Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Pinthu Pyenepi Upipfundzise Amuna Akukhulupirika

Pinthu Pyenepi Upipfundzise Amuna Akukhulupirika

Pinthu pyenepi upipfundzise amuna akukhulupirika, natenepa iwo anadzakhala akuthema toera kupfundzisambo anango.2 TIMOTI 2:2.

NYIMBO: 42, 53

1, 2. Kodi anthu azinji asaona tani mabasa awo?

ANTHU azinji asapibva kuti ndi akufunika kakamwe peno nkhabe thangwi ya basa inacita iwo. Mu pisa pinango, toera kudziwa munthu, kazinji kene anthu asabvundzisa, “Musaphata basa yanji?”

2 Midzidzi inango Bhibhlya isafokotoza makhaliro a anthu kubulukira mu basa ikhaphata iwo. Mwacitsandzo, isalonga pya Mateu nyakulipisa misonkho, Simau, nyakusuwa nthembe za pinyama na Luka, dotoro wakufunika. (Mateo 10:3; Machitiro 10:6; Akolose 4:14) Midzidzi inango Bhibhlya isalonga pya mabasa akhacita anthu m’basa ya Yahova. Nyerezerani pya Mambo Dhavidhi, mprofeta Eliya na mpostolo Paulu. Amuna anewa akhalemedza mabasa adapaswa iwo na Yahova. Ife tisafunikambo kulemedza mabasa adapaswa ife na Yahova.

3. Thangwi yanji abale akugwesera asafunika kupfundzisa aphale? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

3 Ife tisafuna kutumikira Yahova na kulemedza mabasa  athu. Azinji a ife tisakomerwa kakamwe na basa, natenepa tisafuna kupitiriza na basa ineyi. Mbwenye mwakutsukwalisa, anthu angagwesera nee asakwanisabve kucita pikhacita iwo mbali aphale peno atsikana. (Koelete 1:4) Pyenepi pisapingiza kakamwe atumiki a Yahova. Lero, basa yakumwaza mphangwa ikuthambaruka kakamwe, pontho gulu ya Yahova isaphatisira njira zipswa toera mphangwa zadidi zifike kwa anthu azinji. Mbwenye midzidzi inango pisakhala pyakunentsa kakamwe kwa akugwesera kupfundza njira zenezi. (Luka 5:39) Pontho, mphyacibaliro kwa anthu kusowa mphambvu mu ndzidzi wakugwesera. (Misangani 20:29) Natenepa, ndi ufuni pontho mphyakuphedza abale akugwesera angapfundzisa aphale toera kutsalakana mabasa mazinji mu gulu ya Yahova.—Lerini Masalmo 71:18.

4. Thangwi yanji anango asaona kukhala pyakunentsa kupasa anango mabasa? (Onani bokosi “ Thangwi Yanji Pisakhala Pyakunentsa Kupasa Anango Mabasa.”)

4 Kazinji kene pisakhala pyakunentsa kwa abale apidzo kupasa aphale mabasa anacita iwo. Panango ndi thangwi yakuti iwo nee asafuna kusiya basa yakuti asaifuna kakamwe. Anango asanyerezera kuti mabasa anewa nee anacitwa mwadidi ninga munafunira iwo. Anangombo asaona kuti nkhabe ndzidzi toera kupfundzisa anango. Munjira inango, aphale asafunika kupirira angakhonda kupaswa mabasa mazinji.

5. Kodi tinadzadinga mibvundzo ipi mu nsolo uno?

5 Mphapo, thangwi yanji ndi pyakufunika kuti abale akugwesera aphedze aphale toera kucita mabasa mazinji? Kodi iwo anacita tani pyenepi? (2 Timoti 2:2) Munjira inango, thangwi yanji aphale asafunika kukhala na maonero adidi mu ndzidzi unapfundziswa iwo mabasa na abale akugwesera? Pakutoma, tendeni tione kuti Mambo Dhavidhi akhunganya tani mwace toera kucita basa yakufunika kakamwe.

