Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Pasani Ntengo Ufulu Wanu Wakusankhula

Pasani Ntengo Ufulu Wanu Wakusankhula

‘Panakhala nzimu wa Yahova, pana ufulu.’2 AKORINTO 3:17.

NYIMBO: 31, 32

1, 2. (a) Ndi maonero api akusiyana ali na anthu thangwi ya ufulu wakusankhula? (b) Kodi Bhibhlya isatipfundzisanji thangwi ya ufulu wakusankhula, pontho tinadzadinga mibvundzo ipi?

Thangwi yakucita cisankhulo, nkazi unango apanga xamwali wace: “Ine nkhabe funa kunyerezera; basi ene ndipange pinafunika ine kucita. Pyenepi ndi pyakukhonda nentsa.” Nkazi unoyu akhafuna kupangwa pikhafunika iye kucita, m’mbuto mwakuphatisira ufulu wace wakusankhula wakuti ndi muoni wakufunika kakamwe udapaswa ife na Nciti wathu. Ndiye tani kwa imwe? Musafuna kucita mwekha pisankhulo, peno musafuna anango akucitireni? Kodi muoni unoyu ndi wakufunika?

2 Anthu ali na maonero akusiyana thangwi ya ufulu wakusankhula. Anango asalonga kuti ufulu wakusankhula nee ulipo thangwi Mulungu aticitira kale pisankhulo pyonsene. Anango asalonga kuti ufulu wakusankhula mbudakhalapo basi ene n’dziko yakusowa mitemo. Mbwenye, Bhibhlya isapfundzisa kuti ife tacitwa na luso pontho na  ufulu wakucita pisankhulo pyandzeru. (Lerini Yoswa 24:15.) M’Bhibhlya, tisagumanambo matawiro a mibvundzo inatowera: Kodi ufulu wathu wakusankhula uli na madire? Tinaphatisira tani ufulu wathu wakusankhula pakucita pisankhulo? Tinapangiza tani kuti tisafuna Yahova mu pisankhulo pinacita ife? Tinapangiza tani kuti tisalemedza pisankhulo pya anango?

CITSANDZO CA YAHOVA NA CA YEZU

3. Kodi Yahova asaphatisira tani mwadidi ufulu wace wakusankhula?

3 Yahova ali na ufulu wakusankhula wakukwana, pontho tinakwanisa kupfundza kubulukira mu njira inaphatisira iye ufulu wace. Mwacitsandzo, Yahova akhadasankhula ana Aisraeli toera kukhala ‘mbumba yace yakupambulika.’ (Deuteronomyo 7:6-8) Iye akhali na thangwi yadidi toera kucita cisankhulo ceneci. Yahova akhafuna kukwanirisa pikiro ikhadacita iye na xamwali wace Abhrahamu. (Genesi 22:15-18) Kusiyapo pyenepi, Yahova ndzidzi onsene asaphatisira ufulu wace mwaufuni na mwaulungami. Ife tinakwanisa kuona njira idalangira iye Aisraeli mu ndzidzi udakhonda iwo kumbvera. Mbwenye mudatcunyuka iwo na ntima onsene, Yahova apangiza ufuni mbaabvera ntsisi. Iye alonga: ‘Ndinadzamalisa kukhonda khulupirika kwawo. Ndinadzaafuna na ntima wanga onsene.’ (Ozeya 14:4) Yahova ndi citsandzo cadidi kakamwe ca kuphatisira ufulu wakusankhula toera kuphedza anango.

Mbadzati kubwera pa dziko yapantsi, Yezu asankhula kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu mbakhonda kucita khundu ya Sathani

4, 5. (a) Kodi mbani adatoma kupaswa ufulu wakusankhula na Mulungu? (b) Thangwi yanji mphyakufunika kulemedza madire adapaswa ife na Yahova?

4 Yahova atonga kucita aanju na anthu mbaapasa ufulu wakusankhula. Mwa pinthu pyonsene, Yahova atoma kucita Yezu. Iye acitwa mwakulandana na Mulungu na ufulu wakusankhula. (Akolose 1:15) Kodi Yezu aphatisira tani ufulu wace wakusankhula? Mbadzati kubwera pa dziko yapantsi, Yezu asankhula kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu mbakhonda kucita khundu ya Sathani. Pidabwera iye, asankhula kukhonda mayesero a Sathani. (Mateo 4:10) Buluka penepo, namasiku mbadzati kufa, Yezu adziwisa Babace kuti akhafuna kucita cifuno Cace. Iye alonga: ‘Baba, mungafuna citani kuti kalise iyi ipite pana ine. Pontho pikhonde kucitika pinafuna ine, mbwenye pinafuna imwe.’ (Luka 22:42) Kodi tinakwanisa kutowezera Yezu na kuphatisira ufulu wathu wakusankhula toera kusimba Yahova na kucita cifuno cace?

