Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 138

Kristu Ali Kunkono Wamadyo wa Mulungu

Kristu Ali Kunkono Wamadyo wa Mulungu

MABASA 7:56

  • YEZU AKHALA KUNKONO WAMADYO WA MULUNGU

  • SAULO ADZAKHALA NYAKUPFUNDZA

  • TIRI NA MATHANGWI ADIDI TOERA KUKHALA AKUTSANDZAYA

Pidapita ntsiku khumi Yezu mbadaenda kale kudzulu, anyakupfundzace atambira nzimu wakucena pa ntsiku ya Pentekoste. Unoyu ukhali umboni wakuti Yezu akhali kudzulu. Mbwenye mbapadaoneka umboni unango. Nyakupfundza Estevau mbadzati kuponyerwa miyala thangwi ya kupereka umboni mwakukhulupirika, iye alonga: “Onani, ine ndiri kuona kudzulu kwafunguka, pontho Mwana wa munthu ali dzololo kunkono wamadyo wa Mulungu.”—Mabasa 7:56.

Pidafika Yezu kudzulu, iye adikhira Baba wace toera ampase basa ikhafunika iye kucita yakuti ikhadalongwa kale m’Bhibhlya. Mulungu apanga Dhavidhi toera alembe: ‘Yahova alonga kuna Mbuya Yezu kuti, khala kunkono wanga wamadyo mpaka ndimale kuikha anyamalwa ako pantsi pa manyalo ako.’ Ndzidzi unoyu wakudikhira pidamala iwo, iye ‘atonga anyamalwa ace.’ (Masalmo 110:1, 2) Mphapo Yezu akhacitanji mu ndzidzi ukhadikhira iye kutonga anyamalwace?

Pa Pentekoste ya 33 N.W., wakhazikiswa mpingo Wacikristu. Kubulukira kudzulu, Yezu atoma kutonga anyakupfundzace akudzodzwa na nzimu wakucena. (Akolose 1:13) Iye akhaatsogolera m’basa yakumwaza mphangwa na kuakhunganya toera acite mabasa anango ntsogolo. Mabasa api? Anyakudzodzwa akuti mbadapitiriza kukhala akukhulupirika mpaka kufa, mbadalamuswa muli akufa toera kutonga na Yezu mu Umambo wa Mulungu.

Citsandzo ca munthu wakuti ntsogolo anakhala ntongi ndi Saulo, anadziwika kakamwe na dzina Yaciroma yakuti Paulu. Iye akhali Muyuda wakuti akhabvera Mwambo wa Mulungu, mbwenye anyengezwa na atsogoleri auphemberi Aciyuda mbatawirisa kuti Estevau aponyerwe miyala. Buluka penepo, Saulo ‘apitiriza kuthabusa anyakupfundza a Mbuya, pontho akhafuna kakamwe kuapha,’ na thangwi ineyi iye aenda ku Dhamasku. Iye akhadatawiriswa na Nyantsembe Wankulu Kayifa toera kumanga anyakupfundza a Yezu na kuabweresa ku Yerusalemu. (Mabasa 7:58; 9:1) Natenepa pikhaenda Saulo, iye azungulirwa na ceza cakuyetima mbagwa pantsi.

Saulo abva fala yakuti nee akhaidziwa kukhabuluka iyo mbilonga: “Saulo, Saulo, thangwi yanji usanditcinga?” Saulo abvundza: “Ndimwe ani Mbuya?” Fala yalonga: “Ine ndine Yezu, ule anatcinga iwe.”—Mabasa 9:4, 5.

 Yezu apanga Saulo kuti apite mu Dhamasku toera adikhire kupaswa pitsogolero pinango. Ceza cikhadacitisa Saulo kukhala boliboli, na thangwi ineyi akhafunika kutsogolerwa mpaka kufika mu Dhamasku. M’masomphenya anango, Yezu aonekera kuna Ananiya, wakuti akhali m’bodzi wa anyakupfundzace wa ku Dhamasku. Yezu apangiza njira Ananiya toera akaonane na Saulo. Ananiya agopa kuenda kuna Saulo, mbwenye Yezu ampasa cinyindiro: “Mamuna unoyu ndi combo cidasankhula ine toera akwate dzina yanga mbaifikisa kuna anthu a madzindza anango, kuphatanizambo amambo na mbumba ya Izraeli.” Pikhali Saulo ku Dhamasku atoma pontho kuona, ‘mbatoma kumwaza mphangwa m’masinagoga thangwi ya Yezu, kuti Iye ndi Mwana wa Mulungu.’—Mabasa 9:15, 20.

Na ciphedzo ca Yezu, Paulu na anango apitiriza na basa ikhadatoma Yezu yakumwaza mphangwa. Mulungu aapasa nkhombo mbakwanisa kucita mwadidi basa yawo. Pakupita pyaka 25 Yezu mbadamala kale kuonekera kuna iye n’njira ya ku Dhamasku, Paulu alemba kuti mphangwa zadidi ‘zikhadamwazwa kwa anthu onsene pantsi pa thambo.’—Akolose 1:23.

Mukupita kwa pyaka, Yezu acitisa mpostolo Juwau wakuti akhanfuna kakamwe kuona masomphenya akusiyana-siyana akuti asagumanika m’Bhibhlya m’bukhu ya Apokalipse. Kubulukira m’masomphenya anewa, Juwau aona Yezu mbakabwera ninga ntongi wa Umambo. (Juwau 21:22) ‘Mulungu acitisa Juwau kuona ntsiku ya Mbuya.’ (Apokalipse 1:10) Kodi ntsiku ineyi mbidatoma lini?

Kupfundza mwacidikhodikho maprofesiya a Bhibhlya kusapangiza kuti ‘ntsiku ya Mbuya’ yatoma mu ntsiku zathu. Mu caka 1914, kwacitika Nkhondo Yakutoma ya Dziko Yonsene Yapantsi. Kutomera caka ceneci pa dziko pasacitika nkhondo zizinji, miliri, njala, piteketeke na pinthu pinango pinapangiza kuti ‘cidzindikiro’ cidapasa Yezu apostolo ace thangwi ya ‘kuonekera kwace’ na kumala kwa makhaliro a dziko ciri kukwanirisika. (Mateu 24:3, 7, 8, 14) Pontho basa yakumwaza mphangwa zadidi za Umambo ikucitwa lero pa dziko yonsene yapantsi, tayu basi mu Utongi Waciroma.

Mulungu apanga Juwau toera alembe mabvekero a pyenepi: ‘Cincino cabwera cipulumuso na mphambvu za Umambo wa Mulungu wathu, na za Kristu.’ (Apokalipse 12:10) Yezu akhamwaza mphangwa za Umambo wa Mulungu m’mbuto zizinji kakamwe toera kupangiza kuti Umambo unoyu ndi wandimomwene!

Zenezi ndi mphangwa zadidi kwa anyakupfundza onsene akukhulupirika a Yezu. Iwo anakwanisa kutsandzaya na mafala adalonga mpostolo Juwau: ‘Kudzulu na onsene anakhala kweneku akomerwe. Mbwenye dzedze yafika pantsi pano na ku bara thangwi Dyabo atcita kuna imwe mbakhala na ukali wakugopswa, thangwi asadziwa kuti asala na ndzidzi wakucepa kakamwe.’—Apokalipse 12:12.

Natenepa, Yezu nee akudikhirabve kunkono wa madyo wa Baba wace. Iye akutonga ninga Mambo, pontho thimize pano anadzafudza anyamalwace onsene. (Ahebheri 10:12, 13) Ndi pinthu pyakutsandzayisa kakamwe pinadikhira ife.