Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Munakhazikisa Tani Ntendere na Andzanu?

Munakhazikisa Tani Ntendere na Andzanu?

“Pitirizani kukoya ntendere pakati panu.”MKO. 9:50, Tradução do Novo Mundo.

NYIMBO: 39, 35

1, 2. Ndi makhaliro api akunentsa analongwa m’bukhu ya Genesi? Thangwi yanji mbiri zenezi ndi zakufunika kwa ife?

MWANYEREZERA kale pya makhaliro akunentsa a anthu analongwa m’Bhibhlya? Onani pitsandzo pingasi pinagumanika m’makapitulu akutoma a Genesi. Kaini apha Abhele (Gen. 4:3-8); Lameke apha mphale unango thangwi iye aphekeswa na mphale unoyu (Gen. 4:23); Kulongezana kwa akumbizi a Abhrahamu na a Loti (Gen. 13:5-7); Agare apwaza Sara, Sara mbaipirwa na Abhrahamu (Gen. 16:3-6); Ismaele akhaida munthu onsene, iye akhaidiwambo na anthu onsene.Gen. 16:12.

2 Thangwi yanji Bhibhlya isalonga pya makhaliro anewa akunentsa? Thangwi ibodzi ndi toera kuphedza ife anthu akusowa ungwiro toera kuona kuti thangwi yanji tisafunika kukhazikisa ntendere. Mbiri zenezi zisapangizambo kuti tinakhazikisa tani ntendere. Tisapfundza pizinji thangwi ya anthu andimomwene adathimbana na makhaliro akunentsa. Tisapfundza pya maphindu a kuwangisira kwawo, natenepa tinakwanisa kuphatisira ntsonga zenezi tingathimbana na makhaliro mabodzi ene mu umaso wathu. Inde, zisatipfundzisa kuti tisafunika kucitanji peno tisafunika kucaliranji tingathimbana na makhaliro mabodzi ene.Arom. 15:4.

3. Ninji pinafuna ife kudinga mu nsolo uno?

3 Nsolo uno unadzapangiza kuti thangwi yanji atumiki a Yahova  asafunika kukhazikisa ntendere, pontho anacita tani pyenepi. Unadzapangizambo midida ya Bhibhlya yakuti inatiphedza toera kuthimbana na makhaliro akunentsa mbatipitiriza na uxamwali wadidi na andzathu pabodzi na Yahova Mulungu.

THANGWI YANJI ATUMIKI A MULUNGU ASAFUNIKA KUKHAZIKISA NTENDERE?

4. Ndi maonero api adamwazika pa dziko yonsene, mphapo pyenepi pisabweresanji?

4 Sathani ndiye anabweresa nyatwa zinacitisa anthu kugawana na kukhonda bverana. Mu Edheni, Sathani apangiza kuti munthu anakwanisa kusankhula ekhene cinthu cadidi na cakuipa, mwakukhonda kutsogolerwa na Mulungu. (Gen. 3:1-5) Mbwenye lero tisaona kuti manyerezero anewa asabweresa nyatwa basi. Dziko yadzala na anthu anapangiza nzimu wakutongereka unacitisa anthu kukhala akudzikuza, akufuna pyawo basi na akuidana. Anthu azinji asanyerezera kuti ali na ufulu wakucita pinafuna iwo mwakukhonda tsalakana kuti pinakhuya tani anango. Nzimu unoyu usacitisa anthu kuipisana, mbapibweresa nthonga. Bhibhlya isaticenjeza kuti ‘munthu wakukhonda nentsa kuipirwa asasosa nthonga; munthu wa cipendamiro ca kuipirwa asacita madawo mazinji.’Mis. 29:22.

5. Kodi Yezu apfundzisa anthu toera kucitanji pangaoneka makhaliro akunentsa?

5 Mbwenye Yezu apfundzisa anthu toera kusaka ntendere, maseze pyenepi mbipidaikha pangozwi udidi wawo. Pa Nkhani yace ya Paphiri, Yezu apereka uphungu wadidi kakamwe wakuti anthu anatsalakana tani makhaliro akunentsa peno kukhonda bverana. Mwacitsandzo, iye awangisa anyakupfundzace toera kukhala anthu akupfulika, akukhazikisa ntendere, kumalisa mathangwi anaacitisa kuipirwa, kutsalakana madodo mwakucimbiza na kufuna anyamalwa awo.Mat. 5:5, 9, 22, 25, 44.

6, 7. (a) Thangwi yanji tisafunika kukhazikisa ntendere mwakukhonda dembuka? (b) Ndi mibvundzo ipi yakuti atumiki onsene a Yahova asafunika kuinyerezera mwadidi?

