Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Pitirizani Kuyang’ana Pinthu Pyakufunika Kakamwe

Pitirizani Kuyang’ana Pinthu Pyakufunika Kakamwe

‘Toera anthu akudziweni kuti imwe, dzina yanu ndi Yahova, imwe mwekha ndimwe Wankulu Kakamwe pa dziko yonsene yapantsi.’—MASALMO 83:18, Tradução do Novo Mundo.

NYIMBO: 46, 136

1, 2. (a) Ndi cinthu cipi cakufunika kakamwe cinakhuya anthu onsene? (b) Thangwi yanji cinthu ceneci ndi cakufunika kakamwe kwa ife?

KOBIRI ndi cinthu cakufunika kakamwe kwa anthu azinji lero. Ndi thangwi yace iwo asanyerezera na kudzudzumika kakamwe na pyenepi. Iwo asamala ndzidzi uzinji mbayesera kusaka kobiri izinji kakamwe peno kukoya kobiri iri na iwo. Kwa anthu anango, cinthu cakufunika kakamwe ndi mabanjawo, ungumi wawo peno pinthu pisafuna kucita iwo mu umaso wawo.

2 Pana cinthu cakufunika kakamwe kupiringana pyenepi. Cinthu ceneci ndi kuphedzera utongi ukulu wa Yahova. Ndi wakufunika kakamwe thangwi cipo tinadzasiya kuuphedzera. Tingakhonda kucita gaxugaxu, tinakwanisa kukhala akuphatika kakamwe na mabasa a ntsiku na ntsiku peno kunyerezera pya nyatwa zathu basi mbatiduwala cinthu cakufunika kakamwe. Tingaphedzera utongi ukulu wa Yahova, tinakwanisa kuthimbana na nyatwa zathu na kukhala cifupi na Yahova.

THANGWI YANJI NKHANI INEYI NDI YAKUFUNIKA KAKAMWE?

3. Kodi Sathani alonganji thangwi ya kutonga kwa Mulungu?

3 Sathani Dyabo apokanya kuti Yahova nee athema kutonga.  Sathani asafuna anthu anyerezere kuti Yahova ndi Ntongi wakuipa, pontho nee asafuna pinthu pyadidi kwa ife. Sathani alonga uthambi wakuti anthu mbadakhala akutsandzaya kakamwe angatongeka okha. (Genesi 3:1-5) Iye alonga pontho uthambi wakuti nee munthu m’bodzi anakhala wakukhulupirika kwa Mulungu angathimbana na nyatwa, pontho munthu onsene anadzakhonda Kutongwa na Mulungu. (Yobe 2:4, 5) Natenepa, Yahova atawirisa ndzidzi uzinji toera kupangiza pakweca kuti basi ene ndi Mulungu anakwanisa kutonga anthu mbakhala na umaso wakutsandzaya.

4. Thangwi yanji nkhani ya utongi ukulu isafunika kutsalakanwa?

4 Mwandimomwene, Yahova asadziwa kuti pidalonga Dyabo ndi uthambi. Mphapo thangwi yanji apasa ndzidzi Sathani toera kupangiza pyenepi? Ntawiro usakhuya munthu onsene, kudzulu na pa dziko yapantsi. (Lerini Masalmo 83:18, NM.) Adhamu na Eva akhonda utongi wa Yahova na anthu azinji lero akucitambo pibodzi pyene. Pyenepi pinacitisa anango kunyerezera kuti pidalonga Dyabo ndi undimomwene. Nakuti nkhani ineyi isadzudzumisa kakamwe anthu na aanju, nee pinakwanisika kukhala mu ntendere na akuphatana. Mbwenye utongi wa Yahova ungamala kukuzwa, munthu onsene anadzatongwa na utongi unoyu kwenda na kwenda. Mu ndzidzi unoyu panadzakhala ntendere kudzulu na pantsi.—Aefesi 1:9, 10.

5. Kodi tisacita tani khundu mu nkhani ya utongi ukulu wa Mulungu?

5 Utongi wa Mulungu unadzakuzwa, pontho utongi wa Sathani na wa anthu unadzafudzwa kwenda na kwenda. Utongi wa Mulungu kubulukira mu Umambo Waumesiya unadzatonga dziko yonsene. Anthu akhulupirika anadzadzindikira pakweca kuti anthu anakwanisa kuphedzera mwakukhulupirika utongi wa Mulungu. (Izaiya 45:23, 24) Kodi tisafuna kukhala pabodzi na anthu akukhulupirika anewa? Inde! Natenepa, tisafunika kubvesesa mwadidi kufunika kwa nkhani ineyi.

