Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Yahova Asatibalangaza mu Nyatwa Zathu Zonsene

Yahova Asatibalangaza mu Nyatwa Zathu Zonsene

‘Mulungu wacibalangazo consene asatibalangaza mu nyatwa zathu zonsene.’—2 AKORINTO 1:3, 4.

NYIMBO 38, 6

1, 2. Yahova asatibalangaza tani mu nyatwa zathu, pontho ndi pikiro ipi inagumana ife m’Mafalace?

M’PHALE unango akhanyerezera mafala anagumanika pa 1 Akorinto 7:28, analonga kuti ale anamanga banja anadzathimbana na ‘nyatwa m’manungo mwawo.’ M’bale unoyu akhacedza na nkulu wa mpingo wakukalamba wakuti ndi wakumanga banja mbambvundza: “‘Nyatwa’ ineyi ninji, pontho ndinathimbana nayo tani ndingadzamanga banja?” Nkulu wa mpingo mbadzati tawira, apanga m’phale unoyu toera kunyerezera pinthu pinango pidalonga mpostolo Paulu: Yahova ndi ‘Mulungu wacibalangazo consene, asatibalangaza mu nyatwa zathu zonsene.’—2 Akorinto 1:3, 4.

2 Ife tisadziwa kuti Yahova, Babathu, asatifuna, pontho asatibalangaza tingathimbana na nyatwa. Panango musakumbuka midzidzi idaphedzwa imwe na Yahova mbakupasani citsogolero ca Mafalace. Tinakwanisa kunyindira kuti iye asatitsalakana kakamwe, ninga pidacita iye na atumiki ace akale.—Lerini Yeremiya 29:11, 12.

3. Ndi mibvundzo ipi inafuna kutawira ife mu nsolo uno?

 3 Kazinji kene, mphyakukhonda nentsa kupirira pinentso na nyatwa tingadziwa kuti zatoma tani. Mphapo thangwi yanji panango tisathimbana na nyatwa m’banja mwathu? Pontho ndi pitsandzo pipi pyakale na pya mu ndzidzi wathu pyakuti pinatiphedza kugumana cibalangazo cinafunika kwa ife? Tendeni titawire mibvundzo ineyi na kuona kuti tinapirira tani nyatwa.

NYATWA ZA M’BANJA

4, 5. Ndi nyatwa zipi zakuti panango mamuna na nkazi anathimbana nazo?

4 Pidacita Yahova nkazi wakutoma, ampereka kuna Adhamu, mbakhala nkazace. Buluka penepo Yahova alonga: ‘Mamuna anadzasiya babace na mace mbaphatana na nkazace, pontho uwiri wawo anadzakhala manungo mabodzi.’ (Genesi 2:24) Mwandimomwene, tonsene lero ndife akusowa ungwiro. (Aroma 3:23) Na thangwi ineyi, mamuna na nkazi angamanga banja, iwo asadikhira kuthimbana na nyatwa. Mwacitsandzo, nkazi mbadzati kusembwa, asafunika kubvera anyakubalace. Mbwenye Mafala a Mulungu asalonga kuti pakumala kumanga banja, mamuna asakhala nsolo wa nkazace. (1 Akorinto 11:3) Pakutoma, panango pinakhala pyakunentsa kuna mamuna toera kutsogolera nkazace. Pontho panango pinakhala pyakunentsa kwa nkazi kutawira citsogolero ca mamunace kusiyapo citsogolero ca anyakubalace. Kusiyapo pyenepi, mamuna na nkazi angamala kwene kumanga banja, panango nee anakwanisa kubverana na atebzwala awo, pyenepi pinakwanisambo kubweresa nyatwa.

5 Nyerezeranimbo mabvero asakhala na mamuna na nkazi angadzindikira kuti anakhala na mwana. Maseze iwo asatsandzaya kakamwe, mbwenye asadzudzumika. Panango iwo anadzudzumika thangwi ya mwana anafuna kubalwa na ungumi wace. Iwo asadziwambo kuti anadzathimizira pinthu pinagula iwo. Mwana angabalwa, mamuna na nkazi asafunika kucita macinjo anango. Mama panango anamala ndzidzi uzinji mbakatsalakana mwana. Natenepa, mamuna na nkazi panango nee anakwanisa kumala ndzidzi uzinji mbakacedza onsene ninga pikhacita iwo kale. Baba anadzatsalakanambo mabasa mazinji. Iye asafunika kukhala na cinyindiro cakuti nkazace na mwana nee akusowa cinthu.

