‘Mafala anu ndinaakoya mu ntima mwanga.’—MASALMO 119:11.

NYIMBO: 142, 47

1-3. (a) Kodi ndzidzi onsene ninji cisafunika ife kuikhwa pa mbuto yakutoma? (b) Ndi pinentso pipi pinathimbana na ale anapfundza cilongero cipswa, pontho pyenepi pisacitisa mibvundzo ipi? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

LERO, Mboni za Yahova zizinji zisamwaza mphangwa zadidi kwa ‘anthu a mitundu yonsene, madzindza na pilongero.’ (Apokalipse 14:6) Kodi imwe ndimwe m’bodzi mwa ale anapfundza cilongero cipswa? Anango asatumikira ninga amisionaryo peno asamwaza mphangwa m’mbuto zakuti ziri na kufuna kukulu kwa amwazi mphangwa mu dziko inango. Anango atoma kugumanika pa misonkhano inacitwa mu cilongero ca dziko yakunja mu dziko yawo ene.

2 Atumiki onsene a Yahova, pakutoma asafunika kutsalakana uzimu wawo na wa banja yawo. (Mateo 5:3) Midzidzi inango tisakhala akuphatika kakamwe mbaticimwana kucita pfundziro ya munthu paekha yakuphindulisa. Mbwenye ale akuti ali mu mpingo wa cilongero ca dziko yakunja asathimbana na pinentso pinango.

 3 Ale akuti asatumikira mu mpingo wa cilongero ca dziko yakunja asafunika kupfundza cilongero cipswa, mbwenye iwo asafunikambo kupfundza mwakukhonda phonya pinthu pyakuzika pya Mafala a Mulungu. (1 Akorinto 2:10) Mphapo anacita tani pyenepi khala nee asabva mwadidi cilongero cinalongwa mu mpingo? Pontho thangwi yanji anyakubala Acikristu anatumikira mu mpingo wa cilongero cakunja asafunika kucitisa kuti undimomwene ukhuye mitima ya anawo?

CINTHU CINAFUNA KUIKHA PANGOZWI UXAMWALI WATHU NA YAHOVA

4. Ninji cinafuna kuikha pangozwi uxamwali wathu na Yahova? Perekani citsandzo.

4 Tingakhonda kubvesesa pipfundziso pya Bhibhlya mu cilongero cakunja, pyenepi pinakwanisa kuikha pangozwi uxamwali wathu na Yahova. Pidabwerera Nehemiya ku Yerusalemu, iye adzindikira kuti anapiana nee akhakwanisa kulonga Cihebere. (Lerini Nehemiya 13:23, 24.) Nakuti anapiana anewa nee akhakwanisa kubvesesa Mafala a Mulungu, uxamwali wawo na Yahova wadzafewa.—Nehemiya 8:2, 8.

5, 6. Ninji pidadzindikira anyakubala anango anatumikira mu mpingo wa cilongero cakunja, thangwi yanji pyenepi pisacitika?

5 Anyakubala anango Acikristu anatumikira mu mpingo wa cilongero cakunja adzindikira kuti uxamwali wa anawo na Yahova ukufewa. Nakuti anawo nee asabvesesa mwadidi pinalongwa pa misonkhano, mphangwa zinadingwa nee zisaaphedza toera kuziphatisira. Pedro adabuluka na banjace ku Amerika Wakubangwe mbaenda kakhala ku Australya alonga: “Tingalonga thangwi ya pinthu pyauzimu pisaphataniza ntima na mabvero.” [1] (Onani cidzindikiro kunkhomo kwa nsolo uno.)—Luka 24:32.

6 Tingaleri mabukhu mu cilongero cakunja, panango ntima wathu nee unakhuyiwa munjira ibodzi ene ninga munaleri ife mu cilongero cathu. Nakuti mphyakunentsa kucedza mu cilongero cinango, tinaneta kakamwe mbapikhuya mwakuipa ulambiri wathu kuna Yahova. Natenepa, munakulisa ife cifuno cathu cakutumikira mu mpingo wa cilongero cakunja, tisafunikambo kutsidzikiza uxamwali wathu na Yahova.—Mateo 4:4.

