‘Cikhulupiro ndi cipangizo ca undimomwene wa pinthu pyakukhonda kuoneka.’—AHEBERE 11:1, Tradução do Novo Mundo.

NYIMBO: 54, 43

1. Thangwi yanji tisafunika kupereka takhuta kuna Yahova thangwi yakutipasa cikhulupiro?

CIKHULUPIRO ndi cakufunika, mbwenye si onsene tayu ali naco. (2 Atesalonika 3:2) Yahova asaphedza anthu onsene anamulambira toera kukhala na cikhulupiro. (Aroma 12:3; Agalata 5:22) Tisapereka takhuta kakamwe thangwi yakuti Yahova asatipasa cikhulupiro!

2, 3. (a) Ndi nkhombo zipi zakuti anthu acikhulupiro anakwanisa kuzitambira? (b) Ndi mibvundzo ipi inafuna ife kudinga?

2 Yahova apereka Mwanace wakufunika toera munthu onsene anankhulupira akwanise kulekererwa madawo. Pyenepi pisaphedza anthu toera kukhala axamwali a Yahova na kukhala maso kwenda na kwenda. (Jwau 6:44, 65; Aroma 6:23) Yahova ndi wadidi kakamwe kwa ife! Maseze tathema kufa thangwi yakukhala anthu akudawa, Yahova aona kuti tinakwanisa kucita pinthu pyadidi. (Masalmo 103:10) Iye atiphedza toera kupfundza mphangwa zadidi za Yezu na ntsembe yace. Pidatoma ife kukhulupira Yezu na kukhala atowereri ace, tatoma kukhala na cidikhiro cakukhala na umaso wakukhonda mala!—Lerini 1 Jwau 4:9, 10.

 3 Kodi cikhulupiro ninji? Kodi kudziwa pidacita Mulungu kwa ife na pinafuna kucita iye ntsogolo, pisabveka kuti tiri na cikhulupiro? Tendeni tione kuti ninji pontho cisafunika ife kucita.

KHALANI NA CIKHULUPIRO MUNTIMA MWANU

4. Kodi kukhala na cikhulupiro kusatikulumiza toera kucitanji?

4 Kukhala na cikhulupiro ndi kwakufunika kakamwe kupiringana kudziwa pinafuna kucita Mulungu ntsogolo. Tisafunikambo kukhala na cifuno cikulu cakukhala maso mwakubverana na pinapfundza ife thangwi ya Yahova na Yezu. Tisafunikambo kukhala na cifuno cakuphedza anango toera kudziwa Mulungu na Mwanace. Mpostolo Paulu alonga: ‘Unadzapulumuswa ungabvekesa na mulomo wako kuti Yezu ndi Mbuya, mbukhulupira muntima mwako kuti Mulungu amulamusa muli akufa. Thangwi na ntima munthu asapangiza cikhulupiro toera kulungama, mbwenye na mulomo, munthu asabvekesa pakweca mphangwa zacipulumuso.’—Aroma 10:9, 10; 2 Akorinto 4:13.

5. Thangwi yanji cikhulupiro ndi cakufunika kakamwe? Tisafunika kucitanji toera kukhala na cikhulupiro cakuwanga? Perekani citsandzo.

5 Mwandimomwene, toera kukhala na umaso wakukhonda mala mu dziko ipswa, tisafunika kukhala na cikhulupiro, pontho cisafunika kupitiriza kukhala cakuwanga. Cikhulupiro ndi ninga muti. Tisafunika kupitiriza kuthirira muti toera upitirize na ungumi wadidi mbupitiriza kukula. Mbwenye tingakhonda kuuthirira mwakukwana, unatoma kubunyala mbufa. Munjira ibodzi ene, tisafunika kucita pyonsene toera cikhulupiro cathu cipitirize kukhala ‘cakuwanga’ pontho cipitirize “kukula.”—Tito 2:2; 2 Atesalonika 1:3; Luka 22:32; Ahebere 3:12.

KODI CIKHULUPIRO NINJI?

