MATEU 26:31-35 MARKO 14:27-31 LUKA 22:24-38 JUWAU 13:31-38

  • YEZU APEREKA UPHUNGU THANGWI YAKUFUNA KUKHALA PA MBUTO YAKUTOMA

  • YEZU AKHADALONGERATU KUTI PEDHRU MBADAN’KHONDA

  • ATOWERERI A YEZU ASADZIWIKA NA UFUNI

Ntsiku yace yakumalisa namasiku pabodzi na apostolo ace, Yezu aapfundzisa n’khaliro wakucepeseka mudaatsuka iye manyalo awo. Thangwi yanji pyenepi pikhali pyakufunika? Thangwi apostolo anewa nee akhapangiza n’khaliro unoyu. Iwo akhatumikira Mulungu na ntima onsene, mbwenye akhapitiriza kudzudzumika kuti mbani akhali nkulu pakati pawo. (Marko 9:33, 34; 10:35-37) Pyenepi pyacitika pontho pa ntsiku ineyi namasiku.

Apostolo anewa ‘atoma kuketesana kakamwe kuti mbani akhali nkulu pakati pawo.’ (Luka 22:24) Yezu atsukwala kakamwe pidaona iye apostolo ace mbakalongezana pontho! Kodi iye acitanji?

M’mbuto mwakupwekera apostolo ace thangwi ya pinthu pikhacita iwo, pontho thangwi ya manyerezero awo akuphonyeka, Yezu aapanga mwakukhurudzika kuti: “Imwe musadziwa kuti atongi a dziko asatonga anthu ninga munafunira iwo, pontho akulu-akulu awo asacemerwa anthu adidi anaphedza andzawo. Mbwenye imwe nee musafunika kukhala tenepo. . . . Kodi nkulu mbani, ndi ule anadya pa meza peno ndi ule anatumikira?” Buluka penepo, iye aakumbusa citsandzo cadidi cikhaapangiza iye ndzidzi onsene, mbalonga: “Mbwenye ine ndiri pakati panu ninga nyakutumikira.”—Luka 22:25-27.

Maseze apostolo akhadodoma, iwo akhali akukhulupirika thangwi akhapitiriza kutowera Yezu ngakhale akhathimbana na nyatwa zakusiyana-siyana. Natenepa Yezu alonga: “Ndinacita cibverano ca umambo na imwe ninga Baba wanga acita cibverano ca umambo na ine.” (Luka 22:29) Apostolo anewa akhali atowereri akukhulupirika a Yezu. Na thangwi ineyi, Yezu aapanga kuti anadzatonga pabodzi na iwo mu Umambo wace thangwi ya cibverano cidacita iye na iwo.

Ngakhale kuti apostolo anewa akhadikhira kutonga pabodzi na Yezu, iwo akhapitiriza ninga anthu akusowa ungwiro. Yezu aapanga: “Sathani aphemba toera monsene mupepetwe ninga tirigu” yakuti isapheperuka ingapepetwa. (Luka 22:31) Iye aacenjezambo kuti: “Monsene munadzandithawa masiku ano, thangwi pyalembwa kuti: ‘Ndinadzapha nkumbizi, penepo mabira anadzabalalika.’”—Mateu 26:31; Zakariya 13:7.

Mbwenye Pedhru alonga na cinyindiro kuti: “Ngakhale onsene anadzakuthawani, ine cipo ndinadzakuthawani!” (Mateu 26:33) Yezu apanga Pedhru kuti ntsiku ineyi namasiku dzongwe mbidzati kulira kawiri, Pedhru mbadakhonda Yezu. Buluka penepo, Yezu alonga: “Ndisacita maphembero akudembetera toera cikhulupiro cako cikhonde kufewa. Natenepa, cikhulupiro cako cingakhala pontho cakuwanga, wangisambo abale ako.” (Luka 22:32) Mbwenye Pedhru alonga mwacipapo: “Pingafunika kuti ndife pabodzi na imwe, ine cipo ndinadzakukhondani.” (Mateu 26:35) Apostolo anango alongambo pibodzi pyene.

Yezu apanga anyakupfundzace: “Ine ndiri na imwe mu ndzidzi ungasi. Imwe munadzandisaka, mbwenye ninga mudapanga ine Ayuda, ndiri kupangambo imwe: ‘Kunafuna ine kuenda, imwe munacimwana kuendako.’ Ine ndinakupasani matongero mapswa kuti: Funanani unango na ndzace; ninga mudakufunani ine, imwembo mufunane unango na ndzace. Imwe mungafunana unango na ndzace, anthu onsene anadzindikira kuti ndimwe anyakupfundza anga.”—Juwau 13:33-35.

Pidalonga Yezu kuti mbadakhala na iwo basi ene mu ndzidzi wakucepa, Pedhru abvundza: “Mbuya, muli kuenda kupi?” Yezu atawira: “Kunafuna ine kuenda, iwe unacimwana kunditowera cincino, mbwenye unadzanditowera kutsogolo.” Pedhru adzuma mbalonga: “Mbuya, thangwi yanji ndinacimwana kukutowerani cincino? Ine ndiri dzololo toera kukuferani.”—Juwau 13:36, 37.

Natenepa Yezu akumbusa apostolo ace pa ndzidzi udaatuma iye toera kamwaza mphangwa ku Galileya. Pa ndzidzi unoyu iye akhadaapanga kuti akhonde kukwata cikwama ca kobiri peno budu ya  cakudya. (Mateu 10:5, 9, 10) Yezu abvundza: “Ciripo cidasowa imwe?” Iwo atawira: “Nkhabe!” Mphapo iwo akhafunika kucitanji? Yezu aapanga: “Mbwenye cincino, ule ali na cikhwama peno budu ya pyakudya, mbakwate; ule adasowa supada, mbagulise nguwo yace toera agule supada ibodzi. Malemba asalonga: ‘Iye atsalakanwa ninga m’bodzi wa anyakudawa.’ Ine ndinakupangani kuti mafala anewa asalonga pya ine. Natenepa, pire pidalembwa thangwi ya ine pikukwanirisika.”—Luka 22:35-37.

Pidalonga iye mafala anewa, Yezu apangiza kuti iye mbadakhomerwa pamuti pabodzi na anthu akucita pinthu pyakuipa, pontho kuti atowereri ace mbadatcingwa kakamwe. Anyakupfundza akhaona kuti akhali akukhunganyika. Iwo alonga: “Mbuya, ife tiri na masupada mawiri.” Yezu aapanga: “Anewa akwana.” (Luka 22:38) Nakuti anyakupfundza anewa alonga kuti akhali na masupada mawiri, Yezu abandza mwai toera kuapfundzisa cinthu cinango cakufunika kakamwe.