‘Ndinadzakupasa citsogolero cadidi.’​—MISANGANI 4:2.

NYIMBO: 45, 44

1, 2. Thangwi yanji tisafunika kupfundzisa anango toera kutsalakana mabasa a Umambo?

YEZU aphata basa mwakuwanga toera kumwaza mphangwa za Umambo. Iye aphatisirambo ndzidzi uzinji toera kupfundzisa anyakupfundzace. Iye aapangiza njira yakupfundzisa na yakutsogolera atumiki a Mulungu. Anyakupfundza adzindikira kuti asafunika kukhala ninga akumbizi anatsalakana mabira awo. (Mateo 10:5-7) Filipi akhali wakuphatika kakamwe m’basa yakumwaza mphangwa, mbwenye iye apfundzisa anace acikazi toera kucitambo basa ibodzi ene. (Machitiro 21:8, 9) Thangwi yanji lero tisafunikambo kupfundzisa anango?

2 M’mipingo pa dziko yonsene, muli na anthu azinji apswa akuti adzati kubatizwa. Anthu anewa asafunika kupfundziswa. Tisafunika kuaphedza toera kubvesesa kuti thangwi yanji asafunika kuleri na kupfundza Bhibhlya paokha. Pontho tisafunika kuaphedza toera kumwaza mphangwa zadidi na kupfundzisa. Abale adabatizwa cincino asafunika kupfundziswa toera mukupita kwa ndzidzi akwanise kutumikira ninga atumiki akutumikira na akulu  a mpingo. Onsene m’mpingo anakwanisa kucita pizinji toera kuphedza anthu apswa.​—Misangani 4:2.

PHEDZANI ANTHU APSWA TOERA AKOMERWE NA KUPFUNDZA BHIBHLYA

3, 4. (a) Kodi Paulu apangiza tani kufunika kwa kupfundza Malemba toera kugumana maphindu mu utumiki? (b) Tisafunika kucitanji mbatidzati kuwangisa munthu toera kucita pfundziro ya Bhibhlya paekha?

3 Atumiki onsene a Yahova asafunika kuleri na kupfundza Bhibhlya toera kudziwa pinafuna Mulungu. Mpostolo Paulu afokotoza mafala awa kuna abale na alongo a ku Kolose pidalonga iye kuti: ‘Cipo tapuma kukuphembererani kuna Mulungu toera mukhale na cidziwiso candimomwene ca cifuno cace.’ Thangwi yanji pikhali pyakufunika kakamwe kwa iwo kuleri na kupfundza Malemba? Thangwi pyenepi mbapidaapasa udziwisi na kuaphedza kubvesesa kuti anakwanisa tani ‘kufamba na Yahova toera kunkomeresa kakamwe.’ Pyenepi mbapidaaphedzambo toera kucita ‘pinthu pyonsene pyadidi’ pinadikhira Yahova kwa iwo, makamaka toera kumwaza mphangwa zadidi. (Akolose 1:9, 10) Natenepa, khala tikupfundza na munthu, tisafunika kumphedza toera abvesese kuti kuleri na kupfundza Bhibhlya mwakukhonda phonya kunamphedza toera kutumikira Yahova.

4 Ife nee tinakwanisa kuphedza anyakupfundza athu a Bhibhlya toera kubvesesa kufunika kwa pfundziro ya Bhibhlya ya munthu paekha khala ife ene nkhabe kupfundza Bhibhlya. Inde, khala tisaleri Bhibhlya mwakukhonda phonya na kunyerezera mwacidikhodikho pinaleri ife, pyenepi pinadzatiphedza mu umaso wathu na mu utumiki. Mwacitsandzo, khala munthu aticita mbvundzo wakunentsa mu utumiki, tinakwanisa kuphatisira Bhibhlya toera kuntawira. Tingaleri mphangwa zinalonga pya Yezu, Paulu na anango akuti nee abwerera nduli mu utumiki, tinadzawangiswa mbatipitiriza kumwaza mphangwa maseze pinentse. Tingapanga anango thangwi ya pidapfundza ife, pontho kuti pyatiphedza tani, tinadzaawangisa toera kupfundza kakamwe Bhibhlya toera aphindulembo.

