Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mibvundzo Inacitwa na Anyakuleri

Mibvundzo Inacitwa na Anyakuleri

Mpostolo Paulu alemba kuti Yahova ‘nkhabe kudzatawirisa kuti muyeserwe mpaka kucimwana kupirira.’ (1 Akorinto 10:13) Kodi pyenepi pisabveka kuti Yahova asaona mwanyapantsi nyatwa zinakwanisa ife kupirira, mbasankhula nyatwa zinafuna kuthimbana na ife?

 

Munadinga ife lemba ya 1 Akorinto 10:13, tinadzaona kuti Bhibhlya nee isaphedzera maonero akuti Yahova asadziwa mwanyapantsi pinthu pinafuna kuticitikira mbasankhula nyatwa zinafuna kuthimbana na ife. Thangwi yanji tisalonga tenepo? Tendeni tidinge mathangwi manai.

Yakutoma, Yahova apasa anthu ufulu wakusankhula. Iye asafuna kuti ticite tekha pisankhulo pyathu. (Deuteronomyo 30:19, 20; Yoswa 24:15) Tingacita pisankhulo pinakomeresa Yahova, tinakwanisa kunyindira citsogolero cace. (Misangani 16:9) Mbwenye tingacita pisankhulo pyakuipa, tinadzathimbana na nyatwa za pisankhulo pyathu. (Agalata 6:7) Natenepa, khala Yahova asasankhula mwanyapantsi nyatwa zinafuna kuthimbana na ife, kodi tiri na ufuludi wakusankhula?

Yaciwiri, Yahova nee asatitsidzikiza ku ‘pinthu pyakukhonda kudikhirwa.’ (Koelete 9:11) Panango munthu anagwerwa na cidengwa thangwi iye akhali pa mbuto yakuphonyeka, mu ndzidzi wakuphonyeka. Yezu alonga pya cidengwa cidapha anthu 18 mu ndzidzi udagwerwa iwo na nyumba. Iye abvekesa pakweca kuti pyenepi nee pyacitika thangwi ya kufuna kwa Mulungu. (Luka 13:1-5) Natenepa, nee ndi pyakuthema kunyerezera kuti Mulungu asasankhula munthu anafuna kupulumuka peno anafuna kufa mu ndzidzi wa cidengwa.

Yacitatu, m’bodzi na m’bodzi wa ife asafunika kukoya umumphu wace kwa Yahova. Sathani alonga kuti anthu asatumikira Yahova thangwi ya pinthu pinapaswa iwo. Sathani alonga kuti ife nee tinapitiriza kukhala akukhulupirika kwa Yahova tingathimbana na nyatwa. (Yobe 1:9-11; 2:4; Apokalipse 12:10) Khala Yahova asatitsidzikiza ku pidengwa, mbipidapangiza kuti mafala a Sathani ndi andimomwene.

Yacinai, Yahova nee asaona mwanyapantsi pyonsene pinafuna kuticitikira. Mwandimomwene, iye ali na luso yakudziwa pya ntsogolo angafuna. (Izaiya 46:10) Mbwenye Bhibhlya isapangiza kuti iye asasankhula kuona pinthu pinafuna iye. (Genesi 18:20, 21; 22:12) Yahova ndi waufuni na wakulungama, natenepa, iye nkhabe kuticitira pisankhulo.—Deuteronomyo 32:4; 2 Akorinto 3:17.

Mphapo Paulu akhafuna kulonganji pidalonga iye kuti Yahova ‘nkhabe kudzatawirisa kuti muyeserwe mpaka kucimwana kupirira’? Paulu akhalonga pinakhonda cita Yahova mu ndzidzi wa nyatwa, tayu mbatidzati kuthimbana nazo. * (Onani cidzindikiro capantsi.) Tinganyindira Yahova, iye anadzatiphedza mwakukhonda tsalakana nyatwa zinafuna kuthimbana na ife. (Masalmo 55:22) Natenepa, tendeni tidinge mathangwi mawiri adacitisa Paulu kulonga pyenepi.

