PAI wanga Arthur Guest, akhafuna kakamwe Mulungu. Ndi thangwi yace pikhali iye m’phale akhafuna kukhala muimiriri wa Metodista. Mbwenye acinja manyerezero ace pidaleri iye mabukhu a Anyakupfundza Bhibhlya mbatoma kusonkhana nawo. Iye abatizwa na pyaka 17 pyakubalwa mu caka 1914. Mu ndzidzi wa Nkhondo Yakutoma Ya Dziko Yonsene Yapantsi, iye apangwa toera kucita basa ya unyankhondo, mbwenye akhonda kuphata mpfuti. Natenepa iye afungirwa n’kaidi miyezi khumi ku Penitenciária ya Kingston, mu Ontário, ku Kanada. Pidabuluswa iye n’kaidi, atumikira ninga colportor, dzina ikhadziwika na apainiya.

Mu caka 1926, baba amanga banja na Hazel Wilkinson. Mai wace akhadapfundza undimomwene mu caka 1908. Ine ndabalwa ntsiku 24 ya mwezi wa Bwinja, mu caka 1931, pontho ndine waciwiri mwa ana anai. Baba akhafuna na akhalemedza Bhibhlya, mbatipfundzisa kucitambo pibodzi pyene. Kulambira Yahova cikhali cinthu cakufunika kakamwe mu umaso wathu. Ndzidzi onsene tikhamwaza mphangwa nyumba na nyumba ninga banja.—Machitiro 20:20.

NINGA PAI WANGA, NDAKHONDA KUCITA KHUNDU YA DZIKO MBANDITUMIKIRA NINGA MPAINIYA

Mu caka 1939, yatoma Nkhondo Yaciwiri Ya Dziko Yonsene Yapantsi. Caka cidatowera, basa ya Mboni za Yahova yakhondeswa ku Kanada. Maxikola akhacita miyambo yakulambira bandera na kuimba hino nacional. Kazinji kene mu ndzidzi unoyu, apfundzisi akhabulusa kunja ine na m’bale wanga wankazi Dorothy. Mbwenye ntsiku inango, mpfundzisi wanga ayesera kundipasa manyadzo mukulonga kuti ndine nyakugopa. Pakukotoka, andzanga akhapfundza na ine andimenya mbandigwesa pantsi. Pyenepi basi, pyathimizira kutonga kwanga ‘kubvera Mulungu ninga ntongi kupiringana anthu.’—Machitiro 5:29.

Mwezi wa Maluwa wa caka 1942, ndabatizwa mu tanki ya madzi pikhali ine na pyaka 11 pyakubalwa. Midzidzi ya maferya, ndikhakomerwa kakamwe na upainiya wa maferya, wakuti lero usacemerwa upainiya wakuphedza. Pacaka, ine na abale atatu tikhaenda kamwaza mphangwa kuna anthu anapandula nkhuni, kunkwiriro kwa Ontário.

Ntsiku 1 ya mwezi wa Gonkho wa caka 1949, ndatoma basa ya upainiya wa ndzidzi onsene. Mukupita kwa ndzidzi ndacemerwa toera kaphedzera basa yakumanga ku Bheteli ya ku Kanada, buluka penepo ndadzakhala m’bodzi wa banja ya Bheteli ineyi. Ndikhaphata basa ku mbuto yakudhinda mabukhu, kweneko ndapfundza kuphatisira mwadidi mitcini ineyi. Ndisakumbuka ndzidzi ukhaphata ine basa masumana mazinji namasiku toera kuphedzera kudhinda tratado ikhalonga thangwi ya kutcingwa kwa atumiki a Yahova mu dziko ya Kanada.

