‘Perekani umboni wakukwana wa mphangwa zadidi za udidi wakukhonda kutithema.’MACHITIRO 20:24.

NYIMBO: 10, 25

1, 2. Kodi mpostolo Paulu apangiza tani kupereka kwace takhuta thangwi ya udidi wakukhonda kutithema wa Mulungu?

MPOSTOLO Paulu mbadakwanisa kulonga na cinyindiro: ‘Udidi wakukhonda kutithema wa Mulungu nee ukhali wapezi kwa ine.’ (Lerini 1 Akorinto 15:9, 10.) Paulu akhadziwa kuti nee akhadathema kuwina udidi peno ntsisi zikulu za Mulungu, thangwi iye akhatcinga Akristu.

2 Cifupi na kufa kwace, Paulu alembera Timoti: ‘Ndisapereka takhuta kakamwe kuna Yezu Kristu Mbuyathu, adandipasa mphambvu, thangwi andiona kukhala wakukhulupirika, mbandipasa basa ya utumiki.’ (1 Timoti 1:12-14) Ndi utumiki wanji ukhadapaswa Paulu? Paulu apanga akulu a mpingo ku Efeso: ‘Ine nkhabe kuona umaso wanga kukhala wakufunika kwa ine; basi ene ndisafunika kumalisa basa ya utumiki udapaswa ine na Mbuya Yezu, toera kupereka umboni wakukwana wa mphangwa zadidi za udidi wakukhonda kutithema wa Mulungu.’Machitiro 20:24.

3. Kodi Paulu akhadasankhulwa toera kucita basa ipi? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

 3 Kodi Paulu akhamwaza ‘mphangwa zadidi’ zipi, mphapo mphangwa zenezi zisapangiza tani udidi wakukhonda kutithema wa Yahova? Paulu alonga tepa kuna Akristu ku Efeso: ‘Imwe mwabva kuti ndatambira udidi wakukhonda kutithema wa Mulungu toera kukuphindulisani.’ (Aefesi 3:1, 2) Yezu akhadapanga Paulu toera kumwaza mphangwa zadidi kwa anthu akukhonda khala Ayuda. Natenepa, anthu anewa mbadakwanisambo kukhala na mwai ukhali na Ayuda toera kutonga pabodzi na Mesiya mu Umambo wace. (Lerini Aefesi 3:5-8.) Paulu amwaza mphangwa mwaphinga, natenepa akhazikisa citsandzo cadidi kuna Akristu lero. Iye apangiza kuti udidi wakukhonda kutithema wa Mulungu nee ukhali ‘wapezi’ kwa iye.

PEREKANI TAKHUTA THANGWI YA UDIDI WAKUKHONDA KUTITHEMA WA YAHOVA

4, 5. Thangwi yanji tinakwanisa kulonga kuti ‘mphangwa zadidi za Umambo’ ndi sawasawa na mphangwa zadidi za ‘udidi wakukhonda kutithema wa Mulungu’?

4 Mu ntsiku zino zakumalisa, atumiki a Yahova ali na basa yakumwaza ‘mphangwa zadidi za Umambo pa dziko yonsene toera kupereka umboni kwa anthu a mitundu yonsene.’ (Mateo 24:14) Mphangwa zadidi za Umambo ndi ‘mphangwambo zadidi za udidi wakukhonda kutithema wa Mulungu.’ Munjira ipi? Nkhombo zonsene zinafuna ife kutambira pantsi pa Umambo wa Mulungu ndi thangwi ya udidi wakukhonda kutithema wa Yahova. (Aefesi 1:3) Paulu apangiza kupereka takhuta thangwi ya udidi wakukhonda kutithema wa Yahova mu kumwaza mphangwa mwaphinga. Kodi tisatowezera citsandzo cace?Lerini Aroma 1:14-16.

5 Mu nsolo udamala, tapfundza kuti tisaphindula tani na udidi wakukhonda kutithema wa Yahova maseze ndife anyakudawa. Nakuti tisaphindula kakamwe, ife tiri na basa yakupfundzisa anthu kuti Yahova asapangiza tani ufuni wace, pontho kuti iwo anaphindula tani na ufuni unoyu. Tinaphedza tani anango toera kupereka takhuta thangwi ya udidi wakukhonda kutithema wa Mulungu?

MWAZANI MPHANGWA ZADIDI ZA NTSEMBE YA CIOMBOLI

6, 7. Thangwi yanji munafokotoza ife pya ciomboli kuna anango tisamwaza mphangwa zadidi za udidi wakukhonda kutithema wa Mulungu?