6. Mwakubverana na Ahebere 11:1, ndi mabvekero api mawiri a cikhulupiro?

6 Bhibhlya isafokotoza mabvekero a cikhulupiro pa Ahebere 11:1, NM. (Lerini.) (1) Cikhulupiro ndi “cidikhiro candimomwene ca pinthu pinadikhirwa.” Pinthu ‘pinadikhira’ ife pisaphataniza mapikiro a Mulungu thangwi ya tsogolo. Mwacitsandzo, ife tiri na cinyindiro consene cakuti uipi unadzamala, pontho tinadzakhala mu dziko ipswa. (2) Cikhulupiro ndi “cipangizo ca undimomwene” peno umboni wakutawirika “wa pinthu pyakukhonda kuoneka.” Maseze ife nkhabe kwanisa kuona na maso athu, mbwenye tisadziwa kuti kudzulu kuna Yahova Mulungu, Yezu Kristu, aanju na Umambo wa Mulungu. (Ahebere 11:3) Tinapangiza tani kuti tisakhulupira mapikiro a Mulungu na pinthu pyakuti ife nkhabe kwanisa kupiona? Tisapangiza pyenepi kubulukira munjira inaphatisira ife umaso wathu, pinthu pinalonga ife na pinacita ife.

7. Kodi citsandzo ca Nowa cisatiphedza tani toera kubvesesa mabvekero a cikhulupiro?

7 Tisapfundzanji thangwi ya cikhulupiro kubulukira kwa Nowa? Mpostolo Paulu alonga thangwi ya Nowa: ‘Pidamala iye kutambira cenjezo ya Mulungu thangwi ya pinthu pyakukhonda kuoneka, Nowa apangiza kugopa Mulungu mbamanga bote toera kupulumusa banjace.’ (Ahebere 11:7) Nakuti Nowa akhulupira pidapangwa iye na Yahova, amanga bote ikulu kakamwe. Panango anthu apacisa akhambvundza kuti thangwi yanji akhamanga bote. Tiri na cinyindiro consene cakuti Nowa nee apitiriza kumatama. Bhibhlya isalonga kuti Nowa akhali ‘mpfundzisi wa udidi, peno wacilungamo.’ (2 Pedro 2:5) Nowa acenjeza anthu kuti Mulungu mbadabweresa cigumula toera kufudza anthu akuipa. Panango iye aapanga pyonsene ninga mudalongera  Yahova kuti: ‘Wafika ndzidzi wakumala kwa anthu onsene pamaso panga. Pantsi pano padzala na ciropa thangwi ya anyakuipa. Ndinadzabweresa madzi makulu pa dziko yapantsi toera kufudza pinthu pyonsene pyaumaso. Ndinadzafudza pinthu pyonsene pa dziko yapantsi.’ Panango Nowa afokotozera anthu kuti akhafunika kucitanji toera kupulumuka. Yahova alonga: ‘Usafunika kupita m’bote.’—Genesi 6:13, 17, 18.

8. Kodi Tyago alonganji thangwi ya cikhulupiro?

8 Tyago alembambo pya cikhulupiro. Panango iye alemba tsamba yace ndzidzi pang’ono bulukira pa ndzidzi udamala kulemba mpostolo Paulu tsamba ya Ahebere. Tyago alemba: ‘Ndipangize cikhulupiro cako cakusowa mabasa, ine ndinadzakupangiza cikhulupiro canga kubulukira m’mabasa anga.’ (Tyago 2:18) Tyago afokotoza kuti toera kukhala na cikhulupiro, tisafunika kucita pizinji kupiringana kutawira. Mademonyo asatawira kuti Mulungu alipo, mbwenye iwo nkhabe kukhulupira Yahova. M’mbuto mwace, asacita pyonsene toera kupingiza Yahova. (Tyago 2:19, 20) Mbwenye munthu angakhala na cikhulupiro, asakomeresa Mulungu kubulukira m’macitiro ace adidi, peno mabasa adidi. Ndi pyenepi pidacita Abhrahamu. Tyago alemba: ‘Kodi si thangwi ya macitiro ace tayu kuti babathu Abhrahamu, acemerwa munthu wakulungama pidapereka iye mwanace Izaki pa guwa ya ntsembe? Mwaona kuti kukhulupira kwace kukhaphatana na macitiro ace, tenepa macitiro ace aphedzera kukhulupira kwace toera kukhale kwadidi kakamwe.’ Buluka penepo, Tyago agomezera kuti cikhulupiro cakusowa mabasa ndi cakusowa basa pidalonga iye kuti: ‘Ninga manungo akusowa nzimu ndi manungo akufa, tenepa cikhulupiro cakusowa mabasa ndi cakufa.’—Tyago 2:21-23, 26.

9, 10. Pisabvekanji kukhulupira Mwana wa Mulungu?