6-8. Kodi mamuna na nkazi wakumanga banja asapibva tani angacimwana kubala?

6 Anyakumanga banja anango asathimbanambo na ntundu unango wa nyatwa. Iwo asafuna kukhala na mwana, mbwenye pisacimwanika. Nkazi angacimwana kukhala na mimba, panango anatsukwala kakamwe. (Misangani 13:12) Mu ndzidzi wakale, kumanga banja na kubala ana cikhali cinthu cakufunika kakamwe kwa akazi. Ndi thangwi yace Rakele, nkazi wa Yakobe, atsukwala kakamwe pidacimwana iye kukhala na mimba maseze m’bale wace akhakwanisa. (Genesi 30:1, 2) M’madziko anango lero, kukhala na ana ndi cinthu cakufunika kakamwe. Kazinji kene, anthu asabvundzisa amisionaryo anakhala madziko anewa kuti thangwi yanji nkhabe kubala ana. Maseze amisionaryo anewa asayesera kufokotoza mathangwi anaacitisa kukhonda bala ana, anthu anango asapitiriza kulonga:  “Oo, tinacita phembero kwa imwe toera mudzakhale na ana!”

7 Onani citsandzo cinango. Mulongo unango ku Inglatera akhafuna kakamwe kubala. Pidadzindikira iye kuti nee anakwanisa kubala m’makhaliro ano, iye atsukwala kakamwe. Natenepa, iye na mamunace atonga kuphemba mwana wa banja inango toera akhale ninga mwanawo. Mbwenye midzidzi inango, iye akhapitiriza kutsukwala. Iye alonga: “Ndikhadziwa kuti kuphemba mwana nee mbidakhala sawasawa na kubala mwana wanga ene.”

8 Bhibhlya isalonga kuti nkazi ‘anadzapulumuswa angabala ana.’ (1 Timoti 2:15) Mbwenye pyenepi nee pisabveka kuti nkazi anadzagumana umaso wakukhonda mala thangwi yakukhala na ana. Mphapo, vesi ineyi isafuna kulonganji? Mama asakhala wakuphatika kakamwe angakhala panyumba mbakatsalakana anace. Pyenepi pisamphedza kucalira pinthu ninga mapsweda peno kucitambo pinthu pinango pyakuti nee pisacita khundu yace. (1 Timoti 5:13) Ngakhale tenepa, iye asapitiriza kuthimbana na nyatwa m’banja mwace.

Yahova atipikira pinthu pizinji pyakuti pisatibalangaza m’midzidzi yakunentsa

9. Ndi nyatwa ipi inango yakuti mamuna na nkazi anakwanisa kuthimbana nayo?

9 Nyatwa inango yakuti mamuna na nkazi anakwanisa kuthimbana nayo ndi kulowa kwa ndzace wa m’banja. Maseze ananyerezera kuti pyenepi cipo pinacitika kuna iwo, azinji athimbana na makhaliro anewa akunentsa. Akristu asanyindira na ntima onsene pikiro yakulamuswa kwa akufa, pontho pyenepi pisaabalangaza kakamwe. (Jwau 5:28, 29) M’Mafalace, Babathu Yahova, atipikira pinthu pizinji pyakuti pisatibalangaza m’midzidzi yakunentsa. Cincino tendeni tidinge kuti atumiki a Yahova apibva tani thangwi ya mapikiro anewa, pontho aaphedza tani.