DHAVIDHI AKHUNGANYA SALOMONI

6. Kodi Dhavidhi akhafuna kucitanji? Mphapo Yahova ampanganji?

6 Dhavidhi amala pyaka pizinji mbakakhala mbuto zakusiyana-siyana thangwi yakutcingwa. Mbwenye pidakhala iye mambo, adzakhala na nyumba yadidi kakamwe. Natenepa apanga mprofeta Natane: ‘Ine ndikukhala n’nyumba ikulu yakumangwa na miti ya ku Libano, mbwenye bokosi ya cibverano ca Yahova iri mu tenti ya nguwo.’ Dhavidhi akhafuna kakamwe kumangira templo Yahova. Natane ampanga: ‘Cita pinafuna iwe, thangwi Mulungu wandimomwene ali na iwe.’ Mbwenye nee ndi pyenepi pikhafuna Yahova. Iye apanga Natane toera apange Dhavidhi: “Siwe tayu anafuna kundimangira nyumba.” Maseze Yahova apikira Dhavidhi kuti ndzidzi onsene anadzakhala na iye, Dhavidhi adzindikira kuti m’bodzi mwa anace mbadadzamanga templo. Kodi Dhavidhi acitanji?—1 Pya dziko ya Israele 17:1-4, 8, 11, 12; 29:1.

7. Kodi Dhavidhi acita tani pinthu mwakubverana na citsogolero ca Yahova?

7 Dhavidhi akhafuna kakamwe kumangira templo Yahova, natenepa panango atsukwala kakamwe. Mbwenye iye apitiriza kuphedzera basa yakumanga ikhafuna kucita mwanace Salomoni. Dhavidhi amphedza toera kusaka anyabasa na kumpasa pinthu pyakumanga napyo ninga mafero, prata,  ouro na matabwa. Iye nee akhatsalakana kuti mbani anafuna kupaswa mbiri thangwi yakumanga templo, yakuti yadzadziwika ninga templo ya Salomoni. M’mbuto mwace, iye apasa cipapo Salomoni mukulonga: ‘Cincino mwananga, Yahova akhale na iwe, toera pyonsene pifambe mwadidi mbumanga nyumba ya Yahova Mulungu wako, ninga mudapilongera Iye kwa iwe.’1 Pya dziko ya Israele 22:11, 14-16.

8. Thangwi yanji panango Dhavidhi anyerezera kuti Salomoni nee akhadathema kumanga templo? Mphapo Dhavidhi acitanji?

8 Lerini 1 Pya dziko ya Israele 22:5. Panango Dhavidhi anyerezera kuti Salomoni nee akhali wakukhunganyika toera kucita basa ineyi yakufunika. Templo ikhafunika kukhala ‘yakubalika kakamwe,’ pontho Salomoni akhali ‘m’phale wakusowa maluso.’ Mbwenye Dhavidhi akhadziwa kuti Yahova mbadaphedza Salomoni kucita basa ineyi yakupambulika. Natenepa Dhavidhi acita pyonsene toera kuphedza mwanace kukhunganyika basa ineyi yakumanga.

KUPHEDZA ANANGO KUSATSANDZAYISA

Ife tisakomerwa tingaona aphale mbakacita mabasa mazinji (Onani ndima 9)

9. Kodi abale akugwesera asapibva tani angapasa mabasa aphale? Perekani citsandzo.

9 Abale akugwesera nee asafunika kunyinyirika angafuna kupasa mabasa aphale. Tonsene tisadziwa kuti cakufunika kakamwe lero ndi kucita basa ya Yahova. Kupfundzisa aphale toera kutsalakana mabasa kunadzaphedza toera basa ineyi icitwe mwadidi. Nyerezerani tenepa, pikhali imwe mwana, panango mukhaona pai wanu mbakatekenya motokala wace. Mu ndzidzi unakula imwe, iye asakupfundzisani pinacita iye. Mukupita kwa ndzidzi, imwe munabulusa phaso yanu mbamutomambo  kutekenya. Ngakhale tenepo, pai wanu anapitiriza kukupfundzisani. Midzidzi inango imwe musacinjana kutekenya. Mbwenye mu ndzidzi unagwesera iye, imwe musatekenya kazinji kene. Kodi pai wanu asaipirwa? Nkhabe, iye panango asakomerwa thangwi musankwata mbamuenda kunafuna iye. Munjira ibodzi ene, abale akugwesera asatsandzaya angaona aphale adapfundzisa iwo akucita mwadidi mabasa mu gulu ya Yahova.