UTONGI UKULU WA YAHOVA NDI WAKUFUNIKA KAKAMWE KUPIRINGANA KUPULUMUKA

6. Kodi kukuzwa kwa utongi ukulu wa Yahova ndi kwakufunika tani?

6 Kukuzwa kwa utongi ukulu wa Yahova ndi kwakufunika kakamwe kupiringana kutsandzaya kwathu. Mbwenye pyenepi nee pisabveka kuti cipulumuso cathu nee ndi cakufunika peno Yahova nee asatitsalakana. Tisadziwa tani pyenepi?

Kukuzwa kwa utongi ukulu wa Yahova ndi kwakufunika kakamwe kupiringana kutsandzaya na cipulumuso cathu

7, 8. Kukuzwa kwa utongi ukulu wa Mulungu kunadzatiphindulisa tani?

7 Yahova asafuna kakamwe anthu. Mwandimomwene, ife ndife akufunika kakamwe kwa iye mbapereka Mwanace toera tikwanise kugumana umaso wakukhonda mala. (Jwau 3:16; 1 Jwau 4:9) Yahova mbadakhonda kupikira thangwi ya tsogolo yathu, pidalonga Sathani na anthu anango anatitcinga mbidakhala pyandimomwene.  Sathani alonga kuti Yahova ndi nyauthambi wakuti asapitiriza kubisa pinthu pyadidi kwa anthu, pontho nee asatonga munjira yadidi. Anyakutcinga asapwaza mapikiro a Yahova mukulonga: ‘Pikiro yakubwera kwace iri kupi? Kutomera kulowa kwa makolo athu, pyonsene pinakhala sawasawa ninga mudakhalira ipyo pakutoma, pakucitwa kwapyo.’ (2 Pedro 3:3, 4) Mbwenye Yahova anadzakwanirisa mapikiro ace. Iye apangiza pakweca kuti kukuzwa kwa utongi wace ukulu kunadzaphataniza kupulumusa anthu akubvera. (Lerini Izaiya 55:10, 11.) Utongi ukulu wa Yahova usatsogolerwa na ufuni. Natenepa, tinakwanisa kunyindira kuti iye anadzafuna ndzidzi onsene na kupasa ntengo atumiki ace akukhulupirika.—Eksodo 34:6.

8 Kudziwa kuti utongi ukulu wa Yahova ndi nkhani yakufunika kakamwe nee pisabveka kuti cipulumuso cathu nee ndi cakufunika kwa iye. Yahova asatitsalakana kakamwe. Ife tisafunika kudziwa kuti cipulumuso cathu ndi cakufunika kakamwe na kuphedzera mwakukhulupirika utongi wa Yahova.

YOBE ACINJA TANI MAONERO ACE

9. Kodi Sathani alonganji thangwi ya Yobe? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

9 Ndi pyakufunika kakamwe kwa ife kukhala na maonero adidi thangwi ya utongi ukulu wa Yahova. Ife tinakwanisa kuona pyenepi mukuleri bukhu ya Yobe, ibodzi mwa mabukhu akutoma a m’Bhibhlya. Ife tisaleri kuti Sathani alonga kuti Yobe angathabuka kakamwe, anakhonda Mulungu. Sathani aphemba Mulungu toera antawirise kuthabusa Yobe. Yahova nee mbadacita pyenepi, mbwenye iye atawirisa Sathani kuyesera Yobe mukulonga: “Pinthu pyace pyonsene piri m’manja mwako.” (Lerini Yobe 1:7-12, NM.) Mwakukhonda dembuka, Yobe aluza anyabasa ace na mpfuma zace. Buluka penepo abva kuti anace khumi afa na cidengwa. Sathani acita pyenepi toera kupangiza kuti adacitisa pinthu pyenepi ndi Mulungu. (Yobe 1:13-19) Mukupita kwa ndzidzi, Sathani athabusa Yobe na utenda wakugoswa kakamwe. (Yobe 2:7) Toera kutekeresa nkandzo unoyu, nkazi wa Yobe na axamwali atatu authambi alonga mafala akudzidzida na akufewesa Yobe.—Yobe 2:9; 3:11; 16:2.

10. (a) Yobe apangiza tani umumphu wace kwa Mulungu? (b) Thangwi yanji Yobe akhafunika kusandikwa?

