Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Madzalo 2017

Revista ino iri na misolo ya pfundziro kutomera ntsiku 3 mpaka 30 ya Bwinja ya 2017.

Yahova Anadzakwanirisa Cifuniro Cace!

Ndi cipi cifuniro ca Mulungu kwa anthu na dziko yapantsi? Ninji cidadodomeka? Thangwi yanji ntsembe ya ciomboli ca Yezu yafungula njira toera cifuniro ca Mulungu cikwanirisike?

Ciomboli Ndi Muoni Ukulu wa Mulungu

Masasanyiro anewa a Mulungu nee asabweresa miyai yakutsandzayisa basi, mbwenye asamalisambo mikandzo pa dziko yonsene ya pantsi.

Yahova Asatsogolera Atumiki Ace

Mu ndzidzi wakale, Yahova akhaphatisira anthu toera kutsogolera atumiki ace. Ninji cinapangiza kuti mwandimomwene iye akhatsogolera m’bodzi na m’bodzi wa iwo?

Mbani Anatsogolera Atumiki a Mulungu Lero?

Yezu apikira kuti anadzakhala na atowereri ace mpaka kumala kwa makhaliro a pinthu. Kodi iye asatsogolera tani atumiki a Mulungu pa dziko yapantsi lero?

LIFE STORY

Taona Kukoma Ntima Kwa Mulungu Munjira Zizinji Kakamwe

Douglas na Mary Guest aona kukoma ntima kwa Mulungu pikhatumikira iwo ninga apainiya ku Kanada na ninga amisionaryo ku Brazil na ku Portugal.

Mibvundzo Inacitwa na Anyakuleri

Mpostolo Paulu alemba kuti Mulungu ‘nee anadzatawirisa muyeserwe mpaka kucimwana kupirira.’ Kodi Mulungu asaona mwanyapantsi nyatwa zinafuna kuthimbana na ife?