Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Lekani Kugwegweduswa Na Madodo a Anango

Lekani Kugwegweduswa Na Madodo a Anango

‘Pitirizani kulekererana na ntima onsene.’AKOL. 3:13.

NYIMBO: 53, 28

1, 2. Kodi Bhibhlya yapikira tani pya kuthimizirika kwa atumiki a Yahova?

PA DZIKO yonsene pana gulu yakupambulika yakuti anthu ace asafuna Yahova, pontho asafuna kuntumikira. Anthu anewa ndi Mboni za Yahova. Maseze iwo ndi akusowa ungwiro, Yahova asaphatisira nzimu wace wakucena toera kutsogolera atumiki ace. Tendeni tidinge njira zingasi zinapangiza nkhombo za Yahova kuna mbumba yace.

2 Mpaka mu caka 1914 mudatoma ntsiku zakumalisa, atumiki a Yahova akhali akucepa kakamwe pa dziko yapantsi. Mbwenye Yahova apasa nkhombo basa yawo yakumwaza mphangwa. Mu pyaka pidatowerera, pikwi na pikwi pya alambiri apswa, apfundza undimomwene wa Bhibhlya mbakhala Mboni za Yahova. Yahova akhadapikira pya kuthimizirika kweneku mudalonga iye kuti: ‘Mbumba ing’ono kakamwe inadzakhala nsoka ukulu na wamphambvu. Pyonsene pinadzaoneka pa ndzidzi wakuthema, thangwi ndine Yahova anafuna kudzapicitisa mwakucimbiza.’ (Iza. 60:22) Mwakukhonda penula, profesiya ineyi isakwanirisika mu ntsiku zino zakumalisa. Natenepa, mbumba ya atumiki a Yahova ndi ikulu kakamwe lero kupiringana anthu a madzindza mazinji.

3. Kodi atumiki a Yahova asapangiza tani ufuni wawo?

 3 Mu ntsiku zino zakumalisa, Yahova asaphedzambo atumiki ace toera kupangiza n’khaliro wace wakufunika kakamwe—ufuni. (1 Jwau 4:8) Yezu atowezera mwakukwana ufuni wa Mulungu, iye alonga: ‘Ndinakupasani matongero mapswa, kuti mufunane unango na ndzace. Mufunane ninga mudakufunani ine pano. Mungafunana, anthu onsene anadzadzindikira kuti ndimwe anyakupfundza anga.’ (Jwau 13:34, 35) Mu pyaka pidapita, atumiki a Yahova apangiza ufuni unoyu kwa unango na ndzace, makamaka m’midzidzi ya nkhondo zidapha anthu azinji kakamwe pa dziko. Mwacitsandzo, anthu cifupi na mamiliyau 55 aphiwa pa Nkhondo Yaciwiri ya Dziko yonsene. Mbwenye Mboni za Yahova nee zacita khundu mu nkhondo ineyi. (Lerini Mikeya 4:1, 3.) Pyenepi pyaaphedza toera kupitiriza kukhala ‘akusowa mulando wa ciropa ca anthu.’Mach. 20:26.

4. Thangwi yanji kuthimizirika kwa alambiri a Yahova ndi kwakudzumisa?

4 Numero ya atumiki a Yahova isapitiriza kuthimizirika, maseze dziko iri m’manja mwa Sathani—‘mulungu wa makhaliro ano a pinthu.’ (2 Akor. 4:4) Sathani asatsogolera misoka ya ndale za dziko na pyakumwaza mphangwa. Mbwenye iye nkhabe kwanisa kulimirisa basa yakumwaza mphangwa zadidi. Nakuti asadziwa kuti asala na ndzidzi wakucepa kakamwe, Sathani asaphatisira njira zakusiyana-siyana toera kubulusa anthu mu ulambiri wandimomwene.Apok. 12:12.

PINTHU PINAYESERA KUKHULUPIRIKA KWATHU

5. Thangwi yanji midzidzi inango andzathu anakwanisa kutitsukwalisa? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

5 Mpingo Wacikristu usatipfundzisa kuti tisafunika kufuna Mulungu na anthu andzathu. Yezu apangiza pyenepi pidalonga iye kuti: ‘‘Funa Yahova Mulungu wako, na ntima wako onsene, na umaso wako onsene, na ndzeru zako zonsene.’ Anewa ndi matongero makulu na akutoma. Aciwiri ndi sawasawa na akutoma: ‘Funa ndzako ninga iwe ene.’’ (Mat. 22:35-39) Mbwenye Bhibhlya isapangiza kuti anthu onsene ndi akusowa ungwiro thangwi ya madawo a Adhamu. (Lerini Aroma 5:12, 19.) Natenepa, midzidzi inango, abale na alongo analonga peno anacita cinthu cakuti cinatitsukwalisa. Munacitanji pyenepi pingacitika m’mpingo? Munapitiriza kufuna Yahova na ntima onsene? Munapitiriza kukhala akukhulupirika kwa Yahova na atumiki ace? Bhibhlya isalonga pya atumiki a Yahova akale akuti alonga mafala peno acita pinthu pidatsukwalisa anango. Tendeni tione kuti tinapfundzanji kubulukira kwa iwo.