5 Inde, ife tinakwanisa kutowezera Yezu thangwi tacitwambo mwakulandana na Mulungu. (Genesi 1:26) Mbwenye, ife nkhambe ufulu wakusankhula ninga uli na Yahova. Bhibhlya isalonga kuti Yahova aikha madire a ufulu wathu wakusankhula, pontho iye asadikhira kuti tikomerwe na madire anewa. Mwacitsandzo, pabanja, akazi, asafunika kungonjera amunawo, pontho ana asafunika  kubvera anyakubala awo. (Aefesi 5:22; 6:1) Tingakhonda kulemedza madire adatipasa Yahova, tinaluza mwai wakukhala maso kwenda na kwenda.

NJIRA ZIDAPHATISIRA ANANGO UFULU WAWO WAKUSANKHULA

6. Perekani citsandzo cinapangiza kuti ufulu wathu wakusankhula usafunika kukhala na madire.

6 Kodi madire adapaswa ife a ufulu wakusankhula ndi ufuludi? Inde. Thangwi yanji? Thangwi madire anewa anakwanisa kutitsidzikiza. Mwacitsandzo, ife tiri na ufulu wakutekenya motokala wathu kuenda konsene kunafuna ife. Kodi mbamudapibva wakutsidzikizika khala mu nseu nee muli na mitemo yakutekenya, anthu mbatekenya ninga munafuna iwo, ngakhale kuenda makhundu onsene anafuna iwo a nseu? Nkhabe. Toera titsandzaye na ufulu wakusankhula, iwo usafunika kukhala na madire. Tendeni tidinge pitsandzo pingasi pya m’Bhibhlya pinapangiza kuti madire adatipasa Yahova asatiphindulisa.

7. (a) Kodi Adhamu akhadasiyana tani na pinyama? (b) Fokotozani njira yadidi idaphatisira Adhamu ufulu wace wakusankhula.

7 Pidacita Yahova mamuna wakutoma, Adhamu, iye ampasambo ufulu wakusankhula ninga udapasa iye aanju. Mbwenye Mulungu nee apasambo ufulu wakusankhula pinyama. Kodi Adhamu aphatisira tani ufulu wace munjira yadidi? Iye akhala na basa yakuthula madzina pinyama. Mulungu ‘aendesa pinyama kuna mamuna toera apithule madzina.’ Pakumala kudinga pinyama pyonsene, Adhamu atoma kupasa dzina cinyama consene mwakubverana na makhaliro aco. Yahova nee acinja madzina a pinyama pidathula Adhamu. M’mbuto mwace, ‘cinyama consene cikhathula mamuna cikakhala na dzina ineyi.’—Genesi 2:19.

8. Kodi Adhamu aphatisira tani mwakuipa ufulu wace wakusankhula, pontho pyenepi pyabweresanji?

8 Yahova apasa basa Adhamu toera kucitisa dziko kukhala paradhizu mukumpanga: ‘Balanani mbamuinjipa, dzadzani dziko yapantsi mbamuitonga. Tongani nyama za m’bara, mbalame za kudzulu na pinyama pyonsene pinafamba-famba pa dziko yapantsi.’ (Genesi 1:28) Mbwenye Adhamu asankhula kudya nsapo wakukhondeswa, mukucita pyenepi, apwaza madire adapaswa iye na Yahova. Thangwi yakuphatisira mwakuipa ufulu wace wakusankhula, anthu asathabuka mu pyaka pizinji. (Aroma 5:12) Kukumbuka nyatwa zidatamba Adhamu thangwi ya cisankhulo cace, kunatiphedza toera kuphatisira mwadidi ufulu wathu wakusankhula na kulemedza madire adatipasa Yahova.

Aisraeli asankhula kukhala atumiki a Mulungu na kutawira madire adapaswa iwo na Mulungu

9. Ndi mwai upi ukhadapereka Yahova kuna Aisraeli, pontho iwo akhadapikira kucitanji?

9 Anthu onsene asabalwa akusowa ungwiro mbafa thangwi ya Adhamu na Eva. Mbwenye ife ticiri na ufulu wakusankhula. Tinakwanisa kuona pyenepi kubulukira munjira idatsalakana Mulungu mbumba ya Israele. Yahova akhadaapasa mwai toera kukhala mbumba yace yakupambulika, peno nkhabe. (Eksodo  19:3-6) Mbumba ineyi yasankhula kukhala atumiki a Mulungu na kutawira madire adapaswa iwo na Mulungu. Iwo alonga: ‘Pyonsene pidalonga Yahova, tinapicita.’ (Eksodo 19:8) Mbwenye, mukupita kwa ndzidzi mbumba ineyi yaswa pikiro yawo kuna Yahova. Ife tinakwanisa kupfundza pinthu pizinji mu citsandzo ceneci. Ndzidzi onsene tisafunika kuphatisira mwadidi ufulu wathu wakusankhula, kukhala cifupi na Yahova na kubvera mitemo yace.—1 Akorinto 10:11.