10 Kodi pidalonga Sathani pikhali pyandimomwene? Nkhabe. Ngakhale kuti Yobe athabuka na nyatwa zizinji, iye nee akhonda Yahova. (Yobe 27:5) Mbwenye, mu ndzidzi unoyu, Yobe aduwala cinthu cakufunika kakamwe mbanyerezera kakamwe pya nyatwa zace. Iye apitiriza kulonga kuti nee acita cinthu cakuipa. Yobe akhapibvambo kuti athema kudziwa mathangwi akhancitisa kuthabuka. (Yobe 7:20; 13:24) Ife panango tinakwanisa kubvesesa mabvero a Yobe. Mwandimomwene, Yahova akhadziwa kuti Yobe akhali na maonero akuphonyeka, mbansandika. Kodi iye acita tani pyenepi?

11, 12. Kodi Yahova aphedza tani Yobe? Mphapo iye atawira tani ciphedzo ceneci?

11 Ife tinakwanisa kuleri pidalonga Yahova kuna Yobe m’makapitulu 38 mpaka 41 a bukhu ya Yobe. Yahova nee afokotozera Yobe kuti thangwi yanji akhathabuka. M’mbuto mwace, Yahova akhafuna kumphedza toera kudzindikira kuti iye akhali wakusiyana kakamwe na Mulungu. Iye apfundzisa Yobe kuti pakhali na nkandzo ukulu  kakamwe toera kuutsalakana kupiringana nyatwa zace. (Lerini Yobe 38:18-21, NM.) Mafala a Yahova aphedza Yobe toera kucinja maonero ace.

12 Kodi mafala adalonga Yahova kuna Yobe mu ndzidzi ukhathabuka iye akhapangiza kuuma ntima? Nkhabe, pontho Yobe nee anyerezera pyenepi. Yobe abvesesa na kupasa ntengo uphungu wa Yahova. Ndi thangwi yace iye alonga: ‘Nee ndinalongabve mafala anewa, pontho ndatcinyuka pikulu pene.’ (Yobe 42:1-6) Mwakukhonda dembuka, m’phale unango anacemerwa Eliyu aphedzambo Yobe toera kucinja manyerezero ace. (Yobe 32:5-10) Pidamala Yobe kubvesera uphungu unoyu waufuni mbacinja maonero ace, Yahova acitisa anango kudziwa kuti iye akhakomerwa na kukhulupirika kwa Yobe.—Yobe 42:7, 8.

13. Kodi uphungu wa Yahova mbudaphedza tani Yobe mu ndzidzi udamala nyatwa zace?

13 Uphungu wa Yahova wapitiriza kuphedza Yobe ngakhale pakumala kwa nyatwa zace. ‘Yahova apasa nkhombo Yobe kupiringana pakutoma.’ Mukupita kwa ndzidzi, ‘iye abala pontho ana amuna anomwe na ana akazi atatu.’ (Yobe 42:12-14) Maseze Yobe akhafuna kakamwe ana anewa, mbwenye iye akhatsuwambo kakamwe ale adafa. Panango iye nee akhaduwala nyatwa zonsene zidatamba iye pabodzi na banjace. Ngakhale kuti Yobe apfundza thangwi ya nyatwa zace, panango akhabvundzika kuti thangwi yanji Mulungu atawirisa kuti iye athabuke kakamwe. Khala Yobe akhali na manyerezero anewa, iye mbadakumbuka pidampanga Yahova. Pyenepi mbapidambalangaza na kumphedza toera kukhala na maonero adidi.—Masalmo 94:19.

Kodi tisaikha manyerezero athu ku utongi ukulu wa Yahova m’mbuto mwakunyerezera nyatwa zathu basi? (Onani ndima 14)

14. Tisapfundzanji na pidacitikira Yobe?

14 Kunyerezera pidacitikira Yobe kunatiphedza toera kucinja manyerezero athu na kutibalangaza. Bukhu ya Yobe isacita khundu ya uphungu udalembesa Yahova toera ‘kutipfundzisa, thangwi kubulukira mukupirira kwathu na cibalangazo ca Mafala a Mulungu, tikhale na cidikhiro.’ (Aroma 15:4) Pyenepi pisatipfundzisa kuti  nee tisafunika kunyerezera kakamwe pya nyatwa zathu basi mbitisiya kunyerezera pya kukuza utongi ukulu wa Yahova. Ninga Yobe, ife tinapangiza kuphedzera kwathu utongi ukulu wa Yahova mukukhala akukhulupirika kwa iye maseze tithimbane na nyatwa.