5. Fokotozani kuti tinaphedza tani anyakupfundza Bhibhlya toera akomerwe na kupfundza Bhibhlya paokha.

5 Panango munabvundzika: ‘Ndinaphedza tani nyakupfundza wanga toera kupfundza Bhibhlya mwakukhonda phonya?’ Panango munampangiza kuti anakhunganyika tani mphangwa zinagumanika m’bukhu inapfundza iye. Munakwanisa kumphemba toera kuleri mphangwa zinagumanika pa n’thimiziro wa bukhu Kodi Mwandimomwene Bhibhlya  Isapfundzisanji?, pontho aleri malemba anagumanika mwenemu. Buluka penepo, munakwanisa kumphedza kukhunganyika misonkhano toera akwanise kutawira pa misonkhano. Muwangiseni toera kuleri marevista onsene a Ncenjezi na Despertai! Mphedzenimbo toera kugumana matawiro a mibvundzo ya Bhibhlya mukuphatisira Biblioteca da Torre de Vigia peno BHIBHLIYOTEKA MU INTERNETI ya Torre de Vigia. Angaphatisira njira zenezi zakusiyana-siyana za kupfundza Bhibhlya, anadzakomerwa mbafuna kupfundza pizinji kakamwe.

6. (a) Munaphedza tani nyakupfundza wanu toera kufuna kakamwe Bhibhlya? (b) Ninji pinafuna kudzacitika nyakupfundza Bhibhlya angafuna kakamwe mafala a Mulungu?

6 Tingapfundzisa munthu, ife tisafuna toera adzindikire kuti Bhibhlya ndi yakufunika thangwi isamphedza toera kudziwa mwadidi Yahova. M’mbuto mwa kunkakamiza toera kupfundza, tinakwanisa kumphedza toera aone kuti anakomerwa tani na kupfundza. Angadziwa mphangwa zizinji za m’Bhibhlya, anadzakhala na mabvero ninga a nyamasalmo adalonga: “Kufendedzera Mulungu ndi kwadidi kwa ine. Yahova Ntongi Wankulu ndi pakuthawira panga.” (Masalmo 73:28, Tradução do Novo Mundo) Nzimu wa Yahova unadzaphedza munthu wakuti asafuna kunfendedzera cifupi.

PHEDZANI ANTHU APSWA TOERA KUMWAZA MPHANGWA NA KUPFUNDZISA

7. Kodi Yezu apfundzisa tani atowereri ace toera kumwaza mphangwa zadidi? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

7 Tinapfundza pizinji kubulukira munjira idaphatisira Yezu toera kupfundzisa apostolo ace. Yezu akhaenda nawo pabodzi kamwaza mphangwa mbaona njira idaphatisira iye toera kupfundzisa anthu. Iye aapasambo pitsogolero pyakufunika toera kumwaza mphangwa. (Mateo, kapitulu 10) [1] (Onani cidzindikiro kunkhomo kwa nsolo uno.) Mu ndzidzi wakucepa, apostolo apfundza kubulukira kwa Yezu kuti anapfundzisa tani anthu undimomwene. (Mateo 11:1) Tendeni tidinge njira ziwiri zinapangiza kuti tinapfundzisa tani anthu apswa mu utumiki.

8, 9. (a) Kodi Yezu akhacedza tani na anthu mu utumiki? (b) Tinaphedza tani amwazi mphangwa apswa toera kucedza na anthu ninga pidacita Yezu?

