‘Ufuni wa Kristu usatikulumiza, thangwi Kristu afera anthu onsene ali maso toera akhonde kucita pinafuna iwo, mbwenye toera kucita pinafuna Ule adaafera.’—2 Akorinto 5:14, 15.

TINGAPASWA muoni wadidi tisafunika kupereka takhuta. Ntsiku inango Yezu awangisa amuna khumi akuti akhali na utenda wakugopswa. Utenda unoyu nee ukhali na ukondzi. Pidamala iwo kuwangiswa, m’bodzi mwa amuna anewa, ‘abwerera, mbasimba Mulungu na fala yakugaluza.’ Yezu alonga: ‘Adawangiswa si khumi tayu? Apfemba ali kupi?’ (Luka 17:12-17) Kodi pyenepi pisatipfundzisanji? Mphyakukhonda nentsa kuduwala pinthu pyadidi pidaticitira anango!

Ntsembe ya ciomboli ndi yakusiyana kakamwe na miyoni inango. Unoyu ndi muoni ukulu kakamwe kupiringana yonsene inapaswa ife na anthu. Mphapo, tinapereka tani takhuta ku muoni unoyu udatipasa Mulungu?

  • Dziwani Adakupasani muoni. Anthu onsene anafuna  kuphedzeka na muoni wa ciomboli asafunika kuwangisira. Na thangwi ineyi, Yezu pidacita iye phembero kwa Mulungu alonga: ‘Umaso wakukhonda mala ndi uyu, anthu akudziweni imwe mwekha Mulungu wandimomwene, adziwembo Yezu Kristu ule adatuma imwe.’ (Jwau 17:3) Nyerezerani khala mwapangwa kuti munthu unango akupulumusani pikhali imwe mwana, kodi imwe nee mbamudafuna kudziwa munthu unoyu? Pontho thangwi yanji iye akupulumusani? Yahova Mulungu, adapereka muoni wa ciomboli, wakuti unakwanisa kupulumusa umaso wanu, asafuna kuti mun’dziwe, pontho mukhale na uxamwali wakuwanga na iye. Bhibhlya isalonga: ‘Fendedzerani Mulungu, tenepa iye anadzakufendezeranimbo.’—Tyago 4:8.

  • Pangizani cikhulupiro ku ciomboli. ‘Uyu anakhulupira Mwana ali na umaso wakukhonda mala.’ (Jwau 3:36) Pisabvekanji kupangiza cikhulupiro? Pisabveka kucita pinthu pinapangiza kuti tiri na cikhulupiro. (Tyago 2:17) Pinthu pipi? Imwe mungapaswa muoni, basi ene iwo unakhala wanu mungautambira. Munjira ibodzi ene musafunikambo kutambira muoni wa ciomboli. Munjira ipi? Pfundzani kuti munaphatisira tani umaso wanu toera kukomeresa Mulungu. * Phembani Mulungu toera akulekerereni na akupaseni cikumbuntima cakucena. Pontho pakucita phembero kwa Mulungu, khalani na cinyindiro cakuti ntsembe ya ciomboli inadzabweresa ntendere, citsidzikizo na umaso wadidi kwa ale anakhulupira ntsembe ineyi.—Ahebere 11:1.

  • Gumanikani pa cikumbuso ca kufa kwa Yezu. Yezu apanga anyakupfundzace kuti asafunika kukumbuka kufa kwace pyaka pyonsene. Thangwi ya cakucitika ceneci, iye alonga: ‘Ipi piciteni toera mundikumbukire.’ (Luka 22:19) Caka cino Mboni za Yahova zinakumbuka kufa kwa Yezu n’Cipiri, ntsiku 11 ya Bwinja ya 2017, dzuwa ingabira. Pyonsene pinafuna kucitwa kweneku nkhabe piringana ndzidzi ubodzi, pontho nkhani inafokotoza kuti thangwi yanji Yezu afa, ciomboli cisaphedza tani anthu cincino na ntsogolo. Caka cidamala, cifupi na mamiliyau 20 a anthu kuzungulira dziko yonsene yapantsi agumanika pa Cikumbuso. Ife tisakucemerani kuti mugumanike pa cakucitika ceneci toera tipereke takhuta ku muoni ukulu kakamwe udatipasa Mulungu.

^ ndima 7 Njira yadidi yakudziwa Mulungu na kukhala xamwali wace ndi kupfundza Bhibhlya. Toera kudziwa kuti munacita tani pyenepi, phembani m’bodzi wa Mboni za Yahova peno pitani mu www.jw.org/seh.