Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Ciomboli Ndi Muoni Ukulu wa Mulungu

Ciomboli Ndi Muoni Ukulu wa Mulungu

‘Miyoni yadidi yonsene na yakulungama isabuluka kwa Mulungu.’TYAGO 1:17.

NYIMBO: 148, 5

1. Ndi pinthu pipi pyadidi pidacita ciomboli kwa ife?

CIOMBOLI ca ntsembe ya Yezu Kristu cisabweresa nkhombo zizinji kuna anthu. Mwacitsandzo, ciomboli cisafungula njira kuna ana onsene a Adhamu anafuna ulungami toera kucita khundu ya banja ya Mulungu. Nkhombo inango ndi yakuti tinakwanisa kukhala maso kwenda na kwenda mwakutsandzaya. Kusiyapo pyenepi, ciomboli ndi cakufunika kakamwe kwa anthu onsene kudzulu na pa dziko yapantsi.—Ahebere 1:8, 9.

2. (a) Ndi pinthu pipi pyakufunika pya kudzulu na dziko yapantsi pidalonga Yezu m’phembero yace? (Onani cithundzithundzi cakutoma.) (b) Kodi tinadzadinganji mu nsolo uno?

2 Cifupi na pyaka piwiri Yezu mbadzati kufa, iye apfundzisa anyakupfundzace toera kuphembera: ‘Baba wathu muli kudzulu, dzina yanu iceneswe. Umambo wanu mbudze. Pinafuna imwe picitwe pantsi pano ninga kudzulu.’ (Mateo 6:9, 10) Tendeni tidinge kuti ciomboli cisaphedzera tani toera kucenesa dzina ya Yahova, utongi wa Umambo wa Mulungu na kucita cifuno ca Mulungu.

 DZINA YANU ICENESWE

3. Kodi dzina ya Yahova isaimiriranji? Sathani apomokera tani dzina ya Yahova?

3 Pakutoma, Yezu aphembera kuti dzina ya Yahova iceneswe peno itsalakanwe mwakucena. Dzina ya Yahova isaimirira iye ene, peno makhaliro ace. Iye ndi wamphambvu kakamwe, pontho ndi Munthu wakulungama mwa pyonsene. Yezu ancemerambo ‘Baba Wakucena.’ (Jwau 17:11) Nakuti Yahova ndi wakucena, mitemo yace na pyonsene pinacita iye ndi pyakucena. Mbwenye mu Edheni, Sathani apokanya kuthema kwa Yahova toera kukhazikisa midida kuna anthu. Iye apambizira Yahova mbapomokera dzina yace.—Genesi 3:1-5.

4. Kodi Yezu apangiza tani kuti dzina ya Mulungu ndi yakucena?

4 Munjira inango, Yezu afuna mwandimomwene dzina ya Yahova mbacita pyonsene toera kuicenesa. (Jwau 17:25, 26) Munjira ipi? Kubulukira m’makhaliro ace na pipfundziso, Yezu aphedza anango toera kuona kuti midida ya Yahova ndi yadidi na pyonsene pinatiphemba iye ndi pyakuphindulisa kwa ife. (Lerini Masalmo 40:8-10.) Ngakhale kuti Sathani acitisa Yezu kuthabuka mpaka kufa, iye apitiriza kukhala wakukhulupirika. Iye apangiza kuti munthu waungwiro anakwanisa kubvera Yahova mwakukwana.

5. Kodi tinapangiza tani kuti dzina ya Yahova ndi yakucena?

5 Tinapangiza tani kuti tisafuna dzina ya Yahova? Kubulukira m’makhaliro athu. Yahova asafuna kuti tikhale akucena. (Lerini 1 Pedro 1:15, 16.) Pyenepi pisabveka kuti tisafunika kulambira basi ene iye na kumbvera na ntima wathu onsene. Maseze titcingwe, tisawangisira toera kukhala mwakubverana na pinatipfundzisa Yahova. Tingakhala mwakubverana na midida ya Yahova, tisapasa mbiri dzina yace. (Mateo 5:14-16) Pontho tisapangiza kuti mitemo yace ndi yadidi na Sathani ndi wauthambi. Nakuti nee ndife aungwiro, midzidzi inango tinadawa. Mbwenye tingadawa, tisafunika kutcunyuka mbatiwangisira kucita pinthu pinapangiza kuti tisalemedza dzina ya Yahova.—Masalmo 79:9.

