhala maso’? (Onani ndima 11-16)

15. Ninji pidacitikira mpostolo Pedhru, Tyago na Jwau? Mphapo pyenepi pinacitikambo tani kwa ife?

15 Kufewa kwathu kunakwanisa kutipingiza mbatikhonda kukhala maso. Yezu akhadziwa kuti anthu ndi akusowa ungwiro, pontho ndi akufewa. Nyerezerani pidacitika camasiku Yezu mbadzati kuphiwa. Maseze  Yezu akhali waungwiro, iye akhadziwa kuti toera kupitiriza kukhala wakukhulupirika akhafunika kuphemba ciphedzo ca Babace. Yezu aphemba mpostolo Pedhru, Tyago na Jwau toera akhale maso mu ndzidzi ukhacita iye phembero. Mbwenye apostolo nee adzindikira kuti akhafunika kukhala maso. Iwo akhadaneta kakamwe, mbagona. Yezu akhadanetambo, mbwenye iye apitiriza kukhala maso mbaphembera kuna Babace. Apostolo akhafunikambo kucita phembero mu ndzidzi unoyu.Marko 14:32-41.

16. Mwakubverana na lemba ya Luka 21:36, ndi citsogolero cipi cidatipasa Yezu toera ‘kupitiriza kukhala maso’?

16 Ninji pinafuna kutiphedza toera ‘kupitiriza kukhala maso’ na kukhunganyika ntsiku ya Yahova mbidzati kufika? Tisafunika kukhala na cifuno cikulu cakupitiriza kucita pinthu pyadidi. Mbwenye pyenepi pidakwana tayu. Mu ntsiku zakucepa Yezu mbadzati kufa, iye apanga anyakupfundzace kuti iwo akhafunika kupitiriza kuphemba ciphedzo ca Yahova. (Lerini Luka 21:36.) Toera kukhala maso mu ntsiku zino zakumalisa, tisafunikambo kuphembera kuna Yahova ndzidzi onsene.1 Pedro 4:7.

PITIRIZANI KUKHALA MASO

17. Tinakwanisa tani kukhala akukhunganyika ku pinthu pinafuna kucitika mwakukhonda dembuka ntsogolo?

17 Yezu alonga kuti kumala kunadzafika ‘pa ndzidzi unakhonda imwe kunyerezera.’ (Mateo 24:44) Natenepa, tisafunika kukhala akukhunganyika midzidzi yonsene. Uno nee ndi ndzidzi toera kuyesera kukhala maso mwakubverana na maonero a dziko ya Sathani. Anthu asanyerezera kuti umaso unoyu unabweresa kutsandzaya, mbwenye mphyapezi. M’mbuto mwace, kubulukira m’Bhibhlya, Yahova na Yezu asatipanga toera tipitirize kukhala maso. Natenepa, tendeni tibvesese maprofesiya a Bhibhlya na kuona kuti asakwanirisika tani. Tisafunika kupitiriza kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova mbatiikha Umambo wace pa mbuto yakutoma mu umaso wathu. Natenepa, tinadzakhala akukhunganyika pakumala kwa makhaliro ano a pinthu. (Apokalipse 22:20) Pyenepi mphyakufunika kakamwe khala tisafuna kupulumuka!

^ [1] (ndima 14) Onani nsolo 21 m’bukhu Umambo wa Mulungu Ukutonga!