6 Lero, anthu azinji angacita madawo nkhabe kupasika mulando, thangwi nee asadziwa kuti thangwi yanji anthu asafuna ciomboli. Mu ndzidzi ubodzi ene, anthu azinji kakamwe asaona kuti pinacita iwo mu umaso nkhabe kubweresa kutsandzaya. Mbwenye angacedza na Mboni za Yahova, iwo asadziwa kuti madawo ninji, asatikhuya tani, pontho tinacitanji toera tikhonde kukhala mabitcu a madawo. Angabvesesa kuti madawo ninji, anthu a ntima wadidi asapereka takhuta angadziwa kuti Yahova atuma Mwanace pa dziko yapantsi toera kutiombola m’madawo na kufa. Yahova acita pyenepi thangwi ya ufuni wace ukulu na udidi wace wakukhonda kutithema.1 Jwau 4:9, 10.

7 Dingani pidalonga Paulu thangwi ya Mwanace wakufunika: ‘Kubulukira kwa iye, tisaombolwa kubulukira mu ciropa cace, mbatilekererwa madawo athu mwakubverana na nkhombo za udidi wakukhonda kutithema wa Yahova.’ (Aefesi 1:7) Ciomboli ca Kristu ndi cipangizo cikulu kakamwe  caufuni wa Mulungu kwa ife, pontho cisapangiza kuti udidi Wace wakukhonda kutithema ndi ukulu kakamwe. Mphyakuwangisa kakamwe kudziwa kuti tingapangiza cikhulupiro ku ntsembe ya Yezu, tinalekererwa madawo athu, mbatikhala na cikumbuntima cakucena! (Ahebere 9:14) Zenezi ndi mphangwa zadidi toera kuzimwaza kuna anango!

PHEDZANI ANTHU TOERA AKHALE AXAMWALI A MULUNGU

8. Thangwi yanji anthu akudawa asafunika kukhala pontho na uxamwali na Mulungu?

8 Anthu angakhonda kukhulupira ntsembe ya Yezu, Mulungu asaaona ninga anyamalwa ace. Natenepa, tiri na basa yakudziwisa anthu kuti anakwanisa kukhala axamwali a Mulungu. Mpostolo Jwau alemba: ‘Uyu anakhulupira Mwana ali na umaso wakukhonda mala; uyu anakhonda kun’khulupirira nkhabe kudzakhala na umaso, mbwenye anaona ukali wa Mulungu.’ (Jwau 3:36) Tisatsandzaya kakamwe thangwi ntsembe ya Kristu isatiphedza toera kukhala axamwali a Mulungu. Paulu afokotoza pyenepi munjira iyi: ‘Kale imwe mukhali kutali na Mulungu, mukhali anyamalwa ace thangwi mukhanyerezera mbamucita pyakuipa. Cincino munakwanisa kukhala pontho na uxamwali na Mulungu thangwi ya kufa kwa Mwanace.’Akolose 1:21, 22.

Tiri na basa yakupanga anthu kuti anakwanisa kukhala axamwali a Mulungu

9, 10. (a) Ndi basa ipi idapereka Kristu kuna abaleace akudzodzwa? (b) Kodi “mabira anango” asaphedza tani anyakudzodzwa?

9 Kristu apasa abaleace akudzodzwa pa dziko yapantsi ‘utumiki wakukhazikisa pontho ntendere.’ Paulu aapanga: ‘Adacita pyonsene ndi Mulungu adakhazikisa pontho ntendere na ife kubulukira mwa Yezu Kristu, utumiki wakukhazikisa pontho ntendere na anthu. Ande Mulungu akhazikisa ntendere na anthu onsene pa dziko yapantsi kubulukira mwa Kristu, mbakhonda kutsalakana madodo awo, mbatipasa mphangwa zakukhazikisa pontho ntendere na Mulungu. Natenepa, ife ndife aimiriri a Kristu, ninga kuti Mulungu akudembetera anthu kubulukira mwa ife. Ninga aimiriri a Kristu, tisakuphembani kuti: ‘Tawirani kukhala pontho mu ntendere na Mulungu.’’2 Akorinto 5:18-20.

10 Ndi mwai kuna “mabira anango” kuphedza anyakudzodzwa mu utumiki unoyu. (Jwau 10:16) Ninga ‘anthu adatumwa’ na Kristu, peno amwazi mphangwa, “mabira anango” ndiwo anacita khundu ikulu kakamwe m’basa yakumwaza mphangwa, mbapfundzisa anthu undimomwene na kuaphedza toera kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova. Ineyi ndi khundu yakufunika kakamwe ya basa yakumwaza mphangwa zadidi za udidi wakukhonda kutithema wa Mulungu.

