‘Mphapo tipereke takhuta kuna Mulungu thangwi ya muoni wace wakukhonda longeka.’2 AKOR. 9:15.

NYIMBO: 53, 18

1, 2. (a) Kodi ‘muoni wakukhonda longeka’ wa Mulungu usaphatanizanji? (b) Ndi mibvundzo ipi inafuna ife kudinga mu nsolo uno?

PIDATUMA Yahova Mwanace m’bodzi ekha pa dziko yapantsi, Iye atipasa muoni ukulu kakamwe waufuni! (Jwau 3:16; 1 Jwau 4:9, 10) Mpostolo Paulu alonga kuti muoni unoyu ndi ‘wakukhonda longeka.’ (2 Akor. 9:15) Thangwi yanji iye alonga tenepo?

2 Paulu akhadziwa kuti kubulukira mu ntsembe yaungwiro ya Kristu mapikiro onsene akudzumisa a Mulungu mbadakwanirisika. (Lerini 2 Akorinto 1:20.) Natenepa, ‘muoni’ unoyu ‘wakukhonda longeka’ mbudaphataniza udidi onsene na ufuni wandimomwene wakuti Yahova mbadaupangiza kwa ife kubulukira mwa Yezu. Mwandimomwene, muoni unoyu wakufunika kakamwe ndi wakunentsa kufokotozwa na anthu. Mphapo muoni unoyu usatikhuya tani? Pontho iwo unatikulumiza tani mu ndzidzi unakhunganyika ife toera kugumanika pa cikumbuso ca kufa kwa Kristu, Ncitatu, ntsiku 23 ya Murope ya caka 2016?

 MUONI WAKUPAMBULIKA WA MULUNGU

3, 4. (a) Ndi mabvero api asakhala na imwe mungapaswa muoni? (b) Kodi muoni wakupambulika unakwanisa tani kucinja umaso wanu?

3 Mwakukhonda penula, mungatambira muoni musakomerwa kakamwe. Mbwenye miyoni inango isakhala yakupambulika kakamwe peno yadidi kakamwe yakuti inakwanisa kucinja umaso wathu. Mwacitsandzo, nyerezerani kuti musafuna kuphiwa thangwi muli na nseru. Mwakukhonda dikhira, munthu wakuti imwe nkhabe kundziwa asaperekeka toera kuphiwa pa mbuto yanu. Kodi pyenepi mbapidakukhuyani tani?

4 Mwakukhonda penula, ufuni na muoni unoyu wakupambulika mbudakucitisani toera kudinga macitiro anu na kucinja makhaliro anu akale. Pontho mbamudakulumizika kukhala munthu wakupasa mwakudzala manja, wakufuna anango na wakulekerera onsene adakudawirani. Mu umaso wanu onsene, imwe mbamudapibva kuti muli na mangawa kuna munthu unoyu adaperekeka toera kuphiwa pa mbuto yanu.

5. Ndi munjira ipi muoni wa Mulungu wa ciomboli ndi ukulu kakamwe kupiringana miyoni inango yonsene?

5 Muoni wa ciomboli udatipasa Mulungu ndi ukulu kakamwe kupiringana muoni udalongwa mu citsandzo. (1 Ped. 3:18) Nyerezerani: Nakuti ndife anthu akudawa, tonsene tisafa. (Arom. 5:12) Mwaufuni, Yahova acita masasanyiro toera Yezu abwere pa dziko yapantsi, toera ‘afe thangwi ya anthu onsene.’ (Aheb. 2:9) Yahova nee apulumusa umaso wathu wa lero basi, mbwenye akhazikisa masasanyiro toera kufudza kwenda na kwenda pyonsene pinacitisa kufa. (Iza. 25:7, 8; 1 Akor. 15:22, 26) Onsene anakhulupira Yezu anadzakhala mwantendere mbatsandzaya kwenda na kwenda, ninga amambo pabodzi na Kristu kudzulu peno pantsi pa Umambo wa Mulungu pa dziko yapantsi. (Arom. 6:23; Apok. 5:9, 10) Ndi nkhombo zipi zinango zinaphatanizwa mu muoni unoyu wa Yahova?