Mukupita kwa ndzidzi, pikhatumikira ine mu Departamentu ya Basa, ndacita mibvundzo apainiya angasi adabwera kudzaona Bheteli, pontho akhaenda katumikira ku Quebec, mbuto yakuti basa yathu ikhatcingwa kakamwe. M’bodzi wa iwo akhali Mary Zazula wa ku Edmonton, Alberta. Anyakubalace akhali a Gereja ya Orthodox. Nakuti Mary na m’bale wace wankulu wamamuna akhakhonda kusiya kupfundza Bhibhlya, anyakubala awo aathamangisa panyumba. Uwiri wawo abatizwa mwezi wa Khoni wa caka 1951, pontho pakupita miyezi mitanthatu iwo atoma basa ya upainiya. Pikhaacita ine mibvundzo, ndaona kuti Mary akhafuna kakamwe Yahova, mbandinyerezera kuti iye ndi ntsikana wakuthema toera kumanga naye banja. Pidapita miyezi mipfemba, ife tamanga banja ntsiku 30 ya Thongwe ya caka 1954. Sumana ibodzi  pakumala kumanga banja, ine na Mary tacemerwa kuxikola ya ayang’aniri a cisa. Natenepa, tatumikira pyaka piwiri ninga muyang’aniri wa cisa kunkwiriro kwa Ontário.

Pikhakula basa yakumwaza mphangwa pa dziko yonsene, pakhafunika amisionaryo azinji kakamwe. Ife tanyerezera, khala tisakwanisa kupirira mbuto zakuthondola ku Kanada na imbu mu ndzidzi wakupisa, tinakwanisa kuthimbana na pinentso pya mbuto zonsene. Taenda Kuxikola ya Gileade, turma 27, mbatimalisa mapfundziro anewa mwezi wa Maluwa mu caka 1956. Mwezi wa Bingu tikhadatoma basa yathu ipswa ku Brazil.

BASA YA UMISIONARYO KU BRAZIL

Pidafika ife ku Brazil, tatoma kupfundza Cizungu. Pakutoma, tapfundza mafala akukhonda nentsa toera kutomesa makani, mbitikoya m’manyerezero mafala anewa toera kuaphatisira pakugawira marevista. Buluka penepo, taenda mu utumiki mbatigumana nkazi wakuti apangiza cifuno ca mphangwa zathu. Ife tikhadatonga kuti tingagumana munthu anapangiza cifuno, tinaleri lemba inalonga kuti umaso unadzakhala tani mu Umambo wa Mulungu. Natenepa ndaleri Apokalipse 21:3, 4—buluka penepo ndakomoka thangwi ya kupisa! Nee ndikhadadzolowera makhaliro anewa. Ndanentseka na nkandzo unoyu mu ndzidzi uzinji.

Ninga amisionaryo tikhafunika kuenda katumikira ku nzinda wa Campos, wakuti lero uli na mipingo 15! Mbwenye pidafika ife mu nzinda unoyu, basi ene ukhali na nsoka ubodzi na nyumba ya amisionaryo yakuti ikhali na alongo anai: Esther Tracy, Ramona Bauer, Luiza Schwarz, na Lorraine Brookes (cincino asadziwika na Wallen). Basa yanga pa nyumba ya amisionaryo ikhali kufula na kusaka nkhuni zakuphika nazo. Ntsiku inango Nciposi namasiku pidamala ife Pfundziro ya Ncenjezi, Mary akhapuma pa sofa mbaticedza thangwi ya mabasa adaphata ife pa ntsiku ineyi. Pidalamuka Mary, nyoka yabuluka pantsi pa sofa! Pyenepi pyantutumusa kakamwe mpaka kuipha kwanga.

Pidapfundza ife Cizungu caka cibodzi, ndakhazikiswa ninga muyang’aniri wa cisa. Tikhatumikira ku mbuto zakusowa magetsi. Tikhagonera miphinde, kuphatisira kavalo na ngolo pakucita ulendo. Ulendo unango taenda na xitima ku nzinda ukhagumanika m’mapiri toera kamwaza mphangwa mbuto zakutali. Kweneko talugari nyumba toera kukhala. Ofesi ya filiali yatumiza marevista 800 toera kuaphatisira mu utumiki. Tikhacita maulendo mazinji toera kakwata makaxa a marevista ku mbuto ikhafikira iwo.

