MATEU 9:18-22 MARKO 5:21-34 LUKA 8:40-48

  • NKAZI AWANGISWA THANGWI YAKUKHUYA NGUWO YA YEZU

Mphangwa zakuti Yezu akubwera kubulukira ku Dhekapoli zamwazika kwa Ayuda akakhala kunkwiriro kwa Bara ya Galileya. Pisaoneka kuti azinji akhadabva kuti Yezu amatamisa condzi na mabimbi. Anango akhadziwambo kuti Yezu abulusa madimonyo mwa anthu. Pyenepi pyacitisa kuti ‘mwinji ukulu’ wa anthu ugumanyikane n’khundu mwa bara, panango ku cisa ca Kafarnau toera utambire Yezu. (Marko 5:21) Pidafika iye, anthu akhafuna kakamwe kuona pikhafuna cita iye.

M’bodzi mwa anthu akuti akhafuna kakamwe kuona Yezu ndi Jairo, m’bodzi mwa aimiriri a sinagoga, panango ya ku Kafarnau. Iye agodama pa miyendo ya Yezu mbadembetera mwakubwereza-bwereza: ‘Mwananga wankazi ali kuduwala kakamwe. Ndaphata miyendo, tendeni mukasandzikire manja mwananga toera awange mbakhala maso.’ (Marko 5:23) Kodi Yezu atawira tani phembo ya Jairo toera kuenda kawangisa mwanace m’bodzi basi? Iye ali na pyaka 12 pyakubalwa, pontho babace asanfuna kakamwe.—Luka 8:42.

Pikhaenda iye kunyumba ya Jairo, Yezu agumanikana na nkandzo unango. Azinji akhaenda na iye akhadikhira kuti anamuona mbakacita cirengo cinango. Mbwenye nsoka unoyu ukhali na nkazi m’bodzi wakuti akhanentseka kakamwe na utenda wace wakugopswa.

Nkazi unoyu Waciyuda akhanentseka na utenda wakubuluka ciropa mu pyaka 12. Iye asaka ciphedzo kwa adotoro akusiyana-siyana mbaphatisira kobiri yace yonsene toera kukondzwa. Mbwenye nee awanga, m’mbuto mwace, utenda wace ‘ukhatekera.’—Marko 5:26.

Kusiyapo kuncitisa kusowa mphambvu, pisaoneka kuti utenda wace ukhali wakupasa manyadzo na wakupasa ntsisi. Kazinji kene utenda unoyu nee usalongwa pakweca. Pontho, mwakubverana na Mwambo wa Mose, kubuluka ciropa kusacitisa nkazi kukhala wakukhonda cena. Munthu unango angankhuya peno angakhuya nguwo zace za ciropa akhafunika kusamba mbakhala wakukhonda cena mpaka dzuwa kudoka.—Levitiko 15:25-27.

Nkazi unoyu abva anthu mbalonga ‘thangwi ya Yezu,’ natenepa aenda kansaka. Thangwi ya makhaliro ace, iye apita pakati pa mwinji munjira yakuti anango akhonde kundzindikira. Iye akhalonga ekhene kuti ‘ndingakhuya kwene basi nguwo zace, ndinawanga.’ Pidakhuya iye nkhomo ya nguwo ya Yezu, nkazi adzindikira kuti ciropa calimira kubuluka. Iye ‘awangiswa mu utenda wace wakutsukwalisa.’—Marko 5:27-29.

Buluka penepo, Yezu abvundza: ‘Mbani adandikhuya?’ Kodi nkazi apibva tani na mafala anewa? Pedhru apanga Yezu munjira yakunsandika mbalonga: ‘Mpfundzisi, anthu ali n’khundu mwanu, pontho iwo asakupfinyani.’ Mphapo thangwi yanji Yezu abvundza kuti ‘mbani adandikhuya?’ Yezu atawira: ‘Alipo adandikhuya, thangwi ndabva kuti mphambvu yakubuluka mwa ine.’ (Luka 8:45, 46) Mwakukhonda kupenula, kuwangiswa kwa nkazi kwabulusadi mphambvu mwa Yezu.

Pidadzindikira nkazi kuti aoniwa, iye agodamira Yezu mbadzadzamira mwakugopa. Iye alonga undimomwene thangwi ya utenda wace pamaso pa anthu onsene, pontho alonga kuti awangiswa. Mwantsisi Yezu am’balangaza: ‘Mwananga, cikhulupiro cako cakuwangisa. Ndoko mwantendere, mbuwangiswa mu utenda wako wakutsukwalisa.’—Marko 5:34.

Pyenepi pisapangiza pakweca kuti Ule adasankhulwa na Mulungu toera kutonga dziko yapantsi ndi waufuni na wantsisi. Kusiyapo kukhala ntongi wacitsalakano, iye ali na mphambvu zakuaphedza!