IWO ATSIDZIKIZA UXAMWALI WAWO NA MULUNGU

7. Kodi Abhabhilonya ayesera tani kukakamiza Dhanyeli toera kutawira misambo na uphemberi wawo?

7 Pikhali Dhanyeli pabodzi na axamwali ace mu ubitcu ku Bhabhilonya, Abhabhilonya ayesera kuakakamiza toera kutawira misambo na uphemberi wawo. Munjira ipi? Iwo aapfundzisa ‘cilongero ca Abhabhilonya’ mbaapasa madzina Acibhabhilonya. (Danyele 1:3-7) Dzina ipswa idapaswa Dhanyeli ikhali ya mulungu wakufunika kakamwe wa Abhabhilonya wakuti akhacemerwa Bhal. Natenepa, pisaoneka kuti Mambo Nabukodonozore akhafuna kuti Dhanyeli akhulupire kuti mulungu wa Bhabhilonya ndi wamphambvu kakamwe kupiringana Mulungu wa Dhanyeli, Yahova.—Danyele 4:8.

MABVEKERO A MAFALA ANANGO

8. Kodi Dhanyeli apitiriza tani kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova?

8 Abhabhilonya apasa Dhanyeli cakudya cadidi kakamwe cinadyiwa na mambo. Mbwenye iye ‘atonga muntima mwace’ kubvera mwambo wa Mulungu. (Danyele 1:8) Nakuti iye apitiriza kupfundza ‘mabukhu akucena’ Acihebheri, iye apitiriza kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova maseze  akhali kudziko inango. (Danyele 9:2) Iye amala pyaka 70 ku Bhabhilonya, mbwenye apitiriza kudziwika na dzina ya Cihebheri yakuti Dhanyeli.—Danyele 5:13.

9. Kodi mafala a Mulungu aphedza tani mulembi wa Masalmo 119?

9 Mulembi wa Masalmo 119 akhafunika kupirira mu ndzidzi wakuti anthu apidzo a mu utongi wa mambo akhamulonga mwakuipa. Mbwenye iye awangiswa na Mafala a Mulungu, pyenepi pyancitisa kukhala wakusiyana na anango. (Masalmo 119:23, 61) Iye atawirisa kuti Mafala a Mulungu akhuye kakamwe mabvero ace.—Lerini Masalmo 119:11, 46.

PITIRIZANI KUWANGISA UXAMWALI WANU NA MULUNGU

10, 11. (a) Kodi tisafunika kukhala na cifuno cipi pakupfundza Bhibhlya? (b) Tinakwanirisa tani pyakufuna pyathu? Perekani citsandzo.

10 Panango tisakhala akuphatika kakamwe na mabasa a mu mpingo na mabasa a ntsiku na ntsiku. Ngakhale tenepo, tisafunika kukhala na ndzidzi toera kucita pfundziro ya munthu paekha na kulambira kwa banja. (Aefesi 5:15, 16) Cifuno cathu nee cisafunika basi ene kukhala ca kuleri matsamba mazinji a bukhu peno kukhunganyika toera kutawira pa misonkhano. Mbwenye tisafunika kutawirisa kuti Mafala a Mulungu akhuye ntima wathu na kuwangisa cikhulupiro cathu.

11 Toera kukwanirisa cifuno cathu, tisafunika kukhala akulinganira. Pakupfundza Bhibhlya, nee tisafunika basi ene kunyerezera kuti mphangwa zinapfundza ife zinaphindulisa tani anango, mbwenye tinyerezere kuti zinatiphindulisa tani. (Afilipi 1:9, 10) Tisafunika kudzindikira kuti pakukhunganyika toera kuenda mu utumiki, ku misonkhano, kacita nkhani, panango nee tisafunika kuphatisira pidaleri ife kuna ife ene. Mwacitsandzo, munthu angaphika asalawira cakudya cinaphika iye toera kuciona khala ciri mwadidi. Kodi iye anapitiriza kukhala na ungumi wadidi basi ene na cakudya cinalawira iye? Nkhabe. Khala iye asafuna kukhala na ungumi wadidi ndzidzi onsene asafunika kukhunganya cakudya cakupasa ungumi toera kudya. Munjira ibodzi ene, khala tisafuna kuwangisa uxamwali wathu na Yahova, tisafunika kupfundza Bhibhlya mwakukhonda phonya. Kupfundza Bhibhlya munjira ineyi kunakwanirisa pyakufuna pyathu.