Mbamudacitanji khala mukukhala mu Israele mu ntsiku za Eli na anace? (Onani ndima 6)

6. Kodi anango mbadakhuyiwa tani pa ndzidzi wakuti Eli nee asandika anace?

6 Mwacitsandzo, Eli akhali Nyantsembe Wankulu wa Israele. Iye akhali na ana awiri acimuna akuti nee akhabvera mitemo ya Yahova. Bhibhlya isalonga: ‘Ana a Eli akhali anthu akuipa, thangwi nee akhalemedza Yahova.’ (1 Sam. 2:12) Maseze Eli acita pinthu pizinji pyadidi toera kuphedzera ulambiri wandimomwene, anace awiri akhacita madawo makulu kakamwe. Eli akhadziwa pyenepi, iye akhafunika kuasandika, mbwenye iye nee acita pyenepi. Na thangwi ineyi, Yahova atcinyusa Eli na anace awiri. (1 Sam. 3:10-14) Mukupita kwa ndzidzi, nee m’bodzi wa dzindza ya Eli mbadatawiriswa pontho toera kutumikira ninga nyantsembe wankulu. Nyerezerani kuti mukukhala mu ntsiku za Eli, mbamudacitanji mungadziwa kuti iye asatawirisa anace kucita pinthu pyakuipa kakamwe? Mbamudagwegweduka na pyenepi mpaka kusiya kutumikira Yahova?

7. Ndi madawo api makulu adacita Dhavidhi, mbwenye ninji pidacita Yahova?

 7 Yahova akhafuna kakamwe Dhavidhi, iye akhamuona ninga munthu “wakulungama ninga munafunira iye.” (1 Sam. 13:13, 14; Mach. 13:22) Mbwenye mukupita kwa ndzidzi, Dhavidhi acita upombo na Bateseba, mbampasa mimba. Pidacitika pyenepi, Uriya akhali kunkhondo. Dhavidhi nee akhafuna kuti anthu adziwe pidacita iye. Natenepa, acemeresa Uriya, mbankulumiza toera aende kagona kunyumba kwace. Dhavidhi akhadikhira kuti iye mbadapita m’mabonde na Bateseba, natenepa anthu mbadanyerezera kuti Uriya ndi baba wa mwana akhafuna kubalwa na Bateseba. Mbwenye Uriya nee atawira kuenda kunyumba kwace. Buluka penepo, Dhavidhi acita masasanyiro toera Uriya aphiwe kunkhondo. Na thangwi ya madawo ace makulu, Dhavidhi na banjace athabuka kakamwe. (2 Sam. 12:9-12) Mbwenye Yahova apangiza ntsisi mbalekerera Dhavidhi thangwi iye ‘afamba na ntima wadidi pamaso pace.’ (1 Am. 9:4) Nyerezerani kuti mukukhala mu ntsiku za Dhavidhi, mbamudagwegweduka thangwi ya madawo a Dhavidhi mbamusiya kutumikira Yahova?

8. (a) Kodi mpostolo Pedhru acimwana tani kukwanirisa mafalace? (b) Thangwi yanji Yahova apitiriza kuphatisira Pedhru pidamala iye kudodoma?

8 Citsandzo cinango ndi ca mpostolo Pedhru. Yezu ansankhula toera kukhala m’bodzi wa apostolo ace. Mbwenye m’midzidzi inango, Pedhru akhalonga peno akhacita pinthu pyakuti mukupita kwa ndzidzi akhatsumbikika napyo. Mwacitsandzo, Pedhru akhadalonga kuti cipo mbadasiya Yezu, maseze anango acite pyenepi. (Mko. 14:27-31, 50) Mbwenye pidamangwa Yezu, Pedhru na anyakupfundza onsene asiya Yezu. Buluka penepo, akhonda katatu kuti nee akhadziwa Yezu. (Mko. 14:53, 54, 66-72) Mbwenye Pedhru atsukwala kakamwe, natenepa, Yahova apitiriza kumphatisira. Mbamudakhala m’bodzi wa anyakupfundza mu ndzidzi unoyu, mbamudapitiriza kutumikira Yahova?

