‘Yahova anadzakutsogolerani ndzidzi onsene.’—IZAIYA 58:11.

NYIMBO: 152, 22

1, 2. (a) Kodi Mboni za Yahova zasiyana tani na magereja anango? (b) Tinapfundzanji mu nsolo uno na unatowera?

ANTHU kazinji kene asabvundza Mboni za Yahova, “Ntsogoleri wanu mbani?” Iwo asabvundza tenepo thangwi magereja mazinji ali na mamuna peno nkazi ninga ntsogoleri wawo. Mbwenye, ife tiri akutsandzaya thangwi Ntsogoleri wathu nee ndi munthu wakusowa ungwiro. M’mbuto mwace, Ntsogoleri wathu ndi Yezu Kristu! Pontho iye asabvera Pai wace Yahova ninga Ntsogoleri wace.—Mateo 23:10.

2 Mbwenye pana nsoka wa amuna, unacemerwa ‘m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru,’ unatsogolera atumiki a Mulungu pa dziko yapantsi lero. (Mateo 24:45) Mphapo tisadziwa tani kuti ndi Yahova asatitsogolera kubulukira mwa Mwanace? Tinadzaona mathangwi matatu anaticitisa kukhulupira pyenepi. Maseze Yahova asaphatisira anthu toera kutsogolera atumiki ace, tinadzaona kuti mwandimomwene Yahova akhatsogolera, pontho ndiye asapitiriza Kutsogolera atumiki ace.—Izaiya 58:11.

 APHEDZWA NA NZIMU WAKUCENA

3. Ninji cidaphedza Mose toera kutsogolera Aisraeli?

3 Nzimu wakucena ukhaphedza aimiriri a Mulungu. Mulungu asankhula Mose toera kukhala ntsogoleri wa Aisraeli. Ninji cidamphedza toera kucita mwadidi basa ineyi? Yahova apasa Mose ‘nzimu Wace wakucena.’ (Lerini Izaiya 63:11-14.) Natenepa, Yahova akhatsogolera atumiki ace, thangwi Mose akhaphedzwa na nzimu wa Yahova.

4. Ninji cinapangiza kuti Mose akhali na nzimu wa Mulungu? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

4 Kodi anthu akhaona kuti Mose akhali na nzimu wa Mulungu? Inde! Nzimu wakucena wa Yahova ukhapasa maluso Mose toera kucita pirengo na kudziwisa dzina ya Mulungu kuna Farao, ntongi wamphambvu wa Ejito. (Eksodo 7:1-3) Nzimu wakucena waphedzambo Mose toera kukhala ntsogoleri waufuni na wakupirira. Iye akhali wakusiyana kakamwe na atsogoleri a madziko anango akuti akhali aukali na akufuna pinthu pyawo basi! (Eksodo 5:2, 6-9) Mwandimomwene, Yahova akhadasankhula Mose toera kukhala ntsogoleri wa atumiki Ace.

5. Mbani anango adapaswa nzimu wakucena na Yahova toera kutsogolera atumiki ace?

5 Mbani anango adapaswa nzimu wakucena na Yahova toera kutsogolera atumiki ace? Bhibhlya isalonga: ‘Yoswa, mwana wa Nuni, adzadzwa na nzimu waudziwisi.’ (Deuteronomyo 34:9) ‘Gedheoni aphamirwa na nzimu wa Yahova.’ (Atongi 6:34) Pontho ‘nzimu wa Yahova wapasa mphambvu Dhavidhi.’ (1 Samwele 16:13) Amuna anewa onsene akhanyindira ciphedzo ca nzimu wa Mulungu toera kucita pinthu pyakuti nee mbadapikwanisa na mphambvu zawo. (Yoswa 11:16, 17; Atongi 7:7, 22; 1 Samwele 17:37, 50) Mwandimomwene, ndi Yahova akhaapasa mphambvu toera kucita pinthu pyakudzumatirisa, natenepa iye athema kusimbwa.