10. Ndi pitsandzo pipi pinapangiza kuti anthu akusowa ungwiro anakwanisa kuphatisira ufulu wawo wakusankhula toera kulemedza Mulungu? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

10 Bukhu ya Ahebere kapitulu 11, tisagumana madzina 16 a amuna na akazi akukhulupirika adasankhula kulemedza madire adapaswa iwo na Yahova. Ninga maphindu, iwo atambira nkhombo zizinji na cidikhiro cakutsandzayisa ntsogolo. Mwacitsandzo, Nowa akhali na cikhulupiro cakuwanga mbasankhula kubvera pitsogolero pya Mulungu mukumanga bote toera kupulumusa banjace na madzindza a ntsogolo. (Ahebere 11:7) Abhrahamu na Sara abvera Mulungu mbacita ulendo kuenda ku dziko ikhadaapikia Iye. Maseze akhali na ‘mwai wakubwerera’ ku nzinda wa Uri, iwo aikha manyerezero awo mu pinthu pidaapikira Mulungu. Bhibhlya isalonga kuti iwo ‘akhafuna dziko yadidi kakamwe.’ (Ahebere 11:8, 13, 15, 16) Mose akhonda mpfuma za mu Ejito ‘mbasankhula kuona nyatwa pabodzi na mbumba ya Mulungu mbakhonda kukomerwa na pinthu pya ndzidzi wakucepa pya madawo.’ (Ahebere 11:24-26) Tendeni titowezere amuna na akazi akukhulupirika, kulemedza ufulu wathu wakusankhula na kuuphatisira toera kucita cifuno ca Mulungu.

11. (a) Kodi ufulu wakusankhula usatipasa mwai upi? (b) Ninji cinakucitisani toera kuphatisira ufulu wanu wakusankhula munjira yadidi?

11 Panango pisaoneka pyakukhonda nentsa kucitirwa pisankhulo na munthu unango, mbwenye pyenepi pinaticitisa kuluza miyai yakufunika kakamwe. Miyai ipi? Bhibhlya isafokotoza pa Deuteronomyo 30:19, 20. (Lerini.) Vesi 19, isalonga cisankhulo cidapereka Mulungu kuna Aisraeli. Vesi 20, tapfundza kuti Yahova akhadaapasa mwai toera kupangiza ufuni wawo kuna iye. Ife tinakwanisambo kusankhula kulambira Yahova. Pontho tiri na mwai wakufunika kakamwe wakuphatisira ufulu wathu wakusankhula toera kulemedza Yahova na kupangiza kuti tisanfuna!

PHATISIRANI MWADIDI UFULU WANU WAKUSANKHULA

12. Kodi tisafunika kuphatisira tani ufulu wathu wakusankhula?

12 Nyerezerani kuti mwapasa muoni wakufunika kakamwe xamwali wanu. Munapibva tani iye angautaya pa khuku, peno angauphatisira toera kuphekesa munthu unango? Munatsukwala. Yahova atipasa muoni wa ufulu wakusankhula. Natenepa, iye asatsukwala anthu angaphatisira mwakuipa ufulu wawo wakusankhula, peno toera kuphekesa anango. Bhibhlya isalonga kuti “ntsiku zakumalisa,” anthu anadzakhala ‘akukhonda kupereka takhuta.’ (2 Timoti 3:1, 2) Mphapo tinapangiza tani kuti tisapereka takhuta thangwi ya muoni udatipasa Yahova? Pontho tinacalira tani kuuphatisira mwakuipa?

13. Kodi tinacalira tani kuphatisira mwakuipa ufulu wakusankhula?

13 Tonsene tiri na ufulu wakusankhula axamwali, nguwo na ubalangazi. Mbwenye  panango tinaphatisira ufulu wathu wakusankhula ninga mathangwi toera kucita pinthu pyakuti nee pisakomeresa Mulungu, peno kutowezera makhaliro a anthu a dziko. (Lerini 1 Pedro 2:16.) M’mbuto mwakuphatisira ufulu wathu wakusankhula ninga mwai toera kucita pinthu pyakuipa, tisafunika kuuphatisira toera ‘kucita pyonsene toera kupasa mbiri Mulungu.’—1 Akorinto 10:31; Agalata 5:13.