6. (a) Ndi nkhombo zipi za muoni wa Yahova zinadikhira imwe kakamwe? (b) Longani pinthu pitatu pyakuti muoni wa Mulungu unakwanisa kutikulumiza toera kucita.

6 Muoni wa Mulungu usaphataniza kuwangiswa kwa mautenda onsene, kucinja dziko yapantsi toera kukhala paradizu na kulamuswa kwa anyakufa. (Iza. 33:24; 35:5, 6; Jwau 5:28, 29) Ife tisafuna kakamwe Yahova na Mwanace wakufunika thangwi yakutipasa ‘muoni unoyu wakukhonda longeka.’ Mbwenye pana mbvundzo wakufunika kwa ife: Kodi ufuni wa Mulungu usafunika kutikulumiza toera kucitanji? Tendeni tidinge kuti ufuni wa Mulungu usatikulumiza tani toera (1) kutowezera mwapadhuzi mathanyo a Yezu Kristu, (2) kupangiza ufuni kuna abale na alongo, na (3) kulekerera anango na ntima onsene.

‘UFUNI WA KRISTU USATIKULUMIZA’ TOERA KUCITANJI?

7, 8. Ndi api mabvero athu thangwi ya ufuni wa Kristu? Pyenepi pisatikulumiza toera kucitanji?

7 Pakutoma, tisafunika kukulumizika toera kukhala maso mwakubverana na Yezu Kristu. Mpostolo Paulu alonga: ‘Ufuni wa Kristu usatikulumiza.’ (Lerini 2 Akorinto 5:14, 15.) Paulu akhadziwa kuti tingatawira ufuni ukulu wa Yezu, mbudatikulumiza toera kufuna na kulemedza Yezu. Tingabvesesa mwadidi pinacita Yahova kwa ife, mitima yathu inakhuyiwa na ufuni wace, pyenepi pinatikulumiza toera kukhala maso munjira inakomerwa na Yezu. Tinacita tani pyenepi?

8 Ale anafuna Yahova asakulumizika toera kutowezera citsandzo ca Yezu, mbatowezera mwapadhuzi mathanyo ace. (1 Ped. 2:21; 1 Jwau 2:6) Kubulukira mu kubvera kwathu, tisapangiza ufuni wathu kuna Mulungu na  Kristu. Yezu alonga: ‘Uyu ana matongero anga mbaabvera, iye asandifuna. Uyumbo anandifuna, anadzafuniwambo na Babanga, inembo ndinadzanfunambo, mbandidzapangizika kuna iye.’Jwau 14:21; 1 Jwau 5:3.

9. Ndi mikakamizo ipi inathimbana na ife?

9 Mu ndzidzi wa Cikumbuso, mphyadidi kunyerezera mwacidikhodikho pya makhaliro a umaso wathu. Bvundzikani: ‘Ndi makhundu api anacita ine mwadidi mu kutowezera mathanyo a Yezu Kristu? Ndi makhundu api asafunika ine kusasanyira?’ Mibvundzo ineyi ndi yakufunika kakamwe mu ndzidzi wakuti dziko isatikulumiza toera kutowezera macitiro ayo. (Arom. 12:2) Tingakhonda kucita mpholemphole, tinakwanisa kutowezera maonero a anthu a dziko, anyakubvekera peno anthu a mbiri m’masendzekero. (Akol. 2:8; 1 Jwau 2:15-17) Tinakwanisa tani kucalira mikakamizo ineyi?

