JUWAU 21:1-25

  • YEZU AONEKERA KU BARA YA GALILEYA

  • PEDHRU NA ANANGO APASWA BASA YAKUDYESA MABIRA

Namasiku akumalisa na apostolo ace, Yezu aapanga: “Ndingamala kulamuswa muli akufa, ndinadzaenda patsogolo panu ku Galileya.” (Mateu 26:32; 28:7, 10) Natenepa, azinji mwa anyakupfundzace aenda ku Galileya. Mphapo iwo akhaenda kacitanji kweneku?

Pidafika iwo, Pedhru apanga apostolo andzace atanthatu: “Ndiri kuenda kamedza.” Onsene atanthatu atawira: “Tende pabodzi.” (Juwau 21:3) Iwo aphuphudza nee kuphata cinthu. Mukhaca kunja, Yezu aonekera n’khundu mwa bara, mbwenye iwo nee andzindikira. Yezu alonga: “Ananga, muna cinthu toera kudya?” Iwo atawira: “Nkhabe!” Yezu aapanga: “Gwisirani kokota kukhundu yamadyo ya mwadiya, munaphata zingasi.” (Juwau 21:5, 6) Iwo aphata nyama zizinji kakamwe kwakuti akhacimwana kukwewa kokota.

Juwau apanga Pedhru: “Ndi Mbuya!” (Juwau 21:7) Pidabva Pedhru pyenepi abvala nguwo zace zakunja mwakucimbiza thangwi akhali na za nkati basi pikhamedza iye. Iye agwera m’madzi mbasambirira cifupi na metru 90 mpaka kuntunda. Anango akhali m’mwadiya antowerambo pang’ono-pang’ono thangwi mwadiya ukhadadzala kakamwe na nyama.

Pidafika iwo kuntunda, iwo aona kuti pa “moto wa makala pakhali nyama za m’madzi, mbaonambo nkate.” Yezu alonga: “Bweresani nyama zingasi za m’madzi zidaphata imwe cincino.” Pedhru akwewa kokota ikhali na nyama za m’madzi zikulu zakukwana 153! Yezu alonga: “Bwerani mudye.” Nee m’bodzi akhali na cipapo cakubvundza kuti “Ndimwe ani?” thangwi iwo adzindikira kuti akhali Yezu. (Juwau 21:10-12) Unoyu ukhali ulendo wacitatu udaonekera iye kwa nsoka wa anyakupfundzace.

Yezu apasa m’bodzi na m’bodzi wa iwo nkate na nyama za m’madzi toera kudya. Panango Yezu ayang’ana nyama za m’madzi zidaphata iwo, mbabvundza: “Simau mwana wa Juwau, kodi iwe usandifuna kupiringana izi?” Ninji cikhali cakufunika kakamwe kwa Pedhru, basa yace yakumedza peno basa idapaswa iye na Yezu? Pedhru atawira: “Inde Mbuya, imwe musadziwa kuti ndisakufunani kakamwe.” Natenepa Yezu ampanga: “Dyesa ana mabira anga.”—Juwau 21:15.

Yezu ambvundza pontho: “Simau mwana wa Juwau, kodi iwe usandifuna?” Panango Pedhru adzumatirwa na mbvundzo unoyu mbatawira mwamphambvu: “Inde Mbuya, imwe musadziwa kuti ndisakufunani kakamwe.” Yezu ampanga pontho: “Kumbiza ana mabira anga.”—Juwau 21:16.

Paulendo wacitatu, Yezu abvundza: “Simau mwana wa Juwau, kodi iwe usandifuna?” Panango Pedhru akhanyerezera kuti Yezu nee akhan’nyindira. Pedhru alonga mwacinyindiro: “Mbuya, imwe musadziwa pinthu pyonsene; pontho imwe musadziwa kuti ine ndisakufunani kakamwe.” Yezu agomezera pontho basa ikhafunika kucita Pedhru: “Dyesa ana mabira anga.” (Juwau 21:17) Inde, ale anatsogolera asafunika kutsalakana mwadidi mabira anabweresa Mulungu mu gulu yace.

Yezu amangwa, pontho aphiwa thangwi yakucita basa idatumwa iye na Mulungu. Natenepa iye alonga kuti pyenepi mbipidacitikirambo Pedhru. Yezu alonga: “Pikhali iwe m’phale, ukhabvala wekhene nguwo zako mbuenda kukhafuna iwe. Mbwenye ungakalamba, unafuthula mikono yako munthu unango anadzakubvazika nguwo mbakuendesa ku mbuto inakhonda iwe kufuna.” Ngakhale tenepo Yezu amuwangisa: “Pitiriza kunditowera.”—Juwau 21:18, 19.

Pedhru ayang’ana Juwau mbabvundza Yezu: “Mbuya, ninji pinafuna kudzacitika kuna uyu?” Inde, ninji pikhafuna kucitikira mpostolo wakuti Yezu akhanfuna kakamwe? Yezu atawira: “Khala ine ndisafuna kuti iye apitirize mpaka kubwera kwanga, iwe unapyonji?” (Juwau 21:21-23) Pedhru akhafunika kutowera Yezu mwakukhonda tsalakana pikhacita anango. Mafala anewa a Yezu apangiza kuti Juwau mbadakhala maso mu ndzidzi uzinji kupiringana apostolo anango, pontho anadzaona masomphenya anapangiza Yezu mbakabwera ninga ntongi wa Umambo.

Mwandimomwene, Yezu acita pinthu pinango pizinji pyakuti nkhabe kwana m’mipukutu.