Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MBIRI YA UMASO

Kukhala Dhrodhro Nee Kwandicimwanisa Kupfundzisa Anango

Kukhala Dhrodhro Nee Kwandicimwanisa Kupfundzisa Anango

Ndabatizwa mu caka 1941, mu ndzidzi ukhali ine na pyaka 12 pyakubalwa. Mbwenye ndatoma kubvesesa mwadidi Bhibhlya mu caka 1946. Thangwi yanji? Dikhirani ndikufokotozereni mbiri yanga.

CIFUPI na caka 1910, anyakubalanga afuluka ku Tbilisi, Geórgia, kuenda ku Kanada. Kweneku iwo akakhala m’mazunde cifupi na Pelly, Saskatchewan. Ine ndabalwa mu caka 1928, pontho ndikhali wang’ono mwa anawo atanthatu. Baba alowa miyezi mitanthatu mbandidzati kubalwa, pontho mama alowa mu ndzidzi ukhali ine mwana kakamwe. Mwakutsukwalisa, m’bale wanga wacikazi adatoma kubalwa, Lucy, alowa na pyaka 17 pyakubalwa. Natenepa tiu wanga anacemerwa Nick andikwata toera kakhala na iwo pabodzi na abale anga.

Ntsiku inango mu ndzidzi ukhatoma ine kufamba, acibale anga andiona mbandikakwewa ncira wa m’bodzi mwa makavalo athu. Iwo akhagopa kuti kavalo mbadandiphekesa, natenepa iwo akhuwa toera ndisiye pikhacita ine. Mbwenye ine ndikhadaapasira nkhodolo, pontho nee ndikhabva kukhuwa kwawo. Pyakutsandzayisa ndi pyakuti kavalo nee andiphekesa. Mbwenye kutomera ntsiku ineyi, acibale anga adzindikira kuti ndine dhrodhro.

Xamwali wa banja yathu alonga kuti mphyadidi nditome kupfundza xikola na ana anango akuti ndi madhrodhro. Natenepa, Tiu wanga anacemerwa Nick anditumiza ku xikola ya madhrodhro ku Saskatoon, Saskatchewan. Xikola ineyi ikhali kutali kakamwe na acibale anga, pontho ndikhagopa thangwi ndikhali na pyaka pixanu basi pyakubalwa. Basi ene mbandidakwanisa kuenda kaona acibale anga ndingabuluka ferya mu ndzidzi  wa malimwe. Mukupita kwa ndzidzi ndadziwa cilongero camanja, mbanditoma kukomerwa kusendzeka na ana anango.

KUPFUNDZA UNDIMOMWENE WA BHIBHLYA

Mu caka 1939, m’bale wanga wankazi amanga banja na Bill Danylchuck, mbatoma kutsalakana ine na m’bale wanga wankazi anacemerwa Frances. Iwo akhali akutoma m’banja mwathu kupfundza na Mboni za Yahova. Ndingabuluka ferya mu ndzidzi wa malimwe, akhacita pyonsene toera kundipfundzisambo Bhibhlya. Pikhali pyakunentsa kakamwe kwa ife kucedza thangwi iwo nee akhadziwa cilongero camanja. Mbwenye iwo akhakwanisa kuona kuti ine ndikhakomerwa kakamwe kupfundza pya Yahova. Ndadzindikira kuti pikhacita iwo pisabverana na pinalonga Bhibhlya, natenepa ndikhaenda nawo pabodzi kamwaza mphangwa. Mwakukhonda dembuka, ntsiku 5 ya mwezi wa Nyendzi mu caka 1941, Bill andibatiza m’basiya ikulu ya utale yakuti madzi ace atungwa mu ncera!

Pabodzi na abale na alongo akuti ndi madhrodhro pa nsonkhano wa gawo ku Cleveland, Ohio, mu caka 1946

Mu caka 1946, pidabwerera ine kunyumba mu ndzidzi wa malimwe, taenda kunsonkhano wa gawo mu nzinda wa Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Pa ntsiku yakutoma, abale anga acikazi akhalemba ntsonga zikhafokotozwa toera ndikwanise kubvesesa mwadidi nsonkhano. Mbwenye ntsiku yaciwiri, ndakomerwa kudziwa kuti pakhali na nsoka wa madhrodhro wakuti ukhabvesera nsonkhano unoyu mu cilongero camanja. Natenepa, ndakomerwa kakamwe na nsonkhano, thangwi ndikhakwanisa kubvesesa mwadidi pipfundziso pya Bhibhlya!

