Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 35

Nkhani Yakudziwika Kakamwe ya Paphiri

Nkhani Yakudziwika Kakamwe ya Paphiri

MATEU 5:1–7:29 LUKA 6:17-49

  • NKHANI YA PAPHIRI

Panango Yezu akhadaneta pakumala masiku amumphu mbakaphembera toera kusankhula anyakupfundzace 12 toera akhale apostolo. Cincino kunja kwaca, mbwenye iye aciri na mphambvu na cifuno cakuphedza anthu. Iye ali n’khundu-n’khundu mwa phiri ya Galileya, panango cifupi na nzinda wa Kafarnau kukakhala iye ndzidzi uzinji.

Anthu azinji akhabuluka ku mbuto zakutali mbakaenda kuna iye. Anango akhabuluka ku Yerusalemu na mbuto zinango za Yudeya. Anango akhabuluka ku mizinda ya Tiro na Sidhoni yakuti ikhali n’khundu-n’khundu mwa bara. Thangwi yanji iwo akhasaka Yezu? Iwo akhasaka Yezu ‘toera kumbvesera, pontho toera kuwangiswa mautenda awo.’ Na thangwi ineyi, Yezu ‘akhaawangisa onsene.’ Nyerezerani basi pyenepi! Onsene akhali na utenda akhawangiswa. Yezu akhaphedzambo ale akhathabuswa na ‘mizimu yakuipa’ ya Sathani.—Luka 6:17-19.

Buluka penepo, Yezu agumana mbuto yadidi n’khundu mwa phiri, natenepa mwinji wa anthu wagumanyikana mbunzungulira. Anyakupfundzace, makamaka apostolo 12, akhali cifupi kakamwe na iye. Onsene akhafuna kubva mpfundzisi unoyu wakuti asakwanisa kucita pinthu pyakudzumisa. Yezu acita nkhani yakuti yaphedza anthu akhambvesera, na mukupita kwa ndzidzi yaphedzambo anthu anango azinji. Ife lero tinakwanisambo kuphedzeka na ntsonga zakufunika kakamwe mu nkhani ineyi yakuti yacitwa munjira yakubveka mwadidi. Yezu alonga pinthu pyakuti anthu akhapidziwa, pontho akhathimbana napyo mu umaso wawo wa ntsiku na ntsiku. Natenepa, anthu onsene akhafuna umaso wadidi wakukomeresa Mulungu abvesesa pikhalonga iye. Mphapo, ninji pinacitisa nkhani ya paphiri ya Yezu kukhala yakufunika kakamwe?

TISAFUNIKA KUCITANJI TOERA TIKHALE AKUTSANDZAYA?

Anthu onsene asafuna kukhala akutsandzaya. Mukudziwa pyenepi, Yezu atoma kufokotoza anthu ale akuti ndi akutsandzayadi. Onani kuti pyenepi pyakhuya tani mitima ya anyakubveserace. Mbwenye anthu anango adzumatirwa na pidalonga iye.

Iye alonga: ‘Anyakutsandzaya ndi ale anadzindikira kuti asafunika kudziwa Mulungu, thangwi Umambo wakudzulu ndi wawo. Anyakutsandzaya ndi ale analira, thangwi anadzabalangazwa. Anyakutsandzaya ndi ale ananjala na nyota ya ulungami, thangwi anadzakhutiswa. Anyakutsandzaya ndi ale anatcingwa thangwi ya kucita pinthu pyadidi, thangwi Umambo wakudzulu ndi wawo. Ndimwe anyakutsandzaya anthu angakutikanani na kukutcingani thangwi ya ine. Komerwani, pontho sekerani kakamwe.’—Mateu 5:3-12.

Kodi Yezu akhafuna kulonganji na fala yakuti ‘anyakutsandzaya’? Iye nee akhalonga pya kuseka ninga pinacita munthu angakomerwa. Kutsandzaya kwandimomwene kusabulukira muntima. Kusaphataniza kutsandzaya na pinthu piri na ife ngakhale ndi pyakucepa.

Yezu alonga kuti anyakutsandzaya ndi ale anadzindikira kuti asafuna kudziwa Mulungu, mbatsukwala thangwi yakukhala akusowa ungwiro, pontho asawangisira toera kudziwa Mulungu na kuntumikira. Ngakhale aidiwe peno atcingwe thangwi yakucita cifuno ca Mulungu, iwo ndi akutsandzaya thangwi asadziwa kuti akukomeresa Mulungu, pontho anadzapaswa nkhombo ya umaso wakukhonda mala.