Atumiki a Mulungu pikhabvera iwo Mose, Yoswa, Gidheoni na Dhavidhi, mwandimomwene akhabvera Yahova ninga Ntsogoleri wawo

6. Thangwi yanji Mulungu akhafuna kuti atumiki ace alemedze atsogoleri mu Israeli?

6 Kodi Aisraeli akhafunika kucitanji pidaona iwo kuti nzimu wa Mulungu ukhaphedza Mose, Yoswa, Gidheoni na Dhavidhi? Iwo akhafunika kualemedza. Pikhadungunya mbumba thangwi ya Mose, onani pidalonga Yahova: ‘Kodi anthu awa anapitiriza kundipwaza mpaka lini?’ (Numero 14:2, 11) Mwakukhonda penula, Yahova akhadasankhula amuna anewa toera kutsogolera atumiki Ace. Mu ndzidzi ukhabvera iwo amuna anewa, akhabverambo Yahova ninga Ntsogoleri wawo.

APHEDZWA NA AANJU

7. Kodi aanju aphedza tani Mose?

7 Aanju akhaphedza aimiriri a Mulungu. (Lerini Ahebere 1:7, 14.) Mulungu aphatisira aanju toera kutsogolera Mose. Pakutoma, anju m’bodzi ‘aonekera kuna iye pa thendere ya minga’ mbampasa basa yakubulusa Aisraeli na kuatsogolera. (Machitiro 7:35) Kaciwiri, Mulungu aphatisira aanju toera kupasa Mwambo Mose kuti apfundzise Aisraeli. (Agalata 3:19) Kacitatu, Yahova ampanga: ‘Tsogolera mbumba, mbuenda  nayo ku mbuto idakupanga ine. Anju wanga anadzafamba patsogolo pako.’ (Eksodo 32:34) Bhibhlya nee isalonga kuti Aisraeli akhaona anju akhacita pinthu pyenepi. Mbwenye, njira ikhapfundzisa Mose anthu na kuatsogolera, isapangiza kuti iye akhaphedzwa na aanju.

8. Kodi aanju aphedza tani Yoswa na Ezekiya?

8 Mbani anango adaphedzwa na aanju? Bhibhlya isalonga kuti nkadamu wa anyankhondo a Yahova, wakuti akhali anju, aphedza Yoswa toera kuwina nkhondo idamenya iye na Akanani. (Yoswa 5:13-15; 6:2, 21) Mukupita kwa ndzidzi, pikhatsogolera Mambo Ezekiya atumiki a Mulungu, mwinji ukulu wa anyankhondo Aasirya wayesera kufudza Yerusalemu. Mbwenye, masiku mabodzi basi, ‘anju wa Yahova apha anyankhondo 185.000.’—2 Amambo 19:35.

9. Kodi Aisraeli akhafunika kucitanji maseze amuna akhaimirira Mulungu akhali akusowa ungwiro?

9 Aanju ndi aungwiro. Mbwenye amuna akhaphedza iwo akhali akusowa ungwiro. Mwacitsandzo, ntsiku inango Mose nee alemedza Yahova. (Numero 20:12) Yoswa nee asaka maonero a Mulungu mu ndzidzi ukhafuna Agibheoni kucita cibverano na iye. (Yoswa 9:14, 15) Ulendo unango, Ezekiya adzikuza. (2 Pya dziko ya Israele 32:25, 26) Maseze amuna anewa akhali akusowa ungwiro, Aisraeli akhafunika kutowezera citsogolero cawo. Aisraeli akhaona kuti Yahova akhaphatisira aanju toera kuphedza amuna anewa. Mwandimomwene, Yahova akhatsogolera atumiki ace.