9. Thangwi yanji musanyindira kuti ndzidzi onsene Yahova asacita pinthu munjira yadidi?

9 Pidamala ife kudinga ndi pitsandzo pingasi  pya atumiki a Yahova adacita pinthu pidatsukwalisa anango. Pana pitsandzo pizinji pyakale na pyacincino pyakuti tinakwanisa kupidinga. Mbwenye mbvundzo wakufunika ndi uyu: Munacitanji pyenepi pingacitika? Munasiya kuenda ku misonkhano ya mpingo peno kusiya kutumikira Yahova? Peno munadzindikira kuti Yahova ndi wantsisi, pontho asadikhira kuti munthu unoyu atcinyuke? Mbwenye midzidzi inango, ale anacita madawo makulu asakhonda ntsisi za Yahova mbakhonda kutcinyuka. Kodi pyenepi pingacitika, munakhala na cinyindiro cakuti Yahova anadzatsalakana anyakudawa anewa, panango mbaabulusa m’mpingo?

PITIRIZANI KUKHALA WAKUKHULUPIRIKA

10. Kodi Yezu abvesesanji thangwi ya madodo a Yuda Iskaryote na Pedhru?

10 Bhibhlya iri na pitsandzo pya atumiki azinji a Yahova adapitiriza kuntumikira mwakukhulupirika mwakukhonda tsalakana madodo a anango. Mwacitsandzo, pakumala kuphuphudza na kuphembera kuna Babace, Yezu asankhula apostolo ace 12. M’bodzi wa iwo akhali Yuda Iskaryote. Mukupita kwa ndzidzi, Yuda asandukira Yezu, mbwenye Kristu nee atawirisa kuti kusandukira kwa Yuda na kukhondwa kudacitwa iye na Pedhru kumpingize m’basa yace yakutumikira Babace. (Luka 6:12-16; 22:2-6, 31, 32) Yezu akhadziwa kuti madodo anewa nee acitiswa na Yahova. Yezu nee apasa mulando atumiki onsene a Yahova thangwi ya madodo a Yuda na Pedhru. Yahova apasa nkhombo Mwanace mu kumulamusa muli akufa, pyenepi pyafungula njira toera Yezu akhale Mambo wa Umambo wakudzulu.Mat. 28:7, 18-20.

11. Ndi makhaliro api adapikira Yahova kwa atumiki ace mu ntsiku zakumalisa?

11 Citsandzo ca Yezu cisatipfundzisa kuti tisafunika kukhala akukhulupirika kuna Yahova na atumiki ace. Ife tiri na mathangwi adidi toera kucita pyenepi. Lero tisaona pakweca kuti Yahova asatsogolera atumiki ace mu ntsiku zino zakumalisa. Nkhabebve mbumba inango inamwaza mphangwa za undimomwene pa dziko yonsene. Thangwi yanji? Iwo nkhabe citsogolero ca Yahova ninga ciri na ife m’mpingo Wacikristu lero wakuti ndi wakuphatana kakamwe. Lemba ya Izaiya 65:14 isapangiza makhaliro auzimu akhafuna kuoneka mu ntsiku zakumalisa: ‘Atumiki anga anadzatsandzaya thangwi ya makhaliro adidi a mitima yawo.’

12. Tisafunika kuona tani madodo a anango?

12 Atumiki a Yahova asatsandzaya thangwi ya makhaliro adidi a mitima yawo thangwi iwo asatsogolerwa na Yahova. Mbwenye anthu a dziko ya Sathani asabulira thangwi yakutekera kwa makhaliro. Natenepa, mphyaupswiru kakamwe kunyerezera kusiya kusonkhana na atumiki a Yahova peno kusiya kutumikira Yahova thangwi ya madodo a anthu angasi m’mpingo. Tisafunika kupitiriza kukhala akukhulupirika kwa Yahova mbatitowezera pitsogolero pyace. Tisafunikambo kupfundza kuti tisafunika kuona tani madodo a anango.

TISAFUNIKA KUTSALAKANA TANI MADODO A ANANGO?

13, 14. (a) Thangwi yanji tisafunika kupirirana unango na ndzace? (b) Ndi pikiro ipi isafunika ife kupitiriza kukumbuka?

13 Musafunika kucitanji khala mwatsukwala thangwi ya mafala peno cinthu cidacita m’bale peno mulongo? N’dida wadidi kakamwe wa Bhibhlya ndi uyu: ‘Leka kucimbiza na kuipirwa, thangwi kuipirwa kusakhala m’mitima ya anthu akusowa ndzeru.’ (Koel. 7:9) Tonsene ndife akusowa ungwiro, pontho tisacita madodo. Natenepa, si pyadidi tayu kudikhira kuti abale na alongo anacita pinthu pyadidi ndzidzi onsene. Tingacita pyenepi, nee tinapitiriza kutumikira Yahova mwakutsandzaya mu ntsiku  zino zakumalisa. Cakutsukwalisa kakamwe ndi cakuti pyenepi pinaticitisa kusiya gulu ya Yahova, mbatiluza mwai wakutumikira Yahova na umaso unapikira iye mu dziko ipswa.