Mbwenye, anthu azinji asanyerezera kuti pinacitisa kukhala akutsandzaya ndi kukhala na pinthu pizinji peno mpfuma. Mbwenye Yezu alonga  pinthu pyakusiyana pyakuti pyacitisa anyakubvesera ace azinji kunyerezera. Iye alonga: ‘Dzedze kwa imwe mudakhuta cincino, thangwi munadzakhala na njala. Dzedze kwa imwe munaseka cincino, thangwi munadzatsukwala mbamulira. Dzedze kwa imwe ndzidzi onsene anthu angakusimbani, thangwi ambuya awo asimbambo aprofeta authambi.’—Luka 6:24-26.

Thangwi yanji anyakupfuma, ale anaseka na ale anasimbwa mu ndzidzi uno ali na dzedze? Thangwi munthu angakhala na pinthu pyenepi, mbapiikha pa mbuto yakutoma anakwanisa kupwaza Mulungu mbacimwana kugumana kutsandzaya kwandimomwene. Yezu nee akhalonga kuti basi ene kubva njala peno kukhala ntcerengi kusacitisa munthu kukhala wakutsandzaya. Mbwenye, kazinji kene ndi anthu akutcerenga anabvesera mphangwa za Yezu, mbakhala akutsandzaya.

Pakunyerezera anyakupfundzace, Yezu alonga: ‘Imwe ndimwe ninga munyu wa dziko yapantsi.’ (Mateu 5:13) Iwo nee akhali munyu wandimomwene. Munyu usacitisa kuti pinthu pikhonde kubvunda mwakucimbiza. Kalene, munyu uzinji ukhakoyiwa dhuzi na guwa ya mu templo ya Mulungu toera uphatisirwe pakupereka ntsembe. Munyu ukhaimirirambo pinthu pyadidi. (Levitiko 2:13; Ezekyele 43:23, 24) Anyakupfundza a Yezu ndi ‘ninga munyu pa dziko ino’ munjira yakuti pinacita iwo pisaphedza anthu toera akhale akutsidzikizika, mbacalira pinthu pyakuti pinafudza makhaliro awo adidi auzimu. Mwandimomwene, mphangwa zinamwaza iwo zinakwanisa kupulumusa umaso wa anthu anazibvera.

Pontho Yezu apanga anyakupfundzace: ‘Imwe ndimwe ceza ca dziko.’ Nyale nkhabe ikhwa pantsi pa citundu, mbwenye padzulu toera ikwanise kumwanikira. Natenepa, Yezu alonga: ‘Pangizani ceza canu kuna anthu, toera iwo aone mabasa anu adidi mbapasa mbiri Baba wanu wakudzulu.’—Mateu 5:14-16.

N’DIDA WAKUFUNIKA KAKAMWE KWA ATOWERERI ACE

Atsogoleri auphemberi Aciyuda akhaona Yezu ninga munthu wakuti nee akhabvera Mwambo wa Mulungu, na thangwi ineyi iwo akhafuna kumupha. Natenepa Yezu alonga: ‘Lekani kunyerezera kuti ndabwera kudzafudza Mwambo wa Mose peno  pidalemba Aprofeta. Nee ndabwera kudzafudza, mbwenye toera kupikwanirisa.’—Mateu 5:17.

Inde, Yezu akhalemedza kakamwe Mwambo wa Mulungu, mbapangambo anango toera kucita pibodzi pyene. Iye alonga: ‘Munthu anakhonda bvera khundu ing’ono ya mwambo mbapfundzisa anango kuti acitembo ninga iye, anadzakhala wang’ono mu Umambo wakudzulu.’ Pyenepi pisabveka kuti munthu unoyu nkhabe kudzapita mu Umambo. Iye apitiriza: ‘Munthu onsene anaabvera mbapfundzisambo andzace, anadzakhala wakuthema toera kupita mu Umambo wakudzulu.’—Mateu 5:19.