PFUNDZISANI ANTHU KUTI MULUNGU ASABVESERA MAPHEMBERO

11, 12. Thangwi yanji ndi mphangwa zadidi kupfundzisa anthu kuti anakwanisa kuphembera kuna Yahova?

11 Anthu azinji asacita phembero toera kukhala na mabvero adidi, mbwenye iwo nkhabe cinyindiro cakuti Mulungu asabva  maphembero awo. Iwo asafunika kudziwa kuti Yahova ndi ‘Nyakubvesera maphembero.’ Nyamasalmo Dhavidhi alemba: ‘Imwe Nyakubvesera maphembero, anthu a madzindza onsene anadzabwera kuna imwe. Madodo anga andikulira, mbwenye imwe musalekerera madawo athu.’Masalmo 65:2, 3.

Tingapfundzisa anthu kuti anaphembera tani munjira yadidi, tisaaphedza toera kukhala axamwali a Yahova

12 Yezu apanga anyakupfundzace: ‘Mungaphemba pinthu mu dzina yanga, ine ndinadzapicita.’ (Jwau 14:14) Pyenepi pisabveka kuti tinakwanisa kuphemba ‘cinthu consene’ cakuti cisabverana na cifuno ca Yahova. Jwau alemba: ‘Ici ndico cinyindiro ciri na ife kwa iye, tingamphemba cinthu ninga munafunira iye, iye asatibvesera.’ (1 Jwau 5:14) Mphyadidi kakamwe kuphedza anthu toera kubvesesa kuti phembero nee isaphedza basi toera kukhala na mabvero adidi, mbwenye ndi njira yakufendedzera cifupi ‘mpando wa Yahova wa udidi wakukhonda kutithema’! (Ahebere 4:16) Tisafunika kupfundzisa anthu kuti asafunika kuphembera kuna Munthu wakuthema, kuphembera munjira yadidi, mbaphemba pinthu pyakuthema. Natenepa, anthu anewa anakwanisa kukhala na uxamwali na Yahova mbagumana cibalangazo angathimbana na pinentso.Masalmo 4:1; 145:18.

UDIDI WAKUKHONDA KUTITHEMA MU DZIKO IPSWA

13, 14. (a) Ndi basa ipi yakutsandzayisa inafuna kudzakhala na anyakudzodzwa ntsogolo? (b) Ndi pinthu pipi pyakutsandzayisa pinafuna kudzacita anyakudzodzwa kwa anthu?

13 Yahova anadzapitiriza kupangiza udidi wakukhonda kutithema mu dziko ipswa. Munjira ipi? Mwacitsandzo, iye anadzapasa basa yakutsandzayisa anthu 144.000 toera kutonga pabodzi na Kristu kudzulu. Paulu afokotoza kuti basa ineyi inadzakhala tani pidalemba iye kuti: ‘Mulungu ndi wantsisi kakamwe, thangwi ya ufuni ukulu udapangiza iye kwa ife, atipasa umaso pabodzi na Kristu maseze tikhadafa thangwi ya madawo. Mbwenye na udidi wakukhonda kutithema, imwe mwapulumuswa. Kusiyapo pyenepi, Mulungu atilamusa pabodzi na iye mbatikhazika m’mipando yakudzulu pabodzi na Yezu Kristu, toera m’makhaliro mapswa anafuna kudza, iye apangize upfumi wa udidi wace ukulu kakamwe wakukhonda kutithema thangwi ya ntsisi zace kwa ife kubulukira mwa Yezu Kristu.’Aefesi 2:4-7.

14 Yahova ali na pinthu pyadidi kakamwe pinafuna iye kucitira Akristu akudzodzwa mu ndzidzi unafuna iwo kutonga na Kristu kudzulu. (Luka 22:28-30; Afilipi 3:20, 21; 1 Jwau 3:2) Yahova ‘anadzapangiza kwa iwo udidi wace ukulu wakukhonda kutithema’ munjira yakupambulika kakamwe. Iwo anadzakhala ‘Yerusalemu Mupswa’ peno Mankhadzi wa Kristu. (Apokalipse 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Iwo anadzaphata basa pabodzi na Yezu m’basa ‘yakukondza anthu a mitundu yonsene.’ Iwo anadzaphedza anthu toera kusudzulwa mu ubitcu wa madawo na kufa, mpaka kukhala aungwiro.Lerini Apokalipse 22:1, 2, 17.

15, 16. Kodi Yahova anadzapangiza tani udidi wace wakukhonda kutithema kuna “mabira anango” ntsogolo?

