Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 126

Pedhru Akhonda Yezu Kunyumba Kwa Kayifa

Pedhru Akhonda Yezu Kunyumba Kwa Kayifa

Pidamangwa Yezu m’munda wa Getsemani, apostolo agopa mbathawa. Mbwenye awiri mwa iwo nee aenda kutali. M’bodzi mwa iwo akhali Pedhru na “nyakupfundza unango,” akhacemerwa Juwau. (Juwau 18:15; 19:35; 21:24) Panango iwo agumanikana na anthu akhadamanga Yezu mu ndzidzi ukhaenda iwo na Yezu kunyumba kwa Anasi. Mu ndzidzi udatuma Anasi anthu toera aende na Yezu kuna Nyantsembe Wankulu Kayifa, Pedhru na Juwau akhatowera nakutali. Iwo akhagopa kufa, pontho akhadzudzumika thangwi ya pinthu pikhafuna kucitikira Mbuya wawo.

Nakuti Juwau akhadziwika na nyantsembe wankulu, iye atawiriswa kupita pansuwo wa mpanda wa nyumba ya Kayifa. Pedhru adikhira kunja mpaka Juwau kubwerera toera kuphemba ntsikana akhaphata basa pansuwo. Buluka penepo, ntsikana unoyu atawirisa kuti Pedhru apite.

Ntsiku ineyi namasiku kunja kukhathondola kakamwe, natenepa anthu agasa moto kunja kwa nyumba ya Kayifa toera kuotha. Pedhru akhaothambo moto mu ndzidzi ukhadikhira iye “kuona pikhafuna kucitika,” kuna Yezu. (Mateu 26:58) Na ceza ca moto, ntsikana adatawirisa Pedhru toera kupita andzindikira. Iye alonga: “Kodi iwe nee ndiwe m’bodzi wa anyakupfundza a munthu uyu?” (Juwau 18:17) Nee akhali ntsikana unoyu basi adadzindikira Pedhru, anango andzindikirambo mbalonga kuti iye akhali pabodzi na Yezu.—Mateu 26:69, 71-73; Marko 14:70.

Pedhru atsukwala kakamwe pidadzindikirwa iye. Nakuti nee akhafuna kuti anthu andzindikire, iye abuluka mbaenda kakhala pansuwo. Pedhru akhonda kuti nee akhali na Yezu, mbalonga kuti: “Ine nkhabe kundziwa, pontho nee ndisadziwa pinalonga iwe.” (Marko 14:67, 68) Pedhru atoma pontho “kupasika dzedze ekhene mbadumbira” toera kupangiza kuti akhalonga undimomwene, pontho akhali dzololo toera kutcunyuswa khala alonga uthambi.—Mateu 26:74.

Mu ndzidzi ukhacitika pyenepi, Yezu akhatongwa mu sala yapadzulu ya nyumba ya Kayifa. Pedhru na anthu anango akuti akhadikhira kunja akhakwanisa kuona anthu mbakapita na kubuluka mu sala ineyi toera kupereka umboni.

Pedhru akhali wa ku Galileya, kusiyapo pyenepi malongero ace akhapangiza kuti iye alonga uthambi pidakhonda iye Yezu. Pontho, m’bodzi wa anthu akhali mu nsoka unoyu akhali wacibale wa Malko, adagwandwa khutu na Pedhru. Natenepa, iye abvundza Pedhru: “Kodi ine nee ndakuona pabodzi na iye m’munda wa maluwa?” Pidakhonda Pedhru kacitatu, dzongwe yalira, ninga mukhadalongera Yezu.—Juwau 13:38; 18:26, 27.

Mu ndzidzi unoyu panango Yezu akhali mu sala ya padzulu ya nyumba ya Kayifa mbakayan’gana anthu akhali kunja. Yezu azungunuka mbayang’ana Pedhru. Pedhru atsukwala kakamwe thangwi akumbuka pikhadampanga Yezu midzidzi mingasi nduli pikhali iwo mu sala mudadyera iwo Paskwa. Nyerezerani kuti Pedhru apibva tani mudadzindikira iye kuti akhonda Yezu katatu! Pedhru abuluka kunja mbalira mwakutsukwala kakamwe.—Luka 22:61, 62.

Ninji pidacitisa kuti Pedhru wakuti akhali munthu wakuwanga mwauzimu na wakukhulupirika akhonde Mbuya wace? Mu ndzidzi unoyu anthu nee akhalonga undimomwene, pontho akhacita pinthu toera Yezu aoniwe ninga phanga wakugopswa. Pedhru akhali na mwai wakutsidzikiza munthu wakusowa mulando, mbwenye iye akhonda Munthu wakuti akhali na “mafala anapasa umaso wakukhonda mala.”—Juwau 6:68.

Pidacitikira Pedhru pisatiphedza kudziwa kuti munthu wacikhulupiro cakuwanga na wakuperekeka anakwanisa kufewa mwauzimu angakhonda kukhunganyika toera kuthimbana na mayesero akukhonda kudikhira peno pakutcingwa. Pontho ndi cenjezo kuna atumiki onsene a Mulungu!