10. Ndi mibvundzo ipi isafunika ife kucitika mu ndzidzi uno wa Cikumbuso? Kodi matawiro a mibvundzo ineyi anatikulumiza toera kucitanji? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

10 Tinakwanisa kuphatisira ndzidzi wa Cikumbuso ninga mwai toera kudinga ntundu wa nguwo zathu, mavidyu anaona ife na nyimbo zinabvesera ife, kuphatanizambo pinthu pidakoya ife mu ntcini wathu wa ndzeru, mu ntokodzi wathu peno mu tablete yathu. Mu ndzidzi unadinga imwe nguwo zanu, bvundzikani: ‘Khala ndisafuna kuenda ku mbuto inagumanika Yezu, mbidakhala na manyadzo thangwi yakubvala nguwo iyi?’ (Lerini 1 Timoti 2:9, 10.) ‘Ndingabvala nguwo iyi, ndinapangiza kwa anthu onsene kuti ndine ntowereri wa Yezu Kristu?’ Tinakwanisambo kucita mibvundzo ibodzi ene thangwi ya mavidyu na nyimbo zinasankhula ife. ‘Kodi Yezu mbadakomerwa kuona vidyu iyi peno kubvesera nyimbo iyi? Khala Yezu aphemba toera kuphatisira ntokodzi wanga peno tablete yanga, mbidakhala na manyadzo thangwi ya pinthu pikhafuna iye kuona mwenemu?’ Pakusankhula ntundu wa video game, bvundzikani: ‘Mbidanentseka toera kufokotozera Yezu kuti thangwi yanji ndisakomerwa na ntundu unoyu wa game?’ Ufuni wathu kwa Yahova usafunika kutikulumiza toera kusiya kuphatisira cinthu consene cakukhonda thema kwa anyakupfundza a Kristu, maseze pinentse. (Mach. 19:19, 20) Pa ndzidzi udabatizwa ife, tapikira kuti mbatidakhala maso toera kucita pinafuna Kristu, tayu pinafuna ife. Natenepa, nee tisafunika kukhala na cinthu cakuti cinatipingiza kutowezera mwapadhuzi mathanyo a Kristu.Mat. 5:29, 30; Afil. 4:8.

11. (a) Kodi ufuni wathu kwa Yahova na Yezu usatikulumiza tani mu utumiki? (b) Kodi ufuni wathu unatikulumiza tani toera kuphedza anango m’mpingo?

11 Ufuni wathu kwa Yezu usatikulumizambo toera kumwaza mphangwa na kupfundzisa anthu mwaphinga. (Mat. 28:18, 19; Luka 4:43) Mu ndzidzi wa Cikumbuso, tinadzakhala na mwai wakutumikira ninga apainiya akuphedza mbatisankhula kupereka midzidzi 30 peno 50 m’basa yakumwaza mphangwa. Munakwanisa kucita masasanyiro toera kutumikira ninga mpainiya wakuphedza? M’bale unango wa pyaka 84 wakuti ndi nzice akhaona kuti nee mbadakwanisa kutumikira ninga mpainiya wakuphedza thangwi yakugwesera na nyatwa ya ungumi. Mbwenye apainiya a cisa cace amphedza. Iwo akhankwata mbaenda naye ku cisa cakuthema cakuti mbadakwanisa kumwaza mphangwa, toera akwanirise midzidzi 30 ikhafuna iye. Kodi imwe munakwanisa kuphedza munthu wa m’mpingo wanu wakuti asafuna kutumikira ninga mpainiya wakuphedza mu ndzidzi wa Cikumbuso? Ndimomwene kuti si onsene tayu akuti anakwanisa kutumikira ninga apainiya akuphedza. Ngakhale tenepo, tinakwanisa kuphatisira ndzidzi na mphambvu iri na ife toera kuthimizira basa yathu yakutumikira  Yahova. Tingacita pyenepi, tinapangiza kuti tisakulumizwa na ufuni wa Kristu ninga pidacita Paulu. Kodi ufuni wa Mulungu usatikulumiza toera kucitanji pontho?