 15 Lemba ya Aefesi 2:7 isalonga kuti Mulungu anadzapangiza udidi wakukhonda kutithema ‘mu dziko ipswa.’ Pa ndzidzi unoyu, anthu onsene pa dziko yapantsi anadzaona ‘mpfuma ya udidi wace wakukhonda kutithema.’ (Luka 18:29, 30) Njira ikulu kakamwe yakuti Yahova anadzapangiza udidi wace wakukhonda kutithema pa dziko ndi kulamusa anyakufa anagumanika mu “Nthumbi.” (Yobe 14:13-15; Jwau 5:28, 29) Mbani anafuna kudzalamuswa? Amuna na akazi akukhulupirika adafa mu ndzidzi wakuti Kristu adzati kufa na ale a “mabira anango” anafa mwakukhulupirika kwa Yahova mu ntsiku zakumalisa. Anthu anewa akukhulupirika anadzalamuswa toera apitirize kutumikira Yahova.

16 Pikwi na pikwi pya anthu adafa mbadzati kudziwa Mulungu, anadzalamuswambo. Jwau alemba: “Ndaona anyakufa, akulu na ang’ono ene mbalimira patsogolo pa mpando wa Umambo, mbafunguliwa mabukhu. Yafungulwambo bukhu inango, ineyi ndi bukhu ya umaso. Penepo, anyakufa atongwa mwakubverana na pidalembwa mwenemu mwakubverana na macitiro awo. Pa ndzidzi unoyu, bara yabweza anyakufa akhali mwenemu. Kufa na Nthumbi abwezambo anyakufa akhali mwenemu. Onsene mbatongwa m’bodzi na m’bodzi mwakubverana na macitiro ace.” (Apokalipse 20:12, 13, NM) Anyakulamuswa anewa anadzakhala  na mwai wakupfundza pya Yahova na kutawira utongi wace. Iwo anadzakhala na mwai wakupfundza na kuphatisira midida ya Bhibhlya na pitsogolero pipswa pidalembwa ‘m’mipukutu.’ Pitsogolero pyenepi ndi njira inango ya Yahova toera kupangiza udidi wace wakukhonda kutithema.

PITIRIZANI KUMWAZA MPHANGWA ZADIDI

17. Tisafunika kukumbukanji mu ndzidzi unamwaza ife mphangwa?

17 Uno ndi ndzidzi wakufunika kakamwe toera kumwaza mphangwa zadidi thangwi kumala kuli cifupi! (Marko 13:10) Tisafunika kukumbuka kuti cifuno cathu pakumwaza mphangwa ndi kupasa mbiri Yahova. Tinacita tani pyenepi? Tisafunika kupanga anthu kuti nkhombo zonsene zinafuna ife kutambira mu dziko ipswa zinakwanisika basi ene thangwi ya udidi wakukhonda kutithema wa Yahova.

Tumikirani mwaphinga ninga ‘muimiriri wadidi wa udidi wakukhonda kutithema wa Mulungu.’1 Pedro 4:10 (Onani ndima 17-19)

18, 19. Tisagomezera tani udidi wakukhonda kutithema wa Yahova?

18 Pakumwaza mphangwa kuna anthu, tinakwanisa kufokotoza kuti Umambo wa Kristu ungatonga dziko, anthu anadzatambira maphindu onsene a ciomboli, mbakhala aungwiro mwapang’ono-pang’ono. Bhibhlya isalonga: ‘Pinthu pyonsene pidacitwa pinadzasudzulwa ku ubitcu mbapikhala na ufulu wambiri ya ana a Mulungu.’ (Aroma 8:21) Pyenepi pinakwanisika basi ene thangwi ya udidi wakukhonda kutithema wa Yahova.

19 Ife tiri na mwai wakudziwisa anthu onsene pya pikiro yakutsandzayisa inagumanika pa Apokalipse 21:4, 5: ‘Mulungu anadzapukuta misozi yonsene m’maso mwawo, nkhabe kudzaonekabve kufa, kutsukwala, kulira, nee kubva kupha. Pinthu pyakale pyamala.’ Yahova, ule adakhala pa mpando Waumambo, asalonga: ‘Onani! Ndikucita pipswa pinthu pyonsene.’ Iye asathimiza kulonga: ‘Lemba, mafala anewa ndi akukhulupirika na andimomwene.’ Tingakhala aphinga m’basa yakumwaza mphangwa zadidi zenezi kuna anango, mwandimomwene tisagomezera udidi wakukhonda kutithema wa Yahova!