Munagumana tani cibalangazo ndzanu wa m’banja angalowa? (Onani ndima 9, 12)

CIBALANGAZO TINGATHIMBANA NA NYATWA

10. Kodi Yana abalangazwa tani? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

10 Tendeni tidinge pidacitikira Yana, nkazi wakufunika wa Elikana. Iye akhafuna kubala mbwenye nee pikhakwanisika. Mbwenye, nkhazibace anacemerwa Penina, akhali na ana azinji. (Lerini 1 Samwele 1:4-7.) Toera kutekeresa nyatwa, Penina akhasingirira Yana ‘pyaka pyonsene.’ Pyenepi pyatsukwalisa kakamwe Yana. Kodi iye acitanji toera kugumana cibalangazo? Iye aphembera kuna Yahova. Yana akhaenda ku templo ya Yahova mbaphembera mu ndzidzi uzinji. Iye aphemba Yahova toera ampase mwana, pontho akhanyindira kuti Iye mbadamphedza. Pidamala iye kuphembera, akhurudzika ‘mbakhonda kutsukwala pontho.’ (1 Samwele 1:12, 17, 18) Iye akhadziwa kuti Yahova mbadampasa mwana peno kum’balangaza munjira inango.

11. Kodi phembero inatibalangaza tani?

11 Nakuti ndife anthu akusowa ungwiro, pontho tiri mu dziko ya Sathani, tinapitiriza kuthimbana na nyatwa.  (1 Jwau 5:19) Mbwenye ife tiri na ciphedzo. Tinakwanisa kuphembera kuna Yahova, ‘Mulungu wacibalangazo consene.’ Yana apanga Yahova mabvero ace mbadembetera toera kuphedzwa. Munjira ibodzi ene, tingathimbana na nyatwa tisafunika kucita pizinji m’mbuto mwakulonga basi ene nyatwa zathu kuna Yahova. Tisafunika kudembetera kuna iye toera atiphedze na kumpanga mabvero athu onsene.—Afilipi 4:6, 7.

12. Ninji cidaphedza Yana kukhala wakutsandzaya mwakukhonda tsalakana nyatwa zace?

12 Ife panango tinatsukwala kakamwe tingacimwana kubala peno munthu anafuna ife angalowa. Mbwenye tinakwanisa kugumana cibalangazo. Nyerezerani citsandzo ca Yana, wa mu ndzidzi wa Yezu. Pidamala iye pyaka pinomwe m’banja, mamunace alowa. Pontho pisaoneka kuti iye nee akhali na ana. Mphapo ninji cidamphedza? ‘Iye ndzidzi onsene akhagumanika mu templo.’ Maseze Yana akhali na pyaka 84 pyakubalwa, akhapitiriza kugumanika mu templo toera kuphembera na kulambira Yahova. (Luka 2:37) Pyenepi pyam’balangaza na kumphedza kukhala wakutsandzaya mwakukhonda tsalakana nyatwa zace.

13. Kodi axamwali apantima anatibalangaza tani tingatsukwaliswa na acibale athu?

13 Ife tinakwanisambo kugumana cibalangazo kubulukira kwa axamwali apantima ali na ife mu mpingo. (Misangani 18:24) Paula akhali na pyaka pixanu basi pyakubalwa pidasiya mai wace kutumikira Yahova. Paula akhali wakutsukwala kakamwe thangwi pikhali pyakunentsa kwa iye. Mbwenye mulongo unango wakuti ndi mpainiya anacemerwa Ann ambalangaza mbatoma kupangiza ufuni kuna iye. Paula alonga: “Maseze Ann nee akhali wacibale wanga, ndaona kuti ufuni wace ukhali ciphedzo. Pyenepi pyandiphedza toera kupitiriza kutumikira Yahova.” Kubulukira mu ndzidzi udabwezereswa mai wace mu mpingo, iye atsandzaya kakamwe. Ann atsandzayambo thangwi akwanisa kuphedza Paula kupitiriza kutumikira Yahova.