Yezu akhondesa makhaliro akuti anakwanisa kucitisa munthu kuswa Mwambo wa Mulungu. Pidamala iye kulonga pya Mwambo kuti ‘leka kupha munthu,’ Yezu athimiza: ‘Munthu onsene anapitiriza kuipirwa na m’bale wace, anadzatongwa pa thando yakutongera miseru.’ (Mateu 5:21, 22) Kupitiriza kuipirwa thangwi ya pidacita munthu unango ndi ngozwi yakuti inaticitisa kupha munthu. Natenepa, Yezu alonga pinafunika ife kucita toera tikhale antendere: ‘Iwe ungabweresa muoni wako pa guwa ya ntsembe, penepo mbukumbuka kuti watsukwalisa m’bale wako, siya muoni wako patsogolo pa guwa. Pakutoma ndoko kakhazikise ntendere na m’bale wako, ungamala, bwerera toera upereke muoni wako.’—Mateu 5:24.

Ntemo unango wa Mwambo usakhondesa upombo. Yezu alonga: ‘Leka kucita upombo. Mbwenye ine ndinakupangani kuti munthu onsene anapitiriza kuyang’ana nkazi mbansirira, acita naye kale upombo muntima mwace.’ (Mateu 5:27, 28) Yezu nee akhalonga basi ene pyakukhala na manyerezero akuipa mu ndzidzi wakucepa, mbwenye akhalonga pya ‘kupitiriza kuyang’ana.’ Kupitiriza kuyang’ana munthu unango kunakwanisa kukulisa pifuno pyakuipa. Natenepa, ungaoneka mwai, pifuno pyenepi pinatitsogolera kucita upombo. Mphapo tinacitanji toera kucalira pyenepi? Ndzidzi onsene tisafunika kucita mphole-mphole. Yezu alonga: ‘Diso yako ya madyo ingakudawisa, ibuluse mbuitaya kutali na iwe. Djanja yako ya madyo ingakudawisa, igwande mbuitaya kutali na iwe.’—Mateu 5:29, 30.

Toera kupulumusa umaso, anthu anango asatawira kubulusa peno kugwanda khundu ya manungo yakuti iri na utenda. Ndi thangwi yace Yezu alonga kuti mphyakufunika kakamwe ‘kutaya kutali’ cinthu consene, ngakhale cinthu cakufunika ninga diso na djanja toera kucalira manyerezero aulukwali. Yezu alonga: ‘Mphyadidi kutaya khundu ibodzi ya manungo ako, m’mbuto mwa kuponywa mu Jehena’ (mbuto ikhapisirwa pirombo kunja kwa mpanda wa Yerusalemu), yakuti isaimirira kufudzirwatu.

Yezu aperekambo uphungu unalonga kuti tinatsalakana tani ale anatidawira peno kutitsalakana mwakuipa. Iye alonga: ‘Lekani kuthimbana na munthu wakuipa, m’mbuto mwace, munthu angakumenya mbama pa phutu yamadyo, mpasembo phutu yako yabzwere.’ (Mateu 5:39) Pyenepi nee pisabveka kuti ife nkhabe funika kutsidzikizika banja yathu peno manungo athu tingamenywa. Yezu akhalonga pya kumenywa, tayu na cifuno cakupha munthu,  mbwenye kumenywa na cifuno cakupaswa manyadzo. Iye akhalonga kuti ife nkhabe funika kubwezera pyakuipa munthu angatisosa mukutimenya peno kutitikana basi ene toera kutipasa manyadzo.

Uphungu wa Yezu usabverana na mwambo wa Mulungu unalonga pya kufuna ndzathu. Natenepa Yezu apanga anyakubveserace: ‘Pitirizani kufuna anyamalwa anu. Phembererani ale anakutcingani.’ Iye alonga mathangwi a pyenepi pidalonga iye: ‘Toera mupangize kuti ndimwe ana a Baba wanu wakudzulu, thangwi iye asabulusa dzuwa yace toera kugasira anthu adidi na akuipa, pontho asabvumbisira anthu adidi na akuipa ene.’—Mateu 5:44, 45.

Toera kugomezera ntsonga yakufunika ya nkhani yace ya paphiri Yezu alonga: ‘Musafunika kukhala aungwiro, ninga Baba wanu wakudzulu ndi waungwiro.’ (Mateu 5:48) Mwandimomwene, Yezu nee akhafuna kulonga kuti tinakwanisa kukhala aungwiro mu pinthu pyonsene. Mbwenye mukutowezera Mulungu, tinakwanisa kupangiza ufuni ngakhale kwa anyamalwa athu. M’mafala anango iye akhafuna kulonga kuti tisafunika ‘kupitiriza kukhala anthu antsisi, ninga Babathu wakudzulu ndi wantsisi.’—Luka 6:36.