Mu caka 1962, Xikola ya Utumiki wa Umambo yacitwa m’mbuto zakusiyana-siyana ku Brazil. Pakumala miyezi mitanthatu, ndakhazikiswa toera kucedzera ndekha xikola ibodzi na ibodzi. Ndapfundzisa turma ya ku Manaus, Belém, Fortaleza, Recife na Salvador. Pikhali ine ku Manaus, ndakhunganya nsonkhano wa gawo pa mbuto yakucitira masendzekero. Nakuti madzi akhabvumba kakamwe, nee tikhali na madzi adidi toera kumwa, nee mbuto yadidi toera abale na alongo aphike cakudya pa ndzidzi wakupuma. Ndacedza na nkulu wa anyankhondo thangwi ya nkandzo unoyu. Mwaufuni, iye atipasa madzi adidi toera kumwa pa nsonkhano wa gawo onsene. Pontho atuma  anyankhondo toera kudzaikha matenti mawiri makulu, akuti taaphatisira ninga mbuto yakuphikira na yakudyera.

Mu ndzidzi ukhacita ine basa ineyi, Mary akhapereka umboni mu cisa ca malonda cakuti anthu nee akhapangiza cifuno cakupfundza Bhibhlya. Iwo akhali anthu a ku Portugal akuti akhacita malonda ku Brazil. Mary atsukwala mbalonga kuna axamwali ace anango, “Mbuto inafuna malisira ine kukhala pa dziko yapantsi ndi Portugal.” Mwakukhonda dembuka, tatambira tsamba. Iyo ikhalonga pya kucinjwa kwathu toera katumikira ku Portugal, mbuto yakuti basa yathu yakumwaza mphangwa ikhakhondeswa. Mary atsukwala kakamwe! Mbwenye tatawira macinjo anewa mbatifuluka kwenda Portugal.

M’BASA YATHU KU PORTUGAL

Ife tafika ku Lisboa, Portugal, mwezi wa Malimwe wa caka 1964. Apolixa acibisobiso akhanentsa kakamwe abale athu kweneko. Natenepa, pidafika ife kwene taona kuti pikhali pyadidi kukhonda kusaka kunakhala Mboni za Yahova. Pakutoma, takhala mu oteli. Mbwenye pidabuluka maphaso athu, talugari nyumba. Pakupita miyezi mixanu, takwanisa kupita n’cibverano na abale a ku Bheteli. Takhala akutsandzaya kakamwe pidakwanisa ife kuenda kumisonkhano!

Thangwi ya kutcingwa kwa basa yathu, Nyumba za Umambo zikhadafungwa na misonkhano ikhacitirwa n’nyumba za abale. Nyumba zawo zikhaseciwa na apolixa ntsiku zonsene. Abale na alongo azinji akwatwa na apolixa toera kacitwa mibvundzo. Apolixa akhaatsalakana mwakuipa na kuakakamiza toera alonge madzina a abale akhatsogolera misonkhano. Natenepa, toera kutsidzikizana unango na ndzace, abale akhacemerana na madzina awo, tayu a ayavu awo.

Tisakumbuka pinthu pizinji pyadidi pakupita pyaka 60 m’basa ya Yahova

Pikhafuna ife kakamwe ndi kukhala na cinyindiro cakuti abale asatambira mabukhu toera kuaphedza kupirira. Mary akhalemba misolo ya pfundziro ya Ncenjezi na mabukhu anango pa tsamba. Tsamba ineyi ikhaphatisirwa toera kudhinda matsamba mazinji na kupasa abale.

KUTSIDZIKIZA MPHANGWA ZADIDI N’THANDO YAKUTONGERA MISERU

Mwezi wa Khoni wa caka 1966, thando yakutonga miseru yatsalakana nkhani yakufunika kakamwe ku Lisboa. Abale na alongo akukwana 49 a Mpingo wa Feijó atongwa thangwi yakucita misonkhano panyumba ya munthu mwakukhonda tawiriswa. Toera kukhunganya abale na alongo kuti anatawira tani ku miseru, ine ndaperekeka toera kukhala advogado. Ife tikhadziwa kuti tinaluza, mbwenye tikhadziwa kuti pyenepi mbipidapereka umboni. Abale na alongo akukwana 49 atongwa kufungirwa n’kaidi midzidzi yakusiyana-siyana, kutomera ntsiku 45 mpaka miyezi mixanu na hafu. Mu ndzidzi wakutongwa, advogado wathu amalisira na kulonga mafala a Gamalyele adakhala maso mu ndzidzi wa apostolo. (Machitiro 5:33-39) Mphangwa za kutongwa kwa nseru unoyu zamwazwa m’matsamba a mphangwa. Tatsandzaya kakamwe pidadziwa ife kuti advogado wathu atoma kupfundza Bhibhlya na kugumanika pa misonkhano.

