JUWAU 17:1-26

  • NKHOMBO ZA KUDZIWA MULUNGU NA MWANACE

  • YAHOVA, YEZU NA ANYAKUPFUNDZA NDI ABODZI ENE

Yezu akhafuna kakamwe apostolo ace, pyenepi pyankulumiza toera kuakhunganya mbadzati kuenda kudzulu. Iye ayang’ana kudzulu mbacita phembero kuna Babace: “Pasani mbiri mwananu, toera mwananu akupaseni mbiri. Imwe mwampasa mphambvu zakutonga anthu onsene, toera iye apereke umaso wakukhonda mala kuna anthu onsene adampasa imwe.”—Juwau 17:1, 2.

Mafala anewa asapangiza kuti Yezu akhadziwa kuti kupasa mbiri Mulungu kukhali kwakufunika kakamwe. Mbwenye mphyakubalangaza kudziwa kuti Yezu alongambo pya cidikhiro cakukhala na umaso wa kwenda na kwenda. Nakuti Yezu apaswa “mphambvu zakutonga anthu onsene,” iye mbadapereka umaso wace toera akhale ciomboli kuna anthu onsene. Ngakhale tenepo, ndi anthu akucepa akuti mbadatambira nkhombo zenezi. Thangwi yanji? Thangwi Yezu anadzapasa nkhombo basi ene ale anabvera mafala adalonga iye. Iye alonga: “Umaso wakukhonda mala ndi uyu: Anthu akudziweni imwe Mulungu m’bodzi basi wandimomwene, pontho adziwembo Yezu Kristu, ule adatuma imwe.”—Juwau 17:3.

Toera munthu akhale na umaso wakukhonda mala asafunika kudziwa mwadidi Baba na Mwanace, pontho asafunika kukhala na uxamwali wakuwanga na iwo. Asafunika kuona pinthu ninga munaonera iwo. Asafunikambo kutowezera makhaliro awo akufunika kakamwe pakutsalakana andzawo. Kusiyapo pyenepi, asafunikambo kubvesesa kuti kupasa mbiri Mulungu ndi kwakufunika kakamwe kupiringana kukhala na umaso wakukhonda mala. Yezu alongambo ntsonga yakufunika kakamwe.

Iye alonga: “Ine ndakupasani mbiri pa dziko yapantsi, mbandimalisa basa idandipasa imwe toera kucita. Natenepa Baba, cincino ndipaseni mbiri pana imwe, ninga mbiri ikhali na ine pana imwe dziko mbidzati kucitwa.” (Juwau 17:4, 5) Yezu aphemba kuti pakumala kulamuswa, apaswe pontho mbiri ikhali na iye kudzulu.

Mbwenye Yezu nee aduwala pidakwanisa iye kucita mu utumiki ace. Iye aphembera: “Ine ndadziwisa dzina yanu kuna anthu adabulusa imwe pa dziko mbamundipasa. Iwo akhali anu, mbwenye imwe mwandipasa, pontho iwo abvera mafala anu.” (Juwau 17:6) Mu utumiki wace Yezu nee alonga basi ene pya dzina ya Mulungu yakuti ndi Yahova. Iye aphedza apostolo ace kudziwa makhaliro a Mulungu na njira inatsalakana iye anthu.

Apostolo afika pakudziwa mwadidi Yahova, basa ya Mwanace na pinthu pidapfundzisa Yezu. Yezu alonga mwakucepeseka: “Ine ndaapanga mafala adandipasa imwe, iwo aatawira, mbadziwa kuti mwandimomwene ine ndabwera ninga muimiriri wanu, pontho iwo asakhulupira kuti ndimwe adandituma.”—Juwau 17:8.