6 Lero ife tisalambira Yahova kubulukira mu kucita phembero, kumwaza mphangwa, na kugumanika pa misonkhano ya mpingo. Mbwenye tingakhonda kukhazikisa ntendere na abale na alongo athu—kuwangisira kwathu nkhwapezi. (Mko. 11:25) Tingakhonda kulekerera madodo a andzathu, tinacimwana kukhala na uxamwali na Yahova.Lerini Luka 11:4; Aefesi 4:32.

7 Yahova asafuna kuti atumiki ace onsene alekerere andzawo na kukhala mu ntendere unango na ndzace. Kodi imwe musalekerera abale na alongo anu na ntima onsene? Musakomerwa kucedza nawo, maseze akudawirani? Mungaona kuti musafunika kuwangisira toera kukulisa nzimu wakulekerera, citani phembero kuna Yahova toera akuphedzeni kucita macinjo anafuna imwe! Babathu wakudzulu anabvesera maphembero anu akucepeseka, mbaatawira.1 Jwau 5:14, 15.

MUNAKWANISA KULEKERERA MADODO A ANDZANU?

8, 9. Tisafunika kucitanji khala taipirwa na pidacita peno pidalonga ndzathu?

8 Nakuti tonsene ndife akusowa ungwiro, midzidzi inango andzathu analonga peno anacita cinthu cakuti panango tinaipirwa naco. (Koel. 7:20; Mat. 18:7) Tinacitanji pyenepi pingacitika? Onani pidacitika pa ndzidzi unango: Ntsiku inango abale na alongo akhadagumanyikana toera kucedza, abale awiri amwanyikwa na mulongo unango munjira yakuti m’bodzi wa abale anewa nee akomerwa nayo. Pikhali abale anewa paokha, m’bale adaipirwa atoma kusumula mulongo thangwi ya mafala adalonga iye. Mbwenye m’bale akhali na iye ankumbusa kuti mulongo unoyu asatumikira Yahova mwakukhulupirika m’makhaliro akunentsa mu  pyaka 40; m’bale unoyu akhali na cinyindiro cakuti mulongo nee akhafuna kuntsukwalisa. Pakumala kunyerezera pyenepi, m’bale adaipirwa atawira: “Pinalonga imwe ndipyodi.” Natenepa, iwo asiya kucedza pyenepi.

9 Kodi mbiri ineyi isatipfundzisanji? Kuipirwa na mafala peno macitiro akuti panango nee mwakomerwa nawo, pisanyindira imwe! Munthu waufuni asalekerera madodo mang’ono a andzace. (Lerini Misangani 10:12; 1 Pedro 4:8.) ‘Kulekerera madodo’ a andzathu ndi cinthu cakubalika kakamwe pamaso pa Yahova. (Mis. 19:11; Koel. 7:9) Natenepa, munthu angakutsalakanani munjira yakuti nee mwakomerwa nayo, cinthu cakutoma cisafunika imwe kucita ndi kubvundzika: ‘Ndinakwanisa kumulekerera? Ndisafunikadi kupitiriza kunyerezera pyenepi?’

10. (a) Kodi pakutoma, mulongo Lucy atsalakana tani ale adalonga mwakuipa utumiki wace? (b) Ndi lemba ipi idamphedza toera kukoya ntendere wace?

10 Anango angatilonga munjira yakuipa, pisanentsa kupwaza pidalonga iwo. Nyerezerani pya mpainiya anafuna ife kucemera na dzina ya Lucy. Anango m’mpingo wace alonga mwakuipa utumiki wace na njira inaphatisira iye ndzidzi wace. Lucy anentseka kakamwe mbasaka ciphedzo kuna abale akukola mwauzimu. Iye alonga: “Uphungu wawo wakubulukira m’Bhibhlya wandiphedza toera kupitiriza na maonero akulinganira thangwi ya maonero a anango, mbandiikha Yahova pa mbuto yakutoma.” Lucy awangiswa kakamwe pidaleri iye Mateo 6:1-4. (Lerini.) Lemba ineyi yankumbusa kuti cinthu cakufunika kakamwe kwa iye ndi kukomeresa Yahova. Iye athimiza: “Maseze anango alonge mwakuipa utumiki wanga, ine ndisapitiriza kukhala wakutsandzaya thangwi ndisadziwa kuti ndisawangisira toera kukomeresa Yahova.” Pidadzindikira iye pyenepi, Lucy asankhula kukhonda dzudzumika na mafala akuipa adabva iye.

