Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 USAGOMEZERA NSOLO WA REVISTA | KODI IMWE MUNATAWIRA MUONI UKULU KAKAMWE WA MULUNGU

Muoni Wakupambulika

Muoni Wakupambulika

JORDAN atambira cibote cing’ono toera kusendzeka naco. Anango aona muoni unoyu ninga wakusowa basa. Mbwenye kwa Jordan muoni unoyu ukhali wakufunika kakamwe. Iye alonga: “Ndapaswa muoni unoyu pikhali ine mwana na mamuna unango akhacemerwa Russell wakuti akhali xamwali wa banja yathu.” Mu ndzidzi udalowa Russell, Jordan adzindikira kuti mamuna unoyu akhadaphedza kakamwe yavu wace na anyakubalace mu midzidzi ya nyatwa. Jordan alonga: “Mudadziwa ine kuti Russell aphedza banja yathu, muoni wace ung’ono udandipasa iye wadzakhala wakufunika kakamwe kwa ine.”

Cakucitika ceneci cisapangiza kuti anango asapereka takhuta angapaswa muoni, anango nkhabe. Mbwenye munthu angakhala wakupereka takhuta, muoni usakhala wakufunika kakamwe kwa iye. Bhibhlya isalonga pya muoni ukulu kakamwe m’mafala awa akudziwika: ‘Mulungu afuna anthu a pantsi pano pikulu pyene, mbapereka Mwanace m’bodzi ekha toera munthu onsene anankhulupira, aleke kufudzwa, mbwenye akhale na umaso wa kwenda na kwenda.’—Jwau 3:16.

Muoni wakuti unatipasa umaso wakukhonda mala! Kodi ulipo muoni wakufunika kakamwe kupiringana unoyu? Pyakutsukwalisa ndi pyakuti anango nee asapereka takhuta thangwi ya muoni unoyu, mbwenye Akristu andimomwene asauona ninga ‘wakufunika kakamwe.’ (Masalmo 49:8; 1 Pedro 1:18, 19) Mphapo, thangwi yanji Mulungu apereka Mwanace toera kudzafera anthu pa dziko?

Mpostolo Paulu atawira tenepa: ‘Madawo abwera pantsi pano thangwi ya munthu m’bodzi basi, mbakupitambo kufa thangwi ya madawo, tenepa kufa kwapita mwa anthu onsene.’ (Aroma 5:12) Mamuna wakutoma, Adhamu, mwakufuna akhonda kubvera Mulungu, na thangwi ineyi iye afa. Natenepa kubulukira kwa munthu m’bodzi, anthu onsene asafa.

‘Madawo anapasa anthu kufa mbwenye pinapasa Mulungu ndi umaso wakukhonda mala mwa Kristu Yezu Mbuyathu.’ (Aroma 6:23) Toera kusudzula  anthu ku madawo na kufa, Mulungu atuma Mwanace waungwiro Yezu Kristu kuti adzatifere. Thangwi ya ntsembe ineyi, inadziwika ninga ‘ciomboli,’ anthu onsene anakhulupira Yezu anadzakhala na umaso wakukhonda mala.—Aroma 3:24.

Mpostolo Paulu alonga thangwi ya nkhombo zonsene za Mulungu zinapasa iye alambiri ace kubulukira mwa Yezu Kristu kuti: ‘Ticite takhuta kuna Mulungu thangwi ya pyonsene pinatipasa iye pyakukhonda kulengeseka.’ (2 Akorinto 9:15) Mwandimomwene, ife nkhabe mafala toera kufokotoza muoni unoyu wakufunika kakamwe wa ciomboli. Mphapo, thangwi yanji ciomboli ndi muoni wakupambulika? Ndi munjira ipi muoni unoyu ndi wakusiyana na miyoni inango inatipasa Mulungu? * Ife tinapangiza tani kuti tisapereka takhuta ku muoni unoyu? Tisakuphembani toera muleri matawiro anagumanika m’Bhibhlya a mibvundzo ineyi m’misolo miwiri inatowera.

^ ndima 8 Mwakufuna, ‘Yezu apereka umaso wace thangwi ya ife.’ (1 Jwau 3:16) Nakuti ciomboli cikhacita khundu ya cifuniro ca Mulungu, misolo ino isafokotoza pidacita Mulungu toera kutiombola.