Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NCENJEZI N.° 1 2017 | Kodi Imwe Munatawira Muoni Ukulu Kakamwe wa Mulungu?

NDI API MAONERO ANU?

Ndi upi muoni ukulu kakamwe udatipasa Mulungu?

Bhibhlya isalonga: ‘Mulungu afuna anthu a pantsi pano pikulu pyene, mbapereka Mwanace m’bodzi ekha.’Jwau 3:16.

Revista ino ya Ncenjezi isafokotoza kuti thangwi yanji Mulungu atuma mwanace kubwera pa dziko yapantsi toera kudzatifera, pontho ife tinapangiza tani kupereka kwathu takhuta ku muoni unoyu.

 

COVER SUBJECT

Muoni Wakupambulika

Bhibhlya isalonga pya muoni ukulu kakamwe wakuti ale anautambira anadzakhala na umaso wa kwenda na kwenda. Kodi pana muoni unango wakufunika kakamwe kupiringana unoyu?

COVER SUBJECT

Muoni Ukulu Kakamwe wa Mulungu—Thangwi Yanji Ndi Wakufunika?

Ninji cinacitisa muoni kukhala wakufunika kakamwe kupiringana unango? Kunyerezera mathangwi anewa kunathimizira kupereka kwathu takhuta ku ciomboli.

COVER SUBJECT

Munacitanji Toera Kupangiza Kuti Musapereka Takhuta ku Muoni Ukulu Kakamwe wa Mulungu?

Kodi ufuni wa Kristu usatikulumiza toera kucitanji?

Kodi Atsogoleri a Mauphemberi Asakhondeswa Kumanga Banja?

Mauphemberi anango asakhondesa atsogoleri awo na mapadre awo toera akhonde kumanga banja. Mbwenye Bhibhlya isapfundzisanji thangwi ya pyenepi?

Kusudzulwa ku Ubitcu Wakale na Wacincino

Mu midzidzi yakale, mbumba ya Mulungu yapulumuswa ku ubitcu. Mwakutsukwalisa, anthu azinji kakamwe aciri kuthabuswa na ubitcu.

Tsandzayani na Nzimu Wakupasa

Kupasa kusatsandzayisa imwe na ale anapasa imwe. Kusacitisa anthu kukhala akuphatana na auxamwali. Munakhala tani m’bodzi wa ale anapasa mwakukomerwa?

Kodi Bhibhlya Isalonganji?

Bhibhlya isalonga kuti mu ‘ntsiku zakumalisa, inadzaoneka midzidzi yakugopswa.’ Kodi mafokotozero anewa asabverana na pinaona ife lero?