TISAKULUMIZIKA TOERA KUFUNANA UNANGO NA NDZACE

12. Kodi ufuni wa Mulungu usatikulumiza toera kucitanji?

12 Caciwiri, ufuni wa Mulungu usatikulumiza toera kupangiza ufuni kuna abale athu. Mpostolo Jwau adzindikira pyenepi, iye alemba: ‘Abale anga a pantima, nakuti Mulungu atifuna, tenepa pisafunikambo kuti ife tifunane.’ (1 Jwau 4:7-11) Natenepa, khala tisadikhira kufuniwa na Mulungu, tisafunika kufuna abale athu. (1 Jwau 3:16) Tinakwanisa tani kupangiza ufuni kwa abale athu?

13. Ndi citsandzo cipi ca kufuna anango cidakhazikisa Yezu?

13 Dingani citsandzo ca Yezu. Mu utumiki wace pa dziko yapantsi, iye akhatsalakana kakamwe anthu akucepeseka. Iye awangisa atenda, anyakulamala, maboliboli, anthu akuti nee akhakwanisa kubva, na mabewewe. (Mat. 11:4, 5) Yezu akhakomerwa kupfundzisa anthu akuti akhali na njala yauzimu, akuti akhaoniwa na atsogoleri a uphemberi Waciyuda ninga anthu a “dzedze.” (Jwau 7:48) Yezu akhafuna anthu anewa akucepeseka mbawangisira kakamwe toera kuaphedza.Mat. 20:28.

Munakwanisa kuphedza m’bale peno mulongo wakugwesera mu utumiki? (Onani ndima 14)

14. Munakwanisa kucitanji toera kupangiza ufuni kuna abale anu?

14 Ndzidzi wa Cikumbuso usatipasa mwai toera kutowezera Yezu mu kunyerezera kuti tinaphedza tani abale na alongo m’mpingo wathu. Tingacita pyenepi, mwakukhonda penula tinadzaona munthu wakuti mbadaphindula na ufuni wathu. Panango alipo abale na alongo akugwesera akuti asafuna ciphedzo. Munakwanisa kuenda kaaona, kuapasa cakudya, kuaphedza kucita mabasa apanyumba, kuaphedza toera kuenda ku misonkhano, peno kuenda nawo mu utumiki? (Lerini Luka 14:12-14.) Tisafunika kukulumizwa na ufuni wa Mulungu toera kupangiza ufuni kuna abale na alongo.

BVERANI NTSISI ABALE NA ALONGO

15. Kodi m’bodzi na m’bodzi wa ife asafunika kudzindikiranji?

15 Cacitatu, ufuni wa Yahova usafunika kutikulumiza toera kulekerera abale na alongo. Ninga ana a Adhamu, tonsene tatambira madawo na kufa. Nee m’bodzi wa ife anakwanisa kulonga kuti, “Ine nkhabe funa ciomboli.” Ngakhale ntumiki wakukhulupirika kakamwe wa Mulungu, asafunambo muoni wa ntengo ukulu kakamwe wa Ciomboli ca Kristu. M’bodzi  na m’bodzi wa ife asafunika kudzindikira kuti tisalekererwa mangawa makulu kakamwe. Thangwi yanji tisafunika kudzindikira pyenepi? Ntawiro usagumanika mu nsangani ubodzi wa Yezu.

16, 17. (a) Tisapfundzanji mu nsangani wa Yezu unalonga pya mambo na anyabasa ace? (b) Pakumala kudinga nsangani wa Yezu, muli wakutonga toera kucitanji?