KHALA PIKUNENTSA KAKAMWE KULEKERERA

11, 12. (a) Kodi Nkristu asafunika kucitanji angadziwa kuti m’bale wace ‘ali na cinthu muntima thangwi’ ya iye? (b) Tinapfundzanji kubulukira munjira idatsalakanira Abhrahamu makhaliro akunentsa? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

11 ‘Tonsene tisadawisa mu pinthu pizinji.’ (Tgo. 3:2) Nyerezerani kuti mwadzindikira kuti m’bale peno mulongo aipirwa thangwi ya cinthu cidacita imwe peno cidalonga imwe. Munacitanji? Yezu alonga: ‘Iwe ungafuna kupereka cinthu pa guwa, mbukumbuka kuti m’bale wako ali na cinthu muntima thangwi ya iwe, siya cinthu cako pa guwa, pakutoma ndoko kasekesana na m’bale wako. Ungamala, bwerera pontho toera udzapereke cinthu cako.’ (Mat. 5:23, 24) Mwakubverana na uphungu wa Yezu, ndokoni kacedze na m’bale wanu. Pakucita pyenepi, cifuno canu ndi kukhazikisa ntendere na iye. Nee musafunika kuketesana toera kudziwa kuti mbani adadawa peno kucitisa ndzanu kutawira kuti adawa, imwe ene musafunika kutawira kuti mwadawa, mbamukhazikisa ntendere. Kukhala mu ntendere na Akristu andzathu ndi cinthu cakufunika kakamwe.

12 Citsandzo ca m’Bhibhlya cinapangiza atumiki a Yahova adaphatisira ufuni toera kutsalakana makhaliro akunentsa ndi ca Abhrahamu na Loti. Uwiri wawo akhali na mabira mazinji. Akumbizi awo atoma kulongezana thangwi mbuto ikhadacepa toera kudyesa pifuyo pyawo. Nakuti Abhrahamu akhafuna kakamwe kukhala mu ntendere, atawirisa Loti toera kukhala wakutoma kusankhula mbuto ikhafuna iye kukhala na banjace. (Gen. 13:1, 2, 5-9) Ceneci ndi citsandzo cadidi kakamwe! Abhrahamu asaka kukhazikisa ntendere, tayu kusaka pifuno pyace. Kodi iye athabuka thangwi yakupasa kwace mwakudzala manja? Nee pang’ono pene! Pidamala iye kumwazana na Loti, Yahova apikira Abhrahamu kuti mbadampasa nkhombo kakamwe. (Gen. 13:14-17) Yahova  cipo anadzatawirisa kuti atumiki ace athabuke thangwi yakutowezera midida ya Bhibhlya mbasaka kukhazikisa ntendere munjira yaufuni. [1]

13. Kodi muyang’aniri unango wa nsonkhano atsalakana tani makhaliro akunentsa? Kodi citsandzo cace cisatipfundzisanji?

13 Tendeni tidinge citsandzo ca ntsiku zino. Muyang’aniri mupswa wa departamentu ya nsonkhano wa gawo amenyera ntokodzi m’bale unango toera kudziwa khala mbadakwanisa kutsalakana basa pa nsonkhano. M’bale unoyu atawira munjira yakukhonda thema mbafunga ntokodzi wace. Iye akhali na maonero akuphonyeka thangwi ya macitiro a m’bale akhayang’anira departamentu ineyi kale. Muyang’aniri mupswa nee aipirwa naye, mbwenye acimwana kupwaza pidalonga m’bale. Mudapita ndzidzi ubodzi, iye amenya pontho ntokodzi, mbalonga kuti iwo adzati kuonana, natenepa akhafuna kuonana naye toera akwanise kucedza pabodzi pya nkhani ineyi. Mudapita sumana ibodzi, iwo agumanyikana pa Nyumba ya Umambo. Pakumala kucita phembero, iwo acedza mu ndzidzi ubodzi, pikhacedza iwo, m’bale alonga pyonsene pikhadacitika nduli. Pakumala kubvesera mwacitsalakano, muyang’aniri wa nsonkhano adinga malemba mangasi a Bhibhlya, buluka penepo, iwo akhazikisa ntendere mbaphata basa pabodzi pa nsonkhano wa gawo. M’bale asapereka takhuta kakamwe thangwi muyang’aniri wa nsonkhano antsalakana mwadidi na mwaufuni.

MUSAFUNIKA KUPHATANIZA AKULU A MPINGO?

14, 15. (a) Ndi ndzidzi upi usafunika ife kuphatisira uphungu unagumanika pa Mateo 18:15-17? (b) Ndi mathanyo api matatu adalonga Yezu, mphapo tisafunika kukhala na cifuniro cipi pa kuaphatisira?