6. Thangwi yanji Yahova asationa ninga akulungama ngakhale ndife akusowa ungwiro?

6 Mwakukhonda tsalakana khala ndife akudzodzwa peno ‘mabira anango,’ Yahova asalekera madawo athu tingakhulupira ciomboli. Iye asatawira ale anaperekeka kwa iye toera kucita khundu ya alambiri ace. Iye asacemera Akristu akudzodzwa akulungama, ninga anace na ‘mabira anango’ akulungama ninga axamwali ace. (Jwau 10:16; Aroma 5:1, 2; Tyago 2:21-25) Natenepa, ngakhale cincino, ciomboli cisaticitisa kukhala na uxamwali wadidi na Babathu mbiticenesa dzinace.

‘UMAMBO WANU MBUDZE’

7. Ndi nkhombo zipi zinafuna kudzaoneka thangwi ya ciomboli?

7 Mu phembero yacitsandzo, Yezu alonga: ‘Umambo wanu mbudze.’ Kodi ciomboli cisabverana tani na Umambo wa Mulungu? Anafuna kucita khundu ya Umambo wa Mulungu, peno utongi, ndi Yezu na anthu akukwana 144.000 adasankhulwa pa dziko yapantsi. Ciomboli cisacitisa anthu anewa kulamuswa muli akufa mbaenda kudzulu. (Apokalipse 5:9, 10; 14:1) Iwo anadzakhala amambo na anyantsembe akuti anadzatonga pa dziko yonsene yapantsi pabodzi na Yezu mu pyaka cikwi. Mu ndzidzi unoyu, Yahova  anadzaphatisira Umambo toera kucinja dziko mbikhala paraizu na kuphedza anthu onsene toera kukhala aungwiro. Pakumalisa, atumiki a Yahova akudzulu na a pa dziko yapantsi anadzakhala banja ibodzi. (Apokalipse 5:13; 20:6) Yezu anadzafudza Sathani na kumalisa nyatwa zonsene zidatomesa iye.—Genesi 3:15.

8. (a) Kodi Yezu aphedza tani anyakupfundzace toera kubvesesa kufunika kwa Umambo wa Mulungu? (b) Kodi tinaphedzera tani Umambo lero?

8 Yezu aphedza anyakupfundzace toera kubvesesa kufunika kwa Umambo wa Mulungu. Munjira ipi? Pakumala kwene kubatizwa, Yezu atoma kumwaza ‘mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu’ m’mbuto zonsene zikhaenda iye. (Luka 4:43) Iye apangambo anyakupfundzace kuti anadzakhala amboni ace ‘mpaka kunkhomo kwa madziko onsene.’ (Machitiro 1:6-8) Lero, kubulukira m’basa yakumwaza mphangwa za Umambo, anthu ali na mwai wakupfundza pya ciomboli mbakhala anthu a Umambo wa Mulungu. Ife tisapangiza kuti ndife akukhulupirika ku Umambo mukuphedzera Akristu akudzodzwa basa yakumwaza mphangwa zadidi pa dziko yonsene yapantsi.—Mateo 24:14; 25:40.

‘PINAFUNA IMWE MBAPICITWE’

9. Thangwi yanji tiri na cinyindiro cakuti Yahova anadzakwanirisa cifuniro cace kwa anthu?

9 Kodi Yezu akhafuna kulonganji m’mafalace akuti: ‘Pinafuna imwe mbapicitwe’? Yahova angalonga pinthu, pisacitika. (Izaiya 55:11) Kupanduka kwa Sathani nkhabe cimwanisa Yahova kucita cifuniro cace. Cikhali cipi cifuniro ca Yahova na dziko yapantsi? Iye akhafuna kuti dziko yapantsi idzale na ana aungwiro a Adhamu na Eva. (Genesi 1:28) Khala Adhamu na Eva afa mbadzati kukhala na ana, cifuniro ca Mulungu ca kudzadza dziko yapantsi na anawo nee mbicidakwanirisika. Natenepa, Yahova atawirisa toera akhale na ana. Ciomboli cisapasa mwai wakukhala aungwiro kwenda na kwenda onsene anapangiza cikhulupiro. Yahova asafuna anthu, pontho asafuna tikhale na umaso wakutsandzayisa ninga pikhafuna iye kwa ife.