14 Toera kupitiriza kukhala na cidikhiro cakuwanga mbatitumikira Yahova, tisafunika kukumbuka pikiro iyi yacibalangazo: ‘Onani, ndinadzacita papswa kudzulu na pantsi. Pyakale pinadzaduwalikiratu, nkhabe kudzakumbukirwabve muntima.’ (Iza. 65:17; 2 Ped. 3:13) Lekani kutawirisa kuti madodo a anango akugwegweduseni mbamucimwana kutambira nkhombo zenezi.

15. Kodi Yezu alonga kuti tisafunika kucitanji anango angacita madodo?

15 Mbwenye nakuti tidzati kupita mu dziko ipswa, tisafunika kudziwa kuti Yahova asafuna ticitenji thangwi ya madodo a anango. Mwacitsandzo, Yezu apereka n’dida uyu: ‘Mungalekerera anthu pyakuipa pyawo, Babanu wakudzulu anadzalekererambo pyakuipa pyanu. Mbwenye mungakhonda kulekerera anthu pyakuipa pyawo, Babanu anadzakhondambo kulekerera pyakuipa pyanu.’ Kumbukanimbo kuti pidabvundzisa Pedhru kuti asafunika kulekerera munthu “kanomwe,” Yezu antawira: ‘Ndinakupanga, si mpaka kanomwe tayu, mbwenye mpaka makumanomwe na kanomwe.’ Yezu apangiza pakweca kuti tisafunika kukhala dzololo toera kulekerera ndzidzi onsene. Kulekerera kusafunika kukhala cipendamiro cathu cikulu na cakutoma.Mat. 6:14, 15; 18:21, 22.

16. Ndi citsandzo cipi cadidi cidakhazikisa Zuze?

16 Zuze apangiza citsandzo cadidi kakamwe cakuti tinatsalakana tani madodo a anango. Zuze na ng’ono wace akhali ana awiri basi adabala Yakobe na nkazace Rakele. Mbwenye Yakobe akhali na ana anango akukwana khumi, mbwenye iye akhafuna kakamwe Zuze kupiringana anace onsene. Natenepa, ana khumi a Yakobe akhacitira ntcanje Zuze. Buluka penepo, iwo agulisa Zuze ninga bitcu. Mudapita pyaka pizinji, ntongi wa Ejito asankhula Zuze toera akhale ntongi waciwiri wa dziko ineyi thangwi iye adzumatirwa kakamwe na basa yaudziwisi idacita Zuze. Pidaoneka njala ikulu mu dziko yawo, abale a Zuze aenda ku Ejito kagula pyakudya, mbwenye iwo nee andzindikira. Zuze mbadakwanisa kuphatisira ndzidzi unoyu ninga mwai toera kubwezera pyakuipa abale ace thangwi ya pinthu pyakuipa pidancitira iwo. Mbwenye Zuze ayesera abale ace toera kuaona khala acinja manyerezero awo. Pidaona iye kuti mwandimomwene iwo akhadacinja, Zuze apanga abale ace kuti iye akhali Zuze. Mukupita kwa ndzidzi iye alonga: ‘Lekani kugopa cinthu, ndinapitiriza kukupasani cakudya, imwe na ananu.’ Bhibhlya isathimiza: ‘Aapumisa na kuapanga pikhanyerezera iye na mafala akupasa cinyindiro.’Gen. 50:21.

17. Munadzacitanji anango angacita madodo?

17 Nakuti tonsene tisadodoma, mphyadidi kukumbuka kuti panango imwe musatsukwalisambo andzanu. Mungadzindikira kuti mwatsukwalisa ndzanu, citani pinalonga Bhibhlya. Phembani m’bale peno mulongo unoyu toera akulekerereni, mbamukhazikisa ntendere na iye. (Lerini Mateo 5:23, 24.) Tisakomerwa kakamwe andzathu angatilekerera mbakhonda kukoya madodo athu, natenepa, tisafunika kucita pibodzi pyene kwa iwo. Lemba ya Akolose 3:13, Tradução do Novo Mundo isatikulumiza: “Pitirizani kupirirana unango na ndzace mbamulekererana na ntima onsene, khala munthu ali na mathangwi toera kusumira ndzace. Ninga Yahova akulekererani na ntima onsene, imwe citanimbo pyenepi.” Ufuni Wacikristu nkhabe kukoya ndandanda wa madodo. (1 Akor. 13:5) Tingalekerera andzathu, Yahova anatilekererambo. Natenepa, anango angacita madodo, tendeni tikhale anthu antsisi, ninga pinacita Babathu wantsisi, Yahova.Lerini Masalmo 103:12-14.