Yezu akhadziwa kusiyana kwa atowereri ace na anthu onsene a dziko, iye alonga: “Ine ndisaphembera thangwi ya iwo; ine nee ndisaphembera thangwi ya dziko, mbwenye thangwi ya ale adandipasa imwe, thangwi iwo ndi anu . . . Baba wakucena, aonereni thangwi ya dzina yanu idandipasa imwe; toera iwo akhale m’bodzi, ninga ife ndife m’bodzi. . . . Ine ndaatsidzikiza, pontho nee m’bodzi wa iwo adaluzika, kusiyapo ule anafuna kudzafudzwa,” wakuti ndi Yuda Iskariyoti. Mu ndzidzi unoyu Yuda akhasaka njira toera kupereka Yezu.—Juwau 17:9-12.

Yezu apitiriza na kuphembera: “Dziko isaaida, . . . Nee ndisaphemba toera muabuluse pa dziko, mbwenye toera muaonere thangwi ya Nyakuipa. Iwo nkhabe kucita khundu ya dziko, ninga ine nkhabe kucita khundu ya dziko.” (Juwau 17:14-16) Apostolo na anyakupfundza anango akhali n’dziko yakuti isatongwa na Sathani, mbwenye iwo akhafunika kucalira kucita pinthu pyakuipa pinacitwa na anthu a dziko. Munjira ipi?

Iwo akhafunika kukhala akucena peno akupambulika toera atumikire Mulungu. Iwo akhafunika kucita pyenepi toera kuphatisira undimomwene wa m’Malemba Acihebheri na pyonsene pidapfundziswa  iwo na Yezu. Iye aphembera: “Aceneseni na undimomwene; mafala anu ndi undimomwene.” (Juwau 17:17) Pakupita kwa ndzidzi, apostolo anango mbadaphatisirwa na Mulungu toera kulemba mabukhu akuti mbadacita khundu ya “undimomwene.” Undimomwene unoyu mbudaphedza anthu toera kukhalambo akucena.

Mukupita kwa ndzidzi, anango mbadatawira “undimomwene.” Natenepa Yezu aphembera ‘tayu basi thangwi ya awa [ale akhali cifupi na iye], mbwenye ndisakuphembanimbo thangwi ya ale anafuna kundikhulupira kubulukira ku mafala awo.’ Thangwi yanji Yezu aphemberera anthu anewa? Mu phembero ineyi iye alonga: “Toera iwo onsene akhale m’bodzi, ninga imwe Baba muli wakuphatana na ine, inembo ndiri wakuphatana na imwe, iwombo akhale akuphatana na ife.” (Juwau 17:20, 21) Pyenepi nee pisabveka kuti Yezu na Babace ndi munthu m’bodzi ene. Mbwenye pisabveka kuti iwo ali akuphatana mu cifuniro cibodzi cene mu pinthu pyonsene. Na thangwi ineyi Yezu aphembera kuti atowereri ace akhalembo akuphatana na iwo.

Mbadzati kucita phembero ineyi, Yezu apanga Pedhru na andzace kuti ali kuenda kaakhunganyira mbuto kudzulu. (Juwau 14:2, 3) Yezu alonga pontho ntsonga ineyi mu phembero kuti: “Baba, ndisafuna kuti ale adandipasa imwe akhale pabodzi na ine kunafuna kudzakhala ine, toera iwo aone mbiri yanga idandipasa imwe, thangwi imwe mwandifuna dziko mbidzati kucitwa.” (Juwau 17:24) Na mafala anewa, Yezu apangiza kuti Adhamu na Eva mbadzati kukhala na ana, Mulungu akhafuna kakamwe Mwanace m’bodzi ekha, wakuti adzakhala Yezu Kristu.

Pakumalisa phembero yace, Yezu alonga pontho pya dzina ya Babace na ufuni uli na Mulungu kuna apostolo na ale akuti anadzatawira “undimomwene,” iye alonga: “Ine ndaadziwisa dzina yanu, pontho ndinapitiriza kuidziwisa, toera ufuni udandifuna na imwe ukhale muna iwo, inembo mbandikhala wakuphatana na iwo.”—Juwau 17:26.