Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Musakumbuka?

Musakumbuka?

Kodi mwaleri mwacidikhodikho misolo ya cincino ya Ncenjezi? Khala mwaileri, onani khala munakwanisa kutawira mibvundzo inatowera:

Thangwi yanji Yahova atawirisa nkhondo mu Israele wakale?

Yahova ndi waufuni. Mbwenye m’midzidzi inango, iye atawirisa nkhondo m’midzidzi yakuti atumiki ace akhathabuka na uipi na kupondererwa. Mulungu ndiye akhatawirisa anthu akhafunika kucita nkhondo zenezi na ndzidzi ukhafunika iwo kuzicita.wp15 1/11, matsa. 4-5.

Kodi anyakubala anapfundzisa tani anawo athunga toera kutumikira Yahova?

Anyakubala asafunika kupangiza ufuni kuna anawo athunga, mbapangiza citsandzo ca kucepeseka ninga anyakubala. Anyakubala asafunikambo kupangiza luso yakudzindikira mbawangisira toera kubvesesa anawo athunga.w15 15/11, matsa. 9-11.

Thangwi yanji papa nee asafunika kuoniwa ninga nyakupitira mbuto wa Pedhru?

Lemba ya Mateo 16:17, 18 nee isalonga kuti mpostolo Pedhru mbadakhala nsolo wa mpingo Wacikristu. Bhibhlya isapangiza kuti Yezu ndiye akhafuna kukhala nsolo wa mpingo, tayu mpostolo Pedhru. (1 Ped. 2:4-8)wp15 1/12, matsa. 12-14.

Ndi pinthu pipi pisafunika ife kunyerezera mbatidzati kulonga?

Toera kuphatasira mwadidi lirimi yathu, tisafunika kukumbuka pinthu pitatu, (1) kusankhula ndzidzi wakuthema (Koel. 3:7), (2) kusankhula mafala adidi (Mis. 12:18), na (3) kulonga munjira yadidi (Mis. 25:15).w15 15/12, matsa. 19-22.

Ndi njira zipi zingasi zakukhonda kuona ntima zakuti Akristu asazicalira?

Akristu andimomwene asacalira kulonga uthambi na kupambizira anango. Iwo nkhabe kulonga mafala akuipa akuti anaphekesa anango.wp16.1, tsa. 5.

Mbani “akulu a anyantsembe” analongwa m’Bhibhlya?

Mafala akuti “akulu a anyantsembe” asabveka akulu a acibale a anyantsembe pabodzi na anyantsembe akulu akale akuti akhadasiyiswa kutumikira ninga anyantsembe.wp16.1, p. 10.

Tisafunika kutsalakana tani munthu anadya pidzindikiro pya Cikumbuso?

Akristu nkhabe kukuza ale anadya pidzindikiro pya Cikumbuso. Nkristu wandimomwene wakudzodzwa nee mbadafuna kukuzwa na anango; iye nee mbadafuna kudziwisa anango pya uxamwali wace na Mulungu. (Mat. 23:8-12)w16.01, matsa. 23-24.

Tisapfundzanji thangwi ya njira idakhazikisa Abhrahamu uxamwali na Mulungu?

Panango Abhrahamu adziwa Mulungu kubulukira kwa Semu. Abhrahamu akhala na pyakugumana napyo kubulukira munjira idatsalakana Mulungu iye na banjace. Ife tinakwanisambo kucita pibodzi pyene.w16.02, matsa. 9-10.

Kodi makapitulu na mavesi a Bhibhlya agawiwa tani?

Mu pyaka madzana 13 ntsogoleri wauphemberi akhacemerwa Stephen Langton agawa Bhibhlya m’makapitulu. Anyakulemba Aciyuda aikha mavesi m’Malemba Acihebhere, mu pyaka madzana 16 nyakudziwisa pya Bhibhlya akhacemerwa Robert Estienne acitambo pyenepi m’Malemba Acigerego Acikristu.wp16.2, matsa. 14-15.

Kodi Sathani akwatadi Yezu mbaenda naye ku templo pa ndzidzi udamuyesera iye?

Nee tisadziwa mwadidi kuti Sathani aonesa tani Yezu templo. Lemba ya Mateo 4:5 na Luka 4:9 mbidapangiza kuti panango Yezu aendeswa ku templo m’masomphenya peno kuti iye alimira kunkhomo ya padzulu pantsoi ya templo.w16.03, matsa. 31-32.

Ndi munjira ipi utumiki wathu Wacikristu walandana na bume?

Bume isatoma mwapang’ono pang’ono, pontho ndi yadidi na yakufunika kakamwe mu umaso. Mwandimomwene, bume ndi nkhombo yakubuluka kwa Yahova. (Deut. 33:13) Kuwangisira kunacita atumiki onsene a Yahova mu utumiki kusalandaniswa na bume.w16.04, tsa. 4.