12, 13. Thangwi yanji anthu azinji asaona kuti pisaphedza kakamwe kupfundza Bhibhlya mu cilongero cawo?

12 Anthu azinji anatumikira mu mpingo wa cilongero cakunja, asaona kuti pisaphedza kakamwe kupfundza Bhibhlya mwakukhonda phonya mu ‘cilongero cawo cakubalwa naco.’ (Machitiro 2:8) Amisionaryo asadziwambo kuti toera kupitiriza kuphata mwakuwanga basa yawo kudziko inango, iwo nee asafunika kunyindira basi ene pinabva iwo pa misonkhano.

13 Alain, wakuti akupfundza Cipersya mu pyaka pisere, alonga: “Pakukhunganyika misonkhano mu Cipersya, ndisaikha  manyerezero anga ku cilongero basi. Mbwenye pyenepi pyandicitisa kuphatisira kakamwe manyerezero kwakuti pisandicitisa kukhonda kukhuyiwa na pinaleri ine. Na thangwi ineyi ndisakhala na ndzidzi toera kupfundza Bhibhlya na mabukhu anango mwakukhonda phonya mu cilongero canga.”

KHUYANI MITIMA YA ANANU

14. Kodi anyakubala asafunika kukhala na cinyindiro cipi, mphapo thangwi yanji?

14 Anyakubala Acikristu asafunika kukhala na cinyindiro cakuti undimomwene ukukhuya manyerezero na mitima ya anawo. Mwacitsandzo, Serge na nkazace, Muriel, atumikira mu mpingo wa cilongero cakunja mu pyaka pyakupiringana pitatu. Iwo atoma kudzindikira kuti mwanawo wakuti akhali na pyaka 17 pyakubalwa nee akhakomerwa na utumiki na misonkhano. Muriel alonga: “Iye nee akhakomerwa kumwaza mphangwa mu cisa ca cilongero cinango. Mbwenye kale iye akhakomerwa kakamwe kumwaza mphangwa mu cilongero cace, Cifransa.” Serge alonga: “Pidadzindikira ife kuti pyenepi pikhapingiza mwanathu kuthambaruka mwauzimu, taona kuti mphyadidi tibwerere ku mpingo ukhali ife pakutoma.”

  • Khalani na cinyindiro cakuti undimomwene ukukhuya mitima ya ananu (Onani ndima 14, 15)

15. (a) Ninji pinafuna kuphedza anyakubala toera kuona khala mphyakufunika kucinja toera kuenda ku mpingo unaphatisira cilongero cinalonga anawo? (b) Kodi lemba ya Deuteronomyo 6:5-7 isapereka uphungu upi kuna anyakubala?

15 Ninji cinafuna kuphedza anyakubala toera kubwerera ku mpingo unaphatisira cilongero cinabvesesa mwadidi anawo? Cakutoma, iwo asafunika kukhala na ndzidzi wakukwana, pontho na mphambvu toera kupfundzisa  anawo kufuna Yahova mu ndzidzi ubodzi ene mbaapfundzisa cilongero cakunja. Caciwiri, panango anadzindikira kuti anawo nee asafuna kumwaza mphangwa, kuenda ku misonkhano peno kutumikira mu cisa cinalongwa cilongero cakunja. Na mathangwi anewa, anyakubala panango anatonga kubwerera ku mpingo unaphatisira cilongero cinabvesesa mwadidi anawo. Buluka penepo, ana angakhala na uxamwali wakuwanga na Yahova, anyakubala panango anaenda pontho ku mpingo wa cilongero cakunja.—Lerini Deuteronomyo 6:5-7.

16, 17. Ninji pinaphedza anyakubala anango toera kupfundzisa anawo pya Yahova?