KUPFUNDZISA UNDIMOMWENE

Mu ndzidzi unoyu, Nkhondo Yaciwiri Ya Dziko Yonsene Yapantsi ikhadamala kwene, pontho kusankhulana kwa madzindza kukhadatoma. Mbwenye pakumala kwa nsonkhano mbandibwerera kuxikola, ndatonga kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. Natenepa, ndasiya kulemedza bandera, kuimba hino nacional na kucita maphwando a mafiriyadu. Pontho ndasiya kuenda ku gereja pabodzi na andzanga akuxikola. Apfundzisi nee akomerwa na pyenepi, mbayesera kundikhondesa na kundipanga pyauthambi toera ndicinje manyerezero anga. Anyakupfundza andzanga akhakwanisa kuona pikhacitika, na thangwi ineyi, ndakhala na miyai mizinji toera kuamwazira mphangwa. Anango mwa iwo, kuphatanizambo Larry Androsoff, Norman Dittrick na Emil Schneider, atawira undimomwene, pontho asapitiriza kutumikira Yahova.

Ndingaenda kaona mizinda inango, ndzidzi onsene ndikhawangisira kumwazira mphangwa madrodho. Mwacitsandzo, mu nzinda wa Montreal, ndikhaenda mbuto ikhagumanika madhrodhro. Kweneko, ndamwazira mphangwa m’phale m’bodzi anacemerwa Eddie Tager wakuti akhacita khundu ya nsoka wa mapanga. Mpaka mu ndzidzi udalowa iye caka cidamala, akhali mu mpingo wa cilongero camanja ku Laval, Quebec. Ndacedzambo na Juan Ardanez. Ninga anthu a ku Bereya, iye afufudza toera kukhala na cinyindiro cakuti pikhapfundza iye pikhabuluka m’Bhibhlya. (Machitiro 17:10, 11) Iye adziwambo undimomwene, mbatumikira ninga nkulu wa mpingo ku Ontário, Kanada, mpaka kufa kwace.

Kupereka umboni mu nseu m’pyaka 1950

Mu caka 1950, ndafuluka kuenda ku nzinda wa Vancouver. Maseze ndisakomerwa kumwazira mphangwa madhrodhro, cipo ndinadzaduwala ntsiku idamwazira ine mphangwa nkazi unango wakuti nee ndi dhrodhro mu nseu, anacemerwa Chris Spicer. Iye atambira revista mbandiphemba  toera kaonana na mamunace anacemerwa Gary. Ndaenda kunyumba kwawo, pontho tacedza mu ndzidzi uzinji mukuphatisira bilhetes. Unoyu ukhali ulendo wakumalisa kucedza pabodzi. Mukupita kwa pyaka, iwo andiona pa mwinji wa anthu pa nsonkhano wa gawo mu nzinda wa Toronto, ku Ontário. Gary abatizwa ntsiku ineyi. Pyenepi pisandikumbusa kufunika kwa kubandza mwai onsene toera kumwaza mphangwa, thangwi ife nee tisadziwa kuti ndi munthu upi anafuna kutawira undimomwene.

Mukupita kwa ndzidzi, ndabwerera ku Saskatoon. Kweneku ndaonana na nkazi wakuti akhali na ana amamphasa awiri acitsikana. Iye andiphemba toera ndiapfundzise Bhibhlya. Atsikana anewa, Jean na Joan Rothenberger, akhapfundza kuxikola ya madhrodhro idapfundzambo ine. Mwakukhonda dembuka, atsikana anewa atomambo kupanga andzawo pikhapfundza iwo. Mukupita kwa ndzidzi, anyakupfundza axanu adzakhala Mboni za Yahova. M’bodzi wa iwo akhali Eunice Colin. Ine ndikhadaonana kale na Eunice caka cidamalisa ine kupfundza xikola ya madhrodhro. Mu ndzidzi unoyu, iye andipasa suwiti mbandiphemba toera tikhale axamwali. Mukupita kwa ndzidzi, iye adzakhala munthu wakufunika kakamwe mu umaso wanga, thangwi adzakhala nkazanga!

Pabodzi na Eunice mu caka 1960 na mu caka 1989

Pidadziwa mai wace Eunice kuti akhapfundza Bhibhlya, iye aphemba diretor wa xikola kuti anyengerere Eunice toera akhonde kupfundza Bhibhlya. Diretor acita pyonsene mpaka kunkwatira mabukhu akhaphatisira iye toera kupfundza Bhibhlya, mbwenye Eunice apitiriza kukhala wakukhulupirika kuna Yahova. Pikhafuna iye kubatizwa, anyakubalace ampanga: “Ungakhala m’bodzi wa Mboni za Yahova, unabuluka panyumba pathu!” Pikhali Eunice na pyaka 17 pyakubalwa, abuluka panyumba pawo mbaenda kakhala na banja ibodzi ya Mboni za Yahova. Iye apitiriza na kupfundza Bhibhlya mpaka kubatizwa. Pidamanga ife banja mu caka 1960, anyakubalace nee abwera pa phwando yathu  yakumanga banja. Mbwenye mukupita kwa pyaka, iwo atoma kulemedza pikhulupiro pyathu na njira ikhatsalakana ife anathu.