9 Mudapita pyaka pyakupiringana 30, Jwau alemba Evanjelyu yace na matsamba matatu. Ninga anyakulemba Bhibhlya anango, Jwau akhadziwa mwadidi mabvekero a cikhulupiro. M’matsamba ace, Jwau alemba mwakubwereza-bwereza fala Yacigerego yakuti n’Cisena kazinji kene isabveka “kupangiza cikhulupiro.”

Ife tisapangiza kuti tisakhulupira Mwana wa Mulungu mu kubvera Yezu

10 Mwacitsandzo, Jwau afokotoza: ‘Munthu anakhulupira Mwana, ndiye ali na umaso wakukhonda mala, uyu anakhonda kunkhulupirira anadzaona umaso tayu, mbwenye anadzaona ukali wa Mulungu.’ (Jwau 3:36) Kukhulupira Mwana wa Mulungu, pisabveka kuti tisafunika kubvera Yezu. Mwakubverana na pidalemba Jwau, tisaona kuti kazinji kene Yezu alonga kuti toera kukhala na umaso wakukhonda mala, tisafunika kukhulupira iye na Babace.—Jwau 3:16; 6:29, 40; 11:25, 26; 14:1, 12.

11. Tinapangiza tani kuti tisapereka takhuta kuna Yahova thangwi yakudziwa undimomwene?

11 Yahova asaphatisira nzimu wace wakucena toera kutiphedza kubvesesa undimomwene wa iye na Mwanace, pontho asatiphedza toera kupangiza cikhulupiro cathu kwa iwo. (Lerini Luka 10:21.) Tinapangiza tani kuti tisapereka takhuta kuna Yahova thangwi ya pyonsene pidaticitira iye? Tisafunika kupitiriza kupereka takhuta ndzidzi onsene kwa iye thangwi ya kutitawirisa kukhala na uxamwali na iye  kubulukira mwa Yezu wakuti ndi “Ntumiki Wankulu na Wakukwanirisa cikhulupiro cathu.” (Ahebere 12:2, NM) Pontho tisafunika kupitiriza kuwangisa cikhulupiro cathu mu kucita phembero kuna Yahova ndzidzi onsene na kupfundza Mafalace.—Aefesi 6:18; 1 Pedro 2:2.

Pangizani cikhulupiro canu mu kudziwisa anango mphangwa zadidi ndzidzi onsene unakhala imwe na mwai (Onani ndima 12)

12. Tinapangiza tani kuti tiri na cikhulupiro?

12 Macitiro athu asafunika kupitiriza kupangiza kuti tiri na cikhulupiro cakuwanga ku mapikiro a Yahova. Mwacitsandzo, tisapitiriza kumwaza mphangwa kuna anthu thangwi ya Umambo wa Mulungu na kuaphedza toera akhale anyakupfundza a Yezu. Tisapitirizambo ‘kucita pinthu pyadidi kwa anthu onsene, mbwenye makamaka kwa abale athu a cikhulupiro.’ (Agalata 6:10) Pontho tisawangisira kakamwe toera ‘kudula uunthu wakale na macitiro ace,’ thangwi ife nkhabe funa kuti cinthu cinango cifudze uxamwali wathu na Yahova.—Akolose 3:5, 8-10.

CIKHULUPIRO KUNA MULUNGU NDI PFULI YATHU

13. (a) Thangwi yanji “kukhulupira Mulungu” ndi kwakufunika kakamwe? (b) Kodi Bhibhlya isafokotoza tani cikhulupiro, mphapo thangwi yanji?

13 Bhibhlya isalonga: “Mwakusowa cikhulupiro nkhabe kwanisika kukomeresa mwadidi Mulungu. Thangwi ule anafendedzera Mulungu asafunika kukhulupira kuti iye alipo, pontho asapasa nkhombo anthu ananfuna na ntima onsene.” (Ahebere 11:6, NM) Bhibhlya isapangizambo kuti “kukhulupira Mulungu” ndi cinthu cakutoma cakuti Akristu asafunika kucipangiza. Cikhulupiro cisacita khundu ya pfuli yathu. (Ahebere 6:1) Mbwenye kusiyapo cikhulupiro, tisafunikambo kupangiza n’khaliro unango wakufunika toera kukhala na uxamwali na Yahova.—Lerini 2 Pedro 1:5-7; Yuda 20, 21.

14, 15. Kodi ufuni walandana tani na cikhulupiro?

14 Anyakulemba Bhibhlya aphatisira kakamwe fala yakuti cikhulupiro kupiringana makhaliro anango. Kodi pisabveka kuti cikhulupiro ndi n’khaliro wakufunika kakamwe unafunika ife kupangiza?

