Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 132

“Mwandimomwene, Munthu Uyu Akhali Mwana wa Mulungu”

“Mwandimomwene, Munthu Uyu Akhali Mwana wa Mulungu”

MATEU 27:45-56 MARKO 15:33-41 LUKA 23:44-49 JUWAU 19:25-30

  • YEZU AFA PAMUTI

  • PACITIKA CINTHU CAKUDZUMATIRISA PAKUFA KWA YEZU

Ukhali “ndzidzi 12 wakumasikati.” Cidima cakugopswa ‘caoneka mu dziko ineyi yonsene mpaka ndzidzi utatu wakumaulo.’ (Marko 15:33) Cidima ceneci cakugopswa nee cacitiswa na kugumana kwa dzuwa na mwezi (eclipse solar). Kugumana kwa dzuwa na mwezi kusacitika mu ndzidzi wakubalwa kwene kwa mwezi, mbwenye ndzidzi unoyu mwezi ukhadadzala thangwi ukhali ndzidzi wa Paskwa. Pontho cidima ceneci cakhala mu ndzidzi uzinji kupiringana cidima ca kugumana kwa dzuwa na mwezi. Mwandimomwene, cidima ceneci cacitiswa na Mulungu!

Nyerezerani kuti pyenepi pyakhuya tani ale akhasingirira Yezu. Mu ndzidzi unoyu wa cidima, akazi anai afendedzera muti wakusikimizira. Akazi anewa akhali mai wa Yezu, Salome, Mariya Madhalena na Mariya mai wa mpostolo Tiyago, Wang’ono.

Mpostolo Juwau akhali pabodzi na mai wa Yezu “cifupi na muti wakusikimizira.” Mariya atsukwala kakamwe thangwi yakuona mwana adabala iye na adakuza iye mbakathabuka. Kwa iye, pikhali ninga alaswa na “supada yakulapha.” (Juwau 19:25; Luka 2:35) Maseze Yezu akhabva kupha kakamwe, iye akhadzudzumika na mai wace. Mwakuwangisira, iye ayang’ana Juwau mbapanga mai wace: “Mama, kutomera lero, uyu ndi mwananu!” Buluka penepo, Yezu ayang’ana Mariya, mbapanga Juwau: “Kutomera lero, uyu ndi mai wako!”—Juwau 19:26, 27.

Yezu apasa mpostolo akhafuna iye kakamwe basa yakutsalakana mai wace wakuti akhali nzice. Yezu akhadziwa kuti abale ace akuti ndi ana anango a Mariya akhadzati kutoma kun’khulupira. Natenepa, iye acita masasanyiro toera munthu atsalakane mai wace mu pinthu pyauzimu na pyakumanungo. Ceneci ndi citsandzo cadidi kakamwe!

Pidamala cidima, Yezu alonga: “Ndina nyota.” Pyenepi pyakwanirisa malemba. (Juwau 19:28; Masalmo 22:15) Iye akhapibva ninga Baba wace ansiya ekha toera apangize kukhulupirika kwace mpaka kunkhomo. Kristu akhuwa, panango mu Ciaramaki ca ku Galileya: “Eli, Eli, lama sabakitani?” akuti asabveka: “Mulungu wanga, Mulungu wanga, thangwi yanji mwandisiya?” Anango akhali dhuzi nee abvesesa pidalonga iye, natenepa iwo alonga: “Bveserani! Iye akucemera Eliya.” M’bodzi wawo athamanga, abvika thonje mu vinyu yakudjamuka, aipfeka pa phesi mbampasa toera amwe. Mbwenye anango alonga: “Nsiyeni tenepo! Tendeni tione khala Eliya anabwera kudzantcitisa pamuti.”—Marko 15:34-36.

Buluka penepo, Yezu akhuwa: “Pyonsene pyakwanirisika!” (Juwau 19:30) Inde, iye akwanirisa basa idapaswa iye na Baba wace toera kuicita pa dziko yapantsi. Pakumalisa, Yezu alonga: “Baba, ndikupereka umaso wanga m’manja mwanu.” (Luka 23:46) Mafala anewa a Yezu akhapangiza kuti ndi Yahova basi anafuna kumpasa pontho umaso mbamulamusa muli akufa. Na cinyindiro consene kwa Mulungu, Kristu akotamisa nsolo wace mbafa.

Pa ndzidzi unoyu, kwacitika citeketeke cikulu cakuti capandula miyala. Ico cikhali cikulu kakamwe kwakuti nthumbi zikhali n’khundu mwa Yerusalemu  zafunguka, manungo mbaponywa kunja. Anthu akhagwanda na penepo mbaona anyakufa, akhapita mu “nzinda wakucena” mbapanga anthu pyonsene pidaona iwo.—Mateu 12:11; 27:51-53.

Pidafa Yezu, nguwo ikulu na yakulemera ikhagawa mbuto Yakucena na Yakucena Kakamwe ya mu templo ya Mulungu yapanduka nakati-nakati, bulukira kudzulu mpaka pantsi. Ceneci cikhali cipangizo cakuti Mulungu aipirwa kakamwe na ale adapha mwanace, pontho pisapangiza kuti tomera ndzidzi unoyu, pinakwanisika kupita mbuto Yakucena Kakamwe, peno kudzulu.—Ahebere 9:2, 3; 10:19, 20.

Pisaoneka kuti anthu adzumatirwa na pyenepi mbagopa. Ntsogoleri wa anyankhondo adaimirira kuphiwa kwa Yezu, alonga: “Mwandimomwene, munthu uyu akhali Mwana wa Mulungu.” (Marko 15:39) Panango iye akhalimbo mu ndzidzi ukhatongwa Yezu na Pilato pidabvundziswa iye khala ndi Mwana wa Mulungu. Cincino iye akhali na cinyindiro cakuti Yezu ndi Mwana wa Mulungu.

Anthu anango akuti adzumatirwa na pidacitika, abwerera m’mamidzi mwawo ‘mbakamenya paditi pawo’ thangwi yakutsukwala na manyadzo. (Luka 23:48) Anango akhayang’ana na kutali pikhacitika, akhali akazi akhafamba na Yezu m’maulendo ace. Iwo atsukwalambo kakamwe na pinthu pyonsene pidacitika.