YAHOVA ANDITSALAKANA

Mwananga Nicholas pabodzi na nkazace, Deborah, akutumikira pa Bheteli ya ku Londres

Ninga anyakubala a akuti ndi madhrodhro, pikhali pyakunentsa kukuza ana anomwe acimuna akuti nee ndi madhrodhro. Mbwenye takwanisa kuaphedza mpaka kudziwa cilongero camanja toera tikwanise kucedza nawo mwadidi na kuapfundzisa undimomwene. Abale na alongo mu mpingo atiphedza kakamwe. Mwacitsandzo, pai unango atilembera tsamba mbatipanga kuti m’bodzi mwa anathu akhalonga mafala akuipa mu Nyumba ya Umambo. Ife tatsalakana nkhani ineyi mwakucimbiza. Anai mwa anathu acimuna, James, Jerry, Nicholas na Steven, ndi akulu a mpingo, pontho asatumikira Yahova mwakukhulupirika pabodzi na mabanjawo. Kusiyapo pyenepi, Nicholas na nkazace, Deborah asaphedzera basa yakuthumburuza cilongero camanja ku Bheteli ya ku Britanya, pontho Steven na nkazace, Shannan, asacita khundu ya nsoka wa athumburuzi a cilongero camanja ku Bheteli ya ku Estados Unidos.

Ananga James, Jerry na Steven pabodzi na akazawo akuphedzera basa yakumwaza mphangwa mu cilongero camanja munjira zakusiyana-siyana

Mwakutsukwalisa, mbitidzati kukwanirisa pyaka 40 pyakumanga banja, Eunice alowa na utenda wa câncer. Iye akhali wacipapo kakamwe mu ndzidzi ukhaduwala iye na cikhulupiro cace thangwi yakulamuswa kwa anthu  muli akufa camphedza toera kupirira. Ndisadikhira na cinyindiro consene toera kumuona pontho.

Faye na James Markin; Jerry na Evelyn Markin; Shannan na Steve

Mwezi wa Madzalo wa caka 2012, ndagwa mbindikhumuka kholokolo. Ndadzindikira kuti ndikhafunika ciphedzo, natenepa ndafuluka mbandienda kunyumba kwa mwananga toera iye na nkazace anditsalakane. Cincino tisacita khundu ya mpingo wa cilongero camanja ku Calgary, wakuti ndisapitiriza kutumikira ninga nkulu wa mpingo. Unoyu ndi ulendo wakutoma kucita khundu ya mpingo wa cilongero camanja! Kodi ndapitiriza tani kuwangisa uxamwali wanga na Yahova mu pyaka pyenepi pikhali ine mu mpingo wa Cingerezi? Yahova andiphedza kakamwe. Iye asakwanirisa pikiro yace yakutsalakana ana aumphawi. (Masalmo 10:14) Ndisapereka takhuta kakamwe kuna onsene akhaperekeka kunditumizira matsamba, kupfundza cilongero camanja na pinango.

Pa xikola ya apainiya mu cilongero camanja pikhali ine na pyaka 79 pyakubalwa

Kulonga undimomwene, midzidzi inango ndikhatsukwala mpaka kunyerezera kusiya kuenda kumisonkhano thangwi nee ndikhabva pikhalongwa. Midzidzi ninga ineyi, ndikhafunika kunyerezera mafala adalonga Pedhru kuna Yezu: ‘Mbuya, tinaenda kuna ani? Ndimwe basi muli na mafala a umaso wakukhonda mala.’ (Jwau 6:66-68) Ninga abale na alongo anango akuti ndi madhrodhro a mu ndzidzi wanga, ndapfundza kukhala wakupirira. Ndapfundza kunyindira Yahova, gulu yace, pontho kucita pyenepi kwandiphedza kakamwe. Lero, tiri na cakudya cauzimu cizinji mu cilongero canga, pontho ndisakomerwa kugumanika pa misonkhano ya mpingo na ya gawo mu Cilongero Camanja ca ku Amerika. Mwandimomwene, ndiri na umaso wakutsandzayisa kakamwe thangwi yakutumikira Mulungu wathu Wankulu, Yahova.