Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 134

Nkhabe Munthu mu Nthumbi Thangwi Yezu Alamuswa!

Nkhabe Munthu mu Nthumbi Thangwi Yezu Alamuswa!

MATEU 28:3-15 MARKO 16:5-8 LUKA 24:4-12 JUWAU 20:2-18

  • YEZU ALAMUSWA

  • PIDACITIKA KU NTHUMBI YA YEZU

  • IYE AONEKERA KWA AKAZI AZINJI

Akazi adzumatirwa kakamwe pidaona iwo kuti mu nthumbi nee mukhali na munthu. Mariya Madhalena athamanga kuenda kukhali “Simau Pedhru na nyakupfundza unango, wakuti akhafuniwa kakamwe na Yezu”—mpostolo Juwau. (Juwau 20:2) Mbwenye akazi anango adaenda kunthumbi aona anju. Pontho nkati mwa nthumbi mukhali anju unango “akhadabvala nguwo zakucena.”—Marko 16:5.

M’bodzi mwa aanju alonga kuna iwo: “Lekani kugopa, thangwi ine ndisadziwa kuti mukusaka Yezu adakhomerwa pamuti. Iye nee ali pano, thangwi alamuswa muli akufa ninga mudalongera iye. Bwerani, onani mbuto ikhadagoneswa iye. Natenepa, ndokoni mwakucimbiza kapanga anyakupfundzace kuti iye alamuswa muli akufa. Onani! Iye ali kuenda patsogolo panu ku Galileya.” (Mateu 28:5-7) Natenepa “mbakatetemera na kugopa kakamwe” akazi anewa aenda mwakucimbiza kapanga anyakupfundza.—Marko 16:8.

Mu ndzidzi unoyu Mariya akhadagumana kale Pedhru na Juwau. Na mabefu, iye alonga: “Anthu abulusa Mbuya munthumbi, ife nkhabe dziwa kudamuikha iwo.” (Juwau 20:2) Pidabva iwo pyenepi Pedhru na Juwau athamanga, mbwenye adatoma kufika ku nthumbi ndi Juwau thangwi iye akhathamanga kakamwe. Iye ayang’ana mu nthumbi mbaona basi ene nguwo.

Mbwenye mudafika Pedhru, iye apitiratu mu nthumbi. Iye aona nguwo zikhadaphatisirwa toera kupyangirira manungo a Yezu na nsolo wace. Pidapita Juwau, iye akhulupira pidalonga Mariya. Maseze Yezu akhadalonga kale, mbwenye nee m’bodzi mwa iwo akhakhulupira kuti Yezu alamuswa muli akufa. (Mateu 16:21) Natenepa, iwo abwerera m’mamidzi mwawo mbakadzudzumika kakamwe.  Mbwenye pidabwerera Mariya ku nthumbi, iye nee abulukako mwakucimbiza.

Mu ndzidzi ukhacitika pyenepi, akazi anango aenda kapanga anyakupfundza kuti Yezu alamuswa muli akufa. Pikhathamanga iwo, Yezu aonana nawo mbalonga: “Muli tani!” Iwo anfendedzera ‘mban’godamira.’ Buluka penepo Yezu alonga: “Lekani kugopa! Ndokoni kapange abale anga toera aende ku Galileya, kweneko iwo anadzandiona.”—Mateu 28:9, 10.

Mu ndzidzi udacitika citeketeke na udaonekera aanju, anyankhondo akhaonera nthumbi “atetemera mbakhala ninga amala kufa.” Pidalamuka iwo, apita mu “nzinda mbadziwisa akulu a anyantsembe pinthu pyonsene pidacitika.” Buluka penepo anyantsembe aenda kabvundza atsogoleri Aciyuda. Pidamala iwo kuabvundza, anyerezera kuti akhonde kulonga pidacitika mbadyekera anyankhondo toera iwo alonge: ‘Anyakupfundzace abwera namasiku mbaba manungo ace mu ndzidzi ukhagona ife.’—Mateu 28:4, 11, 13.

Nakuti anyankhondo Aciroma akhaphiwa angagumanwa mbakagona pa basa, anyantsembe alonga: “Pilato angapibva [pyenepi pyakuti akhagona mu ndzidzi wa basa], ife tinalonga naye, natenepa nee musafunika kudzudzumika.” (Mateu 28:14) Anyankhondo atawira kudyekerwa mbacita pidalonga anyantsembe. Na thangwi ineyi, uthambi wakuti manungo a Yezu abiwa wamwazika kwa Ayuda azinji.

Mariya Madhalena aciri ku nthumbi mbakalira. Pikhasuzumira iye mu nthumbi, aona aanju awiri akuti akhadabvala pyakucena! M’bodzi akhali nawa pakhali nsolo wa Yezu, unango akhali nawa pakhali manungo a Yezu, na unango akhali nawa pakhali miyendo yace. Iwo abvundza: “Nkaziwe, ukuliranji?” Mariya atawira: “Anthu akwata Mbuya wanga, ine nkhabe dziwa kudamuikha iwo.” Pidazungunuka iye, Mariya aona munthu unango. Munthu unoyu abwerezera mbvundzo udacita aanju mbathimiza: “Mbani anasaka iwe?” Mariya akhanyerezera kuti ndi nyabasa wa m’munda wa maluwa, natenepa alonga: “Khala ndimwe adankwata, ndipangizeni kudamuikha imwe, ine ndinenda kankwata.”—Juwau 20:13-15.

Mariya akhadzati kudzindikira kuti akulonga na ani, mbwenye iye akhalonga na Yezu, ule adalamuswa muli akufa. Natenepa, pidalonga iye kuti, “Mariya!” mu ndzidzi unoyu Mariya adzindikira kuti munthu unoyu ndi Yezu, thangwi iye akhadziwa malongero ace. Mariya atawira mwakukomerwa, “Rabhoni!” (pisabveka “Mpfundzisi!”). Nakuti akhagopa kuti iye mbadaenda mwakucimbiza kudzulu, Mariya aphata Yezu. Na thangwi ineyi Yezu ampanga: “Leka kundiphata, thangwi ndidzati kuenda kuna Baba. Mbwenye ndoko kuna abale anga, mbuapanga kuti ‘Ine ndiri kuenda kuna Baba wanga, wakuti ndi Baba wanumbo, kuna Mulungu wanga, wakuti ndi Mulungu wanumbo.’”—Juwau 20:16, 17.

Mariya athamanga mbaenda kukhali apostolo na anyakupfundza anango. Iye alonga: “Ine ndamuona Mbuya!” mbathimizira pikhadalonga akazi anango. (Juwau 20:18) Mbwenye pikhalonga iwo pikhali ninga “pya munsolo mwawo.”—Luka 24:11.