14. Thangwi yanji tisafunika kunyindira Yahova pakuphatisira ufulu wathu wakusankhula?

14 Yahova alonga: ‘Ine ndine Yahova Mulungu wanu, Ule anakupfundzisani toera pinthu pikufambireni mwadidi, Ule anakucitisani kufamba munjira inafunika imwe kuenda.’ (Izaiya 48:17) Ife tisafunika kunyindira Yahova na kukomerwa na madire adatipasa iye toera tikwanise kucita pisankhulo pyadidi. Mwakucepeseka, ife tisadziwa kuti ‘munthu nkhabe kwanisa kutsogolera njira zace. Pontho nkhabe utongi wakutsogolera mathanyo ace.’ (Yeremiya 10:23) Adhamu na Aisraeli akukhonda khulupirika asankhula kukhonda madire adaapasa Yahova mbacita pinthu pikhafuna iwo. Tinapfundzanji na citsandzo cawo cakuipa? M’mbuto mwakunyindirika, tisafunika ‘kunyindira Yahova na ntima wathu onsene.’—Misangani 3:5.

KULEMEDZA UFULU WAKUSANKHULA WA ANANGO

15. Kodi mafala anagumanika pa Agalata 6:5 asatipfundzisanji?

15 Ife tisafunikambo kulemedza ufulu wakusankhula wa anango pakucita pisankhulo pyawo mu umaso. Thangwi yanji? Thangwi tonsene tiri na ufulu wakusankhula, pontho  nkhabe kwanisika Akristu awiri kucita cisankhulo cibodzi cene. Pyenepi pisaphataniza cisankhulo ca makhaliro athu na ulambiri wathu. Tisafunika kukumbuka mafala anagumanika pa Agalata 6:5. (Lerini.) Tingadzindikira kuti Nkristu onsene ali na mwai wakucita pisankhulo pyace, tinalemedza pisankhulo pinacita anango.

Ife tinakwanisa kucita pisankhulo pyathu mbitikhonda kakamiza anango toera acitembo pisankhulo pibodzi pyene (Onani ndima 15)

16, 17. (a) Thangwi yanji Akristu a ku Korinto atoma kuketesana? (b) Kodi Paulu aaphedza tani, pontho pyenepi pisatipfundzisanji?

16 Tendeni tidinge citsandzo ca m’Bhibhlya cinapangiza kuti thangwi yanji tisafunika kulemedza ufulu wakusankhula wa anango. Akristu a mpingo wa ku Korinto akhaketesana thangwi ya kudya nyama zikhaperekwa kuna adzimunthu, buluka penepo mbiziguliswa m’misika. Cikumbuntima ca Akristu anango cikhatawirisa kudya nyama zenezi thangwi akhadziwa kuti adzimunthu ndi apezi. Mbwenye, ale akuti kale akhalambira adzimunthu akhapibva kuti kudya nyama zenezi pikhali ninga kulambira adzimunthu. (1 Akorinto 8:4, 7) Unoyu ukhali nkandzo ukulu wakuti mbudacitisa mpingo kugawana. Kodi Paulu acitanji toera kuaphedza kutsalakana nkandzo unoyu?

17 Pakutoma, Paulu akumbusa Akristu anewa kuti cakudya nee mbicidawangisa uxamwali wawo na Mulungu. (1 Akorinto 8:8) Buluka penepo, Paulu aacenjeza toera akhonde kutawirisa ‘ufulu wawo wakusankhula’ kuphekesa cikumbuntima ca anthu akufewa. (1 Akorinto 8:9) Pakumalisa, iye apanga ale akhali na cikumbuntima cakufewa toera akhonde kutonga ale akhadya nyama zenezi. (1 Akorinto 10:25, 29, 30) Natenepa, mu pinthu pya ulambiri, Nkristu onsene akhafunika kucita cisankhulo cace. Kodi nee tisafunikambo kulemedza ufulu wakusankhula wa abale athu ngakhale mu pinthu ping’ono?—1 Akorinto 10:32, 33.

18. Kodi munapangiza tani kuti musapasa ntengo muoni wanu wa ufulu wakusankhula?

18 Yahova atipasa muoni wa ufulu wakusankhula, wakuti usaticitisa kukhala akusudzuka kakamwe. (2 Akorinto 3:17) Tisafunika kupasa ntengo muoni unoyu thangwi usatiphedza kucita pisankhulo pinapangiza kuti tisafuna kakamwe Yahova. Natenepa, tendeni tipitirize kucita pisankhulo pinankomeresa na kulemedza ufulu wakusankhula wa anango.