Thangwi yakutoma ndi yakuti nyatwa zinathimbana na ife zisagwerambo anango. Nakuti tiri n’dziko ya Sathani, tinadzathimbana na makhaliro akunentsa, ngakhale kugwerwa na cidengwa. Mbwenye tinganyindira Yahova, tinakwanisa kupirira nyatwa zenezi mbatipitiriza kukhala akukhulupirika. (1 Pedro 5:8, 9) Mavesi akutoma a kapitulu 10 ya 1 Akorinto, Paulu alemba pya mayesero mangasi  adathimbana na Aisraeli n’thando. (1 Akorinto 10:6-11) Ale adanyindira Yahova akwanisa kupirira mayesero anewa. Mbwenye Aisraeli anango nee abvera Yahova. Iwo nee apitiriza kukhala akukhulupirika thangwi nee akhan’nyindira.

Thangwi yaciwiri ndi yakuti ‘Mulungu ndi wakukhulupirika.’ Pyenepi pisabvekanji? Tingayang’ana njira idatsalakana Yahova atumiki ace mu ndzidzi wakale, tisaona kuti iye asaphedza mwakukhulupirika ‘ale onsene ananfuna na kubvera matongero ace.’ (Deuteronomyo 7:9) Pyenepi pisatiphedza kuona kuti ndzidzi onsene Yahova asakwanirisa mapikiro ace. (Yoswa 23:14) Ife tinakwanisa kunyindira kuti (1) Yahova nee anadzatawirisa nyatwa zonsene kukhala zakunentsa kwa ife mpaka kucimwana kuzipirira, pontho (2) iye ‘anadzapereka njira toera kubuluka’ mu nyatwa zenezi.

Yahova ‘asatibalangaza mu nyatwa zathu zonsene’

Kodi Yahova anadzapereka tani njira toera kubuluka mu nyatwa? Iye anakwanisa kuzibulusa. Mbwenye kumbukani, Paulu alonga kuti Yahova anadzapereka njira ‘toera mukwanise kuzipirira.’ Kazinji kene Yahova asapereka njira mukutipasa mphambvu toera tikwanise kukhala akukhulupirika. Tendeni tidinge njira zingasi toera kuona kuti asacita tani pyenepi.

  • Yahova ‘asatibalangaza mu nyatwa zathu zonsene.’ (2 Akorinto 1:3, 4) Iye anakwanisa kuthondolesa manyerezero athu, ntima wathu na mabvero athu mukuphatisira Bhibhlya, nzimu wace wakucena na m’bandazi wakukhulupirika.—Mateo 24:45; Jwau 14:16, Aroma 15:4.

  • Yahova anakwanisa kuphatisira nzimu wace wakucena toera kutitsogolera. (Jwau 14:26) Nzimu wakucena unakwanisa kutiphedza toera kukumbukira ntsonga za m’Bhibhlya na midida yakuti inatiphedza toera kucita pisankhulo pyandzeru.

  • Yahova anakwanisa kuphatisira aanju ace toera kutiphedza.—Ahebere 1:14.

  • Yahova anakwanisa kuphatisira abale na alongo toera kutiphedza. Iwo anakwanisa kutiwangisa na mafala awo na pinacita iwo.—Akolose 4:11.

Natenepa, tapfundzanji m’mafala a Paulu anagumanika pa 1 Akorinto 10:13? Yahova nee asasankhula nyatwa zinafuna kuthimbana na ife. Mbwenye tisafunika kudziwa kuti tinganyindira Yahova, tinakwanisa kupirira nyatwa zonsene. Ife tisadziwa kuti ndzidzi onsene Yahova asapereka njira toera tipitirize kukhala akukhulupirika kwa iye.

^ ndima 7 Mu Cigerego fala yakuti ‘mayesero’ isabvekambo ‘nyatwa.’