14 Mikandzo mizinji pakati pa abale na alongo inakwanisa kutsalakanwa mbimaliswa na ale adadawirana. Mbwenye midzidzi  inango pyenepi pisanentsa. Mikandzo inango isaphemba ciphedzo ca anango. (Lerini Mateo 18:15-17.) Ninji cisafunika kucitwa khala munthu adadawisa asakhonda kutcinyuka pakumala kulonga na m’bale wace, amboni, peno akulu a mpingo? Iye asafunika kuoniwa ‘ninga munthu wakunja peno ninga anyakulipisa misonkho.’ Lero, pyenepi pisabveka kuti iye asafunika kubuluswa m’mpingo. Mpaka kufika pa thanyo ineyi, pisabveka kuti “madawo” adacita iye ndi makulu kupiringana kuphonyana maonero. Pakutoma akhali madawo akuti mbadakwanisa kutsalakanwa na anyakudawisirana, mbwenye mu ndzidzi ubodzi ene ndi madawo makulu akuti munthu anakwanisa kubuluswa m’mpingo. Madawo anewa panango mbadaphataniza kuba, peno kupswipisa makhaliro adidi a munthu mu kumulonga psweda. Madawo anewa nee akhafunika kukhala upombo, ulukwali, kupita mabonde mamuna na mamuna peno nkazi na nkazi, nee kulambira madzimunthu. Thangwi yanji? Thangwi madawo ninga anewa asafunika kutsalakanwa na akulu a mpingo.

Panango musafunika kucedza kawiri peno kazinji kene toera kuwina m’bale wanu (Onani ndima 15)

15 Cifuniro ca uphungu wa Yezu cikhali kuphedza m’bale munjira yaufuni. (Mat. 18:12-14) Pakutoma, musafunika kuyesera toera kukhazikisa ntendere imwe na m’bale wanu, nee kuphataniza anango. Panango musafunika kucedza naye kawiri peno kazinji kene. Pingacimwanika, musafunika kucedza na adakudawirani pamaso pa mboni peno anthu akuti anakwanisa kukuphedzani toera kuona cidadodomeka. Mungamalisa nkandzo wanu na ciphedzo cawo, imwe ‘mwawina m’bale wanu.’ Nkhani isafunika kufikiswa kuna akulu a mpingo basi ene khala mwayesera kazinji kene, mbwenye mwacimwana kuphedza nyakudawa.

16. Ninji pinapangiza kuti kutowezera uphungu wa Yezu ndi njira yadidi na yaufuni?

16 Kazinji kene, nkhabe funika kuphatisira njira zitatu zonsene zinagumanika pa Mateo 18:15-17. Pyenepi mphyakuwangisa! Thangwi yanji? Thangwi pisabveka kuti tinakwanisa kumalisa nkandzo wathu mbatidzati kufika pa thanyo yakuti nyakudawa asafunika kubuluswa m’mpingo. Kazinji kene, nyakudawa asadzindikira madodo ace mbatawira kuasasanyira. Ule adadawirwa asaonambo kuti nkhabe thangwi yakuthema toera kupitiriza kudzudzumika, mbasankhula kulekerera. Munjira zonsene, mafala a Yezu asapangiza kuti nkhabe funika cimbiza kuphataniza akulu a mpingo. Tisafunika kuphataniza akulu a mpingo basi ene khala taphatisira mathanyo mawiri akutoma, mbwenye ticiri na umboni wakukwana wakuti munthu acitadi cakuipa.

17. Ndi nkhombo zipi zinafuna kudzatambira ife ‘tingasaka kukhazikisa ntendere’ na andzathu?

17 Mpaka kufudzwa kwa makhaliro a dziko ya Sathani, anthu akusowa ungwiro anapitiriza kulonga peno kucita cinthu cakuti panango cinatitsukwalisa. Tyago alemba mwakulinganira: ‘Munthu anakhonda kudawisa pakulonga mafalace, ndi munthu wakulungama [peno waungwiro], anakwanisambo kutonga manungo ace onsene.’ (Tgo. 3:2) Toera kutsalakana mwadidi makhaliro akunentsa, tisafunika kuwangisira na ntima onsene toera ‘kusaka ntendere mbatiutoweza.’ (Sal. 34:14) Tingakhala anthu akukhazikisa ntendere, tinadzakhala na uxamwali wadidi na Akristu andzathu, mbatiphedzera kuphatana kwa mpingo. (Sal. 133:1-3) Mbwenye cinthu cakufunika kakamwe ndi cakuti ife tinadzakhala na uxamwali wadidi na Yahova, “Mulungu anapasa anthu ntendere.” (Arom. 15:33) Mbwenye nkhombo zenezi zisakhala na ale anakhazikisa ntendere munjira yaufuni.

^ [1] (ndima 12) Anthu anango adakhazikisa ntendere munjira yaufuni ndi Yakobe na Ezau (Gen. 27:41-45; 33:1-11); Zuze na abaleace (Gen. 45:1-15); pontho Gedheoni na Aefraimu. (Aton. 8:1-3) Munakwanisambo kunyerezera pitsandzo pinango ninga pyenepi pinalongwa m’Bhibhlya.