10. Kodi ciomboli cinaphindulisa tani ale adafa?

10 Ndiye tani pya mabhiliyau a anthu adafa mbakhonda kukhala na mwai wakudziwa Yahova? Yahova asafuna anthu akhale na umaso. Natenepa, iye anadzaalamusa muli akufa. Ciomboli cisacitisa kuti anthu onsene adafa akhale pontho na umaso. Buluka penepo anadzakhala na mwai wakupfundza pya Yahova na kukhala maso kwenda na kwenda. (Machitiro 24:15) Yahova ndi Ntcitci wa umaso. Yahova angadzalamusa anthu adafa, iye anadzakhala Pai wawo. (Masalmo 36:9) Mu phembero ya citsandzo, Yezu alonga kuti Yahova ndi ‘Babathu wakudzulu.’ (Mateo 6:9) Yahova apasa Yezu basa yakufunika kakamwe yakulamusa anthu adafa. Yezu alonga: ‘Ine ndine kulamuka muli akufa na umaso.’—Jwau 6:40, 44; 11:25.

11. Ndi cipi cifuno ca Mulungu kuna ‘mwinji ukulu’?

11 Yezu alongambo: ‘Onsene anacita cifuno ca Mulungu, ndiye m’bale wanga na mai wanga.’ (Marko 3:35) Cifuniro ca Mulungu ndi cakuti anthu a madzindza onsene na pilongero pyonsene adzakhale alambiri ace. Iwo asalongwa ninga ‘mwinji ukulu, wakuti nee m’bodzi anakwanisa kuulengesa.’ Iwo apangiza cikhulupiro ku ciomboli na asafuna kubvera Mulungu. Iwo asansimba mbalonga: ‘Cipulumuso cathu cabuluka kwa  Mulungu wathu wakukhala pa mpando na kwa Mwanabira.’—Apokalipse 7:9, 10.

12. Kubulukira m’phembero ya Yezu, tisapfundzanji thangwi ya cifuniro ca Yahova kwa anthu?

12 Ife tapfundza pizinji thangwi ya Yahova na cifuniro cace kwa anthu kubulukira m’phembero yacitsandzo ya Yezu. Cakutoma, tisafunika kucita pyonsene pinakwanisa ife toera kucenesa dzina ya Yahova na kumpasa mbiri. (Izaiya 8:13) Ntsembe ya ciomboli ya Yezu isaticitisa kukhala na cidikhiro ca kupulumuka na kupasa mbiri dzina ya Mulungu. Mwandimomwene, dzina ya Yezu isabveka ‘Yahova Ndi Cipulumuso.’ Caciwiri, Yahova anadzaphatisira Umambo toera kubweresa nkhombo kuna anthu akubvera. Cacitatu, tiri na cinyindiro cakuti nkhabepo cinthu cinacimwanisa Yahova kucita cifuno cace.—Masalmo 135:6; Izaiya 46:9, 10.

PANGIZANI KUPEREKA TAKHUTA KUNA YAHOVA THANGWI YA CIOMBOLI

13. Thangwi yanji tisafunika kubatizwa?

13 Njira yakufunika kakamwe yakuti tinapangiza kupereka takhuta kakamwe thangwi ya ciomboli ndi kuperekeka kwathu kwa Yahova na kubatizwa. Munjira ineyi, tisapangiza kuti tisakhulupira ciomboli, pontho ‘ndife a Yahova.’ (Aroma 14:8) Tingabatizwa, tisaphemba Yahova toera atipase ‘cikumbuntima cadidi.’ (1 Pedro 3:21) Yahova asatawira mukuphatisira nkhombo za ciomboli kwa ife. Pontho tiri na cinyindiro consene cakuti iye anadzatipasa pyonsene pidapikira iye.—Aroma 8:32.