ATSOGOLERWA NA MAFALA A MULUNGU

10. Kodi Mose atsogolerwa tani na Mwambo wa Mulungu?

10 Mafala a Mulungu akhatsogolera amuna akhamuimirira. Bhibhlya isalonga Mwambo udapaswa Aisraeli ninga ‘Mwambo wa Mose.’ (1 Amambo 2:3) Mbwenye Bhibhlya isapangiza pakweca kuti Yahova ndiye adapasa Mwambo Aisraeli. Mose akhafunikambo kubvera Mwambo unoyu. (2 Pya dziko ya Israele 34:14) Mwacitsandzo, pidamala iye kupangwa na Yahova kuti anamanga tani tabhernakulu, ‘Mose acita pyonsene mwakubverana na pidapangwa iye.’—Eksodo 40:1-16.

11, 12. (a) Kodi Yoswa na amambo anango akhatsogolera atumiki a Mulungu akhafunika kucitanji? (b) Kodi Mafala a Mulungu aphedza tani amuna akhatsogolera atumiki a Mulungu?

11 Yoswa akhali na Mafala a Mulungu ndzidzi udakhala iye ntsogoleri, pontho Yahova ampanga: ‘Usafunika kualeri mwacipantsi-pantsi masiku na masikati, toera ucite pinthu pyonsene mwakubverana na pidalembwa mwenemu.’ (Yoswa 1:8) Amambo akhafuna kutsogolera atumiki a Mulungu akhafunikambo kuleri Mwambo unoyu ntsiku zonsene, pontho kubvera ‘mafala onsene adalembwa mu Mwambo unoyu na kutowezera pitsogolero pyawo.’—Lerini Deuteronomyo 17:18-20.

12 Kodi Mafala a Mulungu aphedza tani amuna akhatsogolera atumiki a Mulungu? Nyerezerani pya citsandzo ca Mambo Yosiya. Pidagumanwa Mwambo wa Mose, mulembi wa Yosiya atoma kuuleri kuna iye. * (Onani cidzindikiro capantsi.) ‘Pidabva mambo mafala a bukhu ya Mwambo, apandula nguwo zace.’ Natenepa, Mafala a Mulungu acitisa Yosiya kufudza alungu onsene a n’dziko mbakhunganya Phwando ikulu kakamwe. (2 Amambo 22:11; 23:1-23) Nakuti Yosiya na atsogoleri anango akukhulupirika  akhatowezera Mafala a Mulungu, pyenepi pyaaphedza toera kusasanyira njira ikhatsogolera iwo atumiki a Mulungu. Macinjo anewa aphedza mbumba toera kubvera Mulungu.

13. Ndi munjira ipi atsogoleri a atumiki a Mulungu akhali akusiyana na atsogoleri a madziko anango?

13 Atsogoleri a madziko anango akhatsogolerwa na udziwisi wa anthu. Mwacitsandzo, atsogoleri a Kanani na mbumba yawo akhacita pinthu pyakuipa, pyakuti pikhaphataniza cisumbali, kupita m’mabonde kwa mamuna na mamuna peno kwa nkazi na nkazi, kupita m’mabonde na cinyama, akhapereka ana ninga ntsembe na kulambira adzimunthu. (Levitiko 18:6, 21-25) Pontho, atsogoleri a ku Bhabhilonya na a ku Ejito nee akhali na mitemo ya makhaliro akucena ninga ikhali na atumiki a Mulungu. (Numero 19:13) Natenepa, atumiki a Mulungu akhakwanisa kuona kuti atsogoleri awo akukhulupirika akhaaphedza toera kupitiriza na ulambiri wakucena, kukhala akucena mbacalira makhaliro aulukwali. Mwandimomwene, Yahova akhaatsogolera.

14. Thangwi yanji Yahova akhasandika atsogoleri anango a atumiki ace?

14 Nee ndi amambo onsene akhatonga atumiki a Mulungu mbatowezera pitsogolero pya Mulungu. Amambo anewa akukhonda khulupirika akhakhonda kutowezera citsogolero ca nzimu wakucena wa Mulungu, ca aanju ace na Mafalace. Midzidzi inango, Yahova akhasandika atsogoleri anewa peno akhaabulusa mbaikha anango. (1 Samwele 13:13, 14) Mukupita kwa ndzidzi, Yahova asankhula munthu unango wakuti mbadadzakhala ntsogoleri wakulungama.

