MATEU 27:33-44 MARKO 15:22-32 LUKA 23:32-43 JUWAU 19:17-24

  • YEZU AKHOMERWA PAMUTI WAKUSIKIMIZIRA

  • ANTHU ANSINGIRIRA THANGWI MAFALA AKHADALEMBWA PAMUTI

  • YEZU APASA PHANGA CIDIKHIRO CA UMASO M’PARAIZU PA DZIKO YAPANTSI

Yezu aendeswa ku cisa cakuti cikhali cifupi na nzinda ukhafuna kupherwa iye na mambava mawiri. Mbuto ineyi ikhacemerwa Golgota, peno Mbuto Inatayirwa Madudu a Misolo yakuti ikhaoneka na “kutali.”—Marko 15:40.

Amuna anewa atatu akuti akhafuna kuphiwa aduliswa nguwo zawo. Iwo apaswa vinyu yakubvungazwa na ntombwe unacemerwa mira. Akazi a ku Yerusalemu ndiwo akhakhunganya vinyu ineyi yakuti ikhaphedzera kuti munthu anafuna kuphiwa akhonde kubva kupha pa kuphiwa kwace. Pidapaswa iye toera kumwa, Yezu akhonda. Thangwi yanji? Iye akhafuna kudziwa pyonsene pikhafuna kucitika pa mayesero ace makulu mpaka kufa kwace.

Yezu agoneswa pamuti. (Marko 15:25) Anyankhondo akhomera miyendo na manjace na maperego mbaphola manungo ace pyakuti pyancitisa kubva kupha kakamwe. Pikhalamuswa muti, kulemera kwa manungo ace kwathimizira mbuto zidapita perego na kubva kupha kukhabva Yezu. Ngakhale tenepo, Yezu nee asandika anyankhondo. Iye acita phembero: “Baba, alekerereni pyawo, thangwi iwo nkhabe kudziwa pinacita iwo.”—Luka 23:34.

Aroma akhali na nsambo wakuikha cidzindikiro cakupangiza nseru udacita munthu akhafuna kuphiwa. Pa ndzidzi unoyu, Pilato alemba mafala akuti: “Yezu wa ku Nazareti, Mambo wa Ayuda.” Ico calembwa n’Cihebheri, n’Cilatini na n’Cigerego toera anthu onsene akwanise kuleri. Pyenepi pikhapangiza kupwaza kwace Ayuda akhaphemba toera Yezu aphiwe. Mwakuipirwa, akulu a anyantsembe akhonda mbalonga: “Lekani kulemba kuti, ‘Mambo wa Ayuda’ mbwenye lembani kuti iye alonga, ‘Ine ndine Mambo wa Ayuda.’” Mbwenye Pilato nee akhafuna pontho kuphatisirwa na iwo. Iye alonga: “Pidalemba ine, ndapilemba.”—Juwau 19:19-22.

Mwakuipirwa, anyantsembe apambizira pontho Yezu ninga pidacita iwo pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru. Mwakukhonda penula, anthu akhapita na penepo akhatekenyesa misolo yawo mbasingirira Yezu mukulonga: “Aha! Iwe ukhafuna kugomola templo mbuimanga mu ntsiku zitatu, pulumusika wekha, tcita pamuti wakusikimizira.” Pontho akulu a anyantsembe na apfundzisi a mwambo akhalonga kwa unango na ndzace: “Anango iye aapulumusa, mbwenye nkhabe kwanisa kupulumusika ekhene! Kristu, Mambo wa Izraeli, tcita cincino pamuti wakusikimizira, toera ife tione mbatikhulupira.” (Marko 15:29-32) Ngakhale mambava adakhomerwa na iye kukhundu yamadyo na yabzwere asingirirambo Yezu maseze iye nee akhali na mulando.

Anyankhondo anai Aciroma asingirirambo Yezu. Panango anyankhondo anewa akhamwa vinyu yakuwawa kakamwe, natenepa toera kusingirira Yezu iwo akwata vinyu mbampasa maseze iwo akhadziwa kuti iye nee mbadakwanisa kuitambira. Aroma akhasingirira Yezu thangwi ya cidzindikiro cidaikhwa padzulu pa nsolo pace: “Khala iwe ndiwe Mambo wa Ayuda, pulumusika wekhene.” (Luka 23:36, 37) Nyerezerani basi! Mamuna wakuti ndi njira, undimomwene na umaso athabuswa, pontho  asingirirwa. Mbwenye iye atawira kuthimbana na pyenepi mbakhonda kusandika Ayuda akhali penepo, anyankhondo Aciroma na mapanga mawiri adakhomerwa n’khundu mwace akuti akhansingirirambo.

Anyankhondo anai akwata nguwo za Yezu mbazigawa m’mapindi manai, mbacita pyakulotera toera kudziwa kuti mbani anakwata phindi ibodzi na ibodzi. Mbwenye nguwo yankati ya Yezu nee ikhali na nsono, iyo “ikhali nguwo ibodzi ene buluka padzulu mpaka pantsi.” Anyankhondo anyerezera: “Mbatilekeni kuipandula, mbwenye tendeni ticite pyakulotera toera tione kuti inakhala na ani.” Pyenepi pyacitika toera kukwanirisa khundu ya Malemba inalonga: “Iwo agawana nguwo zanga, pontho acita pyakulotera thangwi ya nguwo yanga.”—Juwau 19:23, 24; Masalmo 22:18.

Mukupita kwa ndzidzi, phanga m’bodzi adzindikira kuti Yezu ndiyedi mambo. Iye asandika ndzace mbalonga: “Kodi iwe nkhabe kugopa Mulungu thangwi ukutcunyuswa munjira ibodzi ene na iye? Nyatwa inaona ife ndi yakuthema mwakubverana na pidacita ife; mbwenye munthu uyu nee acita cinthu cakuipa.” Natenepa iye aphemba Yezu: “Ndikumbukireni mungapita mu Umambo wanu.”—Luka 23:40-42.

Yezu antawira: “Mwandimomwene ndiri kukupanga lero kuti, unadzakhala na ine,” tayu mu Umambo, mbwenye “m’Paraizu.” (Luka 23:43) Pikiro ineyi yasiyana na pikiro idalonga iye kwa apostolo ace, yakuti mbadatonga pabodzi na iye mu Umambo. (Mateu 19:28; Luka 22:29, 30) Phanga unoyu Waciyuda panango akhadabva pya Paraizu pa dziko yapantsi idapasa Yahova kwa Adhamu na Eva na anawo toera kukhalamo. Natenepa phanga unoyu mbadafa na cidikhiro.