Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 128

Pilato na Herodhi Aona Kuti Yezu Nee Akhali na Mulando

Pilato na Herodhi Aona Kuti Yezu Nee Akhali na Mulando

MATEU 27:12-14, 18, 19 MARKO 15:2-5 LUKA 23:4-16 JUWAU 18:36-38

  • PILATO NA HERODHI ACITA MIBVUNDZO YEZU

Mwandimomwene Yezu nee abisira Pilato kuti iye ndi mambo. Mbwenye Umambo wace nee ukhafuna kupitira m’mbuto utongi Waciroma. Yezu alonga: “Umambo wanga nkhabe kucita khundu ya dziko. Umambo wanga mbudacita khundu ya dziko, atowereri anga mbadamenya nkhondo toera ine ndikhonde kuperekwa m’manja mwa Ayuda. Mbwenye undimomwene ndi wakuti Umambo wanga nee usacita khundu ya dziko.” (Juwau 18:36) Inde, Yezu ndi mambo, mbwenye Umambo wace si wa dziko ino tayu.

Kwa Pilato nee pikhadamalira penepo. Pilato abvundza: “Mphapo iwe ndiwe mambo?” Yezu aphedza Pilato kudzindikira kuti iye asaudziwa ntawiro pidalonga iye kuti: “Mukulonga mwekhene kuti ine ndine mambo. Na thangwi ineyi ine ndabalwa, pontho ndabwera pa dziko yapantsi toera ndipereke umboni wa undimomwene. Munthu onsene ali kukhundu ya undimomwene asabvesera pinalonga ine.”—Juwau 18:37.

Yezu akhadapanga kale Tomasi: “Ine ndine njira, undimomwene na umaso.” Mu ndzidzi unoyu Pilato akhadziwa kuti Yezu atumwa toera kubwera pa dziko yapantsi na cifuno cakupereka umboni wa “undimomwene” unalonga pya Umambo wace. Yezu akhali dzololo toera kukhala wakukhulupirika ngakhale kuluza umaso. Pilato abvundza: “Undimomwene ninji?” mbwenye iye nee adikhira kufokotozerwa. Iye akhaona kuti pidabva iye pyakwana toera kutonga Yezu.—Juwau 14:6; 18:38.

Pilato aenda kuna mbumba ikhadikhira kunja kwa nyumba yace. Pisaoneka kuti Yezu akhali penepo pidapanga Pilato akulu a anyantsembe na mwinji wa anthu kuti: “Nkhabe mulando unaona ine toera kukonesa nawo munthu uyu.” Mwinji wa anthu waipirwa na pidalonga Pilato, iwo apitiriza kulonga: “Pinapfundzisa iye anthu mu Yudeya onsene, kutomera ku Galileya mpaka kuno, pisacitisa anthu kukhonda bvera utongi.”—Luka 23:4, 5.

Pilato adzumatirwa kakamwe na kukhonda cinja kwa Ayuda. Pikhakhuwa akulu a anyantsembe na anango, Pilato abvundza Yezu: “Nee ukubva pinthu pizinji pinalonga iwo thangwi ya iwe?” (Mateu 27:13) Yezu nee atawira. Kukhurudzika kwace mu ndzidzi onsene ukhapambizirwa iye kwadzumatirisa kakamwe Pilato.

Ayuda alonga kuti Yezu ‘atoma na Galileya.’ Na mphangwa zenezi, Pilato adzindikira kuti mwandimomwene Yezu ndi wa ku Galileya. Pyenepi pyacitisa Pilato kusaka njira toera akhonde kutonga Yezu. Herodhi Antipa (mwana wa Herodhi Wankulu) ntongi wa ku Galileya, akhali ku Yerusalemu thangwi ya Paskwa. Natenepa Pilato aendesa Yezu kuna Herodhi. Ndi Herodhi Antipa adagwandisa nsolo wa Juwau M’batizi. Mukupita kwa ndzidzi, pidabva iye kuti Yezu akhacita pirengo, Herodhi akhanyerezera kuti panango Juwau alamuswa muli akufa.—Luka 9:7-9.

Herodhi akhafuna kakamwe kuona Yezu. Iye nee akhafuna kuphedza Yezu peno kudziwa khala pyonsene pikhapambizirwa iye pikhali pyandimomwene. Basi ene Herodhi akhafuna kuona Yezu, pontho ‘kumuona mbakacita cirengo.’ (Luka 23:8) Mbwenye Yezu nee acita pikhafuna Herodhi, pontho nee atawira mibvundzo ikhancita iye. Mwakuipirwa na pyenepi, Herodhi na anyankhondo ace “ampwaza” Yezu. (Luka 23:11) Iwo am’bvazika nguwo zakuyetimira mbansingirira. Buluka penepo Herodhi am’bweza Yezu kuna Pilato. Herodhi na Pilato akhali anyamalwa, mbwenye kubulukira ndzidzi unoyu, iwo adzakhala axamwali.

Pidafika Yezu, Pilato acemeresa akulu a anyantsembe, atongi Aciyuda na mwinji wa anthu mbaapanga: “Ine ndambvundza pamaso panu, mbwenye nee ndagumana mulando toera kunkonesa mwakubverana na pinampambizira imwe. Kusiyapo pyenepi, Herodhi nee agumanambo mulando muna iye, natenepa am’bweza kuna ife. Onani, nkhabepo cinthu  cidacita iye toera kuphiwa. Natenepa, ine ndinankwapulisa, ndingamala ndinansiya aende pyace.”—Luka 23:14-16.

Pilato akhafuna kakamwe kusudzula Yezu pidadzindikira iye kuti anyantsembe ampereka kuna iye thangwi ya bibvu. Mbwenye pakhali na thangwi inango ikhacitisa Pilato kufuna kusudzula Yezu. Pikhali iye pa mpando wace wakutongera miseru, nkazace antumizira mphangwa zakuti: “Leka kucita cinthu kuna mamuna unoyu wakulungama, thangwi ndanentseka kakamwe lero mu ndoto [idamulotesa Mulungu] thangwi ya iye.”—Mateu 27:19.

Pilato akhafunika kusudzula mamuna unoyu wakusowa mulando. Kodi iye akwanisa kucita pyenepi?