10. Kodi Mose akhapibva tani thangwi ya kupaswa mbiri na cidzo?

10 Ife tisafunika kucita mpholemphole toera tikhonde kukhala na bibvu na mabasa anacita anango. Tinakwanisa kupfundza kubulukira mu pinthu pidacita Mose mu ndzidzi udatoma Aisraele anango kucita pinthu ninga aprofeta. (Lerini Numero 11:24-29.) Yoswa akhafuna kuakhondesa, mbwenye Mose alonga: ‘Uli na bibvu thangwi ya ine? Pikhafunika kuti mbumba yonsene ya Yahova ikhale aprofeta, pontho Yahova aapase nzimu wace!’ Mose akhadziwa kuti ndi Yahova akhacitisa aprofeta anewa. M’mbuto mwakufuna mbiri, Mose akhafuna kuti atumiki onsene a Yahova akhale na mabasa. Ndiye tani ife? Kodi tisakomerwa anango angapaswa mabasa mu gulu ya Yahova?

11. Kodi m’bale unango alonganji thangwi ya kupasa mabasa abale anango?

11 Lero mu gulu ya Yahova muli na abale azinji anaphata basa pyaka pizinji mwaphinga na asapfundzisa aphale toera kucita mabasa mazinji. Mwacitsandzo, tendeni tidinge citsandzo ca m’bale anacemerwa Peter. Mu pyaka 74 pidatumikira iye m’basa ya ndzidzi onsene, iye amala pyaka 35 mbakatumikira pa Bheteli ya ku Europa. Mu ndzidzi uzinji, iye akhayang’anira Dhepartamentu ya Basa. Buluka penepo basa ineyi yadzapaswa Paul, m’phale akhapfundzisa iye. Kodi Peter aipirwa na macinjo anewa? Nkhabe. Iye alonga: “Ndiri wakutsandzaya kakamwe thangwi tiri na abale akuti apfundziswa mbatawira kucita mabasa makulu na kuatsalakana mwadidi kakamwe.”

LEMEDZANI ABALE AKUGWESERA

12. Kodi tisapfundzanji mu citsandzo ca Robhoamu?

12 Pidafa Salomoni, mwanace Robhoamu akhala mambo mbasaka uphungu kuna amuna akugwesera toera kudziwa kuti anacita tani basa yace. Mbwenye nee aphatisira uphungu wawo! M’mbuto mwace, iye  aphatisira uphungu wa aphale andzace. Natenepa pyenepi pyambweresera nyatwa. (2 Pya dziko ya Israele 10:6-11, 19) Tisapfundzanji? Ndi pyandzeru kusaka uphungu kuna anthu akugwesera akuti ali na maluso mazinji kupiringana ife. Pyenepi nee pisabveka kuti asafunika kucita pinthu mwakukakamizika ninga mukhacitwa ipyo kale, pontho nee asafunika kupwaza uphungu wa abale akugwesera.

13. Kodi aphale asafunika kuphata tani basa na abale akugwesera?

13 Midzidzi inango, aphale asapaswa basa yakuyang’anira yakuti mbidacitwa na abale a maluso mazinji. Natenepa mphyandzeru kwa iwo kupfundza kubulukira kwa abale akugwesera. Mu citsandzo cidalonga ife pakutoma kwa nsolo uno, pidatoma Paul kuphata basa pa mbuto ya m’bale Peter ninga muyang’aniri wa Dhepartamentu ya Basa pa Bheteli, alonga, “Ndikhasaka ndzidzi toera kusaka ciphedzo kuna m’bale Peter, pontho ndikhawangisa anango toera kucitambo pibodzi pyene.”

Paulu amala ndzidzi uzinji mbakapfundzisa Timoti, pontho Timoti akhatawira pikhapfundziswa iye

