Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 54

Yezu Ndi ‘Nkate wa Umaso’

Yezu Ndi ‘Nkate wa Umaso’

JUWAU 6:25-48

  • YEZU NDI ‘NKATE WAKUBULUKA KUDZULU’

Kumabulukiro a dzuwa a Bara ya Galileya, Yezu adyesa anthu azinji mwacirengo, buluka penepo pikhafuna iwo kuncita mambo iye athawa. Masiku anewa, Yezu afamba padzulu pa madzi na kupulumusa Pedhru, wakuti afambambo padzulu pa madzi mbwenye alirima thangwi yakukhala na cikhulupiro cakucepa. Yezu amatamisambo mphepo, pyakuti pyapulumusa anyakupfundzace akuti akhafuna kulirima.

Buluka penepo, Yezu abwerera kumadokero a dzuwa a bara mu cisa ca Kafarnau. Anthu adadyesa iye mwacirengo an’gumana mbambvundza: ‘Mpfundzisi, mwafika lini kuno?’ Yezu aasandika mukuapanga kuti iwo akunsaka toera kupaswa pontho pyakudya. Iye aakulumiza toera ‘aleke kuphata basa thangwi ya cakudya cakuti cisamala, mbwenye aphate basa thangwi ya cakudya cakukhonda mala cinatsogolera ku umaso wakukhonda mala.’ Natenepa iwo abvundza: ‘Ndi mabasa api asafunika ife kucita toera tikhale akutawirika kuna Mulungu?’—Juwau 6:25-28.

Panango iwo akhanyerezera pya mabasa analongwa m’Mwambo, mbwenye Yezu alonga pya basa yakufunika kakamwe: ‘Basa ya Mulungu inafunika imwe kucita ndi iyi: Musafunika kukhulupira ule adatuma iye.’ Mwakukhonda tsalakana pyonsene pidacita Yezu, anthu nee akhapangiza cikhulupiro ceneci kwa iye. Iwo akhafuna kuti Yezu aacitire cidzindikiro toera ankhulupire. Iwo abvundza: ‘Ninji cinafuna imwe kucita? Ambuya athu adya mana n’thando, ninga mudalemberwa ipyo kuti: Iye aapasa nkate wakudzulu toera iwo adye.’—Juwau 6:29-31; Masalmo 78:24.

Mwakubverana na cidzindikiro cidaphemba iwo, Yezu aacitisa kudziwa Phata yandimomwene ya cakudya ca cirengo mukulonga: ‘Mose nee akupasani nkate wakudzulu, mbwenye Baba wanga asakupasani nkate wandimomwene wakudzulu. Thangwi nkate wa Mulungu ndi ule adatcita buluka kudzulu mbapasa umaso dziko.’ Pidakhonda iwo kubvesesa, aphemba: ‘Mbuya, tipaseni nkate unoyu ndzidzi onsene.’ (Juwau 6:32-34) Kodi “nkate” udalonga Yezu ukhabvekanji?

Iye alonga: ‘Ine ndine nkate wa umaso. Munthu onsene anabwera kuna ine cipo anadzakhala pontho na njala; munthu onsene anandikhulupira cipo anadzakhala pontho na nyota. Ninga mudakupangani ine kuti imwe mwandiona, mbwenye nee musandikhulupira. Ine nee ndatcita buluka kudzulu toera kucita pinafuna ine, mbwenye toera kucita pinafuna ule adandituma. Ipi ndi pinafuna ule adandituma: Kuti ine ndikhonde kuluza nee m’bodzi mwa anthu onsene adandipasa iye, mbwenye ndisafunika kualamusa muli akufa pa ntsiku yakumalisa. Thangwi ipi ndi pinafuna Baba wanga: Kuti munthu onsene anadzindikira Mwana mban’khulupira, agumane umaso wakukhonda mala.’—Juwau 6:35-40.

Mafala a Yezu acitisa anthu kuipirwa, pontho Ayuda atoma kudungunya thangwi ya iye. Kodi iye anapangiza tani kuti ndi ‘nkate udatcita buluka kudzulu’? (Juwau 6:41) Kwa iwo, Yezu basi ene ndi mwana wa anyakubala a ku Galileya nzinda wa Nazareti. Anthu abvundza: ‘Kodi uyu nee ndi Yezu mwana wa Zuze? Babace na mace ife nee tisaadziwa?’—Juwau 6:42.

Yezu aatawira: ‘Lekani kudungunya mwekhene. Nkhabe munthu anadza kuna ine, Baba angakhonda kum’bweresa, pontho ine ndinadzamulamusa muli akufa pa ntsiku yakumalisa. Aprofeta alemba kuti: Onsene anadzapfundziswa na Yahova. Natenepa, munthu onsene anabvesera Baba mbatawira pinapfundzisa iye, anabwera kuna ine. Nkhabe munthu adaona kale Baba, kusiyapo ule adabuluka kuna Mulungu; unoyu ndiye adaona Baba. Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti munthu onsene anakhulupira, ali na umaso wakukhonda mala.’—Juwau 6:43-47; Izaiya 54:13.

Pidacedza iye na Nikodhemu ntsiku inango, Yezu alonga kuti ‘munthu onsene anakhulupira [mwana wakutoma wa Mulungu] nkhabe kudzafudzwa, mbwenye anadzagumana umaso wakukhonda mala.’ (Juwau 3:15, 16) Mafala anewa akhapangiza kuti iye alandanisa umaso wakukhonda mala na kukhulupira Mwana wa Munthu. Mbwenye cincino akulonga kwa anthu azinji cinthu cinafunika iwo kucita toera kugumana umaso wakukhonda mala, wakuti nee mbadapaswa thangwi ya mana peno nkate ukhagumanika ku Galileya. Mphapo munthu anagumana tani umaso wakukhonda mala? Yezu abwerezera mafalace: ‘Ine ndine nkate wa umaso.’—Juwau 6:48.

Kuketesana kweneku thangwi ya nkate wakubuluka kudzulu kwapitiriza mpaka ku Kafarnau, mu sinagoga mukhapfundzisa Yezu.