8 Cedzani na anthu. Yezu nee akhalonga na nsoka wa anthu ndzidzi onsene. Kazinji kene iye akhacedza na munthu paekha, pontho akhacita pyenepi mwauxamwali. Mwacitsandzo, iye acedza na nkazi adabwera kudzatunga madzi pa ncera dhuzi na nzinda wa Sikari. (Jwau 4:5-30) Yezu alongambo na Mateo Levi nyakulipisa misonkho mbamphemba toera akhale mpostolo wace. Mateo atawira, pontho mukupita kwa ndzidzi iye aphemba Yezu na anango toera kudzadya panyumba pace. Penepo Yezu alonga na anthu azinji.​—Mateo 9:9; Luka 5:27-39.

Tingacedza na anthu mwauxamwali na mwakukoma ntima, iwo anadzafuna kakamwe kubvesera pinalonga ife

9 Yezu alongambo na Natanaele mwauxamwali, maseze Natanaele akhali na maonero akuphonyeka thangwi ya anthu a ku Nazareti. Thangwi yakulonga naye mwauxamwali,  Natanaele acinja maonero ace thangwi ya Yezu wa ku Nazareti. Natanaele akhafuna kupfundza pizinji thangwi ya Yezu. (Jwau 1:46-51) Kubulukira ku citsandzo ca Yezu, tisapfundza kuti tingalonga na anthu mwauxamwali na mwakukoma ntima, iwo anakhala na cifuno cakubvesera pinalonga ife. [2] [Onani cidzindikiro kunkhomo kwa nsolo uno.] Tingaphedza anthu apswa toera kulonga munjira ineyi, iwo anadzatsandzaya kakamwe na utumiki.

10-12. (a) Kodi Yezu akulisa tani cifuno ca anthu mu utumiki? (b) Tinaphedza tani anthu apswa toera kukhala apfundzisi adidi a Bhibhlya?

10 Pfundzisani ale anapangiza cifuno. Yezu akhali wakuphatika kakamwe. Mbwenye pikhafuna anthu kubvesera pikhalonga iye, aphatisira ndzidzi wace toera kuapfundzisa pinthu pizinji. Mwacitsandzo, ntsiku inango mwinji wa anthu wagumanyikana pa gombe toera kubvesera pikhalonga Yezu. Natenepa, Yezu na Pedhru akwira m’mwadiya mbapfundzisa anthu. Yezu abandza mwai unoyu toera kupfundzisa Pedhru ntsonga yakufunika kakamwe. Yezu acita cirengo mukucitisa Pedhru kuphata nyama zizinji za m’madzi. Buluka penepo iye apanga Pedhru: ‘Kutomera lero unadzakhala nyakusodza anthu.’ Mwakukhonda dembuka, Pedhru na ale akhali na iye ‘atsamisa mwadiya nkhundu mwa nkulo mbasiya pyonsene’ mbatowerera Yezu.​—Luka 5:1-11.

11 Nikodhemu akhafunambo kupfundza pizinji thangwi ya Yezu. Mbwenye nakuti iye akhali m’bodzi wa pa Sinedriyu, akhagopa kuti anthu mbadalonganji angamuona mbakacedza na Yezu. Natenepa iye aenda kaonana na Yezu camasiku. Yezu nee ambweza, iye aphatisira ndzidzi uzinji toera kunfokotozera undimomwene. (Jwau 3:1, 2) Ndzidzi onsene Yezu akhali dzololo toera kuphatisira ndzidzi wace toera kupfundzisa anthu undimomwene na kuwangisa cikhulupiro cawo. Munjira ibodzi ene, tisafunika kuperekeka toera kuenda kacedza na anthu pa ndzidzi wakuthema kwa iwo, pontho tisafunika kuphatisira ndzidzi wathu toera kuaphedza kubvesesa Bhibhlya.

