Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 85

Kutsandzaya Thangwi Yakutcunyuka Kwa Nyakudawa

Kutsandzaya Thangwi Yakutcunyuka Kwa Nyakudawa

LUKA 15:1-10

  • NSANGANI WA BIRA YAKUTAYIKA NA WA KOBIRI YAKUTAYIKA

  • AANJU ASATSANDZAYA KUDZULU

Maulendo mazinji mu utumiki wace, Yezu agomezera kufunika kwa kukhala wakucepeseka. (Luka 14:8-11) Iye akhawangisira toera kugumana amuna peno akazi akuti akhafuna kutumikira Mulungu mwakucepeseka. Angasi a anthu anewa panango akhadziwika na macitiro awo akuipa.

Afarisi na apfundzisi a mwambo aona kuti anthu akhaona iwo ninga akusowa basa akhakomerwa na mphangwa zikhapfundzisa Yezu. Iwo adungunya: ‘Munthu uyu asatambira anyakudawa mbadya nawo pabodzi pene.’ (Luka 15:2) Afarisi na apfundzisi a mwambo akhaona kuti iwo ndi akufunika kakamwe, natenepa akhatsalakana anthu ninga mataka a pantsi pa manyalo awo. Mukupwaza anthu munjira ineyi, atsogoleri auphemberi’ akhaphatisira fala Yacihebheri yakuti ‛am ha’árets, peno “mbumba ya pa dziko” toera kulonga pya iwo.

Mwakusiyana na iwo, Yezu akhatsalakana onsene mwacilemedzo na mwantsisi. Anthu azinji akucepeseka na anango akuti akhadziwika ninga anyakucita madawo, akhakomerwa kubvesera pikhalonga Yezu. Kodi Yezu apibva tani pikhasumulwa iye thangwi yakuphedza anthu anewa akucepeseka?

Tinakwanisa kudziwa mabvero a Yezu pidalonga iye nsangani wakulandana na udalonga iye pakutoma ku Kafarnau. (Mateu 18:12-14) Mu nsangani unoyu, Yezu alonga Afarisi ninga anthu akulungama akuti ndi akutsidzikizika mu nkumbi wa mabira a Mulungu. Iye alongambo kuti anthu akucepeseka ndi ninga anthu ali kunja kwa nkumbi, pontho atayika.

Yezu alonga: ‘Mbani mwa imwe wakuti angakhala na mabira 100, ibodzi ingatayika, nee anasiya mabira 99 n’thando, mbaenda kasaka bira idatayika mpaka kuigumana? Angaigumana, iye asaithukula paphewa pace, mbatsandzaya. Angafika kunyumba, iye asacemera axamwali ace na anthu apacisa, mbaapanga: Tsandzayani pabodzi na ine, thangwi ndagumana bira yanga ikhadatayika.’—Luka 15:4-6.

Yezu akhafuna kulonganji na pyenepi? Iye afokotoza: ‘Munjira ibodzi ene, ine ndinakupangani kuti kunadzaoneka kutsandzaya kakamwe kudzulu thangwi ya nyakudawa m’bodzi adatcunyuka, kupiringana anthu 99 akulungama akuti nee asafunika kutcunyuka.’—Luka 15:7.

Pidalonga Yezu thangwi ya kutcunyuka, Afarisi aipirwa napyo. Iwo akhaoneka okhene ninga akulungama akuti nee asafunika kutcunyuka. Pyaka pingasi nduli, Afarisi angasi asandika Yezu thangwi akhadya na anyakulipisa misonkho na anyakudawa,  mbwenye iye atawira: ‘Ine nee ndadzera anyakulungama, mbwenye ndadzera anyakudawa.’ (Marko 2:15-17) Nakuti Afarisi akhali akudzikuza, iwo nee akhaona kuti akhafunika kutcunyuka. Na thangwi ineyi Mulungu na aanju nee akomerwa. Mbwenye iwo asakomerwa nyakudawa angatcunyuka na ntima onsene.

Yezu alonga nsangani unango toera kugomezera kuti, khala anyakudawa atcunyuka, asatsandzayisa kakamwe kudzulu. Iye alonga pinthu pinacitika panyumba: “Ndi nkazi upi wakuti angakhala na kobiri khumi za ndzaya, ingatayika ibodzi, nee anagasa nyale mbapswaira n’nyumba mwace, mbaisaka mwadidi mpaka kuigumana? Angaigumana, iye asacemera axamwali ace na anthu apacisa, mbaapanga: ‘Tsandzayani pabodzi na ine, thangwi ndagumana kobiri yanga ya ndzaya ikhadatayika.’”—Luka 15:8, 9.

Ntsonga ya nsangani unoyu yalandana na ya nsangani wa bira yakutayika. Yezu alonga: ‘Ine ndinakupangani kuti aanju a Mulungu asatsandzaya thangwi ya nyakudawa m’bodzi angatcunyuka.’—Luka 15:10.

Nyerezerani basi! Aanju a Mulungu asafuna kakamwe kuona anyakudawa mbatcunyuka. Pyenepi mphyakufunika thangwi ale anatcunyuka mbakhala akutawirika mu Umambo wakudzulu wa Mulungu anadzakhala na cidzo cakufunika kakamwe kupiringana ca aanju. (1 Akorinto 6:2, 3) Mbwenye aanju nee asakhala na ntcanje. Mphapo tisafunika kupibva tani khala nyakudawa atcunyuka mbakhala pontho na uxamwali na Mulungu?