YAHOVA ASANKHULA NTSOGOLERI WAKULUNGAMA

15. (a) Kodi aprofeta apangiza tani kuti mbadadzaoneka ntsogoleri wakulungama? (b) Kodi ntsogoleri unoyu wakulungama akhali ani?

15 Mu pyaka pizinji, Yahova apikira kuti mbadasankhula ntsogoleri wakulungama toera kutsogolera atumiki ace. Mwacitsandzo, Mose alonga kuna Aisraeli: ‘Yahova Mulungu wanu anadzakupasani mprofeta kubulukira pakati pa abale anu wakulandana na ine. Natenepa musafunika kumbvera.’ (Deuteronomyo 18:15) Izaiya alonga kuti Mprofeta unoyu mbadadzakhala “ntsogoleri na ntongi.” (Izaiya 55:4) Pontho Dhanyeli alemba kuti Mesiya mbadadzakhala Ntsogoleri. (Danyele 9:25) Pakumalisira, Yezu Kristu apangizika ninga Ntsogoleri wa atumiki a Mulungu. (Lerini Mateo 23:10.) Anyakupfundza a Yezu akhali dzololo toera kuntowerera, pontho akhakhulupira kuti iye akhali wakusankhulwa na Yahova. (Jwau 6:68, 69) Ninji pidaacitisa kukhulupira kuti Yezu Kristu akhali munthu akhafuna kuphatisirwa na Yahova toera kutsogolera atumiki ace?

Yahova asankhula Yezu toera kukhala ntsogoleri wakulungama

16. Ninji pinapangiza kuti Yezu akhaphedzwa na nzimu wakucena?

16 Yezu aphedzwa na nzimu wakucena. Mu ndzidzi ukhabatizwa Yezu, Jwau aona ‘kudzulu kukhafunguka na nzimu wakucena  mbukatcitha pana iye ninga nkhangaiwa.’ Buluka penepo, ‘nzimu unoyu wamuendesa ku thando.’ (Marko 1:10-12) Mu utumiki wa Yezu pa dziko yapantsi, nzimu wakucena wa Mulungu wampasa mphambvu toera kupfundzisa na kucita pirengo. (Machitiro 10:38) Kusiyapo pyenepi, nzimu wakucena waphedza Yezu toera kupangiza makhaliro ninga ufuni, kutsandzaya na cikhulupiro cakuwanga. (Jwau 15:9; Ahebere 12:2) Mwa atsogoleri onsene, Yezu apangiza pakweca kuti akhali na nzimu wakucena wa Mulungu. Mwandimomwene, Yahova akhadasankhula Yezu ninga Ntsogoleri.

Kodi aanju aphedza tani Yezu pidamala iye kubatizwa? (Onani ndima 17)

17. Kodi aanju acitanji toera kuphedza Yezu?

17 Aanju aphedza Yezu. Pidamala iye kwene kubatizwa, ‘abwera aanju mbatoma kuntumikira.’ (Mateo 4:11) Midzidzi mingasi Yezu mbadzati kufa, ‘anju m’bodzi abwera buluka kudzulu mbamuwangisa.’ (Luka 22:43) Yezu akhadziwa kuti Yahova mbadatumiza aanju toera kumphedza mu ndzidzi ukhafuna iye ciphedzo.—Mateo 26:53.

18, 19. Mafala a Mulungu atsogolera tani umaso wa Yezu na cipfundziso cace?

18 Yezu atsogolerwa na Mafala a Mulungu. Pidatoma iye utumiki wace mpaka kufa pa muti wakusikimiza, Yezu atawirisa kutsogolerwa na Malemba. Ngakhale pikhafuna iye kufa, alonga maprofesiya analonga thangwi ya Mesiya. (Mateo 4:4; 27:46; Luka 23:46) Mbwenye, atsogoleri a mauphemberi a ndzidzi unoyu akhali akusiyana na Yezu. Iwo akhapwaza Mafala a Mulungu angakhonda kubverana na pipfundziso pyawo. Yezu aphatisira Mafala a Mulungu pikhalonga iye na iwo: ‘Anthu awa asandisimba na milomo basi, mbwenye mitima yawo iri kutali na ine. Asandilambira mwakusowa basa, asapfundzisa mitemo yakucitwa na anthu.’ (Mateo 15:7-9)  Yahova cipo anasankhula munthu anakhonda kutowezera Mafala ace toera kutsogolera atumiki ace.

