Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 137

Anthu Azinji Aona Yezu Mbidzati Kufika Ntsiku ya Pentekoste

Anthu Azinji Aona Yezu Mbidzati Kufika Ntsiku ya Pentekoste

MATEU 28:16-20 LUKA 24:50-52 MABASA 1:1-12; 2:1-4

  • YEZU AONEKERA KWA ANTHU AZINJI

  • IYE AENDA KUDZULU

  • YEZU APASA ANYAKUPFUNDZA 120 NZIMU WAKUCENA

Pidamala kulamuswa Yezu muli akufa, iye acita masasanyiro toera agumanikane na apostolo 11 paphiri ya Galileya. Anyakupfundza 500 agumanikambo maseze anango akhapenula kuti Yezu alamuswa. (Mateu 28:17; 1 Akorinto 15:6) Mbwenye pidalonga Yezu pyaacitisa kukhulupira kuti Yezu alamuswadi.

Yezu alonga kuti Mulungu ampasa mphambvu zonsene kudzulu na pantsi. Iye aapanga: “Natenepa, ndokoni kuna anthu a madzindza onsene, apfundziseni toera akhale anyakupfundza anga, mbamuabatiza mu dzina ya Baba, na ya Mwana na ya nzimu wakucena, apfundziseni toera kubvera pinthu pyonsene pidakupangani ine.” (Mateu 28:18-20) Inde, Yezu alamuswa muli akufa, pontho iye asafuna kuti mphangwa zadidi zimwazwe.

Anyakupfundza onsene a Yezu—amuna, akazi, na anapiana—apaswa basa ibodzi ene yakucita anyakupfundza. Anyakutcinga mbadapingiza basa yawo yakumwaza mphangwa na kupfundzisa anthu, mbwenye Yezu aapanga: “Ndapaswa mphambvu zonsene kudzulu na pantsi.” Kodi pyenepi pikhabvekanji kwa atowereri ace? Iye alonga: “Onani! Ine ndiri na imwe ntsiku zonsene mpaka kumala kwa makhaliro a dziko.” Yezu nee alonga kuti onsene anafuna kucita basa yakumwaza mphangwa zadidi mbadacita pirengo. Mbwenye mbadaphedzwa na nzimu wakucena.

Natenepa, pidamala Yezu kulamuswa muli akufa, aonekera kuna anyakupfundzace “nkati mwa ntsiku 40.” Iye aonekera kazinji kene kwa iwo na manungo aunyama, ‘mbapangizika kuti mwandimomwene akhalidi maso,’ pontho aapanga “pya Umambo wa Mulungu.”—Mabasa 1:3; 1 Akorinto 15:7.

Pikhali apostolo ku Galileya, panango Yezu aapanga toera abwerere ku Yerusalemu. Mbwenye pidaonana iwo mu nzinda, iye aapanga: “Lekani kubuluka mu Yerusalemu, mbwenye pitirizani kudikhira pire pidapikira Baba, ninga mudakupangani ine; thangwi Juwau abatiza anthu m’madzi, mbwenye mu ntsiku zingasi ntsogolo, imwe munadzabatizwa na nzimu wakucena.”—Mabasa 1:4, 5.

Mukupita kwa ndzidzi, Yezu aonana pontho na apostolo ace. Iye aatsogolera ‘mpaka ku nzinda wa Bhetanya,’ wakuti usagumanika kumabulukiro a dzuwa a Phiri ya Milivera. (Luka 24:50) Maseze Yezu akhadaapanga kuti anaenda kudzulu, mbwenye iwo akhapitiriza kukhulupira kuti Umambo unadzakhazikiswa pa dziko yapantsi.—Luka 22:16, 18, 30; Juwau 14:2, 3.

Apostolo abvundza Yezu: “Mbuya, ndi ndzidzi uno unafuna imwe kubwezera umambo kuna Izraeli?” Iye aatawira: “Si pyanu tayu kudziwa midzidzi na ntsiku zidakhazikisa Baba pantsi pa utongi wace.” Toera kugomezera basa ikhafunika iwo kucita, iye alonga: “Munadzatambira mphambvu, penepo munadzakhala amboni anga mu Yerusalemu, mu Yudeya onsene na mu Samariya mpaka kunkhomo kwa dziko yapantsi.”—Mabasa 1:6-8.

Yezu wakuti alamuswa muli akufa ali pabodzi na apostolo ace Paphiri ya Milivera mu ndzidzi ukhafuna iye kuenda kudzulu. Mwakukhonda dembuka thambo yaphimbira Yezu anthu mbacimwana kumuona. Pidalamuswa Yezu muli akufa, iye aonekera na manungo aunyama. Mbwenye pikhafuna iye kuenda kudzulu, asiya manungo anewa mbakwira na manungo auzimu. (1 Akorinto 15:44, 50; 1 Pedhru 3:18) Apostolo akukhulupirika pikhayang’ana iwo Yezu mbakakwira “amuna awiri adabvala nguwo zakucena” aonekera mbalimira kukhundu kwawo. Amuna anewa akhali aanju, iwo abvundza: “Amuna a ku Galileya, thangwi yanji musapitiriza kulimira penepo mbamuyang’ana kudzulu? Yezu uyu adakwatwa pakati panu kuenda kudzulu, anadzabwera munjira ibodzi ene ninga mudamuona imwe mbaenda kudzulu.”—Mabasa 1:10, 11.

Mu ndzidzi ukhaenda Yezu kudzulu nee aoniwa na anthu azinji, basi ene atowereri ace akukhulupirika ndi adamuona. Iye anabwera “munjira ibodzi  ene” mbakhonda kuoniwa na anthu azinji, basi ene atowereri ace akukhulupirika ndi anafuna kudzindikira kubwera kwace ninga ntongi wa Umambo.

Apostolo abwerera ku Yerusalemu. Pakupita ntsiku zingasi, iwo akhala pontho pabodzi na anyakupfundza anango, kuphatanizambo “Mariya mai wace Yezu na abale ace Yezu.” (Mabasa 1:14) Nsoka unoyu wapitiriza kucita phembero na cifuno cakusankhula nyakupfundza unango toera apitire mbuto Yuda Iskariyoti kuti akhale pontho apostolo 12. (Mateu 19:28) Iwo akhafuna nyakupfundza wakuti aona mabasa a Yezu na kulamuswa kwace. Pisaoneka kuti unoyu ndi ulendo wakumalisa unalonga Bhibhlya thangwi yakucita pyakulotera toera kudziwa cifuno ca Mulungu. (Masalmo 109:8; Misangani 16:33) Iwo asankhula Matiya wakuti panango akhali m’bodzi wa anyakupfundza 70 adatumwa na Yezu toera acite khundu ya “nsoka wa apostolo 11.”—Mabasa 1:26.

Pakupita ntsiku 10 Yezu mbadamala kale kuenda kudzulu, yatoma phwando Yaciyuda ya Pentekoste ya caka 33 N.W. Anyakupfundza 120 akhali pabodzi pene mu sala ikulu yandzulu ku Yerusalemu. Mwakukhonda dembuka, yabveka dzumbi n’nyumba ineyi ninga condzi cikulu. Mu ndzidzi unoyu paoneka malirimi a moto akuti aphamira onsene akhali penepo. Buluka penepo anyakupfundza atoma kulonga pilongero pyakusiyana. Ceneci cikhali cipangizo cakuti iwo atambira nzimu wakucena ukhadapikira Yezu!—Juwau 14:26.