PHEMBERANI NA NYINDIRANI MULUNGU

Yezu apitiriza na nkhani yace ya paphiri, mbacenjeza anyakubveserace: ‘Citani mphole-mphole toera pinthu pyadidi pinacita imwe mukhonde kupicita pamaso pa anthu toera kuoniwa na iwo.’ Yezu nee akhafuna kuti ticite pinthu toera kupangizika ninga ndife adidi mukulonga: ‘Ungapasa cinthu anyakutcerenga, leka kudziwisa anango ninga munacitira apfakafaka.’ (Mateu 6:1, 2) Natenepa, mphyadidi kupasa munthu pinthu pace ekha.

Buluka penepo, Yezu alonga: ‘Pakucita phembero, lekani kucita ninga apfakafaka. Iwo asaphembera m’masinagoga na pa mphambano toera kuoniwa na anthu.’ Pontho iye alonga: ‘Ungafuna kuphembera, pita n’nyumba mwako, funga nsuwo, buluka penepo phembera kuna Baba wako anakhala pa mbuto yakukhonda kuoneka.’ (Mateu 6:5, 6) Yezu nee akhakhondesa kucita phembero pamwinji, thangwi iye acitambo phembero ninga ineyi. Mbwenye akhondesa kucita phembero toera kuoniwa na kusimbwa na anthu.

Yezu aperekambo uphungu uyu kwa mwinji: ‘Pakucita phembero, lekani kulonga pinthu pibodzi pyene mwakubwereza-bwereza ninga munacitira anthu a dziko.’ (Mateu 6:7) Iye nee akakhondesa kucita phembero mwakubwereza-bwereza toera kuphemba cinthu cibodzi cene. Mbwenye akhondesa kubwerezera ‘mafala mabodzi ene’ pakucita phembero. Buluka penepo iye acita phembero ya citsandzo yakuti ikhali na maphembo manomwe. Maphembo akutoma matatu asafokotoza kuti Mulungu athema kutonga, pontho anakwanirisa pifuniro pyace ninga kuceneswa kwa dzinace, kubwera kwa Umambo wace na kukwanirisika kwa cifuniro cace. Pakumala kulonga pyenepi, tinakwanisambo kuphemba pinafuna ife ninga cakudya ca ntsiku na ntsiku, kulekererwa kwa madawo athu, kuphemba toera tikhonde kugwa m’mayesero na toera tisudzulwe kwa nyakuipa.

 Kodi pinthu pyakumanungo pisafunika kukhala pa mbuto ipi mu umaso wathu? Yezu akulumiza mwinji: ‘Lekani kukoya mpfuma yanu pa dziko yapantsi, thangwi inadyiwa na maberethe na furuju, pontho inabiwa na mambava.’ Unoyu ndi uphungu wadidi kakamwe! Mpfuma zinadzamala, pontho ife nkhabe kufuniwa na Mulungu thangwi yakukhala nazo. Ndi thangwi yace Yezu alonga: ‘Koyani mpfuma yanu kudzulu.’ Ife tinakwanisa kucita pyenepi mukuikha basa ya Mulungu pa mbuto yakutoma mu umaso wathu. Nkhabe anafuna kutikhondesa kutambira muoni wa umaso wakukhonda mala peno kukhala xamwali wa Mulungu. Natenepa, mafala a Yezu ndi andimomwene: ‘Kunakhala mpfuma yako, ndikombo kunakhala ntima wako.’—Mateu 6:19-21.

Toera kugomezera ntsonga ineyi, Yezu alonga nsangani ubodzi: ‘Ceza ca manungo ndi diso. Natenepa, diso yako ingayang’ana cinthu cadidi basi, manungo ako onsene anadzakhala na ceza. Mbwenye khala diso yako ndi yakuipa, manungo ako onsene anakhala cidima.’ (Mateu 6:22, 23) Diso yathu ingaona mwadidi, ndi ninga nyale ya manungo athu. Mbwenye toera ione munjira ineyi, diso isafunika kuyang’ana cinthu cibodzi basi cadidi. Kukhonda kucita pyenepi kunakwanisa kucitisa umaso wathu kukhala pa ngozwi. Tingadzudzumika kakamwe na pinthu pyakumanungo, m’mbuto mwakutumikira Mulungu, tinakwanisa kucitisa ‘manungo athu onsene kukhala cidima,’ mbitifuna kucita pinthu pya dziko.