Tinapangiza tani kuti tisapereka takhuta kakamwe thangwi ya ciomboli? (Onani ndima 13, 14)

14. Thangwi yanji Yahova asatiphemba toera kufuna anango?

14 Pyonsene pisacita Yahova pisakulumizwa na ufuni. Cifuno cace ndi cakuti alambiri ace antowezere na kufunana unango na ndzace. (1 Jwau 4:8-11) Ife tingafuna anthu, tisapangiza pakweca kuti tisafuna kukhala ‘ana a Babathu wakudzulu.’ (Mateo 5:43-48) Mwa matongero makulu kakamwe mawiri, akutoma ndi kufuna Yahova, aciwiri ndi kufuna anango. (Mateo 22:37-40) Njira ibodzi toera kupangiza kuti tisafuna anthu ndi kuamwazira mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu. Tingabvera matongero a Yahova a kufuna anango, makamaka abale athu, ufuni wathu kwa iye unadzakhala wakukwana.—1 Jwau 4:12, 20.

 CIOMBOLI CISABWERESA NKHOMBO ZA YAHOVA

15. (a) Ndi nkhombo zipi za Yahova zinatambira ife lero? (b) Ndi nkhombo zipi zinafuna tambira ife ntsogolo?

15 Yahova asatipasa cinyindiro cakuti tingapangiza cikhulupiro ku ciomboli, madawo athu anadzafudzwa. Iye anatilekerera madawo athu mwakukwana. (Lerini Machitiro 3:19-21.) Ninga pidadinga ife pakutoma, ciomboli cisacitisa Yahova kudzodza anthu anango toera kukhala anace kudzulu. (Aroma 8:15-17) Iye asacemera ale a ‘mabira anango’ toera kucita khundu ya banjace pa dziko yapantsi. Angadzakhala aungwiro, kunadzaoneka mayesero akumalisa. Angakhala akukhulupirika kwa Yahova, iye anadzaatawira toera kukhalambo anace. (Aroma 8:20, 21; Apokalipse 20:7-9) Ndzidzi onsene Yahova anadzafuna anace onsene. Ciomboli cinadzapitiriza kubweresa nkhombo kwenda na kwenda. (Aroma 9:12) Yahova atipasa muoni unoyu wakufunika, natenepa nee m’bodzi anakwanisa kutikwatira.

16. Kodi ciomboli cisatisudzula tani?

16 Tingatcunyuka madawo athu, nkhabe cinthu cinafuna cita Dyabo toera kuticimwanisa kudzacita khundu ya banja ya Yahova. Yezu afa kabodzi basi. Natenepa ciomboli calipwa kwenda na kwenda. (Aroma 9:24-26) Adhamu atibweresera kufa, mbwenye ntsembe ya Yezu inadzatibweresera umaso wa kwenda na kwenda. Ciomboli cisatisudzula mu dziko ya Sathani mbitikhonda gopa kufa.—Ahebere 2:14, 15.

17. Kodi ufuni wa Yahova usabvekanji kwa imwe?

17 Mapikiro onsene a Mulungu anadzakwanirisika. Nakuti mitemo idaikha Yahova mu pinthu pidacita iye nee isacinja, Yahova cipo anacinja. Cipo anadzatiphatisa mwala. (Malakiya 3:6) Yahova asatipasa pizinji kupiringana muoni wa umaso. Iye asatipangiza ufuni wace. ‘Tisadziwa na kukhulupira kuti Mulungu asatifuna. Mulungu ndi ufuni.’ (1 Jwau 4:16) Ndzidzi onsene mapikiro ace asakwanirisika. Mwakukhonda dembuka, dziko yapantsi inadzakhala paraizu yakubalika kakamwe. Anthu onsene anadzatowezera makhaliro a Yahova mbafunana unango na ndzace. Buluka penepo, atumiki onsene a kudzulu na a pa dziko yapantsi anadzalonga: ‘Cidzo, mbiri, udziwisi, kupereka takhuta, cilemedzo na mphambvu piperekwe kuna Mulungu wathu kwenda na kwenda. Amen.’—Apokalipse 7:12.

(Onani ndima 13, 14)