16 Anyakubala anango agumana njira toera kupfundzisa anawo pya Yahova mu cilongero cawo mu ndzidzi ukhagumanika iwo pa misonkhano ya mpingo peno nsoka wa cilongero cakunja. Charles ndi baba wa ana atatu acikazi akuti ali nkati mwa pyaka 9 na 13. Iwo akhasonkhana na nsoka wa cilongero cinacemerwa Lingala. Iye alonga: “Tatonga kupfundzisa anathu na kucita kulambira kwa banja mu kuphatira cilongero cathu. Mbwenye tisaphatanizambo makhundu anango na masendzekero mu cilongero ca Lingala toera iwo akwanise kupfundza cilongero ceneci mu ndzidzi wakusendzeka.”

Wangisirani toera kupfundza cilongero capacisa na kutawira pa misonkhano (Onani ndima 16, 17)

17 Kevin ndi baba wa ana awiri acikazi, m’bodzi ali na pyaka pixanu, unango ali na pyaka pisere pyakubalwa. Iye asawangisira kakamwe toera kuapfundzisa undimomwene thangwi iwo nee asabvesesa mwadidi misonkhano ya mpingo inacitwa mu cilongero cakunja. Iye alonga: “Ine na nkazanga  tisapfundzisa Bhibhlya anathu mu cilongero cawo ca Cifransa. Tisagumanikambo pa misonkhano ya mpingo inacitwa mu Cifransa kabodzi pa nthanda. Midzidzi ya ferya tisabandza mwai unoyu toera kugumanika pa nsonkhano wa gawo unacitwa mu cilongero cathu.”

18. (a) Kodi lemba ya Aroma 15:1, 2 inakuphedzani tani toera kucita cisankhulo cadidi toera kuphedza ananu? (b) Ndi maonero api adapereka anyakubala anango? (Onani cidzindikiro kunkhomo kwa nsolo uno.)

18 Mabanja onsene asafunika kuona kuti ninji pinafuna kuphedza anawo toera kukhala na uxamwali na Yahova. [2] (Onani cidzindikiro kunkhomo kwa nsolo uno.) (Agalata 6:5) Onani citsandzo ca Muriel adalongwa mu ndima zidamala. Maseze iye na mamunace akhafuna kakamwe kupitiriza kutumikira mu mpingo wa cilongero cakunja, mbwenye iwo aona kuti mphyadidi kubuluka toera kuphedza mwanawo kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova. (Lerini Aroma 15:1, 2.) Lero, Serge asaona kuti acita cisankhulo cadidi kakamwe. Iye alonga: “Mu ndzidzi udabwerera ife mu mpingo wa Cifransa, mwanathu athambaruka kakamwe mwauzimu mbabatizwa. Lero iye asatumikira ninga mpainiya wa ndzidzi onsene. Iye asanyerezera kubwerera pontho ku nsoka wa cilongero cakunja!”

TAWIRISANI KUTI MAFALA A MULUNGU AKHUYE NTIMA WANU

19, 20. Tinapangiza tani kuti tisafuna Mafala a Mulungu?

19 Yahova asafuna anthu onsene. Iye acitisa kuti Bhibhlya igumanike mu pilongero pizinji toera ‘anthu a mitundu yonsene’ akhale na cidziwiso candimomwene. (1 Timoti 2:4) Yahova asadziwa kuti uxamwali wathu na iye unadzawanga tingaleri Bhibhlya mu cilongero cinabvesesa ife mwadidi.

20 Tonsene tisafunika kuwangisira toera kupitiriza kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova. Tinakwanisa kucita pyenepi tingapfundza Bhibhlya mwakukhonda phonya mu cilongero cinabvesesa ife mwadidi. Tinadzakwanisambo kuphedza banja yathu toera kupitiriza kukhala na ungumi wadidi wauzimu, pontho tinadzapangiza kuti tisafuna kakamwe Mafala a Mulungu.—Masalmo 119:11.

^ [1] (ndima 5) Madzina acinjwa.

^ [2] (ndima 18) Toera kudziwa kuti uphungu wa Bhibhlya unaphedza tani banja yanu, onani nsolo wakuti Criar filhos num país estrangeiro — os desafios e as recompensas,” mu A Sentinela ya 15 de Outubro de 2002.