16 Yezu alonga kuti mambo alekerera tani nyabasa wace mangawa makulu kakamwe a matalento 10.000 peno madenaryo 60.000.000. Maseze nyabasa unoyu alekererwa mangawa makulu kakamwe, nee akhali dzololo toera kulekerera nyabasa ndzace wakuti akhadanfiyari kobiri yakucepa kakamwe ya madenaryo 100. Mambo aipirwa kakamwe pidabva iye pya kuuma ntima kwa nyabasa adabvera iye ntsisi. Mambo alonga: ‘Iwe ndzakazi wakuipa! Ine ndakulekerera mangawa ako onsene thangwi wandidembetera. Mphapo si pyadidi tayu kuti iwembo ubvere ntsisi ndzako, sawasawa ninga mudakubvera ine ntsisi?’ (Mat. 18:23-35) Inde, ntsisi zikulu zidapangiza mambo zikhafunika kukulumiza nyabasa unoyu toera kulekerera nyabasa ndzace. Munjira ibodzi ene, kodi ufuni wa Yahova usafunika kutikulumiza toera kucitanji?

17 Mu ndzidzi unakhunganyika ife toera kugumanika pa Cikumbuso, mphyadidi kubvundzika: ‘Alipo m’bale peno mulongo adandicitira pyakuipa? Kodi ndisacimwana kumulekerera?’ Khala ndi tenepo, unoyu ndi ndzidzi wadidi kakamwe toera kutowezera Yahova wakuti ali na “ntima wakulekerera.” (Neh. 9:17; Sal. 86:5) Tingapasa ntengo pinaticitira Yahova mu kutilekerera madawo mazinji kakamwe, tinakulumizika toera kulekerera anango na ntima onsene. Mphyadidi kudziwa kuti tingakhonda kufuna andzathu, Yahova nee anatifunambo, tingakhonda kualekerera, Yahova nee anatilekererambo. (Mat. 6:14, 15) Ndimomwene kuti kulekerera nkhabe kucinja pinthu pidacitika kale, mbwenye pinacinja kakamwe tsogolo yathu toera kukhala yadidi.

18. Kodi ufuni wa Mulungu waphedza tani mulongo Lily toera kupirira makhaliro a mulongo Carol?

18 Kwa azinji a ife, ‘kupirira’ madodo a abale na alongo ntsiku zonsene ndi cinthu cakunentsa. (Lerini Akolose 3:13, 14; Aefesi 4:32.) Mwacitsandzo, Lily ndi mulongo wakuti adzati kumanga banja, iye aperekeka toera kuphedza mulongo wa nzice anacemerwa Carol. [1] Lily akhaphedza Carol toera kuenda kukhafuna iye, kumphedza kugula pikhafuna iye na kucita mabasa anango a ntsisi. Mwakukhonda tsalakana pyonsene pikhacita Lily, Carol apitiriza kukhala munthu wakusumula na wakunentsa kupirira. Ngakhale tenepo, Lily akhaona makhaliro adidi a Carol. Lily apitiriza kutsalakana Carol mu pyaka pizinji mpaka kufa kwace thangwi yakutekera kwa utenda wace. Maseze kuphedza Carol pikhali pyakunentsa, Lily alonga: “Ndisadikhira kuona Carol angalamuswa muli akufa. Ndisafuna kundziwa angadzakhala waungwiro.” Inde, ufuni wa Mulungu unakwanisa kutikulumiza toera kupirira madodo a abale na alongo mbatidikhira ndzidzi wakuti anthu onsene anadzakhala aungwiro.

19. Kodi ‘muoni wakukhonda longeka’ wa Mulungu unadzakukulumizani tani?

19 Mwandimomwene, Yahova atipasa ‘muoni wakukhonda longeka.’ Mbwenye tisafunika kupasa ntengo muoni unoyu. Makamaka mu ndzidzi wa Cikumbuso, tinakwanisa kunyerezera mwacidikhodikho pyonsene pidaticitira Yahova na Yezu. Inde, tisadikhira kuti ufuni wawo utikulumize toera kutowezera mwapadhuzi mathanyo a Yezu, kupangiza ufuni kwa abale athu na kualekerera na ntima onsene.

^ [1] (ndima 18) Mu nsolo uno, madzina anango acinjwa.