15. Thangwi yanji kukhulupirika mu ndzidzi wa nyatwa ndi kwakufunika?

15 Pinthu pidacitikira Yobe pisatibalangaza thangwi pisapangiza kuti nyatwa nee zisabveka kuti Yahova aipirwa na ife. Nyatwa zisatipasambo mwai toera kuphedzera utongi ukulu wa Yahova. (Misangani 27:11) Tingapirira mwakukhulupirika, tisakomeresa Yahova na cidikhiro cathu thangwi ya tsogolo cisawanga. (Lerini Aroma 5:3-5.) Pidacitikira Yobe pisatipangiza kuti ‘Yahova ndi waufuni na wakubvera ntsisi kakamwe.’ (Tyago 5:11) Tingaphedzera utongi ukulu wa Yahova, iye anadzatipasa nkhombo. Kudziwa pyenepi kunatiphedza toera ‘kupirira pyonsene mwakukhurudzika na mwakutsandzaya.’—Akolose 1:11.

PITIRIZANI KUPHEDZERA UTONGI UKULU WA YAHOVA

16. Thangwi yanji tisafunika kukumbuka kuti kukuza utongi ukulu wa Yahova ndi kwakufunika kakamwe?

16 Ndimomwene kuti pinakhala pyakunentsa kunyerezera pya kukuza utongi ukulu wa Yahova tingathimbana na nyatwa. Ngakhale nyatwa zakucepa panango zinaoneka ninga zikulu tingazinyerezera kakamwe. Natenepa, ndzidzi onsene tisafunika kukumbuka kufunika kwa kuphedzera utongi ukulu wa Mulungu mwakukhonda tsalakana nyatwa zinathimbana na ife.

Kukhala akuphatika m’basa ya Yahova kunatiphedza toera kudzindikira pinthu pyakufunika kakamwe

17. Kuphatika m’basa ya Yahova kunatiphedza tani toera kunyerezera cinthu cakufunika kakamwe?

17 Kukhala akuphatika m’basa ya Yahova kunatiphedza toera kudzindikira pinthu pyakufunika kakamwe. Mwacitsandzo, mulongo unango anacemerwa Renee akhali na utenda wakunentsa kakamwe wa derrame cerebral na câncer. Mu ndzidzi ukhali iye mu nyumba yaungumi, akhapereka umboni kuna anyabasa a mwenemu, atenda andzace na anthu akhaenda kamuona.  Pidakhala Renee masumana mawiri na hafu mu nyumba yaungumi, amwaza mphangwa midzidzi 80. Maseze akhadziwa kuti nee anapulumuka, iye cipo aduwala cinthu cakufunika kakamwe. Kuphedzera utongi ukulu wa Yahova kwamphedza toera kukhonda nyerezera kakamwe pya nyatwa zace.

18. Kodi pinthu pidacitikira Jennifer pisatipfundzisanji thangwi yakuphedzera utongi ukulu wa Yahova?

18 Ife tinakwanisambo kuphedzera utongi ukulu wa Yahova mu ndzidzi unathimbana ife na nyatwa zing’ono ntsiku zonsene. Mulongo unango anacemerwa Jennifer amala ntsiku zitatu pa thando inaphama ndeka toera kukwira ndeka aende kunyumba kwace. Pidabva iye kuti anamala ntsiku zitatu mbadzati kuenda, Jennifer atsukwala kakamwe. Mbwenye nee akhala na maonero akuphonyeka. M’mbuto mwace, Jennifer aphembera kuna Yahova toera amphedze kumwaza mphangwa kuna anango akhadikhirambo ndeka. Iye amwazira mphangwa anthu azinji na kugawira mabukhu mazinji. Jennifer alonga: “Ndapibva kuti Yahova andipasa nkhombo na mphambvu zakukwana toera kubvekesa dzina yace, mwakukhonda tsalakana pinthu pidandicitikira.”

19. Ninji cinadzindikirisa alambiri andimomwene?

19 Basi ene ndi atumiki a Yahova asabvesesa mwadidi kufunika kwa kukuza utongi ukulu wa Yahova. Kubvesesa kwawo kusaadzindikirisa kuti ndi alambiri andimomwene. Natenepa, tonsene tisafunika kukhala na cinyindiro cakuti tisaphedzera utongi ukulu wa Yahova.

20. Kodi Yahova asaona tani pyonsene pinacita imwe toera kuphedzera utongi wace ukulu?

20 Yahova asaona na asapasa ntengo pyonsene pinacita imwe toera kuphedzera utongi wace ukulu mukuntumikira mwakukhulupirika na kupirira nyatwa. (Masalmo 18:25) Mu nsolo unatowera unadzafokotozambo kuti thangwi yanji utongi ukulu wa Yahova wathema kuphedzerwa, pontho munauphedzera tani mwakukwana.