14. Kodi tisaphindula tani tingabalangaza anango?

 14 Tingamala ndzidzi uzinji na kucita pinthu pyadidi kuna anango, kazinji kene tisaduwala nyatwa zathu. Mwacitsandzo, alongo azinji, adasembwa na akukhonda kusembwa, asadziwa kuti angamwaza mphangwa zadidi za Umambo na anango, iwo asakhala akuphata basa na Yahova na kucita cifuno cace. Pyenepi pisaatsandzayisa kakamwe. Mwandimomwene, tonsene tinakwanisa kupangiza kuti tisafuna kuphedza anango mukumwaza mphangwa zadidi na iwo. Pontho tingapangiza kukoma ntima kuna abale na alongo athu, tisakhala akuphatana nawo. (Afilipi 2:4) Mpostolo Paulu apangiza pyenepi mukutsalakana anango ninga pisacita mai anatsalakana mwadidi anace. Paulu abalangazambo na kuwangisa abale ace ‘ninga pinacita baba kuna anace.’—Lerini 1 Atesalonika 2:7, 11, 12.

 CIBALANGAZO M’BANJA

15. Kodi mbani apaswa basa yakupfundzisa ana pya Yahova?

15 Kodi tinabalangaza tani mabanja mu mpingo? Midzidzi inango, panango anthu apswa anatiphemba toera kuaphedza kuti anapfundzisa tani anawo pya Yahova, peno kupfundzisa Bhibhlya anawo. Bhibhlya isalonga kuti Yahova apasa anyakubala basa yakupfundzisa anawo. (Misangani 23:22; Aefesi 6:1-4) Maseze anango anakwanisa kuphedzera, mbwenye ndi pyakufunika kakamwe kuti anyakubala apfundzise okha anawo. Anyakubala asafunika kucedza na anawo ndzidzi onsene.

Anyakubala asafunika kucedza na anawo ndzidzi onsene

16. Kodi tisafunika kukumbukanji pakupfundzisa ana pya Yahova?

16 Nyakubala angatiphemba toera kupfundzisa Bhibhlya mwanace, mphyadidi kukumbuka kuti ife nee tiri na cidzo ninga nyakubala. Midzidzi inango panango tinapfundzisa Bhibhlya mwana wakuti anyakubalace nee ndi Mboni za Yahova. Tingapfundzisa Bhibhlya ana akuti nee ndi athu, ndi pyandzeru kucita pyenepi kunyumba kwawo mu ndzidzi wakuti anyakubalawo peno munthu unango wakukola mwauzimu ali cifupi peno kupfundza pa mbuto yapakweca. Pyenepi pinadzaphedza toera anango akhonde kukhala na maonero akuphonyeka. Mukupita kwa ndzidzi, panango anyakubala anadzapfundzisa okha anawo pya Yahova.

17. Kodi ana anakwanisa tani kubalangaza anango m’banja?

17 Aphale na atsikana akuti apfundza kufuna Yahova anakwanisa kubalangaza na kuwangisa acibale awo. Munjira ipi? Mukulemedza anyakubalawo na kuphata basa mwaphinga toera kuphedza munjira zizinji. Pontho ana angakhala akukhulupirika kuna Yahova, pisawangisa banja yonsene. Cigumula mbicidzati kucitika, Lameke akhalambira Yahova. Iye alonga thangwi ya mwanace Nowa: ‘Uyu anadzatibalangaza mu nyatwa zathu na m’mabasa a manja athu, pakulima mataka adapaswa dzedze na Mulungu.’ Profesiya ineyi yakwanirisika pakumala kwa Cigumula mu ndzidzi udalonga Yahova kuti nee anapasabve dzedze mataka. (Genesi 5:29; 8:21) Lero, ana anapitiriza kukhala akukhulupirika kwa Yahova anakwanisambo kubalangaza acibale awo. Iwo anakwanisa kuphedza onsene m’banja toera kupirira nyatwa cincino na ntsogolo.

18. Ninji cinafuna kutiphedza toera kupirira nyatwa zonsene zinathimbana na ife?

18 Atumiki a Yahova lero asagumana cibalangazo kubulukira mu phembero, kunyerezera mwacidikhodikho pitsandzo pya anthu analongwa m’Bhibhlya na uxamwali wa ponda ndipondembo wa abale na alongo awo. (Lerini Masalmo 145:18, 19.) Ife tisadziwa kuti Yahova ali dzololo ndzidzi onsene toera kutibalangaza, pontho anadzatiphedza kupirira nyatwa zathu zonsene!