19 Yezu akhaphatisirambo Mafala a Mulungu pakupfundzisa anango. Pa ndzidzi wakuti atsogoleri a mauphemberi akhafuna kuketesana naye, iye nee aphatisira cidziwiso cace peno pikhadziwa iye mu umaso wace toera kuatawira. Mbwenye, iye apfundzisa anthu kubulukira m’Malemba. (Mateo 22:33-40) Kusiyapo pyenepi, Yezu mbadadzumatirisa anthu mu kuapanga pizinji thangwi ya umaso wace peno kucitwa kwa kudzulu na pantsi. Nakuti akhafuna Mafala a Mulungu, iye akhafuna kakamwe kupangambo anango, mbaapasa ‘ndzeru za kubvesesa’ Malemba.—Luka 24:32, 45.

20. (a) Kodi Yezu apasa tani mbiri Yahova? (b) Yezu akhadasiyana tani na Herodhi Agripa I?

20 Maseze anyakubvesera a Yezu akhadzumatirwa na pikhalonga iye, iye ndzidzi onsene akhapasa mbiri Mpfundzisi wace, Yahova. (Luka 4:22) Ndzidzi udayesera mamuna unango wampfuma kupasa mbiri Yezu mbancemera ‘Mpfundzisi wadidi,’ Yezu acepeseka mbantawira: ‘Unandithuliranji wadidi? Nkhabepo wadidi, mbwenye Mulungu m’bodzi ekha.’ (Marko 10:17, 18) Mbwenye, Herodhi Agripa I wakuti pakupita pyaka pisere adzakhala ntsogoleri wa Yudeya, akhali na n’khaliro wakusiyana na wa Yezu. Ntsiku inango, pa nsonkhano wakupambulika, Herodhi abvala nguwo zaumambo zakutundusa na zakudhula kakamwe. Pidamuona anthu na kubva mafalace, iwo akhuwa: ‘Fala iyi ndi ya mulungu, si ya munthu tayu!’ Herodhi akhafuna kakamwe kupaswa mbiri. Mbwenye ninji pidacitika? ‘Penepo pene anju wa Mulungu am’menya, thangwi iye akhonda kusimba Mulungu, mbafa na mpfunye.’ (Machitiro 12:21-23) Mwandimomwene, Yahova nee akhadasankhula Herodhi toera kukhala ntsogoleri. Munjira inango, Yezu apangiza kuti akhadasankhulwa na Mulungu, pontho ndzidzi onsene akhakuza Yahova ninga Ntsogoleri Wankulu wa atumiki Ace.

21. Tinadzadinganji mu nsolo unatowera?

21 Yahova akhafuna kuti Yezu akhale Ntsogoleri mu pyaka pizinji. Mudamala iye kulamuswa muli akufa, Yezu alonga kuna anyakupfundzace: ‘Ine ndapaswa mphambvu zonsene za kudzulu na pa dziko yapantsi.’ Iye athimiza: ‘Dziwani kuti ine ndiri na imwe mpaka kumala kwa makhaliro ano a pinthu.’ (Mateo 28:18-19) Nakuti Yezu ndi munthu wakukhonda kuoneka kudzulu, pinakwanisika tani kuti iye atsogolere atumiki a Mulungu pa dziko yapantsi? Kodi Yahova mbadaphatisira ani toera kuimirira Yezu pa dziko yapantsi? Pontho Akristu anadzindikira tani ale anaimirira Mulungu? Nsolo unatowera unadzadinga matawiro a mibvundzo ineyi.

^ ndima 12 Panango ineyi ikhali dhukumentu idalembwa na Mose.