Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 99

Yezu Awangisa Aboliboli, Pontho Aphedza Zakeu

Yezu Awangisa Aboliboli, Pontho Aphedza Zakeu

MATEU 20:29-34 MARKO 10:46-52 LUKA 18:35–19:10

  • YEZU AWANGISA ABOLIBOLI KU YERIKO

  • ZAKEU, NYAKULIPISA MISONKHO ATCUNYUKA

Yezu na anthu akhacita na iye ulendo afika ku Yeriko. Kubuluka ku Yeriko mpaka ku Yerusalemu ndi nsindzo wa ntsiku yamumphu. Pisaoneka kuti pakhali na mizinda miwiri ikhacemerwa Yeriko: Nzinda wakale na nzinda upswa udamangwa na Aroma. Kubuluka ku nzinda wakale mpaka ku nzinda upswa ukhali nsindzo cifupi na makilometru mawiri. Mu ndzidzi wakuti Yezu na mwinji abuluka mu ubodzi mwa mizinda ineyi mbadzati kufika ku nzinda unango, aboliboli awiri akuphemba-phemba abva dzumbi ya anthu. M’bodzi wawo akhacemerwa Bhartimeu.

Pidabva iwo kuti Yezu akupita na penepo, Bhartimeu na ndzace atoma kukhuwa: “Mbuya, Mwana wa Dhavidhi tibverenimbo ntsisi.” (Mateu 20:30) Anango pakati pa mwinji ayesera kuamatamisa, mbwenye iwo apitiriza kukhuwa. Pidabva Yezu pyenepi, iye alimira. Iye aphemba anthu akhali cifupi na iye toera kucemera ale akhakhuwa. Iwo aenda kuna anyakuphemba-phemba mbapanga m’bodzi wa iwo: “Khala na cipapo! Lamuka; iye asakucemera.” (Marko 10:49) Mwakukomerwa, boliboli unoyu adula nguwo yace yakunja mbaenda kuna Yezu.

Yezu abvundza: “Musafuna ndicitenji kuna imwe?” Uwiri wawo antawira: “Mbuya, tisafuna kuti mufungule maso athu.” (Mateu 20:32, 33) Yezu aabvera ntsisi, mbakhuya maso awo. Buluka penepo iye apanga m’bodzi wa iwo: “Ndoko. Cikhulupiro cako cakuwangisa.” (Marko 10:52) Uwiri wawo atoma kuona mbasimba Mulungu. Pidaona anthu pyenepi asimbambo Mulungu. Amuna adawangiswa atoma kutowera Yezu.

Pikhapita Yezu na ku Yeriko, iye akhadazungulirwa na anthu azinji. Onsene akhafuna kuona munthu adawangisa aboliboli. Nakuti anthu akhapfinyirirana, anango nee akhakwanisa kuona Yezu. M’bodzi wa iwo akhali Zakeu. Iye akhali ntsogoleri wa anyakulipisa misonkho mu nzinda wa Yeriko na mu pisa pinango cifupi na Yeriko. Nakuti akhali wakubvira, iye nee akhakwanisa kuona pinthu pikhacitika. Natenepa, iye athamanga kuenda kutsogolo mbakwira m’muti wa nsambvu wakuti ukhali n’njira ikhapita na Yezu. Pikhali iye m’muti, Zakeu akhakwanisa kuona mwadidi pinthu pyonsene. Pidafika Yezu dhuzi, aona Zakeu m’muti mbalonga: “Zakeu, tcita mwakucimbiza, thangwi lero ndinakhala mulendo kunyumba kwako.” (Luka 19:5) Iye atcita mbaenda kunyumba kwace mwakucimbiza toera kutambira mulendo wace.

Pidaona anthu kuti Yezu akuenda kunyumba kwa Zakeu, iwo atoma kudungunya. Iwo akhanyerezera kuti nee mphyakuthema kuti Yezu aenda kunyumba ya munthu wakudziwika ninga nyakudawa. Zakeu akhali wakupfuma thangwi mu ndzidzi ukhalipisa iye misonkho akhabera anthu.

Mu ndzidzi ukhapita Yezu n’nyumba ya Zakeu, anthu akhadungunya mbalonga: “Iye aenda kafikira panyumba ya munthu wakudawa.” Mbwenye  Yezu akwanisa kuona kuti Zakeu mbadatcunyuka. Pontho Yezu nee atsukwala napyo. Zakeu alamuka mbalonga: ‘Mbuya, ndinagawa pinthu pyanga pakati-nakati, khundu ibodzi mbandiipasa anyakutcerenga. Pontho, pyonsene pidabera ine anthu thangwi yakuapambizira, ndinaabwezera kanai.’—Luka 19:7, 8.

Pyenepi pisapangiza kuti Zakeu atcunyukadi. Panango iye akwanisa kulengesa kobiri mukuphatisira mabukhu akhalemba iye pya misonkho mu ndzidzi ukhatambira iye kobiri ya Ayuda. Pontho iye apikira kuti mbadaabwezera kupiringana kanai. Pyenepi pikhapiringana pikhaphemba mwambo wa Mulungu kuna munthu anabera ndzace mwampfakafaka. (Eksodo 22:1; Levitiko 6:2-5) Kusiyapo pyenepi, Zakeu akhadapikira kupasa anyakutcerenga khundu ibodzi ya mpfuma yace.

Yezu akomerwa kakamwe na kutcunyuka kudapangiza Zakeu, buluka penepo iye apanga anthu: “Lero cipulumuso cafika panyumba ino, thangwi iyembo ndi mwana wa Abhrahamu. Thangwi Mwana wa munthu abwera toera kusaka na kupulumusa ale adatayika.”—Luka 19:9, 10.

Yezu akhadalonga kale pya makhaliro a anthu “akutayika” mukuphatisira nsangani wa mwana wakutayika. (Luka 15:11-24) Natenepa iye aphatisira pidacitikira Zakeu ninga citsandzo candimomwene ca munthu wakuti akhadatayika mbagumanika. Atsogoleri auphemberi na atowereri awo atoma kusumula Yezu na kumpasa mulando thangwi yakutsalakana mwadidi anthu ninga Zakeu. Mbwenye Yezu akhapitiriza kusaka ana akutayika a Abhrahamu toera kuaphedza.