Buluka penepo, Yezu alonga mafala akukhonda pokanyika: ‘Nkhabe munthu anakwanisa kuphatira basa ambuya awiri; thangwi anaida m’bodzi mbafuna unango, peno analemedza m’bodzi mbapwaza unango. Imwe nee munakwanisa kukhala atumiki a Mulungu na a Mpfuma.’—Mateu 6:24.

Anthu anango akhabvesera pikhalonga Yezu, panango akhabvundzika kuti anatsalakana tani umaso wawo. Mbwenye iye aapanga kuti angaikha basa ya Mulungu pa mbuto yakutoma mu umaso, pinango anadzathimizirwa. Yezu alonga: ‘Yang’anani mwacidikhodikho mbalame zakudzulu; izo nkhabe  kubzwala mbeu, nee kubvuna peno kukoya cakudya ncikwa, mbwenye Baba wanu wakudzulu asazidyesa.’—Mateu 6:26.

Mphapo ndiye tani pya maluwa anagumanika m’mapiri? Yezu alonga kuti ‘Salomoni mu mbiri yace yonsene nee abvala ninga ibodzi mwa maluwa anewa.’ Pyenepi pisapangizanji? ‘Khala Mulungu asabvazika maluwa a ntsanga akuti lero alipo, mangwana mbapiswa na moto, kodi iye nee anabvazikambo imwe anthu a cikhulupiro cakucepa?’ (Mateu 6:29, 30) Yezu apereka uphungu uyu: ‘Lekani kudzudzumika mbamulonga kuti: Tinadyanji, peno tinamwanji, peno tinabvalanji? Thangwi pyonsene ipi ndi pinthu pyakuti anthu a dziko asapifuna kakamwe. Baba wanu wakudzulu asadziwa kuti imwe musafuna pinthu pyenepi pyonsene. Natenepa, pitirizani kuikha pa mbuto yakutoma Umambo wa Mulungu na ulungami wace, pinthu pyenepi pyonsene munadzapithimizirwa.’—Mateu 6:31-33.

TINAGUMANA TANI UMASO

Apostolo na anthu anango akucepeseka, akhali dzololo toera kucita pinakomeresa Mulungu, mbwenye nee mbapidakwanisika m’makhaliro a ndzidzi wawo. Mwacitsandzo, Afarisi azinji akhasandika anango mwakusowa mathangwi. Ndi thangwi yace Yezu aacenjeza: ‘Lekani kutonga andzanu, toera Mulungu akhonde kukutongani; thangwi munjira inatongera imwe andzanu, munadzatongwambo sawasawa.’—Mateu 7:1, 2.

Mphyakuipa kutowezera Afarisi akuti akhasandika kakamwe andzawo ninga pidalonga Yezu: ‘Kodi boliboli anakwanisa kutsogolera boliboli ndzace? Kodi uwiri wawo nee anagwera n’djenje?’ Anyakubvesera a Yezu akhafunika kukhala na maonero api kwa anthu anango? Nee akhafunika kusandika andzawo mwakuwanga, thangwi mbapidatsogolera ku madawo makulu kakamwe. Iye abvundza: ‘Unakwanisa tani kupanga m’bale wako kuti: M’bale, bwera ndikubuluse cirombo cing’ono ciri n’diso mwako, uku phindi ya muti iri n’diso mwako? Mpfakafaka! Pakutoma bulusa phindi ya muti iri n’diso mwako, buluka penepo unakwanisa kuona mwadidi kuti unabulusa tani cirombo cing’ono ciri n’diso mwa m’bale wako.’—Luka 6:39-42.

Pyenepi nee pisabveka kuti anyakupfundza asakhondeswa kusandika munthu. Yezu aapanga: ‘Lekani kupasa anambwa pinthu pya Mulungu, pontho lekani kuponyera nkhumba miyala ya ntengo ukulu.’ (Mateu 7:6) Undimomwene wa Mafala a Mulungu ndi wakufunika ninga miyala ya ntengo ukulu. Munthu angapangiza n’khaliro ninga wa pinyama, mbakhonda pangiza cifuno ku undimomwene unoyu wakufunika, anyakupfundza asafunika kubuluka mbasaka anthu akuti anatawira kubva mphangwa.