15 Paulu alandanisa cikhulupiro na ufuni. Iye alemba: ‘Khala ndiri na cikhulupiro consene cakuti ndinakwanisa kuthukusa mapiri, mbwenye mbandisowa ufuni, nkhabe basa.’ (1 Akorinto 13:2) Yezu alonga kuti matongero makulu kakamwe a Mwambo ndi kufuna Mulungu. (Mateo 22:35-40) Ufuni usatiphedza toera kukhala na makhaliro anango mazinji anakomeresa Mulungu. Mwacitsandzo, Bhibhlya isalonga  kuti “ufuni usakhulupira pinthu pyonsene.” Natenepa, ufuni unatiphedza toera kukhulupira, peno kukhala na cikhulupiro ku pinthu pyonsene pinatipanga Mulungu kubulukira m’Bhibhlya.—1 Akorinto 13:4, 7.

16, 17. Kodi Bhibhlya isalonganji thangwi ya cikhulupiro na ufuni?

16 Cikhulupiro na ufuni ndi makhaliro akufunika kakamwe, pontho anyakulemba Bhibhlya kazinji kene alonga makhaliro anewa pabodzi pene. Paulu awangisa abaleace toera kubvala cikhulupiro na ufuni ninga cakutsidzikiza naco diti. (1 Atesalonika 5:8) Pedhru alemba thangwi ya Yezu: “Maseze imwe cipo mwamuona, imwe musanfuna. Maseze nee mukumuona cincino, mbwenye imwe musankhulupira.” (1 Pedro 1:8, NM) Tyago abvundza abale ace akudzodzwa: ‘Kodi si Mulungu tayu adasankhula anyakutcerenga a pantsi pano toera akhale anyakupfuma mu kukhulupira kwawo, akhalembo anthu anadzapaswa Umambo udapikira Mulungu ale ananfuna?’ (Tyago 2:5) Jwau alemba kuti matongero a Mulungu ndi akuti ‘tikhulupire dzina ya Mwanace, Yezu Kristu na kufunana unango na ndzace.’—1 Jwau 3:23.

17 Mbwenye Paulu alembambo: ‘Mphapo pinafuna kudzasala ndi pitatu: ‘Cikhulupiro, cidikhiro na ufuni; mbwenye cikulu kakamwe ndi ufuni.’ (1 Akorinto 13:13) Ntsogolo, ife nkhabe kudzafunika pontho kupangiza cikhulupiro ku mapikiro a Mulungu thangwi ya dziko ipswa, thangwi pikiro ineyi inadzakwanirisika. Ife tinadzakhala mu dziko yadidi kakamwe inapikirwa m’Bhibhlya. Mbwenye ndzidzi onsene tinadzapitiriza kufuna Mulungu na andzathu. Mwandimomwene, ufuni wathu kuna Mulungu na andzathu unadzapitiriza kukula kwenda na kwenda.

YAHOVA ASAPASA NKHOMBO CIKHULUPIRO CATHU

18, 19. Ndi nkhombo zipi zinaona ife thangwi ya cikhulupiro ca atumiki a Mulungu lero?

18 Lero, atumiki a Yahova asakhulupira Umambo wa Mulungu mbauphedzera. Pontho iwo asafunana unango na ndzace. Iwo asakwanisa kucita pyenepi thangwi asatawirisa kuti nzimu wa Mulungu utsogolere umaso wawo. (Agalata 5:22, 23) Ndi maphindu api anakhala na iwo? Pa dziko yonsene, abale na alongo athu akupiringana mamiliyau masere ali mu ntendere, pontho ndi akuphatana m’mipingo yawo. Pyenepi pisapangiza pakweca kuti cikhulupiro na ufuni ndi makhaliro amphambvu kakamwe.

19 Kuphatana kweneku kusakwanisika na ciphedzo ca Mulungu. Iye athema kusimbwa thangwi ya pyenepi. (Izaiya 55:13) Ife tisapereka takhuta kakamwe thangwi yakuti Mulungu acita pyonsene toera tikwanise kupulumuka kubulukira mu ‘kupangiza cikhulupiro.’ (Aefesi 2:8) Yahova anapitiriza kuphedza anthu azinji toera kukhala na cikhulupiro kwa iye. Mbwenye unadzafika ndzidzi wakuti dziko yonsene inadzadzala na anthu aungwiro, akulungama na akutsandzaya, akuti anadzasimba Yahova kwenda na kwenda!