Dyabo mbani?

MBAMUDATAWIRA kuti Dyabo ndi . . .

  • Munthu wauzimu?

  • Cidzindikiro ca uipi nkati mwa Munthu?

  • Manyerezero a munthu?

BHIBHLYA ISALONGANJI

Dyabo alonga na ‘ayesera’ Yezu. (Mateo 4:1-4) Natenepa, Dyabo nee ndi manyerezero a munthu peno cidzindikiro ca uipi. Iye ndi munthu wauzimu wakuipa.

NINJI PONTHO PINAPFUNDZA IFE M’BHIBHLYA?

  • Pakutoma Dyabo akhali anju wadidi, mbwenye “iye nee apitiriza mu undimomwene.” (Jwau 8:44, NM) Iye adzakhala nyauthambi mbapandukira Mulungu.

  • Aanju anango agumanyikana na Sathani mu upanduki.Apokalipse 12:9.

  • Dyabo asacitisa anthu azinji kutawira kuti iye nee alipo.2 Akorinto 4:4.

Kodi Dyabo akutonga anthu?

ANANGO ASALONGA kuti kutongwa na Dyabo ndi kunyengezwa, mbwenye anango asanyerezera kuti ndi kuthabuswa na mizimu yakuipa. Ndi api maonero anu?

BHIBHLYA ISALONGANJI

‘Dziko yonsene iri m’manja mwa Dyabo.’ (1 Jwau 5:19) Anthu onsene asakhuiwa kakamwe na Dyabo, mbwenye iye nee akutonga anthu onsene.

NINJI PONTHO PINAPFUNDZA IFE M’BHIBHLYA?

  • Dyabo asaphatisira uthambi toera kutundusa anthu.2 Akorinto 11:14.

  • M’midzidzi inango mizimu yakuipa isatonga anthu.Mateo 12:22.

  • Na ciphedzo ca Mulungu, munakwanisa ‘kukhonda Dyabo.’Tyago 4:7.