Yezu agomezera pontho kufunika kwa kucita phembero. Iye alonga: ‘Pitirizani kuphemba, munadzapaswa.’ Mulungu ali dzololo toera kutawira maphembero athu ninga pidalonga Yezu kuti: ‘Mbani mwa imwe wakuti mwanace angaphemba nkate, anampasa mwala? Khala imwe, maseze ndimwe anyakudawa musadziwa kupasa pinthu pyadidi ananu, ndiye tani Baba wanu wakudzulu, iye anadzapasa pinthu pyadidi ale anam’phemba!’—Mateu 7:7-11.

Buluka penepo Yezu akhazikisa n’dida uyu wa makhaliro: ‘Pinthu pyonsene pinafuna imwe kuti anthu akucitireni, imwe musafunikambo kuacitira  pibodzi pyene.’ Ife tisafunika kuphatisira uphungu unoyu ntsiku zonsene. Ninga pidalonga Yezu, panango pinakhala pyakunentsa kubvera uphungu wakuti ‘pitani na pa nsuwo ung’ono, thangwi nsuwo ukulu na nseu ukulu usatsogolera anthu toera kufudzwa, mbwenye ndi azinji asapita na nsuwo unoyu; mbwenye, nsuwo unatsogolera ku umaso ndi ung’ono, nseu wacembo ndi wakucepa, pontho ndi anthu akucepa anaugumana.’—Mateu 7:12-14.

Yezu akhadziwa kuti anthu anango mbadayesera kupeusa anyakupfundza munjira yakuenda ku umaso wakukhonda mala, natenepa iye acenjeza: ‘Citani mphole-mphole na aprofeta authambi anabwera kuna imwe mbadabvala nthembe ya bira, mbwenye mwandimomwene, iwo ndi mibindzi yaukali.’ (Mateu 7:15) Yezu alonga kuti ife tinakwanisa kudzindikira miti yadidi na yakuipa kubulukira ku misapo yawo. Anthu alandana na miti. Natenepa, tinakwanisa kudzindikira aprofeta authambi kubulukira ku pipfundziso na macitiro awo. Yezu afokotoza kuti munthu anadziwika ninga nyakupfundza wace, tayu basi kubulukira ku pinalonga iye, mbwenye na macitiro ace. Anthu anango asalonga kuti Yezu ndi Mbuya wawo, kodi unoyu ndi undimomwene khala iwo nee asacita cifuno ca Mulungu? Yezu alonga: ‘Ine ndinadzaapanga: Cipo ndakudziwani! Bulukani pamaso panga, imwe anyakucita pyakuipa!’—Mateu 7:23.

Kunkhomo kwa nkhani yace ya paphiri, Yezu alonga: ‘Munthu onsene anabva mafala anga mbacita pinalonga iwo, analandana na munthu wandzeru adamanga nyumba yace pa mwala. Madzi abvumba, mikulo mbidzala, mphepo ikulu yamenya nyumba ineyi, mbwenye iyo nee yafudzika thangwi ikhadamangwa pa mwala.’ (Mateu 7:24, 25) Thangwi yanji nyumba nee yagwa? Thangwi mwanaciro ‘akumba mwakuzika kakamwe mpaka kuphata mwala.’ (Luka 6:48) Pyenepi pisapangiza kuti kubva basi mafala a Yezu si pyakukwana tayu, tisafunika kuaphatisira.

Mphapo ndiye tani kwa ule ‘anabva mafala mbakhonda kuaphatisira’? Munthu unoyu alandana na ‘munthu wakusowa ndzeru adamanga nyumba yace pa tcetca.’ (Mateu 7:26) Madzi na pyondzi pinakwanisa kufudza nyumba ineyi.

Anthu azinji adzumatirwa na njira ikhapfundzisira Yezu pa nkhani ineyi ya paphiri. Iye akhapfundzisa ninga munthu wa cidzo, tayu ninga atsogoleri auphemberi. Panango azinji mwa ale adabvesera nkhani yace akhala anyakupfundzace.