14. Kodi tisapfundzanji mu citsandzo ca Paulu na Timoti?

14 Timoti akhali mwana kakamwe na mpostolo Paulu, mbwenye iwo aphata basa pabodzi mu pyaka pizinji. (Lerini Afilipi 2:20-22.) Paulu apanga Akristu a ku Korinto: ‘Ine ndinakutumirani Timoti, thangwi iye ndi mwana wakufunika na wakukhulupirika mwa Mbuya. Iye anadzakukumbusani pya Kristu Yezu, ninga pinapfundzisa ine mbuto zonsene na m’mipingo yonsene.’ (1 Akorinto 4:17) Mu citsandzo ceneci tisaona kuti Paulu na Timoti akhaphata basa pabodzi mbaphedzana unango na ndzace. Paulu amala ndzidzi uzinji mbakapfundzisa Timoti pinthu pya Kristu, pontho Timoti akhatawira pikhapfundziswa iye. Natenepa, Paulu akhali na cinyindiro cakuti Timoti mbadatsalakana mwadidi abale na alongo ku Korinto. Akulu a mpingo anakwanisa kutowezera citsandzo ca Paulu pakupfundzisa abale anango toera kucita mabasa anango mu mpingo.

TONSENE TIRI NA BASA YAKUFUNIKA

15. Kodi lemba ya Aroma 12:3-5 inatiphedza tani tingakhuyiwa na macinjo?

15 Ife tikukhala mu ndzidzi wakuti khundu ya gulu ya Yahova ya pa dziko yapantsi ikuthambaruka kakamwe. Pyenepi pisabveka kuti mu gulu yace munapitiriza kuoneka macinjo. Anango mwa macinjo anewa anakwanisa kutikhuya. Mphapo tinacitanji? Tisafunika kukhala akucepeseka na kuikha manyerezero m’basa ya Umambo m’mbuto mwa pyakufuna pyathu. Kucita pyenepi kunatiphedza toera kukhala akuphatana. Paulu alembera Akristu a ku Roma: ‘Ndinakupangani monsene kuti lekani kunyerezera kupiringana pinafunika imwe kunyerezera.’ Buluka penepo iye afokotoza kuti ninga makhundu onsene a manungo athu ndi akufunika, munthu onsene mu mpingo ndi wakufunikambo.—Aroma 12:3-5.

Atumiki onsene a Yahova asafuna kuphedzera Umambo na kucita pyonsene pinaphembwa iwo

16. Kodi Akristu asafunika kucitanji toera kukhazikisa ntendere na kuphatana mu gulu ya Yahova?

 16 Atumiki onsene a Yahova asafuna kuphedzera Umambo na kucita pyonsene pinaphembwa iwo. Abale akugwesera anakwanisa kupfundzisa aphale. Aphale anakwanisa kutsalakana mabasa mazinji mwakucepeseka na mwacilemedzo. Pontho abale onsene akumanga banja asakomerwa kakamwe angaphedzerwa na akazawo mwakukhonda tsalakana macinjo. Akazi anewa anakwanisa kutowezera citsandzo ca Prisila, wakuti aphata basa mwakukhulupirika na mamunace, Akila.—Machitiro 18:2.

17. Ninji cinapangiza kuti Yezu akhanyindira anyakupfundza ace? Pontho aapfundzisa basa yanji?

17 Yezu akhazikisa citsandzo cadidi kakamwe ca kupfundzisa anango. Iye akhadziwa kuti anango mbadafunika kupitiriza na basa yace. Kusiyapo pyenepi, iye akhadziwa kuti apostolo ace akhali akusowa ungwiro. Mbwenye iye akhanyindira kuti iwo mbadamwaza mphangwa zadidi piringana pidacita iye. (Jwau 14:12) Iye aapfundzisa mwadidi toera kumwaza mphangwa m’madziko onsene akhafuna kuenda iwo.—Akolose 1:23.

18. Ndi basa ipi inafuna kudzakhala na ife n’dziko ipswa? Ndi basa ipi iri na ife lero?

18 Pidafa Yezu, Yahova amulamusa muli wakufa mbampasa mabasa mazinji ninga cidzo ‘cakupiringana mautongi onsene, mphambvu zonsene na ambuya onsene.’ (Aefesi 1:19-21) Ngakhale tife mbitiri akukhulupirika kuna Yahova mbidzati fika Armagedoni, tinadzalamuswa mbitikhala na mabasa mazinji akutsandzayisa n’dziko ipswa. Lero, tiri na basa yakufunika kakamwe yakumwaza mphangwa zadidi na kucita anyakupfundza. Natenepa, mwakukhonda tsalakana khala ndife m’phale peno nkhalamba, tinakwanisa kucita pizinji m’basa ya Mbuya.1 Akorinto 15:58.