12 Tingamwaza mphangwa zadidi pabodzi na anthu apswa, tinakwanisa kuaphedza toera kucita ulendo wakubwereza kuna ale adapangiza cifuno. Tinakwanisambo kuphemba anthu apswa toera kuenda na ife kacita maulendo akubwereza na mapfundziro a Bhibhlya. Munjira ineyi, iwo anadzindikira kuti anapfundzisa tani anango na kuona udidi wakuphedza anthu anewa kupfundza undimomwene wa Yahova. Buluka penepo, anthu apswa anewa anadzakomerwa kucita ulendo wakubwereza mbapfundza Bhibhlya na iwo. Iwo anadzapfundzambo kukhala akupirira mbakhonda bwerera nduli mwakucimbiza angakhonda pontho kugumana munthu panyumba.​—Agalata 5:22; onani bokosi “ Iye Nee Abwerera Nduli.”

PFUNDZISANI ANTHU APSWA TOERA KUTUMIKIRA ABALE NA ALONGO

13, 14. (a) Tisapfundzanji na pitsandzo pinagumanika m’Bhibhlya pya anthu adatumikira anango? (b) Munaphedza tani aphale na atsikana na anthu apswa toera kupangiza ufuni kuna abale na alongo?

13 Yahova asafuna kuti atumiki ace afunane unango na ndzace ninga abale na alongo mu kutumikirana unango na ndzace. (Lerini Luka 22:24-27; 1 Pedro 1:22.) Bhibhlya isalonga kuti Yezu apereka pinthu pyonsene, kuphataniza umaso wace toera kuphedza anango. (Mateo 20:28) Dorika ‘akhacita pinthu pizinji pyadidi, akhapasambo anyakutcerenga miyoni mizinji.’ (Machitiro 9:36,  39) Mariya ‘aphata basa mwakuwanga’ toera kuphedza abale na alongo ku Roma. (Aroma 16:6) Tinaphedza tani anthu apswa toera kuona kuti mphyakufunika kucita pinthu pyadidi kuna abale na alongo?

Pfundzisani anthu apswa toera kufuna na kutumikira abale awo (Onani ndima 13, 14)

14 Tinakwanisa kuphemba anthu apswa toera kuenda nawo pabodzi kaona anyakugwesera na ale anaduwala. Pontho anyakubala angaenda kaona anthu anewa, khala mphyakuthema anakwanisa kukwata anawo. Akulu a mpingo anakwanisa kuphemba aphale na atsikana peno anthu apswa toera kuphata basa pabodzi na iwo angafuna kupereka pyakudya kuna anyakugwesera peno kusasanyira nyumba zawo. Aphale na atsikana na anthu apswa angaona kuti abale na alongo asatsalakanana tani, iwo anadzacitambo pibodzi pyene. Mwacitsandzo, pakumwaza mphangwa ku cisa cakutali na nzinda, nkulu wa mpingo anakwanisa kucedzera mwakubwereza-bwereza abale na alongo anakhala mbuto zenezi toera kudziwa kuti ali tani. Mphale wakubatizwa angaenda kazinji kene na iye, anapfundza citsandzo cadidi ca nkulu wa mpingo unoyu mbanyerezera kuti anaphedza tani abale na alongo.​—Aroma 12:10.

15. Thangwi yanji akulu a mpingo asafunika kupfundzisa abale m’mpingo?

15 Yahova apasa amuna basa yakupfundzisa m’mpingo. Na thangwi ineyi, abale asafunika kupfundza kuti anapfundzisa tani mwadidi pakucita nkhani. Khala ndimwe nkulu wa mpingo, musaona tani kubvesera ntumiki wakutumikira mu ndzidzi unakhunganyika iye nkhani? Na ciphedzo canu, iye anadzakhala mpfundzisi wadidi wa Mafala a Mulungu. (Nehemiya 8:8.) [3]​—Onani cidzindikiro kunkhomo kwa nsolo uno.

16, 17. (a) Kodi Paulu acitanji toera Timoti athambaruke? (b) Kodi akulu a mpingo anapfundzisa tani abale toera kukhala akumbizi ntsogolo?