Mwezi wa Maindza wa caka 1966, ndakhazikiswa ninga muyang’aniri wa Bheteli, pontho ndikhamala ndzidzi uzinji mbanditsalakana nkhani za miseru.  Tawangisira kakamwe toera kupangiza mathangwi akukwana toera Mboni za Yahova zikwanise kukhala na ufulu wakulambira mu dziko ya Portugal. (Afilipi 1:7) Pakumalisa, ntsiku 18 ya Maindza ya caka 1974, tatawiriswa kucita pyenepi. M’bale Nathan Knorr na Frederick Franz abwera dzaticedzera kubuluka ku ofesi ikulu ya Mboni za Yahova. Takhala na nsonkhano wakupambulika mu nzinda wa Porto ku Lisboa wakuti ukhali na anthu akukwana 46.870.

Mwandimomwene Yahova afungula njira toera basa yakumwaza mphangwa ifike ntsuwa zizinji zikhalongwa Cizungu, ninga Açores, Cabo Verde, Madeira na São Tomé e Príncipe. Nakuti Mboni za Yahova zikhathimizirika mbuto zenezi, tikhafunika kukhala na Bheteli ikulu. Pidamala iyo kumangwa, M’bale Milton Henschel acita nkhani yakupereka Bheteli kwa Yahova pa ntsiku 23 ya Bwinja ya caka 1988. Abale na alongo akukwana 45.522 agumanika, kuphatanizambo abale na alongo akukwana 20 akuti akhadatumikira ninga amisionaryo ku Portugal.

TAPFUNDZA KUBULUKIRA KWA ABALE AKUKHULUPIRIKA

Mu pyaka pizinji, ine na Mary takhala akutsandzaya mukupfundza kubulukira kwa abale akukhulupirika. Mwacitsandzo, pidacita ine ulendo wakucedzera Bheteli pabodzi na M’bale Theodore Jaracz, ndapfundza cinthu cakufunika kakamwe. Bheteli ikhacedzera ife ikhali na nkandzo ukulu, pontho abale a Komiti ya Filiali akhadacita pyonsene toera kutsalakana nkandzo unoyu. Iwo akhadzudzumika kakamwe. Natenepa, M’bale Jaracz aabalangaza mukulonga: “Ci- ncino ndi ndzidzi toera kusiya nzimu wakucena uphate basa.” Pontho cipo ndinaduwala pidalonga M’bale Franz mu pyaka pizinji nduli pidaenda ine pabodzi na Mary kaona ku Brooklyn. Abale akhali na ine amphemba uphungu, iye atipanga: “Uphungu wanga ndi uyu: Mwakukhonda tsalakana pinentso, lekani kusiya gulu ya Yahova. Iyo ndiyo basi ene inacita pidalonga Yezu kuna anyakupfundzace—kumwaza mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu!”

Ine na Mary tatsandzaya kakamwe na pyenepi. Tisakumbuka pinthu pizinji pikhacedzera ife maofesi a filiali pa dziko yonsene. Tikhakomerwa kucedza na atumiki a Yahova a mathunga akusiyana-siyana mbatiaphedza kuona kuti basa yawo ndi yakufunika kakamwe kwa Yahova. Midzidzi yonsene tikhaawangisa toera apitirize kutumikira Yahova.

Pakupita pyaka pizinji, ine na Mary tafika m’pyaka 80. Mary asathimbana na nyatwa zizinji za ungumi. (2 Akorinto 12:9) Nyatwa zidathimbana na ife zawangisa cikhulupiro cathu na kutonga kwathu toera kukhala akukhulupirika kwa Yahova. Tinganyerezera pyaka pyonsene, tisatawira kuti tisaona kukoma ntima kwa Yahova munjira zizinji kakamwe. *—Onani cidzindikiro capantsi.

^ ndima 29 Mu ndzidzi ukhakhunganywa nsolo uno, m’bale Douglas Guest alowa mbali wakukhulupirika kwa Yahova ntsiku 25 ya Malandalupya ya caka 2015.