16 Amuna azinji asafunika kupfundziswa toera kukhala akumbizi m’mpingo. Paulu apfundzisa Timoti mbamuwangisa toera kupfundzisa anango. Paulu alonga: ‘Pitiriza kukhala na mphambvu mu udidi wakukhonda kutithema wa Yezu Kristu; na pyonsene pidabva iwe kuli ine pamaso pa amboni azinji, pipereke kuna anthu akukhulupirika toera adzakhale akuthema toera kupfundzisa anango.’ (2 Timoti 2:1, 2) Timoti apfundza pinthu pizinji kuna Paulu, wakuti akhali nkulu wa mpingo na mpostolo. Mwacitsandzo, iye apfundza kuti anathimizira tani utumiki wace, pontho kuti anaphedza tani anango m’mpingo.​—2 Timoti 3:10-12.

17 Paulu amala ndzidzi uzinji na Timoti thangwi iye akhafuna kukhala na cinyindiro khala Timoti athema toera kupfundzisa anango.  (Machitiro 16:1-5) Akulu a mpingo anakwanisa kutowezera citsandzo ca Paulu mukuenda pabodzi na atumiki akutumikira akuthema kacedzera abale. Munjira ineyi, atumiki akutumikira anadzapfundza kubulukira kwa akulu a mpingo kuti anapfundzisa tani anango, anakhala tani akupirira na aufuni, pontho kuti ananyindira tani Yahova mu ndzidzi unatsalakana iwo mabira ace.​—1 Pedro 5:2.

KUPFUNDZISA ANANGO NDI KWAKUFUNIKA

18. Thangwi yanji tisafunika kupfundzisa anango m’basa ya Yahova?

18 Mu ntsiku zino zakumalisa, anthu azinji apswa asafunika kupfundziswa toera kuthimizira maluso awo m’basa yakumwaza mphangwa. Abale asafunikambo kupfundziswa toera kutsalakana mpingo. Yahova asafuna kuti atumiki ace onsene apfundziswe mwadidi, iye atipasa mwai wakuphedza anthu apswa. Natenepa, mphyakufunika kuphata basa mwaphinga toera kupfundzisa anango, ninga pidacita Yezu na Paulu. Tisafunika kupfundzisa anthu azinji thangwi pali na basa ikulu kakamwe yakumwaza mphangwa yakuti isafunika kucitwa kumala mbakudzati kufika.

19. Thangwi yanji tisanyindira kuti tinakwanisa kupfundzisa mwadidi anango?

19 Kupfundzisa anthu apswa kusakwata ndzidzi, pontho kusaphemba kuwangisira. Mbwenye tisanyindira kuti Yahova na Yezu anadzatiphedza toera kudziwa kuti tinapfundzisa tani anango munjira yadidi. Tinadzakomerwa na kuona ale adapfundzisa ife ‘mbakaphata mabasa mwaphinga na kuwangisira’ m’mpingo peno m’basa yakumwaza mphangwa. (1 Timoti 4:10) Mu ndzidzi ubodzi ene, tisafunika kupitiriza kucita pyonsene pinakwanisa ife toera kuthambaruka mwauzimu, kukulisa makhaliro Acikristu na kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova.

^ [1] (ndima 7) Mwacitsandzo, Yezu apanga anyakupfundzace toera (1) kumwaza mphangwa za Umambo; (2) kunyindira Mulungu kuti anaapasa pyakudya na pyakubvala pinafuna iwo; (3) kucalira kuketesana na anthu; (4) kunyindira Mulungu angatcingwa na anthu, na (5) kukhonda kugopa pinthu pinafuna kuacitira anthu.

^ [2] (ndima 9) Bukhu Beneficie-se da Escola do Ministério Teocrático, tsamba 62-64, iri na maonero adidi kakamwe akuti anatiphedza toera kucedza na anthu mu utumiki.

^ [3] (ndima 15) Bukhu Beneficie-se da Escola do Ministério Teocrático, tsamba 52-61, isafokotoza kuti abale anakwanisa tani kuthimizira maluso akucita nkhani m’mpingo.